Дослідники Великої Волині


Атаманенко Віктор Борисович

Атаманенко Віктор Борисович кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

Список основних опублікованих праць

1985

Атаманенко В. Б. Описание Украины в сочинениях немецкого географа 18 в. А.-Ф. Бюшинга  / В. Б. Атаманенко // Вопросы германской истории. – Дніпропетровск, 1985. – С. 144–148.

1988

Атаманенко В. Б. Про способи введення до наукового обігу джерел з історії українського селянства доби феодалізму / В. Б. Атаманенко // Українська археографія : сучасний стан та перспективи розвитку. – Київ, 1988. – С. 236–238.

1989

Атаманенко В. Б. К вопросу о методике анализа источников изучения категорий украинского крестьянства [2 п.] 16 в. / В. Б. Атаманенко // Теория и методика историографических и источниковедческих исследований. – Днепропетровск, 1989. – С. 182–188.

1990

Атаманенко В. Б. Положение и классовая борьба крестьянства Волыни во второй половине XVI века : (по материалам Луцкого гродского уряда) : автореферат дис. кандидата исторических наук / В. Б. Атаманенко. – Днепропетровск, 1990. – 16 с.

1992

Атаманенко В. Б Свідчення з історії козацтва у документах луцького гродського уряду другої половини XYI ст. / В. Б Атаманенко // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій (1990-1992 рр.). – 1992. – Ч. 1. – С. 15–19.

Атаманенко В. Б. Свідчення про татарські напади на Волинь у луцьких гродських книгах другої половини XYI століття / В. Б. Атаманенко // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій "Остріг на порозі 900-річчя" (1990-1992 рр). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 12–15.

1999

Атаманенко В. Б. Острозька волость у кінці XVI – першій половині XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану М. П. Ковальського. – Острог, 1999. – С. 137–144.

2001

Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 100–104.

2002

Атаманенко В. Інвентарні описи Межиріча 17 століття / В. Атаманенко // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 71–83.

Атаманенко В. Б. Південноволинські маєтності Я. Острозького у першій чверті ХVІІ ст. / В. Б. Атаманенко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2002. – Т. 8, ч. 1. – С. 21–34.

2004

Атаманенко В. Б. Опис Острозької волості 1654 року / В. Б. Атаманенко // Український археографічний щорічник. – Київ ; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9. – С. 504–528.

Атаманенко В. Б. Описи Острожчини кінця XVI – початку XVII ст. як історичне джерело / В. Б. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2004. – С. 106–115. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 4)

Атаманенко В. Б. Структура Острозької волості другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 139–153.

Описи Острожчини другої половини XYI – першої половини XYII століття / Укр. іст. т-во, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; упоряд. В. Атаманенко; ред. Л. Винар. – Острог, 2004. – 384 с. – (Серія “Історичні джерела” : Т. 1).

2005

Атаманенко В. Б. Найдавніші описи Острозької волості як джерело з соціально-економічної історії / В. Б. Атаманенко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2005. – Т. 10. – С. 44–81.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела ХVI–ХII ст. у дослідженні О. І. Барановича / В. Б. Атаманенко // Український селянин : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 9. – С. 21–24.

2008

Атаманенко В. Волинські маєтності Острозьких: склад та структура / В. Атаманенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. – 2008. – Вип. 13. – С. 266–328.

Атаманенко В. Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М. П. Ковальського / В. Атаманенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. – 2008. – Вип. 12. – С. 62–73.

2009

Атаманенко В. Інвентарі як джерело вивчення просторової організації Острога другої половини XVI – першої половиниXVII ст. / В. Атаманенко // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 2 / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2009. – С. 157–168.

Атаманенко В. Населення міста Кременця другої половині XVI – першої половини XVII ст. за джерелами описово-статистичного характеру / В. Атаманенко // Студії і матеріали з історії Волині. 2009. – Кременець : Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2009.  – С. 51–62.

Атаманенко В. Б. Оборонний потенціал володінь кн. Острозьких у південно-східній Волині / В. Б. Атаманенко // Покликання : зб. пр. на пошану професора о. Юрія Мицика. – Київ, 2009. – С. 266–279.

Атаманенко В. Б. Розвиток просторової організації Острога в останній чверті XVI – першій чверті XVII ст. (за свідченнями описів міста) / В. Б. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2009. – С. 32–47. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 14)

Атаманенко В., Рибачок І. Структура населення і типологія міст Південно-Східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 рр.) / В. Атаманенко // Студії і матеріали з історії Волині. 2009. – Кременець : Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2009. – С. 72–85.

Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року / упоряд.: В. Атаманенко, І. Рибачок. – Острог : Вид-во Національний університет "Острозька академія”, 2009. – 270 с.

2010

Атаманенко В. Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року) / В. Б. Атаманенко // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. Вип. 2 / ред. П. А. Ричкова; НУВГП. – Рівне : ДМ, 2010. – С. 78–85.

Атаманенко В. Б. Острозька академія та розвиток міста / В. Б. Атаманенко // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. – Замостя, 2010. – С. 261–277.

Атаманенко В. Описи волинських маєтків князів Чорторийських XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Луцьк в історії Волині та України : наук. зб. Вип. 35 : матеріали XXXV Міжнародної історико-краєзнавчої наук. конф., м. Луцьк 15–17 верес. 2010 р. – Луцьк, 2010. С. 71–82.

Атаманенко В. Б. Матеріальне забезпечення Острозької Академії / В. Б. Атаманенко // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 24–40.

2011

Атаманенко В. Б. Князь К. І. Острозький та оборона Волині від татарських нападів / В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк : наук.-інворм. зб. – Луцьк, 2011. – Вип. 7. – С. 92–103.

Атаманенко В. Описи латифундій Волинського Полісся другої половини 16 першої пол. 17 ст. / В. Атаманенко // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог, 2011. С. 2946.

2012

Атаманенко В. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця ХVI – початку ХVІІ ст. / В. Атаманенко, І. Рибачок // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали 41 Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року, 1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 250–258.

Атаманенко В. Початки наукового вивчення історії Ратненщини (Ян Тадеуш Любомирський) / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 42 : матеріали 42 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конф., приуроч. 70-річчю Кортеліської трагедії 1942 року, смт. Ратне – с. Кортеліси, 20 верес. 2012 р. / упоряд. А. Силюк, М. Михалевич. – Луцьк, 2012. – С. 47–55.

Атаманенко В. Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині / В. Атаманенко // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог : Остроз. акад., 2012. С. 3151.

2013

Атаманенко В. Військовий потенціал волинських володінь кн. Острозьких [15 поч. 17 ст.] / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозеря у світовій та українській історії : наук. зб. : матеріали 55 міжнар. наук. конф. м. Луцьк–Шацьк, 2426 трав. 2013 р / Держ. архів Волин. обл. ; відп. за вип. : А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2013. Вип. 45. С. 176181.

Атаманенко В. Описово-статистичні джерела другої половини XѴ-початку ХVІІ ст. в історії міст Ковельщини / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 50 : матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права / упоряд А.Силюк. – Ковель, 2013. – С. 14–19.

Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр маєтків Василя Гулевича 1569 року / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині : наук. зб. Вип. 47 : матеріали 47 Всеукраїнської наук. історико-краєзнавчої конф. присвяченої 1025-й річниці Хрещення Київської Русі та першої писемної згадки про м. Володимир-Волинський, м. Луцьк – м. Володимир-Волинський, 19–20 черв. 2013 р. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2013. – С. 238–243.

2014

Атаманенко В. Волинські пом’яники як історичне джерело / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. зб. Вип. 52 : матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листоп. 2014 р., м. Луцьк. / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 402–406.

Атаманенко В. Документи описово-статистичного характеру як джерело з історії єврейських громад Волині другої половини XVI-першої половини XVII ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : наук. зб. Вип. 49. : матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині», 20-21 серп. 2013 р. смт. Маневичі та Міжнародної наукової конференції «Польська культура в контексті волинського тексту», 3-4 квітня 2014 року, м. Луцьк. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 3–10.

2015

Атаманенко В. Джерела вивчення володінь королеви Бони на Волині / В. Атаманенко // Україна і Велике князівство Литовське в XIVXVIII ст. : політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі : IV Міжнар. наук. конф., Камянець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 19 верес. 2015 р. : тези доп. / Ін-т історії України НАНУ, Камянець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. Київ : [б .в]., 2015. С. 2629.

Атаманенко В. Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України : наук. зб. Вип. 55 : матеріали 55 Всеукраїнської наук. історико-краєзнавчої конф., присвяч. 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовт. 2015 р., м. Володимир-Волинський / упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк. – Луцьк, 2015. – С. 95–107.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з проблем регіон. історії та пам’яткознавства. – Хмельницький, 2015. – С. 22–39.

Атаманенко В. Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку ХVІІ ст. / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. – 2015. – Вип. 24. – С. 129–135.

Атаманенко В. Описово-статистичні документи другої половини XVI ст. як джерело з історії організації Ковельської волості / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій та українській історії : наук. зб. Вип. 53. : матеріали LІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 24-й річниці Незалежності України, 20 трав. 2015 р., смт. Стара Вижівка – с. Сереховичі / упоряд. А. Бондарчук, А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 123–131.

2016

Атаманенко В. Б. Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі : наук. зб. Вип. 58 : матеріали 58 Міжнародної наук. конф., присвяч. 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5–6 лип. 2016 р. / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – С. 228–234.

Атаманенко В. Б. Концепція «золотого спокою» Олександра Оглоблина / В. Б. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», м. Острог, 27–28 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Острозька академія», Укр. істор. т-во. – Острог : Острозька академія, 2016. – С. 123–126.

Атаманенко В. Б. Люстрація Луцького староства 1616 року / В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – 2016. – Вип. 12. – С. 80–96.

Атаманенко В. Б. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко, І. Рибачок // Другі Всеукр. читання, присвяч. пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2016. – С. 67–79.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела у науковому доробку М. С. Грушевського / В. Б. Атаманенко // Міжнар. наук. конф. до 150-ліття М. С. Грушевського, м. Острог, 17 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Острозька академія», Укр. істор. т-во. – Острог : Острозька академія, 2016. – С. 114–117.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2016. – С. 148–154. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 25)

2017

Атаманенко В. Описи замків Волинського Полісся другої половини XVI - першої половини XVII ст. / В. Атаманенко // Дубенський науковий вісник : зб. наук. пр. – Рівне, 2017. – Вип. 1 . – С. 53–59.

Атаманенко В. Описи поліських маєтностей кн. Сангушків кінця XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 64. : матеріали науково-практичної конф., приуроч. до 70-річчя масової депортації волинян в 1947 р. і 75-річчя знищення єврейського населення у 1942 р. на Волині, 6 груд. 2017 р., м. Камінь-Каширський / упоряд. Г. Бондаренко, Н. Пась, А. Силюк. – Луцьк, 2017. – С. 124–130.

Атаманенко В. Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI – початку XVII ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 62 : матеріали краєзнавчих читань, 22 верес. 2017 р., м. Ківерці – смт. Олика / упоряд. Г. Бондаренко, С. Войчик, А. Силюк. – Луцьк, 2017. – С. 283–289.

Атаманенко В. Формування Острозького міського комплексу (кінець XVI - початок XVII ст.) / В. Атаманенко // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 3–13.

2018

Атаманенко В. Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2018. – Вип. 27. С. 180186.

2019

Атаманенко В. Інвентар Клеванської волості 1604 року / В. Атаманенко // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ.2019.Вип. 15. С. 116139.

Атаманенко В. Інвентар міста Ковель 1556 року / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 65. – Луцьк, 2018. – С. 13–22.

Атаманенко В. Князі Острозькі та церковне життя в 16 – на поч. 17 ст / В. Атаманенко // VI Міжнар. конф. «Україна і Велике князівство Литовське в 1618 ст.». С. 1216.

2020

Атаманенко В. Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова / В. Атаманенко // Нариси воєнно-політичної історії України. Острог, 2010. С. 5981.

Атаманенко В. Західне Полісся у свідченнях описово-статистичних джерел третьої чверті XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України і Волині : наук. зб. Вип. 69 : матеріали Всеукраїнської наук. історико-краєзнавчої конф., Луцьк-Камінь-Каширський / упоряд.: Г. Бондаренко, А. Силюк, А. Шваб та ін. – Луцьк : Іванюк В. П., 2020. – С. 171–176.

Атаманенко В. Луцькі войські другої половини XVI ст. / В. Атаманенко // I Міжнар. наук. конф. «Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Кам’янець-Подільський, жовт. 2020 р. – С. 11–14.

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри волинських маєтків князів Сангушків середини XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України і Волині : наук. зб. Вип. 69 : матеріали Всеукраїнської наук. історико-краєзнавчої конф., Луцьк-Камінь-Каширський / упоряд.: Г. Бондаренко, А. Силюк, А. Шваб та ін. – Луцьк : Іванюк В. П., 2020. – С. 176–186.

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини XVI ст.) / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – 2020. – С. 67–77. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 30)

Атаманенко В. Сакральний простір ранньомодерного Острога / В. Атаманенко // Етнічні спільноти та конфесії на Волині : історія та сучасність. – Луцьк, 2019. – С. 253–282.

2021

Атаманенко В. Описово-статистичні джерела вивчення господарського розвитку вижівського ключа другої половини XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 70 : матеріали Всеукраїнської наук. історико-краєзнавчої конф. / упоряд.: Г. Бондаренко, В. Недзельський, А. Силюк та ін. – Луцьк ; Стара Вижівка, 2021. – C. 71–77.

Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". – 2021. – Вип. 32. – C. 47–61.

2023

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри маєтків князя В.-К. Острозького 1577 року / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. – 2023. – Вип. 34. – С. 46–53.

2021-10-18