Дослідники Великої Волині


Атаманенко Віктор Борисович

Атаманенко Віктор Борисович кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

Список основних опублікованих праць

1985

Атаманенко В. Б. Описание Украины в сочинениях немецкого географа 18 в. А.-Ф. Бюшинга  / В. Б. Атаманенко // Вопросы германской истории. – Дніпропетровск, 1985. – С. 144–148.

1988

Атаманенко В. Б. Про способи введення до наукового обігу джерел з історії українського селянства доби феодалізму / В. Б. Атаманенко // Українська археографія : сучасний стан та перспективи розвитку. – Київ, 1988. – С. 236–238.

1989

Атаманенко В. Б. К вопросу о методике анализа источников изучения категорий украинского крестьянства [2 п.] 16 в. / В. Б. Атаманенко // Теория и методика историографических и источниковедческих исследований. – Днепропетровск, 1989. – С. 182–188.

1990

Атаманенко В. Б. Положение и классовая борьба крестьянства Волыни во второй половине XVI века : (по материалам Луцкого гродского уряда) : автореферат дис. кандидата исторических наук / В. Б. Атаманенко. – Днепропетровск, 1990. – 16 с.

1992

Атаманенко В. Б Свідчення з історії козацтва у документах луцького гродського уряду другої половини XYI ст. / В. Б Атаманенко // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій (1990-1992 рр.). – 1992. – Ч. 1. – С. 15–19.

Атаманенко В. Б. Свідчення про татарські напади на Волинь у луцьких гродських книгах другої половини XYI століття / В. Б. Атаманенко // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій "Остріг на порозі 900-річчя" (1990-1992 рр). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 12–15.

1999

Атаманенко В. Б. Острозька волость у кінці XVI – першій половині XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану М. П. Ковальського. – Острог, 1999. – С. 137–144.

2004

Атаманенко В. Б. Описи Острожчини другої половини ХVІ першої половини ХVІІ століття / В. Б. Атаманенко. – Київ ; Острог ; Нью-Йорк, 2004. – 383 с.

2008

Атаманенко В. Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М. П. Ковальського / В. Атаманенко // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» / Укр. іст. т-во ; гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог, 2008. С. 6273.

2010

Атаманенко В. Описи волинських маєтків князів Чорторийських XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки історії Камінь-Каширщини : матеріали ХХXVII Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., м. Камінь-Каширський, 27 жовт. 2010 р. Луцьк, 2010. Вип. 37. С. 318327.

2011

Атаманенко В. Описи латифундій Волинського Полісся другої половини 16 першої пол. 17 ст. / В. Атаманенко // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог, 2011. С. 2946.

2012

Атаманенко В. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця ХVI – початку ХVІІ ст. / В. Атаманенко, І. Рибачок // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеоновських війнах : матеріали XLI Міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю війни 1812 року, 1112 трав. 2012 р., м. Луцьк : наук. зб. / упоряд.: А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2012. Вип. 41. С. 250–258.

Атаманенко В. Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині / В. Атаманенко // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог : Остроз. акад., 2012. С. 3151.

2013

Атаманенко В. Військовий потенціал волинських володінь кн. Острозьких [15 поч. 17 ст.] / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозеря у світовій та українській історії : наук. зб. : матеріали 55 міжнар. наук. конф. м. Луцьк–Шацьк, 2426 трав. 2013 р / Держ. архів Волин. обл. ; відп. за вип. : А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2013. Вип. 45. С. 176181.

2015

Атаманенко В. Джерела вивчення володінь королеви Бони на Волині / В. Атаманенко // Україна і Велике князівство Литовське в XIVXVIII ст. : політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі : IV Міжнар. наук. конф., Камянець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 19 верес. 2015 р. : тези доп. / Ін-т історії України НАНУ, Камянець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. Київ : [б .в]., 2015. С. 2629.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з проблем регіон. історії та пам’яткознавства. – Хмельницький, 2015. – С. 22–39.

2016

Атаманенко В. Б. Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся.– Луцьк, 2016. – Вип. 58. – С. 228– 234.

Атаманенко В. Б. Концепція «золотого спокою» Олександра Оглоблина / В. Б. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», м. Острог, 27–28 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Острозька академія», Укр. істор. т-во. – Острог : Острозька академія, 2016. – С. 123–126.

Атаманенко В. Б. Люстрація Луцького староства 1616 року / В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – 2016. – Вип. 12. – С. 80–96.

Атаманенко В. Б. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко, І. Рибачок // Другі Всеукр. читання, присвяч. пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2016. – С. 67–79.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела у науковому доробку М. С. Грушевського / В. Б. Атаманенко // Міжнар. наук. конф. до 150-ліття М. С. Грушевського, м. Острог, 17 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Острозька академія», Укр. істор. т-во. – Острог : Острозька академія, 2016. – С. 114–117.

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. / В. Атаманенко // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька Академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 148–154.

2017

Атаманенко В. Описи замків Волинського Полісся другої половини XYI - першої половини XVII ст. / В. Атаманенко // Дубенський науковий вісник : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 525-річчю Дубен. замку і 100-річчю від дня народж. І. Д. Лозов’юка / Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубна ; відп. за вип. : Л. Кічатий. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 1 . – С. 53–59.

Атаманенко В. Описи поліських маєтностей кн. Сангушків кінця XVI ст. / В. Атаманенко // Минуле та сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 64. – С. 124–130.

Атаманенко В. Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI – початку XVII ст. / В. Атаманенко // Минуле та сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 62. – С. 283– 289.

Атаманенко В. Формування Острозького міського комплексу (кінець XVI - початок XVII ст.) / В. Атаманенко // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 3–13.

2018

Атаманенко В. Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2018. С. 180186.

2019

Атаманенко В. Інвентар Клеванської волості 1604 року / В. Атаманенко // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ.2019.Вип. 15. С. 116139.

Атаманенко В. Інвентар міста Ковель 1556 року / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 65. – Луцьк, 2018. – С. 13–22.

Атаманенко В. Князі Острозькі та церковне життя в 16 – на поч. 17 ст / В. Атаманенко // VI Міжнар. конф. «Україна і Велике князівство Литовське в 1618 ст.». С. 1216.

2020

Атаманенко В. Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова / В. Атаманенко // Нариси воєнно-політичної історії України. Острог, 2010. С. 5981.

Атаманенко В. Луцькі войські другої половини XVI ст. / В. Атаманенко // I Міжнар. наук. конф. «Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Кам’янець-Подільський, жовт. 2020 р. – С. 11–14.

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини XVI ст.) / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки», 2020. Вип. 30. С. 67–77.

Атаманенко В. Сакральний простір ранньомодерного Острога / В. Атаманенко // Етнічні спільноти та конфесії на Волині : історія та сучасність. – Луцьк, 2019. – С. 253–282.

2021-10-18