Дослідники Великої Волині


Карліна Оксана Миколаївна

Карліна Оксана Миколаївна – кандидат історичних наук, профессор.

Оксана Миколаївна Карліна 1956 р. н. закінчила Самбірське педагогічне училище та історичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-економічний розвиток міст Польщі в XVI – першій половині XVII ст. (За матеріалами Мазовії)».

Завершує написання дисертації з історії міських поселень Волинської губернії ХІХ століття на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Керує науковою роботою студентів та аспірантів. Під науковим керівництвом Оксани Миколаївни захищено декілька кандидатських дисератцій з історії України та всесвітньої історії.

Авторка підручника «Історія середніх віків» для 7 класу середньої школи.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2003 р.) та «Петро Могила» (2010 р.).

Основні напрямки наукових досліджень

- міська історія України та Волині ХІХ століття;

- церковна історія Волині ХІХ століття;

- історія середньовічних міст;

- методика викладання історії в середній школі.

Список основних опублікованих праць

1992

Карліна О. М. Феодальні міста Волині в історичних дослідженнях / О. М. Карліна // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство : історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повіомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф. 810 жовт. 1992 р. Луцьк, 1992. С. 2425.

1994

Карліна О. М. Василіани на Волині / О. М. Карліна // Велика Волинь : минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка. – С. 297–299.

1999

Карліна О. Документи «Архіву Радзивиллів» як джерела з історії Волині XYIII - ХІХ ст. / О. Карліна // Осягнення історії : Зб. наук. праць на пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя / Острозька Академія; Укр. іст. т-во. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 286–293.

2000

Карліна О. Історія середніх віків: 7 клас : підручник для серед.шк. / О. Карліна. – Київ : Генеза, 2000. – 399 с.

2009

Карліна О. Повітові міста Волинської губернії: особливості міського управління 1795 – 1861 рр. / О. Карліна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітної історії : на пошану проф. С. С. Трояна. Рівне : РДГУ, 2009. Вип. 17. С. 5055.

2011

Карліна О. Склад і повноваження магістратів повітових міст Волинської губернії в першій половині ХІХ ст. / О. Карліна // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. – 2011. Вип. 87. – С. 50–54.

Карліна О. Три суспільні стани і проблема міста в середні віки / О. Карліна // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2011. – Вип. 106. – С. 29–32.

2012

Карліна О. Західне Полісся в дореформений період / О. Карліна // Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк та ін.; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – С. 182–234.

Карліна О. Соціальна і віково-статева структура населення Кременця в середині ХІХ ст. / О. Карліна // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Істор. науки. – 2012. – № 11. – С. 16–23.

2013

Карліна О. Історична картина життя євреїв Білоруського Полісся (рецензія на книгу «Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья» / О. Карліна // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки. Істор. науки. – 2013. – № 12. – С. 197–200.

Карліна О. Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та «стирання пам’яті» про них / О. Карліна // Національна та історична пам’ять : зб. наук. праць. – Київ : Пріоритети, 2013. – Вип. 6. – С. 69–76.

Карліна О. Соціальна структура населення міст і містечок Волинської губернії наприкінці XVIII століття / О. Карліна // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 97–114.

Карліна О. Стан православних церков у повітових містах Волинської губернії в першій половині ХІХ ст. / О. Карліна // Історія та сучасність православ’я на Волині : матеріали ІV наук.-практ. конф., 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. православна церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2013. – С. 129–136.

Карліна О. Театральне життя в повітових містах Волинської губернії в першій половині ХІХ ст. / О. Карліна // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2013. – № 21. – С. 27–32.

2015

Карліна О. Соціальний статус православного парафіального духовенства в Російській імперії першої половини ХІХ ст. / О. Карліна // Історія та сучасність православ'я на Волині : матеріали VI наук.-практ. конф., 12 листоп. 2015 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2015. С. 183188.

2016

Карліна О. Конфесійна політика російського уряду і Православна церква на Волині в 1796-1825 рр. / О. Карліна // Історія та сучасність православ'я на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., 8 листоп. 2016 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2016. С. 3742.

2017

Карліна О. Василіанські монастирі як культурно-освітні осередки на Правобережній Україні у XVIII – 30-х роках ХІХ століття. Чин Святого Василія Великого: із народу – народові зб. наук. ст. Шяуляй: Місіонер, 2017. С. 159–177.

Карліна О. Конституційна проблема під час Листопадового повстання / О. Карліна // Польське національне повстання 18301831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. монографія / за ред. : І. Кривошеї, Н. Моравця. Київ : КНТ, 2017. С. 197206.

2018

Карліна О. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця XVIII – першої третини ХІХ століть / В. Білик. – Львів : вид-во УКУ, 2018. – 304 с. (серія «Київське християнство», т. 13).

Карліна О. Міські стани в структурі населення Волинської губернії (кінець XVIII– середина ХІХ ст.) / О. Карліна // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2018. – № 6. – С. 3–16.

Карлына О. Пространственные структуры городов западных губерний Российской империи как предмет исторического исследования / О. Карлына // Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы: зб. навук. арт. – Мінск : Беларусская навука, 2018. – С. 58–67.

2019

Карліна О. Правове регулювання торгово-промислової діяльності в містах Волинської губернії в кінці XVIII – середині ХІХ ст. / О. Карліна // Літопис Волині. – Луцьк, 2019. – Вип. 21. – С. 79–86.

2021

Карліна О. Листопадове (польське) повстання 1830–1831 років в українській історіографії / О. Карліна, Г. Хлібовська // Літопис Волині. – Луцьк, 2021. – Вип. 24. – С. 151–158.

Карліна О. Волинська гімназія (Кременецький ліцей) першої третини ХІХ ст. як зародок майбутнього університету / О. Карліна // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Історія. – Ужгород, 2021. – Вип. 1 (44). – С. 18–25.

2022-02-16