Дослідники Великої Волині


Прищепа Богдан Анатолійович

Прищепа Богдан Анатолійович – український археолог і громадський діяч; доктор історичних наук.

Народився 14 серпня 1957 р. в с. Остапівка нині Миргородського району Полтавської області в сім’ї вчителів.

У 1974 р. закінчив Рокитнівську середню школу № 1 (Рівненська область) із золотою медаллю.

З 1974 р. по 1979 р. навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Спеціалізувався по археології і музеєзнавству. По закінченні університету присвоєно кваліфікацію історика-археолога, викладача історії і суспільствознавства.

З 1979 по 1997 р. працював у Рівненському обласному краєзнавчому музеї науковим співробітником, завідувачем відділу охорони пам’яток історії та культури, завідувачем сектору археології, завідувачем відділу історії.

Керував археологічними експедиціями Рівненського обласного краєзнавчого музею, в ході яких проводилися дослідження городищ літописних міст Дорогобужа, Муравиці, Степаня, Пересопниці та інших археологічних пам’яток Рівненської області.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по темі «Дорогобуж у Х–ХІІІ ст.» в Інституті археології НАН України.

З 1997 р. працює в Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету на посаді доцента кафедри всесвітньої історії.

У 1999 р. за монографію «Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населення Західної Волині в ХХІІІ століттях» був нагороджений дипломом лауреата обласної літературно-мистецької премії ім. Бориса Тена.

З 2003 р. призначений на директора Рівненської філії державного підприємства науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Під його керівництвом проводилися рятівні археологічні розкопки в Острозі, Дубні, Рівному, на полі Берестецької битви. Член Польового комітету Інституту археології НАН України.

Як викладач здійснює читання таких навчальних курсів: археологія, спеціальні історичні дисципліни, історичне краєзнавство, основи антропології, основи архівознавства, етнодемографічна історія Європи, українська та зарубіжна етнологія. Керує архівною практикою студентів.

Упродовж багатьох років керує археологічною практикою студентів-істориків Рівненського інституту слов’янознавства та Рівненського державного гуманітарного університету.

Громадська діяльність пов’язана з пам’яткоохоронною і краєзнавчою роботою. Як член Всеукраїнського краєзнавчого товариства бере активну участь у роботі науково-краєзнавчих конференцій, які проводять Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині та інші обласні краєзнавчі осередки, які діють на теренах історичної Волині.

У 2019 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Погориння у Середньовіччі: населення, системи заселення, урбанізаційні процеси».

Основні напрямки наукових досліджень

- археологія;

- памяткознавство;

- історичне краєзнавство Волині;

- історична урбаністика.

Список основних опублікованих праць

1979

Прищепа Б. Раскопки в Хмельницкой и Черновицкой областях / Б. Прищепа // Археологические открытия 1978 года. – Москва: Наука, 1979. – С. 363364.

1984

Прищепа Б. Давньоруський літописний Дорогобуж / Б. Прищепа // Матеріали до Зводу пам’яток історії та культури народів СРСР по Українській РСР. – Київ, 1984. – С. 5758.

Прищепа Б. Исследования древнерусских памятников на Ровенщине / Б. Прищепа // Археологические открытия 1982 года. – Москва : Наука,1984. – С. 320321.

1985

Прищепа Б. Работы экспедиции Ровенского краеведческого музея / Б. Прищепа // Археологические  открытия 1983 года. – Москва : Наука, 1985. – С. 346347.

1986

Прищепа Б. Раскопки Дорогобужа и Муравицы / Б. Прищепа // Археологические открытия 1984 года. – Москва : Наука, 1986. – С. 294295.

1987

Прищепа Б. Работы в Ровенской области / Б. Прищепа // Археологические открытия 1985 года. – Москва : Наука, 1987. – С. 397398.

1988

Прищепа Б. Житла давньоруської Муравиці / Б. Прищепа // Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей та повідомлень ІІ-ї Волин. істор.-краєзн. конф. – Луцьк, 1988. – С. 76–78.

Прищепа Б. Исследования древнерусских памятников в Ровенской области / Б. Прищепа // Археологические открытия 1986 года. – Москва : Наука, 1988. – С. 328329.

1989

Прищепа Б. Давньоруське городище біля с. Жорнів Дубнівського району Ровенської області / Б. Прищепа // Тези доповідей і повідомлень IV Республіканської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Київ, 1989. – С. 366.

1990

Прищепа Б. Пам’ятки фортифікації ХVІІ ст. на Волині / Б. Прищепа // Берестецька битва в історії України. Тези республіканської наук.-теорет. конф. – Ровно, 1990. – С. 1012.

1991

Прищепа Б. Волинське місто давньоруського часу ХХІІІ ст. (За матеріалами досліджень Дорогобужа) / Б. Прищепа // Тези регіональної наукової конференції «Велика Волинь: минуле і сучасне». – Рівне, 1991. – С. 1316.

1992

Прищепа Б. Дослідження дитинця літописного Дорогобужа / Б. Прищепа  // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 78–79.

Прищепа Б. Жорнівське городище на річці Стублі / Б. Прищепа // Археологічні дослідження, проведні на території України протягом 80-их років державними органами охорони памяток та музеями республіки. Темат. зб. наук. пр.. Київ, 1992. – С. 119128.

Прищепа Б. Поселение, городище Муравица / Б. Прищепа // Научно-справочные статьи по памятникам археологи. – Киев, 1992. – С. 12–13.

Прищепа Б. Торгові і культурні звязки літописного Дорогобужа з Середнім Подніпровям в Х–ХШ ст. / Б. Прищепа // Тези всеукр. наук. конф. «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури». – Переяслав-Хмельницький,1992. – С. 3638.

1993

Прищепа Б. Грошова гривна та вагова гиря ХІІІ ст. з Дорогобужа / Б. Прищепа // Волинь незабутня : тези IV регіон. наук.-практ. конф. ‒ Рівне. 1993. ‒ С. 1–3.

Прищепа Б. Дослідження літописного Дорогобужа / Б. Прищепа // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. ‒ Луцьк, 1993. ‒ С. 101–103.

Прищепа Б. Озброєння волинських воїнів X–ХІІІ ст. за матеріалами досліджень Дорогобужа / Б. Прищепа // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : тези доп. та повідом.. – Львів, 1993. – С. 53–55.

Прищепа Б. Розвиток матеріальної культури Волині у ХІV–ХVІІ ст. / Б. Прищепа // Велика Волинь: Минуле і сучасне : тези міжн. краєзн. конф. – Житомир, 1993. – С. 153–154.

Прищепа Б. Розвиток Погоринських міст в ІХ–ХІІІ ст. Б. Прищепа // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність) : тези міжн. наук-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 73–76.

1994

Прищепа Б. Розвідка на городищах міст Зарічеська і Мильська / Б. Прищепа // Велика Волинь: Минуле і сучасне : мат. міжн. наук. конф., жовтень 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 456–458.

1995

Прещепа Б. Культура Волинського міста в ХІ‒ХІV ст. (За матеріалами Дорогобужа) // Волинь незабутня : тези доп. VІ регіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1995. – С. 56.

1996

Прищепа Б. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населення Західної Волині в X–XIII ст. / Б. Прищепа, Ю. Нікольченко. – Рівне, 1996. – 248 с.

***

Прищепа Б. Поховання культури кулястих амфор з Товпижина / Б. Прищепа, Ю. Малєєвив // Eastern exodus of the Globular amphora people: 2950‒2350 BC. – Poznań, 1996. ‒ S. 62–69.

Прищепа Б. Стародавнє населення Поліського регіону Рівненщини / Б. Прищепа, Ю. Нікольченко // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія. ‒ Ч. II. – Рівне, 1996. ‒ С. 124–136.

1997

Прищепа Б. Дорогобуж на Горыни в Х‒ХІІІ вв. / Б. Прищепа // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. ‒ Санкт-Петербург ; Псков, 1997. ‒ С. 173178.

Прищепа Б. Культура населення Погориння в період Київської Русі (ХХІІІ ст.) / Б. Прищепа // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку. ‒ Київ. 1997. ‒ С. 45-55.

Prichepa B. Badania pieca garncarskiego z Wierchowa (Verchiv), obw. Równe / B.  Prichepa // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskieego Ośrodka Archeologicznego. – Tom 28. ‒ Rzeszów, 1997. ‒ S. 135‒147.

1998

Прищепа Б. Дорогобуж у Х–ХІІІ ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Б. Прищепа. – Київ, 1998. – 16 с.

***

Прищепа Б. Археологічні обстеження околиць Дубна / Б. Прищепа, В. Ткач // Археологічні відкриття в Україні 1997‒1998 pp. ‒ Київ, 1998. ‒ С. 134‒135.

Прищепа Б. Дорогобуж в Х‒ХІІІ ст. / Б. Прищепа // Минуле і сучасне Волині Олександр Цинкаловський і Волинь : мат. ІХ наук. історико-краєзн. конф. ‒ Луцьк, 1998. ‒ С. 187–190.

Прищепа Б. Західнослов’янські елементи у культурі населення Волині IXXIII ст. // Слов’янський вісник. Міжвідомчий науковий збірник / Б. Прищепа. ‒ Рівне, 1998. ‒ Вип. І. ‒ С. 108-111.

Прищепа Б. Нові надходження до археологічного відділу фондів Рівненського краєзнавчого музею (80-ті – початок 90-х років) / Б. Прищепа // Волинський музей. Історія і сучасність. – Луцьк, 1998. – С. 2930.

Прищепа Б. Нове поховання культури кулястих амфор на Рівненщині / Б. Прищепа, Ю. Малєєв // Волино-Подільські археологічні студії. В пам’ять І. К. Свєшнікова. 1915‒1985. – Львів, 1998. – С. 123128.

Прищепа Б. Якуб Гофман – організатор досліджень історії та культури Волині / Б. Прищепа, О. Прищепа // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Постаті укр. археології. Археолог.читання, присвяч. пам’яті Олександра Черниша. – Львів, 1998. – Вип. 7. – С. 9293.

1999

Прищепа Б. Археологічні колекції Х‒ХІІІ ст. з Пересопниці у фондових зібраннях Національного музею історії України та Рівненського краєзнавчого музею як історичне джерело / Б. Прищепа // Музей на рубежі епох: Минуле, сьогодення, перспективи. – Київ, 1999. – С. 66–67.

Прищепа Б. Знахідка античної амфори на городищі в с. Торговиця Млинівського району Рівненської області / Б. Прищепа, В. Назарович // Археологічні відкриття в Україні 1998‒1999 рр. – Київ, 1999. – С. 36‒37.

Прищепа Б. Нова пам’ятка пшеворської культури на Волині / Б. Прищепа, Д. Козак // Археологія. – 1999. ‒ № 4. – С. 153‒161.

Прищепа Б. Пересопниця в Х–ХІІІ ст. / Б. Прищепа // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст.. ‒ Вип. 7. ‒ Київ, 1999. ‒ С. 358362.

Прищепа Б. Поховання пшеворської культури на Волині / Б. Прищепа, Д. Козак // Сто років вивчення культур полів поховань на Україні : тези доп. Семінару, м. Київ, 14‒16 груд. 1999 р. – Київ, 1999. – С. 14‒16.

2000

Прищепа Б. Археологічні джерела про ранню історію міста Корця / Б. Прищепа // Корцю – 850 років. – Рівне ; Корець, 2000. – С.7–9.

Прищепа Б. Дослідження слов’янських курганних поховань кінця І – початку II тисячоліття на лівобережжі Случі / Б. Прищепа // Житомирщина на зламі тисячоліть. – Житомир, 2000. – С. 118–119.

Прищепа Б. Княжий Дорогобуж / Б. Прищепа // Гостинець : альм. – Рівне, 2000. – С. 8488.

Прищепа Б. Погоринські і Болохівські міста в давньоруський час / Б. Прищепа // Болохівщина: земля і люди. ‒ Хмельницький, 2000. – С. 7682.

Прищепа Б. Охорона та наукові дослідження пам'яток археології в Рівненській області (19861995) / Б. Прищепа // Archeologia Polski Srodkowowschodniej. – 2000. – T. 5. – S. 266268.

2001

Прищепа Б. Муравицьке городище / Б. Прищепа, Ю. Нікольченко. – Маріуполь : Рената, 2001. – 80 с.

***

Прищепа Б. Дослідження Басівкутського городища / Б. Прищепа // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 pp. – Київ, 2001. – С. 197–199.

Прищепа Б. Матеріальна культура волинського замку XIV–XV ст. (за результатами досліджень Дорогобужа) / Б. Прищепа // Острогіана в Україні і Європі : мат. міжн. наук. симпозіуму. – Старокостянтинів, 2001. – С. 223232.

Прищепа Б. Праця з історії Острога професора М. П. Ковальського / Б. Прищепа, О. Прищепа // Острогіана в Україні і Європі : мат. міжн. наук. симпозіуму. – Старокостянтинів, 2001. – С. 349352.

Прищепа Б. Основні етапи розвитку Погоринських міст у добу Київської Русі / Б. Прищепа // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст.. – Вип. 15. – Київ ; Донецьк : Рідний край, 2001. – С. 915.

Прищепа Б. Основні етапи територіального розвитку Волині як історико-географічного регіону України / Б. Прищепа, О. Прищепа // Слов’янський вісник. – Рівне, 2001. – Вип. ІІ. – С. 6176.

2002

Прищепа Б. Археологічні дослідження середньовічних міст Погориння у 70–80-х роках ХХ ст. / Б. Прищепа // Історія міст і сіл Великої Волині. Наук. зб. «Велика Волинь». – Т. 25, ч. 1. – Житомир, 2002. – С. 215–220.

Прищепа Б. Археологічні пам’ятки Гощанського району / Б. Пищепа // Гощанське Погориння: Давнина і сучасність. Наук. зб. мат. наук.-краєзн. конф., присвяч. 850-річчю Гощі. – Рівне ; Гоща, Перспектива, 2002. – С. 11–19.

Прищепа Б. Волинські скарби кінця ХІ – початку ХІІ ст. / Б. Прищепа // «А сє єго срєбро». Зб. пр. на пошану члена-кореспондента НАН України М.Ф. Котляра з нагоди 70-річчя. – Київ, 2002. – С. 105–112.

Прищепа Б. Городища ІХ–ХІІІ ст. над Горинню в поліських районах Рівненської області / Б. Прищепа // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть : мат. Х наук. історико-краєзн. конф. – Луцьк : Настир’я, 2002. – С. 210–211.

Прищепа Б. Історична інтерпретація скарбів ХІ – початку ХІІ ст. з Волині / Б. Прищепа // Сучасні проблеми археології. – Київ, 2002. – С. 186–188.

Прищепа Б. Муравицьке городище / Б. Прищепа // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть : мат. Х наук. історико-краєзн. конф.. – Луцьк : Настир’я, 2002. – С. 146–148.

Прищепа Б. Обстеження городищ кінця І тис. н.е. в середній течії Горині / Б. Прищепа // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. – Київ, 2002. – С. 224–226.

Прищепа Б. Якуб Гофман – організатор досліджень історії та культури Волині / Б. Прищепа, О. Прищепа // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне : Перспектива, 2002. – Вип. 2. – С. 101–103.

2003

Прищепа Б. Роботи на посаді Пересопниці / Б. Прищепа // Археологічні відкриття в Україні 2001–2002 рр. – Київ, 2003. – С. 232–234.

Прищепа Б. Слов’яно-руські городища ІХ–ХІІІ ст. в басейні Ікви / Б. Прищепа, В. Ткач // Археологія Тернопільщини. – Тернопіль : Джура, 2003. – С. 181–192.

2004

Прищепа Б. Давні землероби Волині (пам’ятки археології на Хрінницькому водосховищі) / Б. Прищепа, Д. Козаком, В. Шкоропад. – Київ, 2004. – 300 с. – 235 іл.

***

Прищепа Б. Дослідження Басівкутського городища в Рівному / Б. Прищепа // Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі ХІІ–ХІІІ ст. – Київ ; Кам’янець-Подільський ; Старокостянтинів, 2004. – С. 167–175.

Прищепа Б. Археологічна колекція з Торговиці у фондах Рівненського краєзнавчого музею / Б. Прищепа // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. – Вип. 3. – Луцьк, 2004. – С. 218–222.

Прищепа Б. Волинь: основні етапи територіального розвитку // Б. Прищепа, О. Прищепа / Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині. – Житомир, 2004. – С. 245–258.

Прищепа Б. Городища кінця І – рубежу І–ІІ тисячоліть в Погоринні / Б. Прищепа // Стародавній Іскоростень і слов’янські ґради VІІІ‒Х ст. : збірка наук. пр. – Київ, 2004. – С. 232–238.

Прищепа Б. Дослідження посаду літописної Пересопниці у 2002–2003 рр. / Б. Прищепа // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр. – Київ: Шлях, 2004. – С. 267–270.

Прищепа Б. Попередні підсумки досліджень слов’яно-руських об’єктів в Острозі в 2004 році / Б. Прищепа, О. Позіховський, О. Романчук // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2003–2004. – № 2/3. – С. 120–127.

Прищепа Б. Розкопки в Дорогобужі у 2003 р. / Б. Прищепа, Ю. Терлецький // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр. – Київ: Шлях, 2004. – С. 271273.

Прищепа Б. Роботи на полі Берестецької битви 1651 р. / Б. Прищепа, В. Чекурков // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр. – Шлях, 2004. – С. 274–275.

Prichepa B. A Bronze hoard from Uzlissia Ukraine / B.  Prichepa // Dacia. Revue D’arheologie et d’histoire ancienne. – XLVI–XLVII. – 2004. – S. 173184.

2005

Прищепа Б. Археологічні пам’ятки І – початку ІІ тисячолітя в Дубровицькому районі / Б. Прищепа // Дубровиці 1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф. – Рівне, 2005. – С. 25-38.

Прищепа Б. Дослідження в Пересопниці / Б. Прищепа // Археологічні дослідження в Україні 2003–2004 рр. – Запоріжжя : Дике поле, 2005. – С. 259–262.

Прищепа Б. Рівненський обласний краєзнавчий музей (характеристика колекції трипільської культури) / Б. Прищепа // Енциклопедія трипільської цивілізації. – Т. 2. – Київ, 2005. – С. 450–451.

Прищепа Б. Етапи територіального розвитку Волині / Б. Прищепа, О. Прищепа // Наукові записки Рівненського краєзнавчого музею. До 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького. – Рівне, 2005. – Вип. 3. – С. 115123.

Прищепа Б. Розкопки на території костелу Успіня Пресвятої Богородиці Діви Марії в Острозі / Б. Прищепа, О. Позіховський, О. Романчук, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні 2003–2004 рр. – Запоріжжя : Дике поле, 2005. – С. 262–265.

2006

Прищепа Б. Археологічні дослідження багатої садиби на посаді княжої Пересопниці / Б. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зб. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 8. – С. 65–75.

Прищепа Б. Археологічна карта Зарічненського району / Б. Прищепа // Західне Полісся. Історія та культура. – Рівне, 2006. – Вип. 2. – С. 411.

Прищепа Б. Нові дослідженя пам’яток культури кулястих амфор між Стиром і Горинню / Б. Прищепа, В. Ткач // Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Вид-во обл. друк., 2006. – С. 318–235.

Прищепа Б. Нові дослідження поля Берестецької битви / Б. Прищепа, В. Чекурков // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. – Рівне, 2006. – С. 21–31.

Прищепа Б. Перші археологічні розкопки в Корці / Б. Прищепа, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. – Київ ; Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – С. 318–320.

Прищепа Б. Поповнення археологічних колекцій княжої доби Рівненського обласного краєзнавчого музею в 2002–2005 рр. / Б. Прищепа, Л. Бабінчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. ІV. – С. 167–171.

Прищепа Б. Розкопки на території «Нового міста» в Острозі / Б. Прищепа, О. Позіховський, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. – Київ ; Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – С. 311–315.

Прищепа Б. Охоронні розкопки в центральній частині м. Дубна Рівненської області / Б. Прищепа, В. Ткач, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. – Київ ; Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – С. 315–318.

Прищепа Б. Слов’яно-руські фортеці ІХ‒ХІІІ ст. у Погоринні / Б. Прищепа // Держава та армія. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – № 571. – С. 105–112.

Прищепа Б. Ювелірні вироби з Пересопниці доби середньовіччя / Б. Прищепа // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – Вип. 4. – С. 159–167.

2007

Прищепа Б. Городища волинян у Погоринні в часи становлення держави Київська Русь / Б. Прищепа // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. – Вип. 6. – Серія «Історичні науки». – Рівне, 2007. – С. 4–14.

Прищепа Б. Корець княжої доби за археологічними джерелами / Б. Прищепа // Звягель-Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : мат. Міжн. історико-краєзнав. конф., присвяч. 750-річчю від першої літописної згадки про місто. – Житомир, 2007. – Т. 1. – С. 94–98.

Прищепа Б. Нові археологічні джерела для вивчення історичної топографії міста Дубна / Б. Прищепа, В. Ткач, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр.: збірка наук. пр. / за ред. Н. О. Гаврилюк. – Вип. 9. – Київ ; Запоріжжя : ІА НАН України, Дике Поле, 2007. – С. 314317.

Прищепа Б. Нові археологічні дослідження міста Дубна / Б. Прищепа, В. Ткач, С. Чекурков // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років : мат. Міжн. наук-теоретич. конф. – Дубно, 2007 – С. 125–132.

Прищепа Б. Слов’янське городище поблизу с. Зіньки на річці Вілії / Б. Прищепа, О. Романчук // Літопис Хмельниччини : краєзн. зб. – Хмельницький, 2007. – С. 86–93.

2008

Прищепа Б. Історичне краєзнавство Волині / Б. Прищепа, О. Прищепа. – Рівне : ППДМ, 2008.

***

Прищепа Б. Археологічні дослідження слов’яно-руських пам’яток у центральній частині Рівного / Б. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ.– Рівне, 2008. – Вип. 14.  – С. 155–164.

Прищепа Б. Археологічні розкопки в Дубні на розі вулиць Данила Галицького та Кирила і Мефодія у 2007 році / Б. Прищепа, В. Ткач, В. Чекурков // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-теоретич. конф., присвяч. 15-річчю створ. Держ. істор.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 97–101.

Прищепа Б. Матеріали до реконструкції історичної топографії Острога доби середньовіччя / Б. Прищепа // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : ППДМ, 2008. – С. 23–28..

Прищепа Б. Перші археологічні розкопки в центральній частині Рівного / Б. Прищепа, О. Позіховський, В. Ткач, В. Чекурков // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2008. – Вип. 6. – C. 104–108.

Прищепа Б. Слов’яно-руське поселення в Острозі / Б. Прищепа // Стародавній Іскоростень і слов’янські ґради : зб. наук. пр. – Коростень, 2008. – Том 2. – С. 8084.

2009

Прищепа Б. Археологічні розкопки в центральній частині м. Рівне / Б. Прищепа, О. Позіховський, В. Ткач, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні. 2006–2007. – Київ : Академперіодика, 2009. – С. 285–289.

Прищепа Б. Дослідження багатошарового поселення на південній окраїні м. Рівне / Б. Прищепа, В. Ткачем, В. Чекурков // Археологічні дослідження в Україні. 2006–2007. – Київ : Академперіодика, 2009. – С. 28–31.

Прищепа Б. Дослідження історичної топографії Острога доби Середньовіччя / Б. Прищепа // Студії і матеріали з історії Волині / ред. вип. В. Собчук. – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. істор.-архітект. заповідник, 2009. – С. 183–191.

Прищепа Б. Нові археологічні джерела до вивчення ранньої історії м. Рівне / Б. Прищепа // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : наук. зб.– Луцьк, 2009.– Вип. 32. – С. 204–207.

Прищепа Б. Нові археологічні дослідження слов’яно-руського поселення в Острозі / Б. Прищепа // Болохівщина: осягнення історії : мат. всеукр. наук. практ.. конф. присвяч. 800-літтю міста. – Ч. 2. . – Старокостянтинів, 2009. – С. 11–13, 187, 188.

Прищепа Б. Ранні етапи розвитку волинських міст (за матеріалами досліджень Жорнівського городища) / Б. Прищепа // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 13. – С. 59–66.

Прищепа Б. Рання історія Степаня в світлі археологічних джерел / Б. Прищепа // Західне Полісся: історія та культура : мат. краєзн. конф., присвяч. 35-річчю утвор. Сарненського іст.- етногр. музею та 100-річчю від дня народж. письм. Б. Шведа. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 3. – С. 4–9.

Прищепа Б. Розвиток Пересопниці за княжої доби / Б. Прищепа // Наукові записки НУ «Острозька академія» : Історичні науки. – Острог : Острозька академія, 2009. – Вип. 14. – С. 8697.

Прищепа Б. Шолом воїна княжої доби з Дорогобужа / Б. Прищепа // Сторінки воєнної історії Волині : мат. ХХХ Всеукр. наук.-практич. істор.-краєз. конф., 24–25 березня 2009 року, м. Луцьк. – Луцьк, 2009. – С. 34–36.

2010

Прищепа Б. Дослідження в Острозі по вул. Академічній, 12 / Б. Прищепа, О. Бондарчук, О. Позіховський // Археологічні дослідження в Україні 2009. – Київ ; Луцьк, 2010. – С. 335 –337.

Прищепа Б. Житла Х–ХІ ст. на Волинській височині / Б. Прищепа // Археологія і давня історія України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – С. 228–234.

Прищепа Б. Історична топографія Дубна доби середньовіччя в світлі археологічних джерел / Б. Прищепа // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : ППДМ, 2010. – Вип. 2. – С. 149–153.

Прищепа Б. Нові дослідження пам’яток ранніх слов’ян у басейні річки Ікви / Б. Прищепа, В. Ткач // Актуальні проблеми археології : тези між нар. наук. конф. на пошану І. С. Винокура, м. Кам’янець-Подільський, 23–25 верес. 2010 р. – Тернопіль : Астон, 2010. – С. 74–75.

Прищепа Б. Розвиток Пересопниці княжої доби / Б. Прищепа // Волинь історична : зб. наук. ст. (ДОРА). – Рівне, 2010. – С. 2836.

Прищепа Б. Ювелірні вироби доби Київської Русі з Дорогобужа і Пересопниці / Б. Прищепа // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини : колект. моногр. / упоряд. і наук. ред. – проф. Виткалов В. Г. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 224 с. – С. 102–115.

2011

Прищепа Б. Житлове будівництво в Острозі у Х – на початку ХІІ ст. за матеріалами досліджень 2004 року / Б. Прищепа, О. Позіховський // Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. – Львів, 2011. – С. 132–149.

Прищепа Б. Пересопниця в історії Волині та України / Б. Прищепа // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : мат. Всеукр. між дисциплін. конф., присвяч. 450-річчю напис. Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. – Ізяслав ; Острог, 2011. – С. 4-11.

Прищепа Б. Середньовічна Пересопниця за писемними та археологічними джерелами / Б. Прищепа // Пересопницьке Євангеліє: покажчик документних джерел: до 450-річчя створ. Пересопницького Євангелія / Рівненська держ. обл. б-ка / уклад.: Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 82 с. – С. 12–17.

2012

Прищепа Б. Археологічні пам’ятки доби середньвіччя у Володимирецькому районі / Б. Прищепа, М. Хомич // Західне Полісся : історія та культура / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 4 : Володимирецький район Рівненської області. – С. 9-19.

2013

Прищепа Б. Нові надходження до відділу археології Рівненського обласного краєзнавчого музею у 2011-2012 роках / Б. Прищепа, Л. Бабінчук // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – С. 159–161.

Прищепа Б. Проблема локалізації Пересопницького монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в світлі писемних та археологічних джерел / Б. Прищепа // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – С. 162–170.

2014

Прищепа Б. Дослідження середньовічних городищ у басейні ріки Горині в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / Б. Прищепа // Наукові записки РОКМ : зб. наук. праць. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – Вип. 12, ч. 2. – С. 106–110.

2015

Прищепа Б. Зустрічі на польових дорогах : літописна Муравиця. Серпень 1979 р.; Поле Берестецької битви. Липеь 1984 р.; Село Хотин. Серпеь 1991 р. / Б. Прищепа // Ігор Свєшніков археолог, історик, краєзнавець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. М. Малишева ; наук. ред. О. Л. Промська ; відп. за вип. В. П. Ярощук. Рівне : Волин. обереги, 2015. С. 6670.

Прищепа Б. Ігор Кирилович Свєшніков – дослідник середньовічних пам’яток Рівненщини / Б. Прищепа // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : мат. наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. Музей» РОР . Рівне : Дятлик М. С., 2015. Вип. 13, ч. 1 . С. 134139.

Прищепа Б. Слов’яно-руські городища на Острожчині [Рівненської області] / Б. Прищепа // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8 . – С. 121–125.

2016

Прищепа Б. Дослідження планування фортифікаційних споруд Острозького замку XYI-XVII ст. / Б. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр.. / ред. Р. Постоловський . – Рівне : О. Зень, 2016. – С. 366–380.

Прищепа Б. Нові ранньослов'янські матеріали з поселення поблизу с. Костянця Дубенського району / Б. Прищепа // Наукові запи

2022-02-21