Читальна зала


Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення

Розділ: Наукові збірники , Історія, історичні науки , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2007

Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 750 річчю від першої літописної згадки про місто, 3–6 лют. 2007 р., м. Новоград-Волинський. Т. 1. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2007. – 384 с., іл. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; вип. 36.)

Анотація: Збірник містить матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «3вягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення», що відбулася 3–6 липня 2007 року в Новограді-Волинському і була присвячена 750 річчю від першої літописної згадки про місто. У першому томі розглядаються питання методології, історіографії, джерелознавства, apxeології та історії краю в контексті історії Великої Волині й України, а також туристсько-рекреаційні можливості краю у світлі сучасного розвитку цiєї галузі. 

ЗМІСТ

БОРОВЕЦЬ М П. МІСТО, ЩО З ОПТИМІЗМОМ ДИВИТЬСЯ В МАЙБУТТЯ. – С. 3.

МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА АРХЕОЛОГІЯ КРАЮ 

КОСТРИЦЯ М. Ю. НАЦІОНАЛЬНЕ КPAЄЗНАВСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЙОГО РОЗВИТКУ (КІНЕЦЬ ХХ ПОЧАТОК ХХІ СТ.). – С. 5.

БЕРКОВСЬКИЙ В. Г. ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ МІСТА НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО ТА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ПОВІТУ ПЕРІОДУ 1917–1918 РОКІВ У В ФОНДАХ ЦДАВО УКРАЇНИ. – С. 14.

НАДОЛЬСЬКА В. В. РОСІЙСЬКА СТАТИСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ПОВІТУ. – С. 23.

ТАРАСЕНКО І. Ю. МАТЕРІАЛИ ФОНДУ № 160 ІНСТИТУТУ РУКОПИСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗВЯГЕЛЯ Й ЗВЯГЕЛЬЩИНИ ХVІІІ–ХІХ СТ. – С. 30.

КОСТРИЦЯ М. Ю. ПОШТОВА ЛИСТІВКА ПОЧАТКУ ХХ СТ. – ВАЖЛИВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ HOBOГРAДA-ВОЛИНСЬКОГО. – С. 31.

ШОВКОПЛЯС Т. І. АДМІНІСТРАТИВНО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ В СВІТЛІ АНАЛІЗУ КАРТОГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ. – С. 35.

КУЦЕНКО С. В. РІДКІСНІ КНИГИ У ФОНДАХ МУЗЕЮ РОДИНИ КОСАЧІВ. – С. 38.

КОНДРАТЮК Ю. С. РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (НА ПРИКЛАДІ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ПОВІТУ). – С. 43.

КОРОБЧУК І. М. ВИДАННЯ ПАМ'ЯТКОЗНАВЧИХ ОСЕРЕДКІВ ВОЛИНІ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ПОГЛЯД О. ЛЕВИЦЬКОГО. – С. 48.

ЄРШОВ В. О. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ У ПОЛЬСЬКОМОВНІЙ МЕМУАРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ. – С. 53.

МОРОЗ В. В. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ НА СТОРІНКАХ ГУБЕРНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ. – С. 60.

ЛУКАШУК В. С. ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНІ ОПИСИ ЦЕРКОВ ТА МОНАСТИРІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ВОЛЬІНСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЬІХ ВЕДОМОСТЕЙ». – С. 68.

СТЕЛЬНИКОВИЧ С. В. ПРЕСОВІ ВИДАННЯ БУЛЬБІВСЬКОГО РУХУ. – С. 74.

КАРАЧУНОВА Л. В. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В PEГІOНAX. – С. 79.

ПОЛЯКОВА Н. О., ОСТРОУХ В. І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГIC ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ МАЛОГО МІСТА (OРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ). – С. 84.

ОСТАЛЕЦЬКА О. І. АРХЕОЛОГІЧНІ КАРТИ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ У ФОНДАХ СЕКТОРА КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НБУВ. – С. 89.

ПРИЩЕПА Б. А. КОРЕЦЬ КНЯЖОЇ ДОБИ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. – С. 94.

ОЛАШИН М. В. М. М. КРАВЕЦЬ ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. – С. 98.

МИХАЙЛОВА Р. Д. ЛІТОПИСНА БОЛОХІВЩИНА В СУЧАСНОМУ ВИВЧЕННІ. – С. 105.

ТАРАБУКІН О. О., ГРЕБЕНЮК О. В. НОВІ ПАМ'ЯТКИ РАННЬОЗАЛІЗНОГО ВІКУ В СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ Р. СЛУЧ. – С. 112.

КАНЧУРА В. Ю. АНТРОПОМОРФНА СТЕЛА З ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОНУ. – С. 116.

КОЗЮБА В. К. РУКОПИСНІ ПЛАНИ ДАВНІХ ГОРОДИЩ УКРАЇНИ В. Б. АНТОНОВИЧА. – С. 124.

КРАЙ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ ТА УКРАЇНИ 

ЖУРКО О. І. БОЛОХІВСЬКА ЗЕМЛЯ І ЛІТОПИСНИЙ ВОЗВЯГЛЬ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ. – С. 131.

СЕМЕНЧУК С О. ГОРОДИЩА БОЛОХІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ІСТОРІЇ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ. – С. 138.

ТЕРЕЩУК Л. К., ТЕРЕЩУК К. Л. БОЛОХІВСЬКЕ ПРАВО. – С. 142.

ЯРМОШИК І. І. УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗВЯГЕЛЯ ТА ВОЛИНСЬКОГО PEГІОНУ В НАЦІОНАЛЬНО ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. – С. 147.

КОГАН Л. ЗВЯГЕЛЬ НАПРИКІНЦІ ХVІІ СТОЛІТТЯ. – С. 152.

ВАХОВСЬКИЙ В. С. ПОДІЛ ЗВЯГЕЛЬСЬКОГО КЛЮЧА У ХVІІІ-ХІХ СТОЛІТТЯХ. – С. 159.

ТАРАНЕЦЬ С. ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СТАРООБРЯДСЬКИХ ГРОМAД ВОЛИНІ В ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. – С. 168.

ТИМОШЕНКО В. І. СОЦІАЛЬНА І НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ПОВІТУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. – С. 174.

о. МИЦИК ЮРІЙ ЗВЯГЕЛЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648–1658 РР. – С. 181.

МАЛИХІН Ю. В. АДМІНІСТРАТИВНО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОНУ. – С. 185.

СЕДЛЯР А. В. РОЛЬ OРГАHIB МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОЛИНІ І ПОДІЛЛЯ В РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ (КІН. ХІХ ПОЧ. ХХ СТ.). – С. 190.

ПРИЩЕПА О. П. МІСЦЕ НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ВОЛИНІ НА ЗАСАДАХ МІСЬКОГО ПОЛОЖЕННЯ 1870 Р. – С. 195.

ВІТРЕНКО В. В. РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ У МІСТІ НОВОГРАДІ-ВОЛИНСЬКОМУ ТА НА ЗВЯГЕЛЬЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. – С. 200.

КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ Д. П. АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИЙ РУХ ОТАМАНСЬКИХ ЗAГОНІВ НОВОГРАД-ВОЛИНЩИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-X РОКІВ. – С. 215.

МИЦИК Ю. А. МАЛОЗНАНИЙ ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ БОЇВ ЗА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ У 1941 Р. ОЧИМА НІМЕЦЬКОГО ІСТОРИКА. – С. 221.

НАУМЕЦЬ Л. Д. З ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ГОСПІТАЛІВ У HOBOГРАДІ-ВОЛИНСЬКОМУ. – С. 222.

ПЕТЬКО Т. А. З ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ЄBPEЇB ЯРУНЯ. – С. 231.

НАУМЕЦЬ Л. Д. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ: 1944–1945 РР. – С. 250.

КОРОЛЕНКО М. О. БОИ В РАЙОНЕ НОВОГРАДА-ВОЛЬІНСКОГО В ИЮЛЕ 1941 ГОДА. – С. 258.

КУГАЙ В. Й. ПРО СПРОБУ ПОВЕРНЕННЯ МІСТУ НОВОГРАДУ-ВОЛИНСЬКОМУ ЙОГО ІСТОРИЧНОЇ НАЗВИ. – С. 273.

ВІГЕРТ С. В. ІСТОРІЯ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ МІСТА HOBOГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО. – С. 276.

ВАХОВСЬКИЙ В. С. ІСТОРІЯ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ. – С. 281.

МИХАЦЬКА В. Я. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ  В М. HOBOГРАДІ-ВОЛИН СЬКОМУ. – С. 288.

ПУТОВА Г. В. СТАН НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ ПАРАФІЇ ВОЗДВИЖЕННЯ СВЯТОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО ЗГІДНО З ВІЗИТАЦІЯМИ КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТ. – С. 298.

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ КРАЮ 

КОСТРИЦЯ М. М. ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВОГРАД-ВОЛИНЩИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. – С. 309.

ТАРАБУКІН О. О. НОВІ ДАНІ ПРО СТАРОЖИТНОСТІ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. – С. 315.

КОРБУТ Г. О., ВИСКУШЕНКО А. П, ПАМІРСЬКИЙ М. С. КРАЄЗНАВЧІ ЕКСКУРСІЇ ВЗДОВЖ ДРЕВНІХ ВУЛКАНІЧНИХ ПОТОКІВ НА HOBOГРАД-ВОЛИНЩИНІ. – С. 323.

ГУДЗЕВИЧ А. В. ЗВЯГЕЛЬЩИНА В ПРИРОДООХОРОННІЙ СТРУКТУРІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. – С. 328.

МАТВІЙЧИК В. М. ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ ЕКОСИСТЕМИ МІСТА НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО В АСПЕКТІ ЇХ ПРИРОДООХОРОННОГО СТАТУСУ. – С. 336.

ОНИЩУК Л. В. ЗЕЛЕНИЙ ДИВОСВІТ ЗВЯГЕЛЬЩИНИ. – С. 342.

БУЗУН В. О., ДУБАС Р. Г. ЛІСИ HOBOГРАД-ВОЛИНЩИНИ. – С. 346.

ЗУБОВИЧ С. Ф. ПРО ЕКЗИСТЕНЦІЮ ОСТРАКОД АКВАОБ'ЄКТІВ ЗВЯГЕЛЬСЬКОГО ПОСТИР'Я ГОЛОЦЕНОВОГО ЧАСУ. – С. 351.

ДЕНИСИК Г. І., ЧИЖ О. П. ПОЛІССЯ МІШАНИХ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ ТА ЛІСОСТЕПУ. – С. 357.

ЦИЦЮРА В. К., ВЕСЕЛЬСЬКИЙ М. Ф., ПОЛІЩУК О. Е. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ СХЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОГО ОПИТУВАННЯ. – С. 362.

САГАЙДАК А. В., САМЧУК М. Г. ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ НА МИСЛИВСЬКУ ОРНІТОФАУНУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «МІЖРІЧИНСЬКИЙ». – С. 369.

БОЖУК Т. І. САКРАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. – С. 373.

Джерело: Віртуальний музей міста Звягель

Див. Том. 2.

2023-05-25
Переглянути документ
Завантажити