Дослідники Великої Волині


Гоффман Якуб

Гофман Якуб – польський освітній діяч, краєзнавець, організатор досліджень у галузях історії, етнології, історичної бібліографії Великої Волині.

Народився 19 березня 1896 року у місті Коломия (тепер Івано-Франківська область) в сім’ї вчителя. За браком коштів не міг регулярно навчатись і займався самоосвітою. Якуб Гофман був учасником Першої світової війни у складі австрійської та польсько-радянської війни у 1919-1920 рр. Двічі нагороджений високою польською військовою відзнакою – орденом «Хрест Величний».

Після закінчення військової служби 1921 р. Якуб Гофман розпочав педагогічну діяльність у Західній Білорусі та Підляшші – в містах Ліді, Леховичах та Барановичах. Найбільш плідний період його діяльності розпочався у м. Рівному з 1923 року та продовжувався до початку 40-х років. У Рівне Гофман приїхав на виклик керуючого Волинською кураторією (управління народною освітою) з метою організації відділу позашкільної освіти.

У 1924 році Президія охорони пам’яток доісторичної доби призначає його уповноваженим з державної охорони доісторичних пам’яток на території Волинського воєводства.

У 1927–1939 рр. він був головою керівництва Спілкою польських вчителів шкіл воєводства. З 1930 р. співпрацював із Спілкою сільської молоді.

З 1932 року Якуб Гофман – голова Спілки польських легіоністів у Рівному. Найвагомішою справою його життя, яка суттєво вплинула на розвиток волинської історіографії, археографії, етнології, краєзнавства, бібліографії, було видання «Рочніка Волинського» (Rocznik Wołyński). Він був засновником і головним редактором цього видання, яке виходило у місті Рівному у 1930–1939 рр. Всього було випущено вісім томів.

У 1940 році після встановлення на землях Західної України тоталітарного більшовицького режиму Якуб Гофман був арештований і став в’язнем сталінських таборів. Після звільнення служив в армії генерала Андерса на Близькому Сході. З 1951 року проживав у Великобританії, де брав активну участь у роботі над польськими історичними часописами.

Помер Якуб Гофман у Лондоні 27 грудня 1964 р. Велика праця Якуба Гофмана в галузі бібліографії Великої Волині і нині є неоціненним внеском в розвиток історичної Волиніани.

Список основних опублікованих праць

1930

Hoffman J. Pisanki wołyńskie / J. Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe : Wołyński Zarząd Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1930. – T. 1. – S. 138-159.

1931

Hoffman J. Wołyń w walce 1831 r. / J. Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe : Wołyński Zarząd Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1931. – T. 2.S. 149-192.

Hoffman J. Walki o redutę Piłsudskiego : fragment z dziejów 2-go plutonu 4-tej kompanji VI-go baonu Pierwszej Brygady Józefa Piłsudskiego / J. Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe : Wołyński Zarząd Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1931. – T. 2. – S. 321-370.

1933

Hoffman J. Akta kościoła farnego ostrogskiego od 1622 r. / J. Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe : Wołyński Zarząd Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1933. – T. 3.S. 192-214.

Hoffman J. Księga wizyt generalnych szkoły OO. Pijarów w Dąbrowicy z lat 1782–1804 / J. Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe : Wołyński Zarząd Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1933. – T. 3. – S. 261-296.

1935

Hoffman J. Księga wizyt kościoła parafjalnego w Ptyczy powiatu dubieńskiego / J. Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe : Wołyński Zarząd Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1935. – T. 4.S. 157-176.

1938

Hoffman Jakub. Przewodnik po Wołyniu. – Warszawa : Nasza Drukarna. 1938. – 67 s.

 

Література про Я. Гофмана

1992

Ошуркевич О. Ф. Етнографічні матеріали на сторінках «Річника Волинського» (19301939 рр.) / О. Ф. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф. 810 жовт. 1992 р. Луцьк, 1992. С. 9495.

1993

Татаркін В. Ю. «Річник Волинський» Якуба Гофмана – важливе джерело для вивчення минулого Волинської землі : («Rocznik Wolynski» m. Rovne) / В. Ю. Татаркін // Матеріали ІV наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Острог, 1993. – С. 168–171.

1996

Бусленко В. В. Якоб Гофман посол до сейму / В. В. Бусленко // Роде наш красний... Волинь у долях краян і людських документах. Луцьк : Вежа, 1996. Т. 2. С. 272273.

Кулик Л. Якуб Гофман і дослідження культури Волині / Л. Кулик // Слово молодим дослідникам : зб. матеріалів і тез міжвузів. наук. теорет. конф. 28-29 листоп. 1996 р. Рiвне, 1996. С. 7678.

2002

Прищепа О. Якуб Гофман – організатор досліджень історії та культури Волині / О. Прищепа, Б. Прищепа // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. 2 / ред.-упоряд. В. Ковальчук. Рівне : Перспектива, 2002. С. 101103.

2004

Доброчинська В. А. Якуб Гофман – польський краєзнавець-дослідник Волині 20–30-х рр. ХХ ст. / В. А. Доброчинська, В. О. Мартинюк // Матеріали міжн. наук.-краєзн. конф. «Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині», 2004 р. : AKADEMIA на пошану доц. М. Ю. Костриці (до 60-річчя від дня народж.) / [голов. ред. М. І. Лавринович]. Житомир : М. Косенко, 2004. С. 373377. Бібліогр. в кінці ст.

2006

Охріменко Г. Якуб Гофман [18961964] / Г. Охріменко // Нариси культури давньої Волині / за заг. ред. Г. Охріменка. Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. С. 19.

2008

Поперецька Л. Гоффман Якуб дослідник Волинського краю / Л. Поперецька // Історико-культурна спадщина Дубна : правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створ. Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. Дубно, 2008. С. 4344.

2010

Терський С. Гоффман Якуб / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – С. 184–186.

 

Більше про життєвий та творчий шлях Я. Гофмана – у віртуальній виставці РОУНБ.

 

2022-02-16