Читальна зала


Rocznik Wołyński. Т. 1

Розділ:

Мова документу: польська

Рік видання: 1930

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1930. – T. 1. – 164 s.

SPIS TREŚCI:

Od Wydawców  1

Jerzy Smoleński: Z geografji fizycznej Wołynia 3

M. Koczwar a: Geobotaniczne stosunki Wołynia 7

J. Panek: Roślinność okolic Równego 57

B. Kostecki: Chata wiejska na Wołyniu 80

Nazar Dymnycz: Obrzędy i wierzenia ludowe w czasie świąt Bożego Narodzenia 94

Wiktor Ormicki: Z geografji gospodarczej Wołynia 107

Adam Bobkowski: Rozkład rodziny włościańskiej na Wołyniu, a zwyczaje spadkowe 126

Jakób Hoffman: Pisanki wołyńskie 138

Indeks nazw geograficznych 160

Зміст (автоматичний переклад):

Від видавців  1

Єжи Смоленський. До фізичної географії Волині  3

М. Кочвара. Геоботанічні відносини Волині  7

Я. Панек. Рослинність в околицях Рівного  57

Б. Костецький. Сільська дача на Волині 80

Назар Димнєз. Обряди та народні вірування на Різдво  94

Віктор Ормієкі. З економічної географії Волині 107

Адам Бобковський. Розподіл селянської родини на Волині та сімейні звичаї  126

Якуб Гофман. Писанки Волинські 138

Покажчик географічних назв 160

 

Історична довідка:

Часопис «Rocznik Wołyński» виходив у Рівному упродовж 1930-1939 рр. На титульній сторінці першого і всіх останніх семи томів вказано, що він видається при допомозі Волинського окружного управління Польського товариства вчителів загальних шкіл і нижче стояло, під редакцією Якуба Гофмана. Оскільки, основним полем діяльності Якуба Гоффмана була педагогіка, це періодичне видання він видавав для вчителів Волинського регіону. У одному зі своїх листів до правління Польського Товариства Історичного педагог та історик зазначив про низький рівень освіченості вчителів Волинської території.

Приступаючи до його видання, редколегія зазначала, що для роботи в школі вчитель мусить мати широкі знання про ту землю, де він працює. Загалом з'явилося 8 випусків цього часопису, дев'ятий планували видати до травня 1940 р. Він був приурочений до 7 з'їзду польських істориків, який мав саме на той час відбутися у Львові. Однак цьому завадила війна. Якщо в першому номері вміщено 3 статті, то в другому – 17.

Виявляючи неабиякі етнографічні зацікавлення, Я. Гофман публікує в першому томі власну працю «Писанки Волині», яка є чи не першою науковою публікацією про особливості писанкарства Рівненщини. В своїй статті автор подає інформацію про техніку розпису та засоби фарбування великодніх яєць, робить спробу систематизації орнаментики, подає місцеві назви візерунків, наводить приклади використання писанок та крашанок у народній магії та обрядах.

У згаданому томі «Rocznika Wolycskiego» зустрічаємо працю B. Костецького «Хата сільська на Волині». В загальних рисах описуючи будівництво сільського житла, автор виділяє місцеві традиції, подає власні архітектурні виміри та малюнки. Цікавою є інформація про зовнішні та внутрішні прикраси будинків у деяких селах Рівненської області (Старожуків, Новий Корець, Городище, Стовпин).

Характер публікацій відображають заголовки: С. Заянчуковський «Волинь під пануванням Литви»; Ядвіга Гофман «Участь Волині у повстанні Костюшківськім», М. Валіцький «Середньовічні церкви Волині», Назар Димнич «Обряди і вірування народні під час Великодних свят», П. Каламай «Назви топографічні, зібрані в с. Городок Рівненського повіту», «Бібліографія Волині» – 249 джерел. І хоч публікації польськомовні, все ж вони були доступні для пізнання і вчительства, і всієї краєзнавчої громадськості Волині, що в силу обставин мусила добре знати державну мову.

До співробітництва в «Roczniku...» Я. Гофман залучав відомих польських істориків зі Львова, Кракова, Варшави. Основною (навіть єдиною) темою історичних, геологічних, етнографічних, бібліографічних публікацій була Волинь у кордонах колишньої (до 1917 р.) Волинської губернії. Авторами історичних статей, які друкували на його сторінках, були відомі в Польщі історики: Казимєж Ходиницький (Познанський університет), Марія Данілевичева (з Варшави), Броніслав Павловський (на той час – працівник Центрального військового архіву у Варшаві), Кароль Бучек (працівник бібліотеки Чарториських у Кракові, медієвіст, історик картографії), Адам Бар (працівник Ягеллонської бібліотеки в Кракові, пізніше – Ягеллонського університету), Владислав Томкевич (Варшавський університет), Станіслав Малаховський-Лемпіцький (суддя окружного суду у Варшаві, історик права), Броніслав Володарський (учитель Львівської гімназії) та інші автори. Вихід часопису «Rocznik Wołyński» та науково-організаційна діяльність Я. Гофмана були помітними у науковому cвіті ІІ Речі Посполитої. Це засвідчує його участь у нараді, яку скликало у Львові 6 грудня 1937 р. Правління Польського Товариства Історичного з метою координації наукової діяльності часописів, що спеціалізувалися на історичній тематиці. Окрім Я.  Гофмана, у нараді брали участь редактори таких помітних тогочасних польських наукових видань, як «Kwartalnik Historyczny», «Przegląd Historyczny», «Przegląd Historyczno-Wojskowy», «Rocznik Dziejow Społecznych i Gospodarczych», «Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego»  та ін.

На сторінках «Rocznikа...» публікували статті переважно на історичну тематику Волині, хронологічні рамки їх були досить широкими – від часів Київської Русі до 20 століття. До сьогоднішнього дня внесок цього наукового видання ще не знайшов належного висвітлення у вітчизняній історіографії. Можливо, однією із причин такого стану є те, що часопис був орієнтований лише на учительство Рівненського повіту, виходив обмеженим тиражем. Намагаючись розширити аудиторію своїх читачів, редакція надсилала примірники випусків у наукові бібліотеки різних наукових установ. Окрім наукових закладів Польщі, його томи мали б отримувати в УРСР Коростенський музей краєзнавства, Волинський науково-дослідний музей у Житомирі, бібліотека Академії Наук УРСР. Нині екземпляри часопису збереглися в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, бібліотеках Рівненського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Рівненської області.

Зважаючи на те, що на шпальтах «Rocznikа Wołyńskiеgo» опубліковано чимало ґрунтовних розвідок про важливі сторінки історії волинського регіону, історіографічне дослідження цього видання є актуальним для волинського історичного краєзнавства. Участь відомих польських дослідників із провідних наукових осередків тогочасної Речі Посполитої забезпечила високий науковий рівень цьому журналу та зробила його помітним явищем у дослідному процесі вивчення історії Волині польськими авторами. Часопис «Rocznik Wołyński» став важливим науковим органом, який за рівнем публікованих на його сторінках матеріалів та науковою структурою не поступався кращим академічним виданням тогочасної Польщі. Варто зазначити, що на його випуски друкували схвальні відгуки на сторінках польської преси, зокрема відомих польських науковців професорів Адама Чартковського, Здіслава Денбіцького, Болеслава Гриневецького та інших.

«Rocznik Wołyński» у фондах РОУНБ:

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1930. – T. 1. – 164 s.

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1931. – T. 2. – 584 s.

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1934. – T. 3. – 678 s.

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1935. – T. 4. – 348 s.

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1937. – T. 5-6. – 537 s.

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1938. – T. 7. – 463 s.

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych  / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1939. – T. 8. – 476 s.

Rocznik wolynski [Электронный ресурс]. Т. 1 / pod red. J. Hoffmana. – (1 файл : 78.69 MB). – Rowne : [б. и.], 1930. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: WINDOWS 98 ; дисковод CD-ROM ; миша (Назва з контейнера). – (в кор.) : Б. ц.

Rocznik wolynski [Электронный ресурс]. T. 2 / pod red. J. Hoffmana. – (1 файл : 203 MB). – Rowne : [б. и.], 1931. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: WINDOWS 98 ; дисковод CD-ROM ; миша (Назва з контейнера). – (в кор.) : Б. ц.

Rocznik wolynski [Электронный ресурс]. Т. 3 / pod red. J. Hoffmana. – ( 1 файл : 180 MB). – Rowne : [б. и.], 1934. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: WINDOWS 98 ; дисковд CD-ROM ; миша (Назва мз контейнера). – (в кор.) : Б. ц.

Rocznik Wolynski [Электронный ресурс]. T. 4 / Wolynski Zarzadu Okregu Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego ; pod redakcija Jakoba Hoffmana. – ( 336 файлів : 113 Mб.). – Rowne : [б. и.], 1935. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: CD-ROM WINDOWS 98/2000/NT/XP. – Б. ц.

Rocznik wolynski [Электронный ресурс]. Т. 8 / pod red. J. Hoffmana. – ( 1 файл : 116 MB). – Rowne : [б. и.], 1939. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: WINDOWS 98 ; дисковод CD-ROM ; миша (Назва з контейнера). – (в кор.) : Б. ц.

За матеріалами віртуальної виставки: Якуб Гофман (1896–1964) – дослідник Волинського краю. До 125-річчя від дня народження 

 

Джерело: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Rocznik Wołyński

Data wydania: T.1, 1930 - T.6, 1937

Typ zasobu: czasopismo

Współtwórca: Hoffman, Jakub (1896-1964). Red.

2022-11-07
Переглянути документ
Завантажити