Читальна зала


Rocznik Wołyński. T. 3

Розділ:

Мова документу: польська

Рік видання: 1934

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1934. – T. 3. – 678 s.

Детальніше про часопис 

SPIS TREŚCI. / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

(TABLE DES MATIERES).

Od Wydawców (Note des editeures)

Sawicki Ludwik. Z zagadnień prehistorji dyluwjalnej Wolynia (Sur le problemes de la prehistoirre quaternaire de la Volhynie) 1 

Jakimowicz Roman. Szlak wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w świetle archeologji. (Próba ujęcia zagadnień wczesnohistorycznych Wolynia). (Der Weg des Feldzuges Bolesław Chrobry's nach Kiew im Lichte der archäologischen Forschungen. Lösungsprobe der frühgeschicht lichen Probleme Wolhyniens / Шлях київського походу Болеслава Хороброго у світлі археології. (Спроба висвітлення ранньоісторичної проблематики Волині)) 10

Włodarski Bronisław. Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza (La Volhynie sous les gouvernements des Rourykovitch et de Boleslas Georges Trojdenovitch /Волинь під владою Рюриковичів і Болеслава Георгія (Юрія-Болеслава) Тройденовича) 105

Zajączkowski Ananjasz. Karaimi na Wołyniu. (Les Karaïmes en Volhynie / Караїми на Волині) 190

Hoffman Jakоb. Akta kościoła farnego ostrogskiego od 1622 r., co waż niejsze wydał. (Actes de l'église paroissiale d'Ostróg depuis 1622, choisis et publies par / Акти Острозького парафіяльного костелу з 1622 р.) 192

Sobolewski T. ks. Z dziejów klasztoru franciszkańskiego w Korcu (Fragments de l'histoire de l'église des Franciscains de Korzec / З історії францисканського монастиря в Корці) 215

Kossowski Aleksander. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniuw XVI-XVII w.. (L'histoire du protestantisme en Volhynie aux XVI-XVII s. / Нарис історії протестантизму на Волині XVI-XVII ст.) 233

Hoffman Jakób. Księga wizyt generalnych szkoły OO. Pijarów w Dąb rowicy z lat 1782-1804. (Le livre des visitations générales de l'école des Péres Pies à Dąbrowica pendant les années 1782-1804 / Книга візитів школа ордену піарів у Дубровиці протягом 1782-1804 рр.) 261

Danilewiczowa Marja. Towarzystwo Uczniów Liceum Wołyńskiego, ćwiczących się w porządnem mówieniu i pisaniu 1818-1823 (Societe des Jeunes Gens du Lycée Volhynien se perfectionnant dans le parler et l'ecrire convenables / Товариство студентів Волинської вищої школи, що вдосконалюють себе у правильному мовленні та письмі)

Miscellanea / Різне: 

1) Materjaly w sprawie tajnego nauczania na Wolyniu w czasach za borczych. (L'enseignement secret en Volhynie au temps de la domination russe. Quelques contributions à l'histoire de l'enseignement / Таємна освіта на Волині доби російського панування. Деякі внески в історію освіти) 338

2) Notaty biograficzne (Notes biographiques / Біографічні нотатки) 358

3) Mioduszewski Jan. "Fajkarz zamyślony" 362

Malachowski-Lempicki Stanislaw. Fabryki porcelany i fajansu na Wolyniu. (Les usines de faience et de porcelaine en Volhynie / Порцелянові та фаянсові фабрики на Волині) 365

Tomkiewicz Władysław. Dzieje zbiorów Zamku Wiśniowieckiego. (Histoire des collections du chateau de Wiśniowiec / Історія колекцій замку Вишневецьких) 413

Dymnyez Nazar. Swięto "Iwana Kupajla" na Wolyniu (Le fête "d'Iwan Kupajlo" en Volhynie / Свято Івана Купала на Волині) 435

Guzowska Angielina. Stroje ludowe w powiecie zdolbunowskim na Wołyniu (Les costumes du peuple dens le district de Zdolbunów / Народне вбрання у Здолбунівському повіті на Волині) 443

Sowiński Mieczysław. Dochodowość gospodarstw włościańskich na Wolyniu w latach 1927-1930. (Rentabilität der bäuerlichen Betriebe in Wolhynien in Jahren 1927-1930 / Рентабельність селянських господарств Волині в 1927-1930 рр.) 451

Ormicki Wiktor. Przyczynek do demogeografji Wolynia (Contribution a l'étude de la démogeographie de la Volhynie  / Внесок у дослідження демогеографії Волині) 494

Bonkowicz-Sittauer Jerzy. Osadnictwo wojskowe (La colonisation militaire / Військове поселення) 517

Hoffman Jakób. Bibljografja Wolynia (Bibliographie de la Volhynie / Бібліографія Волині) 551

 

Spis książek nadesłanych (Livres recus par la redaktion) 

Indeks nazwisk (Index des noms prophes) 

Indeks nazwisk geograficznych (Indeks des noms geographiques) 

Mapa województwa wołyńskiego (Carte de la voievodie Volhynie)

 

Джерело: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Rocznik Wołyński

Data wydania: T.1, 1930 - T.6, 1937

Typ zasobu: czasopismo

Współtwórca: Hoffman, Jakub (1896-1964). Red.

2022-11-07
Переглянути документ
Завантажити