Дослідники Великої Волині


Давидюк Руслана Петрівна

Давидюк Руслана Петрівна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету, завідувачка науковою редакцією науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».

Народилася Руслана Петрівна 19 червня 1963 року у місті Здолбунів Рівненської області в сім’ї робітників. У 1980 році після закінчення Здолбунівської середньої школи № 5, вступила на історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. У 1984 році з відзнакою закінчила інститут, отримавши кваліфікацію «вчитель історії і суспільствознавства». Декілька років працювала вчителем історії на Львівщині. З 1988 року працювала вчителем історії Здолбунівського професійно-технічного училища № 3 (згодом Залізничне професійно-технічне училища № 2). У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Історія виникнення та діяльності Волинського українського об’єднання (1931–1939 рр.). З 1998 по 1999 рр. працювала старшим викладачем кафедри українознавства Луцького державного технічного університету. З 1999 року працює в РДГУ. Спочатку на посаді старшого викладача кафедри історії України, з 2000 року – доцент цієї ж кафедри. У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства».

Автор майже двох сотень наукових праць, монографій, навчальних посібників. Автор книг, які стали «Кращими книгами Рівненщини» у 2017 році у номінації «Краще видання до 100-річчя Української революції» «З поляками за Україну: наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині» та 2018 році «Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства».

Основні напрямки наукових досліджень

*  українська міжвоєнна політична еміграція в Польщі;

*  західноукраїнські землі у 20–30 хрр. ХХ ст.;

*  політичні репресії у Західній Україні (1939–1941 рр.)

Список основних опублікованих праць

1997

Давидюк Р. Історія виникнення і діяльність Волинського українського об’єднання / Р. Давидюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Історія. – Луцьк, 1997. – Вип. 2. – С. 51–56.

1998

Давидюк Р. Особливості промислового розвитку Волинського Воєводства / Р. Давидюк // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку. Ч. 1. – Березне, 2008. – C. 49–51.

Давидюк Р. Кооперативно-господарська діяльність Волинського українського об'єднання / Р. Давидюк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, 1998. – Вип. 3. – С. 52–56.

Давидюк Р. Церковно-релігійна діяльність Волинського українського об'єднання в другій половині 1930-х років / Р. Давидюк, М. Кучерепа, В. Оніщук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, ч. 2. – C. 80–85.

1999

Кучерепа М. М. Просвітянські хати – культурно-освітні осередки Волинського українського об’єднання / М. М. Кучерепа, Р. П. Давидюк // Роде наш красний : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк : Вежа, 1999. – Т. 3. – С. 663–667.

2000

Давидюк Р. Боротьба волинської інтелігенції за українізацію Православної церкви в Польщі / Р. Давидюк // Роль християнства утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспектив : наук. зб. – Рівне, 2000. – С. 20–28.

Давидюк Р. П. Волинь у міжвоєнний період (1919–1939 рр.) : навч. посіб. / Р. П. Давидюк. – Рівне, 2000. – 44 с.

Давидюк Р. ВУО у політичному житті Другої Речі Посполитої (30-ті рр. ХХ ст.) / Р. Давидюк // Наукові записки. Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка : Серія: Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 233–237.

Давидюк Р. Проблеми освіти і шкільництва у роботі Волинського українського об’єднання у 30-ті рр. ХХ ст. / Р. Давидюк // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 117–126.

2001

Давидюк Р. З історії "Просвіт" та "Просвітянських хат" на Волині / Р. Давидюк // "Просвіта" на Волині : минуле і сучасне : зб. наук. статей, док-ів, матеріалів / ред. В. К. Барана. – Луцьк : Вежа, 2001. – С. 23.

Давидюк Р. П. Степан Скрипник як посол до польського Сейму (30-ті роки ХХ століття) / Р. П. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип.2. – С. 70–71.

Давидюк Р. Українсько-польський діалог на Волині в 30-ті роки ХХ століття / Р. Давидюк // Українська історична наука на порозі ХХІ століття : міжнародний Науковий Конгрес, Чернівці, 16–18 трав. 2000 р. : доповіді та повідомлення / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т історії України, Нац. акад. наук України. Т. 2. – Чернівці, 2001. – С. 221–227.

Кучерепа М. ВУО. Волинське українське об’єднання (1931–1939 рр.) : монографія / М. Кучерепа, Р. Давидюк. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 420 с.

2005

Давидюк Р. Волинське українське об’єднання / Р. Давидюк // Енциклопедія історії України. Т. 1. А–В. – Київ : Наукова думка, 2005. – С. 611.

2006

Давидюк Р. Боротьба польських підпільних структур на Рівненщині (1939–1941 роки) / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 1 / ред. А. А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – С. 370–373.

Давидюк Р. Волинський посол до сейму Лаврентій Серветник / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 1 / ред. А. А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – С. 347–350.

Давидюк Р. Парасковія Багринівська – голова Рівненського осередку Союзу українок Волині / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 1 / упоряд. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – С. 358–362.

Давидюк Р. Російська меншина Рівного в умовах радянізації / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 1 / ред. А. А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – С. 373–379.

Давидюк Р. «Сокальський кордон» у національній політиці пілсудчиків [у 20–30-х рр. 20 ст. на Волині] / Р. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. А. І. Черній. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 280–287.

2007

Давидюк Р. Розмежування Західної Волині та Східної Галичини як складова «волинського експерименту» Генрика Юзевського / Р. Давидюк // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку : зб. ст. — Київ, 2007. – C.498–510.

2008

Давидюк Р. Емігранти УНР у громадсько-політичному житті Волині в умовах Другої Речі Посполитої / Р. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 103–108.

Давидюк Р. Західна Волинь у складі Другої Речі Посполитої: проблеми сучасної української історіографії / Р. Давидюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2008. – Ч. 1. – С. 199–207.

Давидюк Р. П. Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України : відлуння Голодомору 1932–1933 рр. на Рівненщині / Р. П. Давидюк, А. А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 92 с.

2009

Давидюк Р. Голодомор 1932–1933 рр. у радянській Україні: реакція західноволинського проурядового табору / Р. Давидюк // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : Полісся, 2009. – Т. 3. – С. 39–47.

Давидюк Р. П. Проурядовий політичний табір Волині у 1938–1939 рр.: відносини з владою / Р. П. Давидюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 13. – C. 191–197.

Давидюк Р. Українсько-польські організації як прояв інтеграційної політики влади на Волині у міжвоєнний період / Р. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: на пошану проф. С. С. Трояна : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 17. – С. 69–74.

2010

Руслана Д. Архітектор в політиці: громадсько-політична діяльність Сергія Тимошенка в 30-х роках ХХ століття / Р. Давидюк // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 5. – С. 228–236.

Давидюк Р. Заборона Рівненської повітової «Просвіти»: причина та наслідки / Р. Давидюк, Л. Гладка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 20. – С. 211–214.

Давидюк Р. П. Політичні процеси Західної Волині міжвоєнного періоду в сучасній українській історіографії / Р. Давидюк // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. – Рівне : РІС КСУ, 2010. – Вип. 10. – С. 51–57.

Давидюк Р. П. Польська політика щодо українців Західної Волині: економічний аспект (20-30 рр. ХХ ст.) / Р. П. Давидюк // Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. ст. – Житомир, 2010. – C. 91–105.

2011

Давидюк Р. П. Політична діяльність Ананія Волинця в умовах Другої Речі Посполитої / Р. П. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2011. – С. 91–102.

2012

Давидюк Р. Від угодовства до автономізму: чинники і складові розколу уенерівського політичного табору Волині у другій половині 1930-х років / Р. Давидюк // Europa Orientalis. – 2012. – № 3. – С. 67–81.

Давидюк Р. П. Еволюція національно-демократичного руху на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / Р. П. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 23. – С. 203–213.

Давидюк Р. П. Трансформація українського національно-демократичного руху у Волинському воєводстві (30-і рр. ХХ ст.) / Р. П. Давидюк // Слов'янський вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуман. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 28–31.

2013

Давидюк Р. «Гайдамака першого сорту» : просвітянин Антон Кентржинський – жертва репресивних режимів / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 3 / упоряд. О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк та ін. – Рівне : ДМ, 2013. – С. 23–32.

Давидюк Р. Залізничник з «вагону Директорії»: штрихи біографії політемігранта Антона Стрижевського / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 3 / упоряд. О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк та ін. – Рівне : ДМ, 2013. – С. 33–45.

Давидюк Р. КПЗУ як об'єкт маніпуляцій тоталітарного режиму: доля Петра Дацюка / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 3 / упоряд. О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк та ін. – Рівне : ДМ, 2013. – С. 46–54.

2014

Жив’юк А. «Я є українською патріоткою на оборонному рубежі»: нові документи про Галину Журбу / А. Жив’юк, Р. Давидюк // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : до 125-ї річниці від дня народження письменниці : зб. наук. пр. / ред. колегія: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 3. – С. 419–444.

Давидюк Р. П. З поляками за Україну: наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині : монографія / Р. П. Давидюк. – Рівне : ДМ, 2014. – 174 с.

Давидюк Р. П. Розселення та становище уенерівської політичної еміграції у Волинському воєводстві на початку 20-х років ХХ ст. / Р. Давидюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 39. – С. 125–139.

2015

Давидюк Р. Володимир Оскілко як виразник настроїв уенерівської еміграції на Волині / Р. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 26. – С. 33–36.

Давидюк Р. Самоорганізація української політичної еміграції у Волинському воєводстві у першій половині 20-х років ХХ ст. / Р. Давидюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; ред. М. Литвин, М. Романюк, О. Стасюк,. – Львів, 2015. – Вип. 25. – С. 192–205.

2016

Давидюк Р. Рівненська повітова «Просвіта»: десятиріччя під знаком УНР / Р. Давидюк, А. Жив’юк // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія. Історичні науки. – 2016. – №3 (328). – С. 39–44.

Давидюк Р. П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) / Р. Давидюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – С. 53–57.

Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: проблеми статусу та чисельності / Р. П. Давидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 28. – С. 254–266.

Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства : присвяч. 100-річчю Української революції : монографія / Р. П. Давидюк. – Львів ; Рівне : М. С. Дятлик, 2016. – 704 с.

2017

Давидюк Р. "Волинський експеримент" Генрика Юзевського / Р. Давидюк // Волинський Монітор. – 2017. – № 15/3 серп./. – С. 7.

Давидюк Р. Життєписи діячів УНР як джерело до вивчення Української революції 1917–1921 рр. / Р. Давидюк // Реабілітоваі історією. Рівненська область. Кн. 7 / упоряд. : О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив'юк та ін. – Рівне : М. С. Дятлик, 2017. – С. 7–21.

2018

Давидюк Р. Діяльність спецслужби УНР у волинському прикордонні (1926-1935) / Р. Давидюк // Europa Orientalis. – 2018. – № 9. – С. 63–80.

Давидюк Р. Організовані трудові осередки інтернованих армії УНР у Волинському воєводстві / Р. Давидюк // Військово-науковий вісник. – 2018. – Вип. 29. – С. 101–110.

Давидюк Р. Рівненська повітова «Просвіта»: під знаком УНР (1917–1929) / Р. Давидюк, Р. Жив'юк // Просвітянське століття Рівненщини : наук. ст., спогади / упоряд. І. В. Вєтров, З. В. Дідич. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 22–32.

Давидюк Р. Симон Петлюра в памяти своих соратников в период межвоенной Волыни / Р. Давидюк // Pamięć i Sprawiedliwość. – Warszawa, 2018. – № 2 (32). – С. 482–501.

Давидюк Р. Українська революція 1917–1921 рр. у дискурсі національної пам’яті міжвоєнної Волині / Р. Давидюк // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Історія. – Чернівці, 2018. – № 2. – С. 75–81.

Давидюк Р. Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині / Р. Давидюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. Історичні науки. – Острог, 2018. – Вип. 27. – С. 68–75.

2019

Давидюк Р. Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення історії української політичної еміграції у Волинському воєводстві / Р. Давидюк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2019. – № 2. – С. 336–356.

Давидюк Р. П. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка у Волинському воєводстві / Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк // Сторінки історії : зб наук. пр. – Київ : Національний технічний університет України „КПІ”, 2019. – № 48. – С. 83–96.

Давидюк Р. Новий рубікон: вереснева кампанія 1939 р. й українська політична еміграція на Волині / Р. Давидюк // Вересень 1939 у долі держав та народів. Війна, репресії, пам’ять : наук. зб. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 62–74.

Давидюк Р. Рівненський вектор розвідки Державного Центру Української Народної Республіки / Р. Давидюк // Військово-науковий вісник. – 2019. – Вип. 31. – С. 14–25.

Давидюк Р. Ровенское русское православное благотворительное общество в межвоенный период / Р. Давидюк // Русин. – 2019. – № 55. – С. 113–132.

Zhyvyuk A. Naddnipryanska Ukraine emigrants musical activities in Volyn voivodeship / А. Zhyvyuk, R. Davydyuk // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 12. – С. 116–125.

2020

Давидюк Р. Отамани-наддніпрянці у Волинському воєводстві: повстанські рейди, розвідка, політика, громадське життя / Р. Давидюк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – № 2 (54). – 2020. – С. 129–170.

2021

Давидюк Р. Посол Микита Бура і його родина / Р. Давидюк // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 10 / упоряд. О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк та ін. – Рівне ; Житомир : Полісся, 2021. – С. 21–35.

Давидюк Р. Просвітянські осередки у Мізоцькій гміні: обставини утворення і діяльність / Р. Давидюк // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. / ред. А. Жив’юк, А. Фелюнюк. – Рівне, 2021. – Вип. 2. – С. 76–95.

Давидюк Р. «Рідні хати» як проурядові культурно-освітні осередки Волинського воєводства / Р. Давидюк, В. Данильчук // Слов’янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану ректора Рівнен. держ. гуман. ун-ту, проф. Р. Постоловського. – Рівне, 2021. – С. 213–219.

2022

Давидюк Р. Другий Волинський Кіш УНАКОТО (1924–1935 рр.) / Р. Давидюк // Емінак. – 2022. № 2 (38). – С. 100–113.

Давидюк Р. Життєпис Марка Луцкевича в контексті сучасної політики пам’яті / Р. Давидюк // Радянські репресії у західних областях України (1939–1953): історія, особистості, пам'ять : кол. монографія / ред. В. Ільницький. – Latvia : Baltija Publishing, 2022. – С. 227–246.

Давидюк Р. Пошуки формули порозуміння у волинському прикордонні (20-30-і роки ХХ ст.) / Р. Давидюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. – Острог, 2022. – Вип. 33. – С. 16–22.

****

Історичні магістралі Руслани Давидюк : біобібліогр. покажч. до 50-річчя з дня народж. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / упоряд. : Л. Галуха, А. Жив'юк. – Рівне : ДМ, 2013. – 108 с.

Видання знайомить читача з біографічними відомостями та науково-педагогічною діяльністю кандидата історичних наук, доцента Рівненського державного гуманітарного університету Руслани Петрівни Давидюк. У біобібліографічному покажчику вміщені наукові, навчально-методичні, педагогічні напрацювання Руслани Давидюк, а також роздуми колег та друзів про неї.

2023-06-12