Дослідники Великої Волині


Позіховський Олександр Леонтійович

Позіховський Олександр Леонтійович – археолог, нумізмат, фахівець музейної справи та дослідник стародавніх раритетних видань.

Народився 24 лютого 1958 році в с. Хорів Острозького району Рівненської області. В 1975 році закінчив Хорівську середню школу та вступив до Львівського національного університету імені І. Я. Франка на історичний факультет (спеціалізація – археологія), який закінчив у 1980 році з відзнакою. 13 жовтня 1980 року був прийнятий на посаду наукового працівника до Острозького краєзнавчого музею (з 1981 року – Державний історико-культурний заповідник м. Острога), в якому безперервно працює і досі, перебуваючи на посадах: 1986–1988 рр. – завідувач відділу дорадянської історії, 1988–1996 рр. – завідувач Музею книги та друкарства, 1996– 2015 рр. – завідувач відділу нумізматики, з 2015 р. – провідний науковий працівник відділу охорони історико-культурної спадщини, археології та нумізматики. Як знавець старожитностей Острожчини, Позіховський провів десятки археологічних розвідок, чимало дослідив та поповнив археологічну колекцію заповідника незліченним числом артефактів. Головна тема зацікавленості О. Позіховського є енеоліт Волині, три культури цієї доби – маліцька, люблінсько-волинська та трипільська. Авторитетний дослідник цієї проблематики, знаний як в Україні, так і за її межами – в Польщі, Молдові, Румунії, Угорщині, Німеччині. Олександр Позіховський був учасником двох палеолітичних експедицій – франко-української та німецько-української в с. Межиріч і м. Рівне (урочище Бармаки), а також експедицій Інституту археології Жешувського університету в Сколошеві (Польща), франко-російсько-української в Бодаках (Тернопільщина), українсько-польської у Винниках (Львівщина), Верхньодністрянської експедиції (Чернівеччина) та ін. Олександр Позіховський – автор понад 100 праць в наукових та періодичних виданнях. З-поміж інших наукових інтересів Позіховського – нумізматика. Олександром Позіховським було створено дві перші експозиції в Державному історико-культурному заповіднику м. Острога, колекцію якого поповнив тисячами монет. Ще одна нива інтересів – стародруки. У співавторстві з Світланою Позіховською видав два томи каталогу колекції польських стародруків заповідника та інших наукових установ Волині. Завдяки пошуковій роботі суттєво поповнив фонди заповідника десятками стародруків, а також ікон. Олександр Позіховський був учасником багатьох наукових конференцій – у Волинському, Рівненському, Нетішинському, Винниківському краєзнавчих музеях, Львівському національному університеті; міжнародних конференцій «Collegium Colombinum» Ягеллонського університету в Кракові, Інституту археології Жешувського університету, в межах співпраці з яким був співредактором низки випусків наукового збірника Інституту. У 2013 році Олександр Позіховський був нагороджений обласною премією імені Ігоря Свєшнікова.

Основні напрямки наукових досліджень:

* нумізматика;

* історія книги;

* археологія неоліту, енеоліту Волині.

Список основних опублікованих праць

1986

Пелещишин М. А. Охоронні розкопки поселення VIII–VII ст. до н. е. поблизу с. Хорів на Горині / М. А. Пелещишин, О. Л. Позіховський // Археологія. – 1986. – Вип. 53. – С. 87–91.

1989

Позиховская С. В. Некоторые проблемы создания и оформления музея книги / С. В. Позиховская, А. Л. Позиховский // Визуальная пропаганда книжных памятников : сб. науч. трудов. – Москва : ГБЛ, 1989. – С. 132–134.

1998

Пелещишин М. А. Поселення лендельської культури біля с. Хорів у Середньому Погоринні / М. А. Пелещишин, О. Л. Позіховський // Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. – Львів, 1998. – Вип. 3 – С. 73–81.

Позіховський О. Нові матеріали до археологічної карти епохи пізнього енеоліту середнього Погориння / О. Позіховський // Волино-Подільські археологічні студії. – Львів, 1998. – Вип. 1. – С. 40.

Позіховський О. Поселення лендель-полгарської культури біля с. Хорова у Середньому Погоринні / О. Позіховський // Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. – Львів, 1998. – Вип. 3 – С. 85–92.

2000

Позіховський О. Цікавий давній пом’яник / О. Позіховський // Галицька брама [Львів]. – 2000. – № 9 (верес.). – С. 24.

2002

Позіховський О. Пам’ятки культури лінійно-стрічкової кераміки в басейні середньої течії р. Горинь / О. Позіховський // Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 173–179.

2003

Позіховський О. Нова археологічна пам’ятка на Березнівщині / О. Позіховський, О. Романчук // Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. – Львів, 2003. – Вип. 6. – С. 79–87.

2004

Прищепа Б. Попередні підсумки археологічних досліджень слов’яно-руських об’єктів в Острозі в 2004 році / Б. Прищепа, О. Позіховський, О. Романчук // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / редкол.: Г. Й. Фурманчук, В. В. Новосад [та ін.]. – Нетішин, 2004. – С. 120–127.

2005

Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / ред.: С. Позіховська, М. Манько, О. Позіховський [та ін.]. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2005. – Вип. 1. – 158 с. 

Позіховський О. Борисоглібський енколпіон з Рівненщини / О. Позіховський, В. Петегирич // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 337– 340.

Позіховський О. До питання про етноміграційні процеси на території Волинського Полісся в епоху енеоліту / О. Позіховський, Г. Охріменко, І. Маркус [та ін.] // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2005. – Вип. 3 : Матеріали наук. конф., [м. Рівне], 24–25 листоп. 2005 р. : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького. – С. 110–115.

Позіховський О. Л. Грошовий обіг на Волині XIV–XVII ст. : за матеріалами монетних скарбів у фондах Держ. іст.-культур. заповідника м. Острога Рівнен. обл. / О. Л. Позіховський, Р. М. Шуст // Вісник Львівського університету. Серія історична : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип. 39/40. – С. 529–547.

Позіховський О. Матеріали до каталогізації пам’яток Трипільської культури Середнього Погориння / О. Позіховський // Археологічна спадщина Яна Фітцке / ред. Г. В. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 279–314.

Позіховський О. Пізньотрипільське поселення біля с. Голишів на Західній Волині / О. Позіховський, Г. Охріменко // Археологічна спадщина Яна Фітцке / ред. Г. В. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 216–278.

Позіховський О. Поселення Лендль-Полгарської культурно-історичної спільноти біля села Вільбівне на Волині [Рівненська область] : за матеріалами розкопок 2002 року / О. Позіховський // Археологічна спадщина Яна Фітцке / ред. Г. В. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 206–215.

Розкопки на території костелу Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії в Острозі / Б. А. Прищепа, О. Л. Позіховський, О. М. Романчук [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні. 2003–2004 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Запоріжжя : Дике поле, 2005. – С. 262–265.

Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею : каталог / Музей кн. та друкарства Держ. іст.-культур. заповідника м. Острога, Волин. краєзн. музей ; уклад.: О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська. – Луцьк, 2005. – 104 с. : іл. – (Бібліотека «Волання з Волині» ; т. 38)

2006

До питання про мистецтво та духовну культуру неолітичного та енеолітичного населення Волині / С. Локайчук, Г. Охріменко, О. Позіховський [та ін.] // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; ред. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман [та ін.]. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 161–167.

Кононюк О. Виставкова діяльність як один із пріорітетних напрямів музейної діяльності (у розрізі співпраці музеїв Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : Матеріали наук. конф., [м. Рівне], 25–26 жовт. 2006 р. – С. – С. 55–58.

Нові палеоботанічні дані з пам’яток енеоліту та бронзового віку пам’яток Волині / Г. Пашкевич, Г. Охріменко, О. Позіховський [та ін.] // Нариси культури давньої Волині / упоряд.: Г. В. Охріменко, С. М. Локайчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 400–403.

Охріменко Г. Вивчення глиняної пластики та інших керамічних виробів пізньотрипільського поселення Голишів [Волинська область] / Г. Охріменко, О. Позіховський, Н. Скляренко // Нариси культури давньої Волині / упоряд. Г. В. Охріменко, С. М. Локайчук. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2006. – С. 259–284.

Охріменко Г. Вивчення пам’яток східнотшцінецької культури на Волині та Західно-Волинському Поліссі / Г. Охріменко, О. Позіховський, Н. Скляренко // Нариси культури давньої Волині / упоряд.: Г. В. Охріменко, С. М. Локайчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 414–421.

Позіховський О. Виробничий комплекс волино-люблінської культури в с. Зимне / О. Позіховський // Нариси культури давньої Волині / упоряд.: Г. В. Охріменко, С. М. Локайчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 285–295.

Позіховський О. Дослідження ґрунтового могильника IV–III тис. до н. е. в м. Острог / О. Позіховський, В. Самолюк // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : Матеріали наук. конф., [м. Рівне], 25–26 жовт. 2006 р. – С. 155–158.

Позіховський О. Кам’яні вироби енеоліту-бронзового віку Волині / О. Позіховський, І. Маркус, Г. Охріменко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., м. Луцьк ; смт Олика, 25 квіт. 2006 р. – Луцьк, 2006. – С. 163–165.

Стародруки Речі Посполитої XVII–XVIII ст. у Волинських збірках : каталог / Держ. архів Волин. обл., Музей книги та друкарства Держ. іст.-культур. заповідника м. Острога, Рівнен. обл. краєзн. музей, Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Волин. краєзн. музей ; уклад.: С. В. Позіховська, О. Л. Позіховський. – Луцьк, 2006. – 102 с. : іл.

2007

Позіховський О. Дослідження ґрунтового могильника доби енеоліту – ранньої бронзи в м. Острог / О. Л. Позіховський, В. О. Самолюк // Археологічні дослідження в Україні. 2005–2007 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Запоріжжя, 2007. – Вип. 9. – С. 310–313.

Позіховський О. Керамічні матеріали з пам’ятки Розваж-Кошара на Острожчині / О. Позіховський, Г. Охріменко, В. Охріменко // Охріменко Г. Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук [та ін.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – С. 710–726.

2008

Археологічні розкопки в центральній частині м. Рівне / Б. А. Прищепа, В. С. Чекурков, О. Л. Позіховський [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні. 2006–2007 / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2008. – С. 285–289 ; Те саме // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2008. – Вип. 6 : присвяч. 155-річчю від дня народж. В. Г. Короленка. – С. 104–108.

Позіховська С. Білоруські стародруки в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська, О. Позіховський // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канфэренцыі «Берасцейскія кнігазборы»: праблемы і перспектывы даследавання, Брэст, 30–31 кастрычника 2008 г. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – С. 359–375.

Позіховський О. Л. Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / О. Л. Позіховський, В. О. Самолюк // Археологія. – 2008. – № 1. – С. 28–41.

Позіховський О. Суботник 1693 року із села Погорільці на Рівненщині, як одне з джерел до вивчення історії та генеалогії родини князів Острозьких / О. Позіховський, С. Позіховська // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XV міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 25–26 верес. 2008 р. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 181–183.

2009

Позіховський О. Л. Дослідження енеолітичного поселення в м. Острог (уроч. Земан) у 2008 р. / О. Л. Позіховський // Археологічні дослідження в Україні. 2008 / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2009. – С. 232–235.

Позіховський О. Л. Охоронні дослідження багатошарового поселення у с. Розваж на Рівненщині / О. Л. Позіховський, А. І. Бардецький // Археологічні дослідження в Україні. 2008 / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2009. – С. 236–239.

Позіховський О. Л. Розкопки багатошарового поселення в с. Розваж на Рівненщині / О. Л. Позіховський, В. О. Самолюк // Археологічні дослідження в Україні. 2006–2007 / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2009. – С. 273–275.

Прищепа Б. А. Археологічні роботи в Острозі на проспекті Незалежності, 3 / Б. А. Прищепа, О. А. Бондарчук, О. Л. Позіховський // Археологічні дослідження в Україні. 2008 / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2009. – С. 240–242.

2010

Позіховська С. Білоруські стародруки в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська, О. Позіховський // Берасцейскія кнігазборы: матэрыалы міжнар. навук.-практ. канф. «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання», Брэст, 30–31 кастрычніка 2008 г. – Брэст : Поліграфіка, 2010. – С. 359–375.

Позіховська С. Спомини, закарбовані у глині / С. Позіховська, О. Позіховський // Керамика. Стиль. Мода. – 2003. – № 2 (Осень). – С. 78–81.

Позіховський О. Л. Бурштинові амулети з Острожчини / О. Л. Позіховський // Археологія. – 2010. – № 1. – С. 66–68.

Позіховський О. Л. Голишів і проблема періодизації енеоліту Західної Волині / О. Л. Позіховський // Археологія. – 2010. – № 2. – С. 5–18.

Позіховський О. Л. Дослідження багатошарового поселення в с. Межиріч на Острожчині / О. Л. Позіховський, Д. Ю. Вертелецький // Археологічні дослідження в Україні. 2009 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк : ІА НАН України, 2010. – С. 329–330.

Прищепа Б. А. Дослідження в Острозі по вул. Академічна, 12 / Б. А. Прищепа, О. А. Бондарчук, О. Л. Позіховський // Археологічні дослідження в Україні. 2009 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк, 2010. – С. 335–337.

****

Pozikhovskyi O. L. Holyshiv and the Problem of Division into Periods of the Copper Age in Western Volyn Region / O. L. Pozikhovskyi // Ukrainian Archeology. – 2010. – P. 28–39.

Pozichowska S. Starodruki Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Księżki i Drukarstwa miasta Ostroga / S. Pozihovska, O. Pozichowski // Libri separatis : inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy. – Kraków : Коlegium Коlоmbinum, 2010. – S. 81–89.

2011

Бунятян К. Нові пам’ятки городоцько-здовбицької культури в середньому Погоринні / К. Бунятян, О. Позіховський // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / за ред.: О. Кононюк, Т. Вихованця, Г. Фурманчук. – Нетішин, 2011. – Вип. 4 : Матеріали II іст.-краєзн. конф. «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» : (до 10-річчя відкриття експозиції міськ. краєзн. музею м. Нетішина), м. Нетішин, 27 верес. 2011 р. – С. 84–94.

Бунятян К. П. Поселення городоцько-здовбицької культури неподалік Острога / К. П. Бунятян, О. Л. Позіховський // Археологія. – 2011. – № 3. – С. 82–101.

Ковальський М. Буквар (вірогідно, надрукований в Острозі не раніше 1598 року) / М. Ковальський, О. Позіховський // Острозька академія XVI–XVII століття : енциклопедія / редкол.: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та ін.]. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2011. – С. 69–70.

Позіховський О. Гринь (Григорій) Іванович (*?, м. Заблудов – † 1584) / О. Позіховський // Острозька академія XVI–XVII століття : енциклопедія / редкол.: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та ін.]. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2011. – С. 86–87.

Позіховський О. Л. Дослідження багатошарових пам’яток на Острожчині / О. Л. Позіховський, О. А. Бондарчук, Д. Ю. Вертелецький // Археологічні дослідження в Україні. 2010 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Полтава, 2011. – С. 268–269.

Позіховський О. Л. Житлове будівництво в Острозі у X – на початку XII ст. за матеріалами досліджень 2004 року / О. Л. Позіховський, Б. А. Прищепа // Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. – Львів, 2011. – С. 132–149.

Позіховський О. Мстиславець Петро (*? – † ?) / О. Позіховський // Острозька академія XVI–XVII століття : енциклопедія / редкол.: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та ін.]. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2011. – С. 241–242.

Прищепа Б. Археологічні дослідження міської забудови князів Острозьких на вул. Луцькій в Острозі [Рівненська область] / Б. Прищепа, О. Бондарчук, О. Позіховський // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 20, ч. 1. – С. 108–112.

****

Bunyatyan K. P. A Settlement of the horodotsko-zdovbytska culture near Ostroh / K. P. Bunyatyan, O. L. Pozikhovskyi // Ukrainian Archeology. – 2011. – P. 38–56.

Пазіховская C. «Суботнік» 1693 г. з сяла Пагарельцы на Ровеншчыне як адна з крыніц да вывучення гісторыі і геналогіі роду князѐ Астрожскіх / С. Пазіховская, А. Пазіховский // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца правослаўя : зб. матэрыялаў Міжнар. навук.- багаслоў. канф., Тураў–Брэст, 11–12 мая 2008 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2011. – С. 71–73.

2012

Дослідження поблизу с. Волошкове / Д. К. Черновол, С. Д. Лисенко, О. Л. Позіховський [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні. 2011 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – С. 479–481.

Позіховський О. Дослідження багатошарової пам’ятки в м. Острозі [Рівненська область] / О. Позіховський, О. Бондарчук, Д. Вертелецький // Археологічні дослідження в Україні. 2011 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – С. 407–408.

Позіховський О. Л. Пам’ятки культури кулястих амфор в околицях Острога [Рівненська область] / О. Л. Позіховський, К. П. Бунятян // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 54–67.

****

Pozikhovskyi О. Some aspects of chronological relations between the Tripolye Culture and the Funnel Beaker Culture in eastern Volhynia. New discoveries at the Site «Podobanka» in Nowomalin, Rivne Province / O. Pozikhovskyi, D. Król, M. Rybicka // Neolithic Transformations I. The Puzzle of Time: problems of Absolute Chronology of the Neolitic Societies : book of abstracts : international Conference, Wroclaw, 4–6.12.2012. – Wroclaw : Instytut archeologii uniwersytetu Wroclawskiego, 2012. – P. 17.

2013

Бунятян К. П. Кістяний медальйон із Західної Волині / К. П. Бунятян, О. Л. Позіховський // Археологія. – 2013. – № 4. – С. 72–77.

Дослідження багатошарового поселення Новомалин – «Подобанка» / О. Позіховський, Д. Вертелецький, Д. Круль [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні. 2012 / Ін-т археології НАН України.– Київ ; Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – С. 304–305.

Дослідження місцезнаходжень культури лінійнострічкової кераміки на Волині / О. Златогорський, А. Бардецький, О. Позіховський [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні. 2012 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – С. 131–133.

Охоронні розкопки в с. Межиріч біля м. Острога [Рівненська область] / О. Є. Златогорський, О. Л. Позіховський, М. П. Вашета [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні. 2012 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – С. 295–296.

Позіховський О. Л. Розкопки багатошарової пам’ятки в м. Острозі на Рівненщині / О. Л. Позіховський, Д. Ю. Вертелецький // Археологічні дослідження в Україні. 2012 / Ін-т археології НАН України. – Київ ; Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – С. 303–304.

****

Krótka informacja o wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku w Nowomalinie Podobanka, rejon Ostrog / D. Król, O. Pozichowski, J. Rogoziński [i inne] // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów, 2013. – T. 34. – S. 103–119.

Z badań nad problematyką oddziaływań kręgu badeńskiego na wschodnie rejony Wyżyny Wołyńskiej / W. Pasterkiewicz, O. Pozichowski, М. Rybicka [i inne] // Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej / red.: O. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka. – Rzeszów, 2013. – S. 251–292. – («Collectio Archaeologica Ressoviensis» ; t. 26).

2014

Becker V. A figurine fragment from the linear pottery culture site of Horiv (Rivnen´ska obl./UA) / V. Becker, M. Dȩbiec, O. Pozikhovskyi // Sonderdruk Arhäologisches Korrespondenzblatt. – 2014. – Jahrgang 44, heft 2. – S. 149–162.

Dȩbiec M. Mežirič (Ukraina) – najbardziej na wschód wysunięte stanowisko wczesnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej / M. Dȩbiec, T. Saile, O. Pozichowski // Szkice neolityczne : księga poświęcona pamięci Profesor Anny KulczyckiejLeciejewiczowej / red.: K. Czarniak, J. Kolenda, M. Markiewicz. – Wrocław : Instytut archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014 [2015]. – S. 131–143.

2015

Позіховський О. Енеолітичний гончарний горн в Острозі : (попереднє повідомлення) / О. Позіховський // Острозький науковий збірник : ювіл. вид. до 100-річчя відкриття музею в Острозі / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога. – Острог, 2016. – С. 98–105.

2017

Позіховський О. Поселення трипільської культури біля села Хорів Острозького району (урочище Полянь) / О. Позіховський // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2017. – Вип. 6. – С. 81–86.

2018

Позіховська С. Польські стародруки XVI–XVIII століть в колекціях Дубенського державного історикокультурного заповідника та Торчинського краєзнавчого музею [рукопис] / С. Позіховська, О. Позіховський // Libri Rariores & Rarissimi... – Kraków : Collegium Columbinum, 2018.

2019

Бондар Н. Гринь (Григорій) Іванович (?, м. Заблудов – † ?) / Н. Бондар, О. Позіховський // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклопед. вид. / за ред.: І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука [та ін.]. – Вид 3-тє, допов. і перероб. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2019. – С. 148.

Позіховський О. Кераміка трипільської культури з енеолітичного поселення в с. Зимне / О. Позіховський // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów, 2019. – T. XL. – S. 15–31.

Позіховський О. Мстиславець Петро (*? – † ?) / О. Позіховський // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклопед. вид. / ред.: І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука [та ін.]. – Вид 3-тє, допов. і перероб. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2019. – С. 357–358.

****

Pozikhovskyi О. An attemp to define a chronology of the Late Tripolye Settlement near village of Holyshiv in the Western Volhynia / O. Pozikhovskyi // Between the East and the West Dynamics of So cial changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4-th- 37 beginning 3-rd Millenium BC : (preliminari study) / ed.: A. Diaczenko, M. Rybicka, D. Król [i inne]. – Rzeszów, 2019. – P. 31–41.

Pozichowski О. Ceramika z osady cultury amfor kulistych ze stanowiska Ostrog-Zeman na Zachodnim Wołyniu / O. Pozichowski, M. Rybicka // Virbimaris od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów miȩdzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Professorowi Alexandrowi Kośko / red.: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreczuk [i inne]. – Poznań, 2019. – S. 799–813.

Pozikhovskyi О. Eneolitic Pottery kiln from Ostrog in Western Ukraine / O. Pozikhovskyi // Between the East and the West Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4-thbeginning 3-rd Millenium BC : (preliminari study) / ed.: A. Diaczenko, M. Rybicka, D. Król [i inne]. – Rzeszów, 2019. – P. 9–16.

2020

Позіховський О. Вірш на честь Гелени Огінської як класичний зразок панегірика барокової доби / О. Позіховський // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога, Музей кн. та друкарства. – Острог, 2020. – Вип 4. – С. 122–125.

****

Pozikhovskyi О. Tripolye Culture Chronology in Volhynia : remarks Based on Materials from Ostrog-Zeman and Mezhyrich-Mistechko / O. Pozikhovskyi, K. Karski // Baltic-Pontic studies : the Journal / Adam Mickiewicz University, Collegium Historicum, Institute of Prehistory. – Poznań, 2020. – Vol. 24, issue 1 (June). – Р. 62–86.

2021

Позіховський О. Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / О. Позіховський, В. Самолюк // Старожитності басейнів Стиру та Горині : монографія / В. Самолюк, Г. Охріменко, С. Локайчук [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – С. 127–155.

Позіховський О. Розквіт ранньо-рільничих суспільств / О. Позіховський // Історія Волині. Т. 1 : навч. посіб. / ред. І. Ворончук. – Київ ; Харків : О. Савчук, 2021. – С. 143–166.

2024-01-22