Дослідники Великої Волині


Кучинко Михайло Михайлович

Кучинко Михайло Михайлович – доктор історичних наук, професор, зав. кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Народився 1 вересня 1939 р. в с. Горонда Мукачівського району Закарпатської області. Упродовж 1961-1966 рр. навчався на історичному факультеті Ужгородського державного університету. З 1968 по 1971 рр. був аспірантом відділу археології Інституту суспільних наук (нині Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича) НАН України у Львові. У 1972 р. успішно захистив під керівництвом відомого вченого, професора М. Ю. Смішка кандидатську дисертацію на тему «Населення басейнів Західного Бугу і Сяну ІХ-ХІІІ ст.». Після аспірантури направлений на роботу в Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки. Працюючи там на посадах старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, плідно займається науково-дослідною діяльністю.

У різні роки М. М. Кучинко проводить археологічні експедиції у співробітництві з науково-дослідними установами України та СРСР. Зокрема, разом і з науковцями Ленінградського відділення Інституту археології НАН СРСР професором П. О. Раппопортом, М. В. Малевською та Є. В. Шолоховою у 1975-1976 рр. досліджені дитинець і стародавня церква у Володимирі-Волинському. М. М. Кучинко здійснював розкопки давньоруських памяток у Луцьку, Володимирі-Волинському, Перемишлі, Любомлі, Усичах, Шепелі й інших населених пунктах Волинської області.

Важливими були розкопки городища ХХІ ст. у с. Городище Друге Луцького району, проведені ним у 1977-1989 рр., результати яких опубліковані у вигляді монографії.

М. М. Кучинко – фундатор та науковий консультант музею археології, створеного 1977 р. Також з ініціативи краєзнавця створено історичний музей у с. Городище.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Волинська земля в Х – першій половині ХІV ст.». У ній розглянуто та науково проаналізовано понад 800 археологічних памяток: міст, городищ, селищ, могильників і скарбів.

Учений створив свою археологічну школу, під його керівництвом стали кандидатами наук чимало його учнів. Він неодноразово був офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських дисертацій із проблем археології та середньовічної історії України.

Основні напрямки наукових досліджень

археологія Волині;

-  історія культури Волині;

волинезнавство.

Список основних опублікованих праць

1970

Кучинко М. Літописні міста Посяння за археологічними даними / М. Кучинко // Укр. іст. журн. – 1970. – № 12. – С. 7884.

1971

Кучинко М. До питання про співвідношення давньоруської і старопольської культур в межиріччі Західного Бугу і Нарви / М. Кучинко // Матеріали звітної наук. сесії Ін-ту суспільних наук АН УРСР в 1971 р. – Москва : Наук. думка, 1971. – С. 8384.

1972

Кучинко М. Русько-польський етнічний рубіж ІХХІІІ ст. за археологічними даними / М. Кучинко // Тези пленарних і секційних доп. XV наук. конф. Ін-ту археології АН УРСР. – Одеса, 1972. – С. 361362.

1974

Кучынко М. Исследования в Луцке / М. Кучынко // Археологические открытия в 1973 г. – Москва, 1974. – С. 397398.

1975

Кучынко М. Археологическое исследование на Волыни / М. Кучынко // Новейшие открытия советских археологов. Всесоюзн. археолог. конф. – Київ, 1975. – С. 9597.

Кучинко М., Баран В. Ранні словяни між Дністром і Припяттю. – Київ, 1972 / М. Кучинко, В. Баран // Археологія. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 111114.

Кучинко М. Давньоруські житла на землях Західного Побужжя і Посяння / М. Кучинко // Археологія. – Київ, 1975. – Вип. 16. – С. 104108.

Кучынко М. Исследования в Черновицкой и Волынской областях / М. Кучынко // Археологические открытия 1974 г. – Москва, 1975. – С. 311312.

1976

Кучинко М. Археологічні рятівні роботи на Волині / М. Кучинко // Археологія. – Київ, 1976. – Вип. 19. – С. 107108.

Кучынко М. Работы на Волыни / М. Кучынко, Н. Матиюк // Археологические открытия. 1975. – Москва, 1976. – С. 350.

Кучынко М. Раскопки древнего Владимира-Волынского / М. Кучынко // Археологические открытия 1975 г. – Москва, 1976. – С. 349350.

1977

Кучынко М. О работах во Владимире-Волынском / М. Кучынко // Археологические открытия 1976 г. – Москва, 1977. – С. 322323.

Кучинко М. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині (доба первісно-общинного ладу). – К., 1974 / М. Кучинко // Археологія. – Київ, 1977. – Вип. 24. – С. 9293.

1978

Кучынко М. Охранные работы в Луцке и его окрестностях / М. Кучынко, В. Лукьянчук, Н. Матиюк, В. Сташук // Археологические открытия 1977 г. – Москва, 1978. – С. 347.

Кучынко М. Раскопки в с. Городище Луцкого района Волынской области / М. Кучынко // Археологические открытия 1977 г. – Москва, 1978. – С. 345346.

Кучынко М. Разведка в Волынском Полесье / М. Кучынко, Г. В. Охрименко // Археологические открытия 1977 г. – Москва, 1978. – С. 347348.

1979

Кучынко М. Архитектурно-археологические исследования в Луцком замке / М. Кучынко, М. Говденко // Археологические открытия 1978. Москва, 1979. – С. 319320.

Кучынко М. Продолжение раскопок в с. Городище на Волыни / М. Кучынко // Археологические открытия 1978 г. – Москва, 1979. – С. 356.

Кучынко М. Работы Млыновского отряда / М. Кучынко,  И. Свешников, В. Конопля // Археологические открытия 1978 г. – Москва, 1979. – С. 401402.

Кучынко М. Разведка в Маневичском районе Волынской области / М. Кучынко // Археологические открытия 1978. – Москва, 1979. – С. 357.

1980

Кучынко М. Новые данные к археологической карте Волыни / М. Кучынко // Археологические исследования на Украине в 1978-1979 гг. XVIII конф. Ин-та археологии АН УССР. – Д., 1980. – С. 162.

1981

Кучынко М. Исследования экспедиции Луцкого пединститута / М. Кучынко // Археологические открытия 1980 г. – Москва : Наука, 1981. – C. 271272.

Кучинко М. З історії виникнення Володимира-Волинського / М. Кучинко // Друга Республік. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Київ, 1982. – С. 151152.

Кучинко М. Пам'ятки археологічного музею Луцького педінституту / М. Кучинко, В. Шкоропад // Друга Республік. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Київ, 1982. – С. 249251.

1983

Кучинко М. Минуле і сучасне Луцька (методичний матеріал на допомогу лекторам)/ М. Кучинко, Г. Бондаренко. – Луцьк : Знання, 1983. – 21 с.

***

Кучинко М. Раскопки в с. Городище на Волыни / М. Кучынко // Древнерусское государство и славяне. – Минск : Наука и техника, 1983. – С. 7679.

1984

Кученко М. Давньоруське городище / М. Кучинко // Памятники України. – 1984. № 3. – С. 4647.

Кучынко М. Давньоруське поселення на Гнідавській гірці в Луцьку / М. Кучынко // Археологія. – 1984. – Вип. 48. – С. 100105.

Кучынко М. Древний город Владимир на Волыни / М. Кучынко // Древнерусский город. – Київ : Наук. думка, 1984. – С. 6769.

1985

Кучинко М. Давньоруський Володимир / М. Кучинко // Тези доп. VI Подільської іст.-краєзнавч. конф. – Камянець-Подільський, 1985. – С. 6667.

Кучынко М. Исследования древнерусского городища на Волыни / М. Кучынко // Археологические открытия 1983 г. – Москва, 1985. – С. 303304.

Кучинко М. Підземелля старого Луцька / М. Кучинко, В. Сташук // Тези доп. та повідомл. Волин. регіон. іст.-краєзнавч. конф. – Луцьк : ЛДПІ, 1985 – С. 208209.

***

Кучинко М. Про час спорудження і ранню історію Луцького замку / М. Кучинко // Укр. іст. журн. – 1985. – № 10. – С. 144146.

1988

Кучинко М. Історія Волині / М. Кучинко, Я. Димнич, П. Сміян. – Львів : Вища шк., 1988.

1989

Кучинко М. Городищенський скарб з Волині / М. Кучинко, Р. Орлов // Археологія. – Київ, 1989. – № 2. – С. 96–106.

1990

Кучынко М. Археологическая карта / М. Кучынко // Атлас Волынской области. – Москва : ГУГК, 1990. – С. 36.

Кучинко М. Давньоруські кістяні вироби з території Волині / М. Кучинко // Тези доп. та повідомл. І Терноп. обл. наук. іст.-краєзнавч. конф. Ч. І. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – С. 7375.

1991

Кучинко М. Археологічні пам’ятки Волині / М. Кучинко, Г. Охріменко. – Луцьк : [б. в.], 1991. – 137 с.

1992

Кучинко М. Археологія в Луцькому педагогічному інституті // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів : [б. в.], 1992. – Вип. II. – С. 9–10.

1994

Кучинко М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині / М. Кучинко. – Луцьк : Надстиря, 1994. – 208 с.

Кучинко М. Про два давньоруські селища в Луцьку / М. Кучинко // Велика Волинь : минуле і сучасне : матеріали Міжнар. наук. конф. – Хмельницький ; Шепетівка ; Ізяслав, 1994. – С. 453–454.

1995

Кучинко М. Археологічні пам’ятки Волині. – вид. друге, випр. і доп / М. Кучинко, Г. Охріменко. – Луцьк : Вежа, 1995. – 166 с.

1996

Кучинко М. Давньоруське городище Вал в Надстир’ї / М. Кучинко. – Луцьк : Вежа, 1996. – 208 с.

1998

Кучинко М. Давньоруські міста Західної Волині / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині : літописні міста і середньовічна культура : Матеріали ТД Волин. обл. іст.-краєзнавч. конф., 27 листоп. 1995 р. – Луцьк, 1998. – С. 1215.

2000

Кучинко М. Християнізація Волинської землі в світлі археологічних джерел / М. Кучинко // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2000. – № 3. – С. 4551.

2001

Кучинко М. Військова справа у Волинській землі Х – середини XIV ст. / М. Кучинко // Літопис Волині. – Луцьк : [б. в.], 2001. – Ч. 1. – С. 1227.

Кучинко М. Житлобудування у Волинській землі Х – середини XIV ст. у світлі археології М. Кучинко // Словян. вісн. – Вип. 2. Сер. Історичні науки. – Рівне, 2001. – С. 7788.

Кучинко М. Зовнішньоторгові звязки Волинської землі в Х – середині XIV ст. / М. Кучинко // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 6. – С. 127131.

Кучинко М. Металургійно-ковальське ремесло у Волинській землі княжої доби / М. Кучинко // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. – № 10. – С. 7180.

2002

Кучинко М. Волинська земля Х середини XIV ст. : археологія та історія. : навч. Посіб / М. Кучинко. – Луцьк : Вежа, 2002. – 314 с.

2005

Кучинко М. Кераміка Волині княжої доби М. Кучинко // Зап. НТШ. – Т. 244. Праці археологічної комісії. – Львів, 2002. – С. 275–286.

Кучинко М. Межі Волинської землі кінця Х – середини ст. у світлі археологічних, писемних та топонімічних джерел / М. Кучинко // Археологія. – 2002. – № 1. – С. 6671.

Кучинко М. Могильники княжої доби Західної Волині, Холмщини і Підляшшя / М. Кучинко // Зап. НТШ. – Т. 244. Праці археологічної комісії. – Львів, 2002. – С. 264274.

2003

Кучинко М. Археологічні памятки Волинської області / М. Кучинко // Охріменко Г. В. Населення Волині та Волинського Полісся в праісторичні часи. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – С. 153201.

Кучинко М. Міста Волинського Полісся ХХI ст. / М. Кучинко // Любомль в історії України і Волині. Матеріали наук.-практ. конф. до 460-річчя надання Любомлю Магдебурзького права і 10-річчя незалежності України. – Луцьк : Надстиря, 2003. С. 2837.

Кучинко М. Місце Волинської землі в складі Волинсько-Галицької держави / М. Кучинко // Літопис Волині. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 616.

2004

Кучинко М. Історія міста Володимира-Волинського від найдавніших часів до середини ХХ ст. (у світлі соціотопографії) / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Петрович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 260 с.

Кучинко М. Культові споруди Володимира-Волинського кінця XVIII – початку ХХ ст. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Володимир-Волинський в історії України та Волині : зб. наук. пр. Матеріали XIV Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 13-й річниці незалежності України та 680-й річниці надання Володимиру-Волинському магдебурзького права, м. Володимир-Волинський, 2004. – Луцьк, 2004. – С. 86–89.

Кучинко М. Петров М. Б. Історична топографія Камянця-Подільського кінця XVII–XVIII ст. / М. Кучинко // Літопис Волині. – Луцьк, 2004. – Ч. 3. – С. 69–72.

Кучинко М. Археологія Волині / М. Кучинко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 202 с.

***

Кучинко М. Етнокультурний розвиток Волинського Полісся І ст. д. н. е. – IV ст. н. е. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині і Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали ІІ Волин. обл. наук.-етнографічної конф. 12–13 трав. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 11–13.

Кучинко М. Житлові і господарські будівлі середмістя Луцька в ХІ-ХVI ст. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині і Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали ІІ Волин. обл. наук.-етнографічної конф. 12–13 трав. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 14–16.

2006

Кучинко М. Археологічні дослідження в Луцьку на території Старого міста / М. Кучинко // ІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків. Укр. іст. наука на сучасному етапі розвитку. – Камянець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог, 2006. – С. 301–305.

Кучинко М. Володимир середньовічний : історико-археологічні нариси / М. Кучинко . – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 144 с.

Кучинко М. До історії єпископського замочку у Володимирі-Волинському / М. Кучинко // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 85–91.

Кучинко М. Корона Данила Галицького / М. Кучинко // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIІІ століття). – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 656–664.

Кучинко М. Культура населення Волині в давньоруський час / М. Кучинко // Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 499–524.

Кучинко М. Середньовічні міста Волинського Полісся як оборонні та адміністративні центри регіону / М. Кучинко // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 7–16.

Кучинко М. Сільські поселення Західноволинського Полісся ХХІV ст. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. – Луцьк, 2006. – Вип. 18. – С. 171–174.

2007

Кучинко М. Археологія України : навчальна програма курсу для студентів історичного ф-ту / М. Кучинко. – Луцьк :Вежа, 2007. – 32 с.

***

Кучинко М. Давні та середньовічні скарби Волині : монографія / М. Кучинко, З. Кучинко. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 172 с.

2005

Кучинко М. Кераміка Волині княжої доби М. Кучинко // Зап. НТШ. – Т. 244. Праці археологічної комісії. – Львів, 2002. – С. 275–286.

Кучинко М. Межі Волинської землі кінця Х – середини ст. у світлі археологічних, писемних та топонімічних джерел / М. Кучинко // Археологія. – 2002. – № 1. – С. 6671.

Кучинко М. Могильники княжої доби Західної Волині, Холмщини і Підляшшя / М. Кучинко // Зап. НТШ. – Т. 244. Праці археологічної комісії. – Львів, 2002. – С. 264274.

2003

Кучинко М. Археологічні памятки Волинської області / М. Кучинко // Охріменко Г. В. Населення Волині та Волинського Полісся в праісторичні часи. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – С. 153201.

Кучинко М. Міста Волинського Полісся ХХI ст. / М. Кучинко // Любомль в історії України і Волині. Матеріали наук.-практ. конф. до 460-річчя надання Любомлю Магдебурзького права і 10-річчя незалежності України. – Луцьк : Надстиря, 2003. С. 2837.

Кучинко М. Місце Волинської землі в складі Волинсько-Галицької держави / М. Кучинко // Літопис Волині. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 616.

2004

Кучинко М. Історія міста Володимира-Волинського від найдавніших часів до середини ХХ ст. (у світлі соціотопографії) / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Петрович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 260 с.

Кучинко М. Культові споруди Володимира-Волинського кінця XVIII – початку ХХ ст. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Володимир-Волинський в історії України та Волині : зб. наук. пр. Матеріали XIV Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 13-й річниці незалежності України та 680-й річниці надання Володимиру-Волинському магдебурзького права, м. Володимир-Волинський, 2004. – Луцьк, 2004. – С. 86–89.

Кучинко М. Петров М. Б. Історична топографія Камянця-Подільського кінця XVII–XVIII ст. / М. Кучинко // Літопис Волині. – Луцьк, 2004. – Ч. 3. – С. 69–72.

Кучинко М. Археологія Волині / М. Кучинко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 202 с.

***

Кучинко М. Етнокультурний розвиток Волинського Полісся І ст. д. н. е. – IV ст. н. е. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині і Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали ІІ Волин. обл. наук.-етнографічної конф. 12–13 трав. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 11–13.

Кучинко М. Житлові і господарські будівлі середмістя Луцька в ХІ-ХVI ст. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині і Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали ІІ Волин. обл. наук.-етнографічної конф. 12–13 трав. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 14–16.

2006

Кучинко М. Археологічні дослідження в Луцьку на території Старого міста / М. Кучинко // ІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків. Укр. іст. наука на сучасному етапі розвитку. – Камянець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог, 2006. – С. 301–305.

Кучинко М. Володимир середньовічний : історико-археологічні нариси / М. Кучинко . – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 144 с.

Кучинко М. До історії єпископського замочку у Володимирі-Волинському / М. Кучинко // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 85–91.

Кучинко М. Корона Данила Галицького / М. Кучинко // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIІІ століття). – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 656–664.

Кучинко М. Культура населення Волині в давньоруський час / М. Кучинко // Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 499–524.

Кучинко М. Середньовічні міста Волинського Полісся як оборонні та адміністративні центри регіону / М. Кучинко // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 7–16.

Кучинко М. Сільські поселення Західноволинського Полісся ХХІV ст. / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. – Луцьк, 2006. – Вип. 18. – С. 171–174.

2007

Кучинко М. Археологія України : навчальна програма курсу для студентів історичного ф-ту / М. Кучинко. – Луцьк :Вежа, 2007. – 32 с.

***

Кучинко М. Давні та середньовічні скарби Волині : монографія / М. Кучинко, З. Кучинко. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 172 с.

2008

Кучинко М. Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби : навч. посіб. / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Савицький. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 328 с.

***

Кучинко М. Давньоруський період / М. Кучинко, Б. Звіздецький // Атлас історії культури Волинської області. – Луцьк : Вежа, 2008. – С. 13–14.

Кучинко М. Про писемність на Волині у давньоруський період / М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Савицький, С. Локайчук // Матеріали наук. конф. «Любартівські читання» : наук.-інформ. зб. «Старий Луцьк» Держ. іст.-культурного заповідника у м. Луцьку. – Луцьк, 2008. – Вип. 4. – С. 120–133.

2009

Кучинко М. Історія населення Західної Волині, Холмщини та Підляшшя в Х–ХІV століттях / М. Кучинко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2009. – 528 с.

2010

Кучинко М. Пам’ятки археології Луцького району Волинської області / М. Кучинко, О. Златогорський. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 280 с.

Кучинко М. Поселенський комплекс Луцька та його околиць ХІVXVII століть / М. Кучинко, О. Златогорський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб.– Луцьк, 2010. – Вип. 6. – С. 223–232.

2011

Кучинко М. Міста і городища Луцької землі Княжої доби у світлі археології / М. Кучинко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 20. Actes testantibus : ювілейний зб. на пошану Леонтія Войтовича. – Львів, 2011. – С. 414-421.

Кучинко М. Політична ситуація на Волині в часи Київської Русі та конфедерації князівств / М. Кучинко // Старий Луцьк. : наук.-інформац. зб. – Луцьк : Терен, 2011. – Вип. 7. – С. 243–247.

2012

Кучинко М. Запровадження християнства на Волині / М. Кучинко // Волинська єпархія: минуле і сьогодення (992–2012 рр.) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 1020-річчю Волин. єпархії. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – С. 135–141.

Кучинко М. Західне Полісся в первіснообщинний та ранньослов’янський час (від палеоліту до кінця І тис. н.е.) / М. Кучинко // Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2012. – 784 с. – С. 15–56.

Кучинко М. Полісся за княжої доби (Х – середини ХVI ст.) / М. Кучинко // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2012. – С. 57–100.

2013

Кучинко М. Історія культури Волині давнього та середньовічного часів : навч. посіб. / М. Кучинко, З. Кучинко, О. Златогорський. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 225 с.

2019

Кучинко М. Археологія в моєму житті / М. Кучинко // Літопис Волині. – Луцьк, 2019. – Вип. 21. – С. 16–23.

Публікації про Кучинко М.

2019

Бондаренко Г. Кучинко Михайло Михайлович (До 80-річчя вченого, історика, археолога, педагога, Почесного краєзнавця України, Лауреата обласної премії імені Олександра Цинкаловського) / Г. Бондаренко // Літопис Волині. – Луцьк, 2019. –  Вип. 21. – С. 24-27.

2022-02-18