Читальна зала


Архітектурна спадщина Волині. Вип. 5

Розділ: Наукові збірники , Архітектура Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць . Вип. 5 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. - Рівне : Дятлик М. С., 2016. - 194 с.

Анотація: 

У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам’яток архітектуритамістобудування Волині. Матеріали багатопроілюстровані. Більшість світлин і креслень публікується вперше. Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст:

Передмова   С.  5

Александрович В. Перебудова Олицької резиденції у 30–40-х роках XVIII століття С. 7

Brzezińska-Marjanowska W. Pałac w Samczykach - zapowiedź późnoklasycystycznego stylu w architekturze rezydencjonalnej Wołyniа С. 15

Колосок Б. Релікт вірменської колонії в Луцьку – костьол святого Степана С. 22

Кравцов С. Велика синагога в Острозі / С. Кравцов, В. Левін. - С . 37-51

Михайлишин О. Архітектурно-просторовий розвиток міста Рівне у 1950-1970-х рр. / О. Михайлишин. - С .52-66

Пшеничний Ю. Церква Преображення господнього у Дубні: до питання про час будівництва храму і заснування монастиря / Ю. Пшеничний. - С .78-89

Бенедюк П. Формотворчі ідеї архітектурного авангарду в творчості Сергія Тимошенка на прикладі садиби в с. Новомильськ / П. Бенедюк. - С .143-150

Лесик-Бондарук О. Архітектурно-мистецькі засоби виразності у храмовому будівництві Волині XYII-XYIII століття: маштаби та пропорції споруд / О. Лесик-Бондарук. - С. 151-154

Михайлишин, О. Еволюція образу міського особняка на початку 1920-х років (на прикладі садиби власників пивоварні "Бергшлос" у м. Рівне) / О. Михайлишин, А. Цьось. - С . 155-159

Прищепа О. До історії спорудження банківської будівлі у вимірі культурного життя Рівного на початку ХХ ст. / О. Прищепа. - С .160-163

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці XYIII ст. на плані Я. Я. Бургіньйона / П. Ричков. - С .164-167

Ричков П. Конкурент Житомира: до історії спроб піднесення Дубна до статусу губернського центру / П. Ричков : 168-170

Смолінська О. Інвентаризаційні креслення дерев'яних церков Рівненщини в архівних збірках Держаного архіву Рівненської області / О. Смолінська. - С .171-177

Наумець М. Парки архітектурних мініатюр в Україні: особливості та концептуальні рішення / М. Наумець. - С .178-182

Булига О. Архітектурнo-мистецькі трансформації Почаївського монастиря (30-ті рр. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.): участь жертводавців С. 183

Список скорочень   С. 189

Про авторів   С. 190

 

CONTENT

Preface of scientific editor (P. Rychkov) 5

Aleksandrovych V. Restructuring of Olyka residence in 30-40-s of the 18th century 7

Brzezińska-Marjanowska W. The Residence in Samczyki: an announcement of the late classicism style in the residential architecture in Volhynia region 15

Kolosok B. A relic of the armenian colony in Luck – the church of st. Stephan 22

Kravtsov S., Levin V. The Great synagogue in Ostrog 37

Mykhailyshyn O. Architectural-spatial development of Rivne city in 1950 – 1970-ies 52

Mikheyenko K. The Dormition Cathedral in Volodymyr-Volynsky in the context of typological evolution of the zakomara’ (arched gable) temple 67

Pshenychnyi Y. The Church of the Transfiguration in Dubno: remarks about the construction time of the temple and foundation of the monastery 78

Pszczolkowski M. Form and style in civil architecture of the second Polish Republic on the example of interwar Luck 90

Rychkov P. Cartographic sources for urban history of Zhytomyr town 100

Cherkasova K. Historical and cultural identity of Slobozhanshchina’ cities on the stage of regular town planning development in the second half of 18th - early 19th century 121

Yurchenko S. Church of the Virgin Mary Nativity in Rohatyn in the context of architecture of Grand Duchy of Lithuania 128

 

REPORTS

Benediuk P. Formative ideas of the architectural avant-garde works by Sergei Timoshenko on the example of the manor house in the village Novomyl’sk 143

Lesik-Bondaruk E. Architectural-artistic expression means in temple construction in Volhynia region during 17 - 18th centuries: the scale and proportions of buildings 151

Mykhaylyshyn O., Tsios’ A. The image evolution of the city mansion in the early 1920-ies (by the example of the estate owners of the brewery “Bergschloss” in Rivne) 155

Pryshchepa O. To the history of bank building construction in connection with Rivne cultural life at the beginning of the 20th century 160

Rychkov P. Urban context of Rivne town at the end of 18th century on the plan by J. J. Bourguignon 164

Rychkov P. Competitor of Zhitomir: historical attempts to lift Dubno town to the status of provincial center 168

Smolinska O. Іnventory drawings of wooden churches in the collections of the State Archives of Rivne region 171

Naumets M. Parks of architectural miniatures in Ukraine: features and conceptual solutions 178

Bulyha O. Architectural and artistic transformations of the Pochaiv monastery (30-s of the 19th c. – beg. 20th c.): the participation of donors 183

Аbbreviations 189

About the Authors 190

2022-06-08
Переглянути документ