Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 7

Розділ: Природа, природні ресурси краю , Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ

Мова документу: російська

Рік видання: 1915

Общество исследователей Волыни. Труды Общества исследователей Волыни. Т. 7. — Житомир : Электр. тип. М. Дененмана. — 1915. – 322 с.

Анотація: 

Товариство дослідників Волині відіграло значну роль в розвитку краєзнавства не лише у Волинські губернії, а й у Російській імперії загалом, воно сприяло підняттю на науковий рівень досліджень історії краю. Представлена збірка містить статті, в яких детально проаналізовано фауну, флору, мінералогію, геологію, ґрунти, метеорологію Волині.

Содержаніе:

Къ петрографіи Волыни. Песчаники Житомірскаго, Овручскаго и Новоградволынскаго уездовъ. С. Бельскаго

Къ минералогіи Волыни. Л. Л. Иванова. ІІ. Альбитъ, Циннвальдитъ, Каолинъ

Изъ геологіи г. Житоміра. 1. Разрезъ долины реки Тетерева

Литература

Я. В. Яроцкій. Следы Неолита въ бассейне р. Иквы возле г. Кременца

Я. В. Яроцкій. Одинъ изъ указовъ 1795 г. и жалобы уніатскаго духовенства

О способахъ укрепленія и предохраненія отъ окончательнаго разрушенія полуразрушившихся предметовъ, находимыхъ при раскопкахъ. Ппоф. А. П. Павлова

Метеорологическій обзоръ за 1911 годъ. М. М. Хандроса

С. Бельскій. Темныя порфиритовыя породы Волыни. С. В. Бельскаго

Заметка о базальте и третичныхъ песчаникахъ Луцкаго уезда. Доктора географіи, доктора геологіи и минералогіи П. А. Тутковскаго

С. А. Бржозовскій. Некоторыя данныя о градобитіяхъ въ Волынской губерніи

Оглавленіе

Отъ автора

Предисловіе

І. Списокъ градобитій, зарегистрированныхъ за промежутокъ времени съ 1881 по 1895 г.г.

ІІ. Число дней съ градомъ и число градобитій въ Волынской губерніи за время съ 1881 по 1895 г.г.

ІІІ. Повторяемость и геграфическое распределеніе градобитій въ Волынской губерніи

IV. Убытки, причиняемые градобитіями на Волыни

Приложенія:

Ботанико-топографическіе очерки болотъ Волынской губерніи и предварительный отчетъ Горынской экспедиціи по обследованію луговъ [Текст]. - Житомиръ : Электрическая типографія М. Дененмана, 1914. - 197 с.

Предварительный отчетъ Волынскому Губернскому Земскому Собранію объ организаціи, исполненіи и результатахъ почвенныхъ изследованій Волынской губерніи, произведенныхъ летомъ 1913 года [Текст] / Волын. Губерн. Зем. Управа. - Кіевъ : Тип. 2-й Артели, 1913. - 71 с. 

Оригінал друкованого документу зберігається в:

НБУ ім. Ярослава Мудрого,

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

 

Джерело:

Електронна бібліотека «Культура України»

2022-05-24
Переглянути документ
Завантажити