Дослідники Великої Волині


Рабчун Оксана Станіславівна

Рабчун Оксана Станіславівна кандидат історичних наук, завідувачка відділу бібілотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських як об’єкт історико-книгознавчого дослідження (XIX – поч. XXI ст.)»

Список основних опублікованих праць

2004

Рабчун О. Загінецька бібіліотека Урбановських-Стажинських: до питання реконструкції / О. Рабчун // Наукові праці НБУВ. – 2004. – Вип. 13. – С. 330–339.

2008

Рабчун О. Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських: історіографія та джерельна база дослідження / О. Рабчун // День науки історичного факультету : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених, присвяч. 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського, м. Київ, 23 квіт. 2008 р. – Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – Ч. 1. – С. 417–418.

2009

Рабчун О. Приватна бібліотека як джерело для вивчення історико-культурних процесів ХІХ-початку ХХ ст. (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських із фондів Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) / О. Рабчун // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. До 165-річчя Нац. у-ту «Львів. політехніка» : матеріали наук.-практич. конф., 12 листопада 2009 року, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редколегія: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І . Андрусів]. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – С. 263–267.

2010

Рабчун О. Історія формування та особливості родової бібліотеки Урбановьких та Стажинських (із фондів НБУВ) / О. Рабчун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство / редкол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 197–205.

2011

Рабчун О. Літературні уподобання власників книжкового зібрання (на прикладі родової книгозбірні Урбановських та Стажинських із фондів НБУВ) / О. Рабчун // Дні науки історичного факультету – 2011 : матеріали IV Міжн. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України (28–29 квітня 2011 р.). – 2011. – Вип. 4, ч. 1. – С. 48–49.

2014

Рабчун О. Історичні бібліотеки та спеціалізовані книжкові колекції відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ / О. Рабчун // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23–26 квітня 2013 р. – 2014. – С. 220–228.

Рабчун О. Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: нові надходження–опрацювання–організація книжкових колекцій / О. Рабчун // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2014. – № 18. – С. 176–182.

***

Рабчун О. Книга как моноисточник / О. Рабчун, И. Рабчун // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 242–245.

2015

Рабчун О. Книжкові історико-культурні фонди в сучасному суспільстві / О. Рабчун. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015.

Рабчун О. Твори Йосипа Верещинського у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Рабчун // Переяславські сковородинівські студії. – 2015. – С. 261.

***

Рабчун О. Унікальна книга зі складу Королівської бібліотеки / О. Рабчун // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 154–157.

2017

Рабчун О. Бібліотека Загінецька : монографія / О. Рабчун. – Москва : Перо, 2017. – 266 с.

***

Рабчун О. Дарчі та власницькі записи на книгах зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських / О. Рабчун // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – 2017. – № 5. – С. 69–75.

Рабчун О. Дослідження родових книжкових зібрань / О. Рабчун // Бібліотека Загінецька : монографія / О. Рабчун. – Москва : Перо, 2017. – С. 8–25.

Рабчун О. Історія роду та основні етпи формування книжкового зібрання : городоцький період / О. Рабчун // Бібліотека Загінецька : монографія / О. Рабчун. Москва : Перо, 2017. – С. 52–80.

Рабчун О. Труды Й. Лелевеля, изданные Ю. Завадским в составе родового книжного собрания Урбановских и Стажинских / О. Рабчун // Берковские чтения-2017. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы конференции. – 2017. – С. 317–320.

***

Рабчун О. Навчальна література, видана Юзефом Завадським у типографії Віленського університету у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки В. І. Вернадського / О. Рабчун // Молодий вчений. – 2017. – № 7. – С. 32.

2022-02-22