Дослідники Великої Волині


Михайлишин Ольга Леонідівна

Михайлишин Ольга Леонідівна – кандидат архітектури, доцент, докторант кафедри архітектури НУВГП.

Народилася у м. Львові. У 1990 році з відзнакою закінчила архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту. Працювала архітектором у Рівненській філії інституту «Діпромісто».

З 1994 по 1997 році навчалася в аспірантурі Українського інституту інженерів водного господарства.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури на тему «Палацово-паркові ансамблі Волині ІІ-ї пол. ХVІІІХІХ століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку)» (науковий керівник – доктор архітектури, професор П. А. Ричков).

Після захисту дисертації проходила наукове стажування в Ізраїлі (Центр Міжнародного співробітництва, м. Реховот, 2001), Польщі (архітектурний факультет Варшавської політехніки, м. Варшава, 2004, 2006; факультет архітектури і будівництва Люблінської політехніки, м. Люблін, 2010).

Авторка 1 монографії та понад 60 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Основні напрямки наукових досліджень

- архітектурно-містобудівна спадщина Волині міжвоєнного періоду (19191939);

- проблеми архітектурно-просторової модернізації і трансформації міського середовища великих і середніх міст Волині на сучасному етапі.

Список основних опублікованих праць

1999

Михайлишин О. Історичні передумови розвитку палацово-паркового будівництва на Волині у 2-ій пол. XVIII-XIX ст. / О. Михайлишин // Наукові записки Острозької Академії Острог. – 1999. – Т. ІІ, ч. І. С. 6466.

Михайлишин О. Костьол в Невіркові (Рівненська обл.): доля однієї з волинських святинь початку ХІХ ст. // О. Михайлишин, П. Ричков / Історія релігій в Україні: матеріали ІХ міжн. конф. – Львів. – 1999. – Кн.ІІ. – С. 7679.

Михайлишин О. Палацово-парковий ансамбль у м. Любомль / О. Михайлишин // Дослідницькі та науково-методичні праці Української академії мистецтва. – Київ. – 1999. – Вип.6. – С. 149–153.

2000

Михайлишин О. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIIIXIX століт / О. Михайлишин.Київ : НДІТІАМ. – 2000. – 236 с.

***

Михайлишин О. Декілька штрихів до архітектурного портрету Млинова / О. Михайлишин // Українська культура : минуле і сучасне: шляхи розвитку. / Наукові записки РДГУ – Рівне, 2000. – С.151186.

Михайлишин О. Тандем світського і духовного начал в архітектурному образі міст Волині ІІ пол. XVIIIпоч. XIX ст. / О. Михайлишин // Історія релігій в Україні : матеріали Х міжн. конф. – Львів. – 2000. – Кн. ІІ. – С. 219228.

2001

Михайлишин О. До історії будівництва парафіяльного костелу в м. Рівне / О. Михайлишин // Історія релігій в Україні : матеріали ХІ міжнародної конференції. – Львів. – 2001. – Кн. ІІ. – С. 317–325.

Михайлишин О. До історії втраченого архітектурного ансамблю містечка Лабунь / О. Михайлишин // Острогіана в Україні та Європі : матеріали Міжн. наук. симпозіуму. – Старокостянтинів,  2001. – С. 358–364.

Михайлишин О. Костьол св. Антонія в Великих Межирічах (Корецьких): три століття життя // О. Михайлишин / Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжн. наук. конф. – Луцьк. – 2001. – С. 134139.

Михайлишин О. Парк как элемент функциональной структуры дворцово-парковых ансамблей Волыни 2-ой пол. XVIIIXIX веков / О. Михайлишин // Hortus Vitae. – Warszаwa, 2001. – С. 143–151.

2002

Михайлишин О. План містечка Любара 1897 року як джерело до вивчення його архітектурно-просторового розвитку / О. Михайлишин // Наук. зб. «Велика Волинь». – Житомир, 2002. – Т. 26. – С. 70–75.

2003

Михайлишин О. До питання про розвиток архітектурної діяльності на Волині у міжвоєнний період (19211939) / О. Михайлишин // Матеріали міжн. наук.-краєзн. конф. «Поляки на Волині. Історія і сучасність». – Наук.збірник «Велика Волинь». – Т. 30. - Житомир. – 2003. – С. 344348.

Михайлишин О. Храми архітектора С. П. Тимошенка на Рівненщині / О. Михайлишин // Матеріали Х міжн. наук. конф. – Луцьк. – 2003. – С. 178183.

2004

Михайлишин О. Архітектурно-просторовий розвиток м. Сарни (кінець ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) / О. Михайлишин, І. Зозюк // Збірник наук. праць : вісник НУВГП. – Рівне. – 2004. - Вип. 3 (27). - С.192-198.

Михайлишин О. Стиль модерн в архітектурі м. Рівного / О. Михайлишин, Ю. Гудою // Збірник наук. праць : вісник НУВГП. – Рівне. – 2004. – Вип. 4. – С. 116–121.

2005

Михайлишин О. Архітектура костьолів в Яновій Долині та Сарнах в контексті розвитку римо-католицького храмобудування на Волині в міжвоєнний період / О. Михайлишин // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. – Львів : Логос. – 2005. – Кн. ІІ. – С. 685–692.

Михайлишин О. Резиденція князів Любомирських в Рівному: до історії розвитку та занепаду / О. Михайлишин // Записки Наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка : праці Комісії архітектури та містобудування. Т. CCXLIX. – Львів. 2005. – С. 469484.

Михайлишин О. Сторінки з історії розбудови Рівненської гімназії за матеріалами державного архіву Волинської області / О. Михайлишин // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії. – Вип. 2. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – С. 15–23.

2006

Михайлишин О. Основні проблеми і напрями розвитку містобудування на Волині в міжвоєнний період (19211939 роки) / О. Михайлишин // Досвід та перспективи розвитку міст України. Іcторичні аспекти архітектурної теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 11. – Київ : ДІПРОМІСТО, 2006. – С. 184193.

Mikhailishin O. Sacral Volyn architecture in 19211939: Confrontation or Contamination? / O. Mikhailishin // Architektura sakralna w ksztaltowaniu tozsamossi miejsca: Praca zbiorowa pod red. E.Przesmyckiej. Lublin : Wyd-wo Politechniki Lubelskiej, 2006. – S. 6574.

2007

Михайлишин О. Містобудівельне законодавство на Волині в ІІ Речі Посполитій (1919-1939) / О. Михайлишин // Досвід та перспективи розвитку міст України. Нормативно-правові аспекти містобудування : зб. наук. пр. – Вип.12. – Київ : ДІПРОМІСТО, 2007. – С. 195203.

Михайлишин О. Проблема дослідження, збереження та реставрації пам’яток архітектури м. Луцька міжвоєнної доби / О. Михайлишин // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада: історія, традиції, люди : наук. зб. – Вип. 26 – Луцьк, 2007. – С. 83–85.

2008

Михайлишин О. Архітектура Волинських торгів в Рівному 1930–1939 років / О. Михайлишин, М. В. Смолін // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2008. – Вип. 5. – С. 133–146.

Михайлишин О. Архітектура костелу в Ковелі як втілення національного стилю архітектора Стефана Шиллера / О. Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині : наук. збірник. Рівне, 2008. – С. 96108.

Mikhailishin O. Town-planning development of Lutsk and Rivne in Volyn region in the 1920-30-s: from the garden-city to the functional city / O. Mikhailishin // Polska Akademia Nauk. Oddzial w Lublinie.– Teka Komisji Architektury, Urbanistzki i Studiow Krajobrayowzch. Lublin. – 2008. – V.IVb. – S.126136.

2009

Михайлишин О. Архітектурні конкурси у міжвоєнній Польщі: відображення волинської проблематики та стилістичні пошуки / О. Михайлишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська Політехніка» : Архітектура. – № 652. – 2009. – С.70–78.

Михайлишин О. Архітектурні обміри народного житлового будівництва Волині 1920-30-х років у збірці Варшавської Політехніки / О. Михайлишин // Одне надійне життя... (до 100-річчя з дня народження Леоніда Маслова) / уклад. Г. С. Марчук. – Луцьк : Твердиня, 2009. – С. 353357.

Михайлишин О. Архітектор Семен Сидорчук: спроба творчого портрета забутого майстра / О. Михайлишин // Збірник наук. праць : вісник НУВГП. – Рівне. – 2009. Вип. 3. – Ч. 3. С. 4956.

Михайлишин О. Взірцеве селище Янова Долина як новий тип робітничого поселення на Волині у 30-х роках ХХ століття / О. Михайлишин // Вісник Львівського аграрного університету : Архітектура. – Вип. 10 – 2009. – С. 166173.

Михайлишин О. Відбудова замку Острозьких-Любомирських в Дубно в 2030-х рр. ХХ століття: аспекти формування методики реновації / О. Михайлишин // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2009. – Вип. 6. – С. 133144.

Михайлишин О. Діяльність архітектурного факультету Варшавської політехніки в 192030-х роках у галузі інвентаризації пам’яток архітектури Волині / О. Михайлишин // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : Сборник научных трудов. – Одесса: Астропринт, 2009. – С.168174.

Михайлишин О. До історії будівлі євангелічно-лютеранської кірхи у Володимирі Волинському / О. Михайлишин // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : наук. зб. – Вип. 32. Луцьк, 2009. – С. 6568.

Михайлишин О. До історії проектування та будівництва банківських установ у м.Луцьку в 192030-х роках. / О. Михайлишин // Старий Луцьк : наук-інформ. зб. – Вип. V. – Луцьк, 2009. – С. 212217.

Михайлишин О. Реалізація містобудівних новацій в плані забудови міста Рівне 1937-38 років: інтернаціональний та регіональний аспекти / О. Михайлишин // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / відповід. ред. М. М. Осетрін. – Київ : КНУБА, 2009. – Вип. 35. – С. 252–264.

Михайлишин О. Розвиток типології житла на Волині у 1920–30-х роках на прикладі забудови кварталів для військовослужбовців / О. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / відпов. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2009. – Вип. 22. – С. 380–390.

2010

Михайлишин О. Архітектурна спадщина Волині міжвоєнної доби: проблема формування пам’яткоохоронної моделі / О. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / відпов. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 25. – С. 96–103.

Михайлишин О. До питання про охорону пам’яток архітектури на Волині у 1920-30-х роках в контексті збереження національної ідентичності / О. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / відпов. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 23. – С. 149–59.

Михайлишин О. До проблеми формування концепції архітектури житла у міжвоєнній Польщі / О. Михайлишин // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / відпов. ред. М. М. Осетрін. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 38. – С. 229–240.

Михайлишин О. Житловий квартал для службовців у Кременці 1920-х років: стилістичні та архітектурно-планувальні особливості / О. Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині. – Вип. 2. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 171–177.

Михайлишин О. Місто і храм: церква св. Василія і міське середовище Овруча / О. Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині. – Вип. 2. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 2950.

Михайлишин О. Озеленення в системі відкритих просторів найбільших міст Волині у міжвоєнний період: теорія і практика підходів / О. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 24. – С. 237250.

Михайлишин О. Охорона пам’яток архітектури Вишнівця у міжвоєнну добу / О. Михайлишин // Матеріали міжн. наук. конф., Збараж-Вишнівець, 16–17 вересня 2010 р. – Збараж, 2010. – С. 45–49.

Михайлишин О. Польські консерватори і їх діяльність на Волині в царині охорони архітектурної спадщини / О. Михайлишин // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. – Вип. VІ. – Луцьк : Терен, 2010. – С. 264–273.

Михайлишин О. Проблема стилю в архітектурі православних храмів на Волині в міжвоєнний період / О. Михайлишин // Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, 2010. – №1. – С. 85–95.

Михайлишин О. Римо-католицькі костьоли міжвоєнного періоду в сучасному архітектурному пейзажі Волині / О. Михайлишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська Політехніка» : Архітектура. – № 674. – 2010. – С. 378–385.

Михайлишин О. Храмова архітектура міжвоєнної Волині i культурно-історичний контекст / О. Михайлишин, П. А. Ричков // Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сборник научных трудов. – Вип. 10. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 126–135.

2011

Михайлишин О. Часопис «Архітектура і будівництво» – джерело до історії архітектури міжвоєнного періоду / О. Михайлишин // Матеріали сьомої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Соціум. Наука. Культура» , м. Київ, 24–26 січ. 2011 р. – Ч. 3. – Київ, 2011. – С. 1–4.

2012

Михайлишин О. Модерністичні тенденції у творчості С. П. Тимошенка «волинського» періоду / О. Михайлишин, П. Бенедюк // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / НУВГП / за наук. ред. П. А. Ричкова. Рівне : ДМ, 2012. Вип. 3. С. 265277.

Михайлишин О. Невідомі проекти відбудови замку Острозьких-Любомирських в Дубно (192030-ті роки) / О. Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. НУВГП / за наук. ред. П. А. Ричкова. Рівне : ДМ, 2012. Вип. 3. С. 177190.

2013

Михайлишин О. Архітектура і містобудування Західної Волині, 1921–1939 рр. : монографія / О. Л. Михайлишин. – Рівне : Дятлик М., 2013. – 352 с.

2014

Михайлишин О. Архітектура комплексу Волинських торгів 1930–1938 років у Рівному: європейський контекст та сила традиції / О. Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Дятлик М., 2014. – Вип. 4. – С. 27–36.

Михайлишин О. Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Михайлишин Ольга Леонідівна ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». –  Львів, 2014. –  33 с.

2016

Матеріали до інформаційно-просвітницького семінару «Актуальні питання охорони дерев’яної церковної спадщини Рівненщини» / ГО Ін-т укр. модернізму ; [упоряд. О. Л. Михайлишин]. – Рівне : О. Зень, 2016. – 24, [4] с. : кольор. іл.

2017

Дерев'яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : іл. кат. / [П. А. Ричков, О. Л. Михайлишин, О. Е. Смолінська] ; наук. ред. д-р архітектури, проф. П. А. Ричков ; ГО «Ін-т укр. модернізм». Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, м. Рівне, каф. архітектури та середовищ. дизайну, Люблін. політехніка, каф. консервації пам’яток. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – 159 с.

2019

Рівненська архітектурна школа: 50 років досвіду, 1969-2019 / [під заг. ред. О. Л. Михайлишин, П. А. Ричкова ; уклад.: О. Л. Михайлишин, М. І. Ісупова] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Навч.-наук. ін-т буд-ва та архітектури, Каф. архітектури та середовищ. дизайну. –  Рівне : Формат-А, 2019. –  95 с. : іл.

2020

Архітектура міжвоєнного Рівного в документах і публікаціях 1921-1939 років : [архітектур. посіб. : альбом] / [під заг. ред. О. Л. Михайлишин ; уклад.: О. Л. Михайлишин, В. Д. Луц] ; ГО «Ін-т укр. модернізму» [та ін.]. –  Рівне : Формат-А, 2020. –  95 с. : іл.

2022-02-18