Читальна зала


Історія Волині: Волинь від найдавніших часів до початку ХХ ст.: краєзнавчий бібліографічний покажчик

Розділ: Бібліотечна справа , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Історія Волині: Волинь від найдавніших часів до початку ХХ ст. [Електронний ресурс] : краєзн. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. В. Денисюк. - Луцьк, 2011. - 562 назви ; імен. покажч., покажч. геогр. назв.    

Передмова:

Краєзнавчий бібліографічник покажчик знайомить з бібліографічними матеріалами, які розкривають історичний розвиток Волинського краю від найдавніших часів до 1917 р. Бібліографічний посібник включає підручники, навчальні посібники, монографії, автореферати дисертацій, статті із збірників та газетно-журнальний матеріал. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Бібліографія представлена від 1953 р. по 2011 р. Структурно видання складається з передмови, дев’яти розділів, довідковопошукового апарату: іменного та географічного покажчиків. Літературу у систематичних розділах подано за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Спочатку розміщено монографії, збірники документів, автореферати дисертацій, а після них – статті із періодичних видань, збірників, матеріали конференцій. У випадках, коли назва не розкриває змісту публікації, подано стиcлі довідкові, уточнюючі анотації. Для зручності користування додаються іменний, географічний покажчики та перелік періодичних видань, матеріали з яких вміщені в покажчику. Опис літератури здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Посібник адресований дослідникам, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією рідного краю. Зміст:

 

Зміст:

Передмова

Частина 1. Волинь в період від найдавніших часів до середньовіччя

Волинський край в писемних історичних джерелах. Первіснообщинний та родовий лад

Волинь у складі Київської Русі

Галицько-Волинська держава

Волинська земля у складі Великого князівства Литовського

 

Частина 2. Волинь в другій половині ХVІ – на початку ХХ ст.

Волинь у складі Речі Посполитої. 1569–1648 рр.

Волинь в роки Визвольної війни українського народу проти польськошляхетського гніту

Волинь у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.

Волинь у складі Російської імперії. ХІХ ст.

Волинська земля на початку ХХ ст.  

 

Іменний покажчик

Географічний покажчик

 

Джерело:

Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки

2023-09-06
Переглянути документ
Завантажити