Дослідники Великої Волині


Заяць Андрій Євгенович

Заяць Андрій Євгенович – український історик, науковець, професор, доктор історичних наук.

Народився в 1958 р. у місті Зборів на Тернопільщині. В 1982–1987 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка У 1987 році розпочав наукову роботу на кафедрі історії України. В 1993 році став завідувачем кафедри українознавства Української академії друкарства. В 1994 році поїхав на стажування в Польщу. Того ж року захистив кандидатську дисертацію на тему «Урбанізаційний процес на Волині у XVI – I пол. XVII ст.». У 1999 році отримав звання доцента кафедри історії України. У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст.».

Напрямки наукової діяльності:

* дослідження з історії Волині;

* міське суспільство Волині.

Список основних опублікованих праць

1992

Заяць А. Є. Волинські архіви першої половини ХІХ ст. / А. Є. Заяць // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій 1990–1992 рр. – Остріг : Вісник, 1992. – Ч. 1. – С. 71–73.

Заяць А. Є. Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєводства XVI – першої половини XVII ст. (1566–1648) / А. Є. Заяць // Історико-географічні дослідження на Україні : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1992. – С. 85–99.

Заяць А. Є. Другий Литовський статут 1566 р. і міста Волині XVI – першої половини XVII ст. : коментар до артикулу 29 розділу ІІІ / А. Є. Заяць // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І–ІІІ науково-краєзнавчих конференцій 1990–1992 рр. – Остріг : Вісник, 1992. – Ч. 1. – С. 75–77.

Заяць А. Є. Поборовий реєстр 1569 р. як джерело до історії міст Волинського воєводства / А. Є. Заяць // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І–ІІІ науково-краєзнавчих конференцій 1990–1992 рр. – Остріг : Вісник, 1992. – Ч. 1. – С. 73–75.

1993

Заяць А. Є. До історії виникнення містечка Козина [Кременецького повіту, нині Радивилівського району Рівненської області] / А. Є. Заяць // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність) : тези міжнар., наук.-практ. конф. м. Рівне, 7–9 квіт. 1993 р. – Рівне, 1993. – С. 88–89.

Заяць А. Є. Замки волинських міст за ревізіями 1545 та 1552 рр. / А. Є. Заяць // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції / Науково-краєзнавче т-во «Спадщина». – Острiг, 1993. – С. 54–56.

1994

Заяць А. Є. Надання печаток містам Волині XVI – першої половини XVII ст. (*за локаційно-магдебурзькими привілеями) / А. Є. Заяць // Четверта наукова геральдична конференція. Львів, 10–12 листоп. 1994 р. : зб. тез та доп. / Українське геральдичне товариство, Львівське відділення інституту української археографії НАН України, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. Івана Франка, ЦДІАУЛ. – Львів, 1994. – С. 41.

Заяц А. Е. Урбанизационный процесс на Волыни в XVI – первой половине XVII ст. : автореферат дис. кандидата исторических наук : 07.00.01 / А. Е. Заяц . – Київ, 1994. – 20 c.

1995

Заяць А. Економічний розвиток Острога [Рівненської області] в XVI – першій половині XVII ст. / А. Заяць // Острозька давнина : дослідж. і матеріали / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1995. – Вип. 1. – С. 32–36.

Заяць А. Привілей польського короля Стефана Баторія київському воєводі, маршалкові Волинської землі князю Костянтинові Острозькому про надання його місту Острогу Магдебурзького права 1585 р. червня 7. Краків / А. Заяць // Острозька давнина : дослідж. і матеріали / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України . – Львів, 1995. – Вип. 1. – С. 112–114.

1998

Заяць А. Є. Інститут війтівства в містах Волині ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / А. Є. Заяць // Центральна і Східна Європа в ХV – ХVІІ століттях: питання соціально-економічної історії : до 100-річчя від дня народження професора Д. Похилевича. – Львів, 1998. – С. 106–112.

Заяць А. Є. Мережа міських поселень Волині на кінець XV ст. / А. Є. Заяць // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь : матеріали IX наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20–23 січня 1998 р. : наук. зб. – Луцьк, 1998. – С. 144–147.

1999

Заяць А. Є. Рецепція магдебурзького права на Волині до кінця ХV ст. / А. Є. Заяць // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя / Острозька Академія, Українське історичне товариство. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 272–278.

2000

Заяць А. Є. Поширення магдебурзького права на Волині в пізньому середньовіччі / А. Є. Заяць // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / ред. А. О. Чемерис. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2000. – Вип. 4. – С. 283–290.

2001

Заяць А. Є. До історії правової локації волинських міст XVI – першої половини XVII ст. : локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках / А. Є. Заяць // Архіви України. – 2001. – № 4/5. – С. 83–98.

Заяць А. Є. Закладувані основи управління та самоврядування в локованих містах Волині XVI – першої половини XVIІ ст. / А. Є. Заяць // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / ред. А. О. Чемерис. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2001. – Вип. 5. – С. 250–272.

Заяць А. Є. Організаційні засади та етапи проведення просторової локації в містах Волині XVI – першої половини XVII ст. / А. Є. Заяць // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / ред. А. О. Чемерис. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2001. – Вип. 6. – С. 262–285.

2002

Заяць А. Є. Умови функціонування міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст. (стримуючі фактори розвитку) / А. Є. Заяць // Вісник Львівського університету. Серія. Історія. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 103–121.

2003

Заяць А. Є. Класифікація та термінологія міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст. у світлі джерел / А. Є. Заяць // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали XII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 23.

Заяць А. Є. Публікація локаційно-магдебурзьких привілеїв містам Волині XVI – першої половини XVII ст. у виданнях другої половини XIX – початку XX ст. / А. Є. Заяць // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 10. – С. 69–71.

Заяць А. Є. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття : монографія / А. Є. Заяць. – Львів, 2003. – 205 с.

2004

Заяць А. Є. Заснування міст Волині у XVI – першій половині XVIІ ст.: джерелознавчий аспект / А. Є. Заяць // До джерел: зб. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ ; Львів, 2004. – Т. 2. – С. 177–185.

2006

Заяць А. Обороноздатність волинських міст XVI – першої половини XVII ст. / А. Заяць // Середньовічні і раньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. / Кременецько-Почаївський держ. історико-архітектурний заповідник. – Кременець, 2006. – С. 57–64.

Заяць А. Соціально-економічне становище Олики [Ківерцівського району Волинської області] у XVI – першій половині XVII ст. / А. Заяць // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. іст-краєзн. конф. 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк, смт. Олика. – Луцьк, 2006. – Вип. 18. – С. 27–29.

Заяць А. Є. Обороноздатність волинських міст XVI – першій половині XVI ст. / А. Є. Заяць // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 57–63.

Zayats A. Ye. Dynamika procesu urbanizacji na Wołyniu w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / A. Ye. Zayats // Procesy lokacyjne miast w Europie środkowo-Wschodniej / red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz. – Wrocław, 2006. – S. 395–408.

2008

Заяць А. Є. Війтівська влада у приватних містах Волині XVI – першої половини XVIІ ст. / А. Є. Заяць // Соціум: альманах соціальної історії. – 2008. – Вип. 8. – С. 56–60.

Заяць А. Є. Етапи появи міст. Цехові статути ремісничих корпорацій. Ярмарки і торги у містах Волині / А. Є. Заяць // Атлас історії культури Волинської області. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2008. – С. 31–33.

Заяць А. Райці волинських міст XVI - першої половини XVII ст.: чисельність, персоналії, повноваження / А. Заяць // Український історичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 23–45.

2009

Заяць А. Є. Заснування містечка Лешнів / А. Є. Заяць // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 86–91.

2010

Заяць А. Є. Острог у XV – першій половині XVII ст. (економічний розвиток) / А. Є. Заяць // Острозька академія XV – XVII ст. : енциклопедія. – Острог, 2010. – С. 287–292.

2012

Заяць А. Є. Берестечко у XVІ – першій половині XVII століть: штрихи до історії розвитку міста / А. Є. Заяць // ЗНТШ : праці історично-філософської секції. Т. 264. – Львів, 2012. – С. 196–210.

Заяць А. Невідомі документи до початкової історії містечка Гулевичі / А. Заяць // Студії і матеріали з історії Волині / Кременец.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник. – Кременець, 2012. – С. 266–275.

2014

Заяць А. Є. Волинські міста XVI – першої половини XVII ст. як опорні пункти оборони краю / А. Є. Заяць // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 175–182.

2015

Заяць А. Є. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку XVII століття / А. Є. Заяць // Краєзнавство. – 2015. – Вип. 3/4. – С. 49–59.

Заяць А. Є. Волинські міста XVI – XVII ст. : митна політика та організаційні засади торгівлі / А. Є. Заяць // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1. – С. 76–85.

Заяць А. Є. «Єврейське щастя»: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.) / А. Є. Заяць // Соціум: альманах соціальної історії. – 2015. – Вип. 11/12. – С. 269–271.

Заяць А. Є. Луцькі війти у XVI – першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 194–242.

2016

Заяць А. Є. До питання про функціонування луцького війтівства у XV – першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Місто: історія, культура, суспільство. – 2016. – № 1. – С. 236–239.

Заяць А. Є. Міста Волині XVI – першої половини XVII ст. : джерела поповнення міського населення / А. Є. Заяць // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 50–59.

Zayats A. Ye. Miasta prywatne Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Liczba i specyficzne cechy funkcjowania / A. Ye. Zayats // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – Warszawa, 2016. – T. 77. – S. 179–198.

2017

Заяць А. Є. Білоруські купці в містах Волині у другій половині XVI – першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 2017. – Вып. 32. – С. 51–55.

Заяць А. Є. Волинські міста XVI – першої половини XVII століть: проблема дефініції, класифікації та термінології / А. Є. Заяць // Записки НТШ : праці історично-філософської секції. Т. 270. – Львів, 2017. – С. 188–200.

Заяць А. Є. Функції міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст. / А. Є. Заяць // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2017. – Вип. 19/20. – С 136–148.

Zayats A. Ye. Szlachta w miastach Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / A. Ye. Zayats // Klio. – Poznań, 2017. – № 3. – S. 173–202.

2018

Заяць А. Є. Війти у волинських містах XVI – першої половини XVII ст. / А. Є. Заяць // Український археографічний щорічник. – 2018. – Т. 24/25. – С. 369–96.

Заяць А. Є. Діяльність лавників у містах Волині XVI – першої половини XVII ст.: чисельність, персоналії, повноваження / А. Є. Заяць // Краєзнавство. – 2018. – № 2. – С. 4–11.

Заяць А. Є. Лентвійти у містах Волині XVI – першої половини XVII ст.: склад, персоналії, повноваження / А. Є. Заяць // Місто: історія, культура, суспільство. – 2018. – № 1. – С. 59–69.

Заяць А. Є. Райці волинських міст XVI – першої половини XVII ст.: склад, персоналії, повноваження / А. Є. Заяць // Український історичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 23–45.

Zayats A. Ye. Uzędnicy najemni i służba w miastach Wołynia w drugiej połowie XVI – pierwszej połowie XVII wieku / A. Ye. Zayats // Krakowskie Pismo Kresowe. – 2018. – № 10. – S. 25–49.

2019

Заяць А. Є. Міське судочинство на Волині у XVI – першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Вісник Львівського університету. Серія. Історична : спеціальний випуск на пошану проф. Р. Шуста. – Львів, 2019. – С. 220–269.

Заяць А. Є. Міське суспільство Волині XVI ‒ першої половини XVII ст. : монографія / А. Є. Заяць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 582 с.

Заяць А. Є. Невідоме надання князя Свидригайла / А. Є. Заяць // Вісник Львівського університету. Серія Історія. Спеціальний випуск: до 75 річчя професора Костянтина Кондратюка. – Львів, 2019. – С. 185‒190.

Заяць А. Є. Роль власників і старост у міському житті Волині XVI ‒ першої половини XVII ст. / А. Є. Заяць // Історико-географічні дослідження в Україні. – 2019. – № 14. – С. 26‒45.

Заяць А. Є. Правове становище волинських міщан у XVI ‒ першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 25‒53.

Заяць А. Є. Соціальна структура і професійний склад міського населення Волині у XVI ‒ першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2019. – Вип. 21. – С 231‒257.

2020

Заяць А. Польська урбаністика останньої третини XX – початку XXI ст. та українські студії з міської проблематики Правобережної України раннього нового часу: історіографічний огляд / А. Заяць // Український історичний журнал. – 2020. – № 6. – С. 80–92.

2021

Заяць А. Є. Війти волинського містечка Сокіл у другій половині XVI ‒ першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2021. – Вип. 22. – С. 73‒80.

Заяць А. Є. Урядники волинських приватних міст другої половини XVI ‒ першої половини XVII ст. / А. Є. Заяць // Записки НТШ. – Львів, 2021. – Т. 274: Праці історико-філософської секції. – С. 57‒76.

2022

Заяць А. Є. Волинське містечко Горохів у XV ‒ першій половині XVII ст. (штрихи до історії) / А. Є. Заяць // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2022. – Вип. 54. – С. 65‒91.

Заяць А. Є. Підприємницька діяльність євреїв у волинських містах у XVI ‒ першій половині XVII ст. / А. Є. Заяць // Український історичний журнал. – 2022. – № 1. – С. 16‒30.

Заяць А. Є. Сеймик Волинського воєводства 1621 року / А. Є. Заяць // Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej. T. 3. / red. T. Kargol, W. Michałowski. – Krakớw ; Kijớw, 2022. – S. 37‒75.

2023-08-22