Дослідники Великої Волині


Рихлік Євген Антонович

Рихлік Євген Антонович – український мовознавець, етнограф, культурно-освітній діяч.

Народився 16 листопада 1888 р. в с. Вільшанка (нині Житомирської області) в родині чехів-переселенців. З 1909 по 1913 р. навчався на слов’яно-російському відділенні Київського університету. У 1910 та 1913 pp. слухав лекції в Берлінському університеті. Студентська робота «Поэтическая деятельность Ф. Л. Челаковского» у 1912 р. була відзначена золотою медаллю.

Працював у приватних гімназіях та Вищих вечірніх курсах Києва. З 1 січня 1914 р. Є. Рихліка було зараховано стипендіатом при університеті для підготовки до професорського звання. Під час громадянської війни працював у Самарському університеті професором кафедри слов’янської філології. У березні 1919 р. повернувся в Україну і продовжив роботу в Київському університеті.

З 1920 р. працював в Етнографічній комісії Всеукраїнської академії наук (ВУАН), де вивчав життя й побут національних меншин України.

Перебуваючи в рідному селі Вільшанці, Є. Рихлік продовжував наукову роботу, про що свідчить праця «Лексичні особливості мови с. Вільшанки». Водночас він брав активну участь у громадському житті, виступав на конференції (з’їзді) чехословаків Волині, яка відбулася в Житомирі, з доповіддю, в якій закликав своїх земляків дбати про подальший розвиток рідної мови, культури, плекати і примножувати традиції.

Переїхавши до Києва, Є. Рихлік продовжував співпрацювати з Етнографічною комісією при ВУАН, прочитав там доповіді «Чеські колонії на Волині» та «Слов’янське народознавство в нових українських книгах».

Учений виступив одним з ініціаторів відкриття в Ніжині вечірнього робітничого університету і в 19271929 рр. був у ньому деканом, керував семінаром вивчення культури національних меншин.

Є. Рихлік був ерудованою людиною, знав усі слов’янські мови, читав і писав французькою, німецькою, англійською.

Під час роботи в Ніжині працював над дисертацією «Українські мотиви в польському письменстві XIX століття», опублікував чимало наукових розвідок: «З нової літератури про польсько-українську школу» (1927); «Про деякі польські переклади українських народних дум» (1929); «Українські мотиви в поезії Юлія Словацького» (19281929).

У 1929 р. вийшла друком книжка Є. Рихліка «Науково-дослідна робота серед нацменів Радянської України», через рік «Ольбрахт і робітничий рух Чехословаччини».

14 грудня 1930 р. як «агента зв’язку» неіснуючої чеської шпигунської організації вченого було заарештовано й засуджено до 10 років ув’язнення в таборах.

Помер у 1937 р. Реабілітований посмертно в 1958 р.

Список основних опублікованих праць

1914

Рыхлик Е. Поэтическая деятельность Франца Ладислава Челяковского (Из истории чешского литературного возрождения) / Е. Рыхлик // Киевские университетские известия. – 1914. – № 5. – С. 1–79; № 9. – С. 81–127.

1915

Рыхлик Е. Поэтическая деятельность Франца Ладислава Челяковского (Из истории чешского литературного возрождения) / Е. Рыхлик. – Київ : Типография Имперского ун-та св. Владимира, Акционер. Общество печатного и издательского дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1915.

1925

Рихлік Є. Досліди над чеськими колоніями в Україні / Є. Рихлик // Записки етнографічного товариства. – Київ, 1925. – Кн. 1.

1926

Рихлік Є. З літератури про чехів на Україні / Є. Рихлик // Етнографічний вісник. – Київ, 1926. – Кн. 2.

Рихлік Є. Слов’янофільство Кирило-Методіївців (з ідеології Кирило-Методіївського братства) / Є. Рихлик // Записки Ніжинського інституту народної освіти. – Ніжин, 1926. – Кн. 6.

1927

Рихлік Є. З етнографічних студій / Є. Рихлик // Записки Ніжинського інституту народної освіти. – Ніжин, 1927. – Кн. 7.

1928

Рихлік Є. Про деякі польські переклади українських народних дум / Є. Рихлик // Ювілейний збірник на пошану академіка М. С. Грушевського. – Київ, 1928. – Т. 2.

Рихлік Є. Українські мотиви в поезії Юлія Словацького / Є. Рихлик // Записки Ніжинського інституту народної освіти. – Ніжин, 1928–29. – Кн. 8–9.

1929

Рихлік Є. Сава Чалий і Сава Палинський у польській літературі / Є. Рихлик // Збірник заходознавства. – Київ, 1929–30. – Вип. 1/2.

1999

Рихлік Є. Українські мотиви в поезії Юліуша Словацького / Є. Рихлик // Хроніка – 2000. – Київ, 1999. – Вип. 29/30. – С. 89.

Література про Є. А. Рихліка

1979

Богомолова Н. А. Рыхлик Евгений Антонович / Н. А. Богомолова // Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. Москва, 1979.

1991

Данилюк Ю. З. Дві батьківщини Євгена Рихліка / Ю. З. Данилюк // Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки). Київ, 1991.

1997

Костриця М. Ю. В’язень 373 / М. Ю. Костриця // Житомирський вісник. – 1997.

1998

Шаповал Ю. Належить до небагатьох вчених славістів (життя і смерть чеха Євгена Рихліка) / Ю. Шаповал // Пороги. – 1998. – № 1.

2001

Павленко Л. А. Євген Рихлік: Формування та еволюція історичного світогляду / Л. А. Павленко // Сіверянський літопис. – 2001. – № 5.

2002

Павленко Л. Українсько-польські взаємини першої половини ХІХ ст. в творчості Є. Рихліка / Л. Павленко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – Вип. 15. – Серія : Історичні науки. – № 1. – С. 74–79.

2004

Самойленко Г. В. Дослідник польської літератури Є. А. Рихлик / Г. В. Самойленко // Поляки в Ніжині : зб. ст. та мат. – Ніжин, 2004. – Вип. 2.

2005

Скрипник П. Рихлік Євген Антонович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біограф. довідник. – Київ, 2005. – С. 185.

2006

Павленко Л. Українсько-чеські науково-культурні взаємини 1920-х рр. / Л. Павленко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 34. – Серія : Історичні науки. – № 4. – С. 108–112.

2005

Скрипник П. Рихлік Євген Антонович / П. Скрипник // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біограф. довідник. – Київ, 2005. – Ч. 2.

2006

Боряк О. Євген Рихлік про історію чехів на Волині / О. Боряк // Боряк О. Україна: Етнокультурна мозаїка. – Київ, 2006.

Костриця М. Ю. Професор з Вільшанки / М. Ю. Костриця // Реабілітовані історією : у 27 – и кн. – Житомир : Полісся, 2006. – Кн. 1. Житомирська обл. – С. 194–198.

2007

Павленко Л. А. Дослідження життя та наукової спадщини Є. Рихлика: Історіографія проблеми / Л. А. Павленко // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 36.

2008

Павленко Л. Поняття «слов’янський світ» та ідея слов’янської єдності у науковій спадщині Є. Рихліка / Л. Павленко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 52. – Серія : Історичні науки. – № 5. – С. 247–252.

2022-02-22