Дослідники Великої Волині


Прищепа Олена Петрівна

Прищепа Олена Петрівнадоктор історичних наук, професор кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету.

Народилася 8 серпня 1957 р. в м. Сміла Черкаської області. У 1964–1974 рр. навчалася у Смілянській середній школі № 10. Закінчила Київський державний університет імені Т. Шевченка (1974–1979).

Із 1982 по 2003 рр. працювала в Рівненському обласному краєзнавчому музеї старшим науковим співробітником.

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2005), Рівненської обласної ради (2010). Отримала диплом переможця обласного конкурсу 2010 року «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще історико-краєзнавче видання» за книгу «Вулицями Рівного: погляд у минуле» (2006). Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (1993–2008).

У 2020 р. захистила докторську дисертацію на тему «Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)».

Авторка близько 200 наукових та науково-методичних праць.

Основні напрямки наукових досліджень

- краєзнавство;

- музеєзнавство;

- історична урбаністика.

Список основних опублікованих праць

1997

Прищепа О. П. Вулицями старого міста : топонім. дослідж. з історії Рівного / О. П. Прищепа. – Рівне : Рівнен. друк, 1997. – 154 с.

1999

Прищепа О. П. Демографічні зміни в урбанізаційному процесі на Волині (2-а пол. 19 – поч. 20) / О. П. Прищепа // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ : Рідний край, 1999. – Вип. 7. – С. 68–73.

2004

Прищепа О. П. Волинь : основні етапи територіального розвитку / О. П. Прищепа, Б. А. Прищепа // Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині : на пошану доц. М. Ю. Костриці : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. Т. 27 / голов. ред. М. І. Лавринович. – Житомир : М. Косенко, 2004. – С. 245–258.

2006

Прищепа О. П. Вулицями Рівного : погляд у минуле / О. П. Прищепа. – Рівне, 2006. – 223 с.  

***

Прищепа О. П. Періодичні видання початку ХХ ст. про діяльність музею Рівненського сільськогосподарського товариства / О. П. Прищепа // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. – С. 11–15.

Прищепа О. П. Сторінки історії українського краєзнавства в останній праці Г. С. Дем’янчука : рец. на кн. : Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук, А. Г. Дем’янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 296 с. / О. П. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2008. – Вип. 12. – С. 300–301.

2007

Прищепа О. П. Історичні дослідження Волині : бібліогр. покажч. / О. П. Прищепа. – Рівне, 2007. – 18 с.

***

Прищепа О. П. Колекції української діаспори у фондових збірках Рівненського обласного краєзнавчого музею / О. П. Прищепа // Наукові записки НУ «Остроз. акад.» ; Укр. іст. т-во. – Острог, 2007. – Вип. 9 : матеріали Другої міжнар. наук. конф. «Укр. діаспора : пробл. дослідж.». – С. 454–460.

2010

Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. П. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 287 с.

***

Прищепа О. П. Вчительський (педагогічний) інститут (1940–1960-і рр.) / О. П. Прищепа // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівнен. обл. / ред. рада вид. : В. К. Кремень (голова) [та ін.] ; редкол. тому : Р. М. Постоловський (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – С. 203–228.

Прищепа О. П. Музей у культурному житті Рівного початку ХХ ст. / О. П. Прищепа // Краєзнавство та музейна справа в Україні : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 145-річчю заснування Житомир. обл. краєзн. музею, м. Житомир, 27–29 жовт. 2010 р., наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. Т. 44 / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2010. – С. 24–27.

2011

Прищепа О. П. Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 352 с.  

***

Прищепа О. П. Навчальні заклади у формуванні освітньо-культурного середовища повітових міст і містечок Правобережної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : Історія. Політ. науки. Міжнар. відносини : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2011. – Вип. 583–584. – С. 137–143.

2012

Прищепа О. П. Документальні фонди середніх навчальних закладів Волинської губернії у Державному архіві Рівненської області / О. П. Прищепа, Л. А. Леонова // Архіви України. – 2012. – № 2. – С. 149–164.

Прищепа О. П. Шляхи поширення книги в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. П. Прищепа // Книжкова та рукописна культура : історія, методологія, джерельна база : тези доп. і повідомл. : міжнар. наук. конф., Львів, 17–18 трав. 2012 р. / упорядкув. і наук. ред. Л. Головатої. – Львів, 2012. – С. 79–82.

2014

Прищепа О. Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (поч. 20 ст.) / О. Прищепа // Наукові записки НУ «Острозька академія» : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2014. – С. 98–111.

2015

Прищепа О. Побутування книжок в культурному просторі міст Правобережної України (19 поч. 20 ст.) / О. Прищепа // Наукові записки НУ «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. Острог : Острозька академія, 2015. С. 3642.

2016

Прищепа О. Гімназії Правобережної України в освоєнні міського культурного довкілля (друга третина ХІХ ст.) / О. Прищепа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. Постоловський. – Рівне : О. Зень, 2016. – С. 27–41.

Прищепа О. До історії спорудження банківської будівлі у вимірі культурного життя Рівного на початку ХХ ст. / О. Прищепа // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування / за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5.

Прищепа О. Музейні осередки в культурному ландшафті повітових міст Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Прищепа // Наукові записки РОКМ : зб. наук. пр. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14 : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – С. 9–12.

2019

Прищепа О. П. Місця зустрічі : культур. довкілля міст Правобереж. України (кінець 18-поч. 20 ст.) : монографія / О. П. Прищепа. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 688 с.

Література про О. П. Прищепу

2002

Ковальський М. П. Краєзнавчі розповіді про старі вулиці Рівного // Історія міст і сіл Великої Волині : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. Т. 25, ч. 2 / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Г. Косенко, 2002. – С. 234–235.

2007

Костриця М. П. Закохана у волинський край : (до 50-річчя О. П. Прищепи) // Бердичівська земля у плині часу : в 2 т. Т. 2 : наук. зб. «Велика Волинь : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині». Т. 37. – Житомир : М. Косенко, 2007. – С. 310–312.

2022-02-21