Дослідники Великої Волині


Кучерепа Микола Михайлович

Кучерепа Микола Михайлович – видатний український науковець, активний громадський діяч, кандидат історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Микола Кучерепа народився 1953 р. в м. Луцьк. 1971–1976 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка, спеціальність за дипломом – історик, викладач історії і суспільствознавства. Працював на вчительській і профспілковій роботі, навчався у заочній аспірантурі Львівського університету.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1997–2000 рр. – докторант Волинського університету. Перебував на стажуванні у Київському і Львівському національному університетах, Інституті історії Польської академії наук (Варшава), Інституті політичних досліджень ПАН (Варшава).

Створив власну історичну школу «Українсько-польські відносини у XX ст.». Підготував дев’ять кандидатів наук. Член спеціалізованої вченої ради у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Є членом Всеукраїнського банку незалежних експертів Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України.

У 2003 р. – член робочої групи експертів для проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943–1944 рр. при Раді національної безпеки і оборони України. Бере активну участь у розгляді та узагальненні наявних історичних матеріалів щодо передумов, чинників, реальних масштабів і основних учасників українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни, готує обґрунтовані пропозиції щодо офіційної оцінки цих подій в контексті утвердження в українсько-польських відносинах принципів взаємної поваги і толерантності.

Як проректор з міжнародних зв’язків, проводив значну роботу щодо активізації діяльності для входження Волинського державного університету імені Лесі Українки у міжнародний та європейський навчальний, науковий і економічний простори, включення у Болонський процес.

Автор понад 200 наукових публікацій – монографій, статей, навчальних посібників, методичних розробок, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Микола Михайлович багато зробив для вивчення історії українсько-польських відносин ХХ століття, організував низку міжнародних конференцій, тринадцять міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни», участь в яких брали відомі вчені з України, Польщі, США, Німеччини, Канади, Франції.

Керує навчально-науковою лабораторією «Центр українсько-польських досліджень». Відповідальний секретар Ради і керівник редакційно-видавничої групи «Науковий центр історичних студій Волині», що веде підготовку серії науково-документальних книг «Реабілітовані історією. Волинська область» та «Книга Скорботи України. Волинська область», відповідальний редактор наукового збірника «Україна – Польща: важкі питання», член інших редакційних колегій.

Активний громадський діяч, голова Волинської крайової організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України за вагомий особистий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність, медаллю «Будівничий України». Отримував гранти Міжнародних фондів «Відродження», імені Стефана Баторія, Каси імені Юзефа М’яновського.

Основні напрямки наукових досліджень

- українсько-польські відносини на Волині у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) та в роки Другої світової війни.

Список основних опублікованих праць

1992

Кучерепа М. Рух за українізацію православної церкви на Волині в 1920-х роках / М. Кучерепа // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф., 8–10 жовт. 1992 р. / Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзн. ; редкол.: Р. А. Арцишевський [та ін.]. – Луцьк, 1992. – С. 123–125.

Кучерепа М. Утворення та діяльність «Козачої ради» на Волині / М. Кучерепа // Матеріали ХХХVІІІ наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту : [зб. cт.] / М-во освіти України, Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Б. Й. Заброварний [та ін.]. – Луцьк, 1992. – Ч. 1. – С. 70.

1993

Кучерепа М. Політичне становище на Волині у 1921–1939 рр. / М. Кучерепа // Шоста Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства, м. Луцьк, 18 верес.–1 жовт. 1993 р. / [редкол.: П. Т. Тронько та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 428–429.

Кучерепа М. Становлення і розвиток українського політичного руху на Волині (1900–1939 рр.) / М. Кучерепа, О. Савчук // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзн. конф., 9–11 верес. 1993 р. – Житомир, 1993 – С. 69–71.

1994

Кучерепа М. Політичні партії та громадські організації в боротьбі за українську школу на Волині (1920–1939 рр.) / М. Кучерепа // Гуманітарна освіта і проблеми духовного відродження України : тези доп. міжвуз. наук. конф., 21–22 берез. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 117–118.

Кучерепа М. Радянізація Волині (1939–1941 рр.) / М. Кучерепа // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. і повідомл. міжнар. наук. конф., 16–18 черв. 1994 р. / Фундація ім. В. Липинського, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; редкол.: М. Кучерепа та ін. – Луцьк, 1994. – С. 14–20.

1995

Кучерепа М. Зародження та діяльність на Волині українських політичних партій та громадських організацій в 1921–1939 рр. / М. Кучерепа // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – Вип. 1. – С. 69–78.

Кучерепа М. Релігійні рухи на Волині у 1920-1930-х роках / М. Кучерепа // Історія релігій в Україні : тези повідомл. Міжнар. V круглого столу, Львів, 3–5 трав. 1995 р. / [НАН України, Ін-т укр. археографії та ін.]. – Київ ; Львів, 1995. – Ч. 3. – С. 247–249.

1996

Кучерепа М. Створення і функціонування радянських суспільно-політичних структур на Волині (вересень 1939–червень 1941) / М. Кучерепа, В. Вісин // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах) : у 3 т. / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 1996. – Т. 2. – С. 288–294.

Кучерепа М. Польсько-українські взаємини в 20–30-х роках / М. Кучерепа // Світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя : матеріали наук. конф., Львів ; Холм, 17–21 верес. 1994 р. – Львів, 1996. – С. 45–46.

1997

Кучерепа М. Українці Волині і Польська держава (1921–1939 рр.) / М. Кучерепа // Зб. навч.-метод. і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – Вип. 2. – С. 103–109.

***

Kucherepa M.  Polityka II RP na Wołyniu 1921–1939. Dokumenty zachowane w DAWOPaństowowym Archiwum Województwa Wołyńskiego  / M. Kucherepa // Przegląd Wschodni. – 1997. – T. 4, zeszyt 1(13). – S. 157–177.

Kucherepa M.  Polityka II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców na Wołyniu w latach 1921–1939 / M. Kucherepa // Przegląd Wschodni. – 1997. – T. 4, zeszyt 1(13). – S. 139–154.

1998

Україна – Польща: важкі питання. Т. 1/2 : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські стосунки в 1918–1947 роках», Варшава, 22–24 трав. 1997 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 1998. – 245 с.

Україна – Польща: важкі питання. Т. 3 : матеріали ІІІ міжнар. наук. семінару «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни», Луцьк, 20–22 трав. 1998 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 1998. – 267 с.

Кучерепа М. Православ’я на Волині (1921–1939 рр.) / М. Кучерепа, В. Оніщук // Зб. навч.-метод. і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – Вип. 3. – С. 73–77.

Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919-1939 рр.) / М. Кучерепа // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках», м. Варшава, 22–24 трав. – Варшава, 1998. – Т. 1/2. – С. 11–28.

1999

Україна – Польща: важкі питання. Т. 4 : матеріали ІV міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», м. Варшава, 8–10 жовт. 1998 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 1999. – 348 c.

***

Кучерепа М. Відносини Організації українських націоналістів (ОУН) і Волинського українського об’єднання (ВУО) у 1931–1939 роках / М. Кучерепа, Р. Давидюк// Науковий вісник ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 1999. – № 5 : Історичні науки. – С. 107–111.

Кучерепа М. Крізь призму трагедії: [Стосовно історії українсько-польських відносин] / М. Кучерепа // Луцький замок. – 1999. – 3 черв. – С. 9.

Кучерепа М. Радянський режим на Волині (1939–1941 рр.) / М. Кучерепа // Наше слово. – 1999. – № 38. – С. 2 ; № 39. – С. 9 ; № 40. – С. 9 ; № 41. – С. 9, 10.

Kucherepa M. Z historii ukraińsko-polskiego porozumienia na Wołyniu / M. Kucherepa // Ukrainа – Polska: Kultura. Wartości. Zmagania duchowe. – Koszalin, 1999. – S. 253–274.

2000

Кучерепа М. Етнодемографічні зміни у Волинському воєводстві 1921–1939 рр. / М. Кучерепа // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2000. – № 3 : Історичні науки. – С. 97–106.

Кучерепа М. Історія Волині міжвоєнного періоду в документах і матеріалах Державного архіву Волинської області / М. Кучерепа // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2000. – № 1 : Історичні науки. – С. 88–96.

Kucherepa M. Polityka wołyńska wojewody Henryka Józewskiego / M. Kucherepa // Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego / рod red. L. Siryk, J. Święcha. – Lublin, 2000. – S. 99–114.

2001

Кучерепа М. ВУО : Волинське українське об’єднання (1931-1939 рр.) : монографія / М. Кучерепа, Р. Давидюк; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; відп. ред. А. М. Якубюк. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 420 с. : іл.

***

Україна – Польща: важкі питання. Т. 5 : матеріали V міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Луцьк, 27–29 квіт. 1999 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 2001. – 359 c.

***

Кучерепа М. Варшавський договір 1920 року: генезис, проблеми, наслідки / М. Кучерепа // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С. 193–196.

Кучерепа М. Український політичний рух на Волині у 1920-х роках: спроба узагальнення / М. Кучерепа // Наук. зошити іст. ф-ту Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001. – Вип. 4. – С. 226–234.

Кучерепа М. Український політичний рух на Волині у 1920-х роках: спроба узагальнення / М. Кучерепа // Наук. зошити іст. ф-ту Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001. – Вип. 4. – С. 226–234.

2003

Реабілітовані історією : зб. наук. ст. і матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 5–6 груд. 2002 р. / упоряд. М. М. Кучерепа ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 166 с.

***

Кучерепа М. Волинь у виборах до парламентів Другої Речі Посполитої / М. Кучерепа // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Історичні науки / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2003. – Вип. 3. – С. 169–176.

Кучерепа М. Державна політика Польщі на Волині. 1939 рік / М. Кучерепа // Літопис Волині : наук.-попул. і літ.-худож. часоп. / редкол.: І. Д. Олексеюк (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 86–101.

Кучерепа М. До ґенези конфлікту: українсько-польські відносини на Волині напередодні Другої світової війни / М. Кучерепа // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 2003. – Вип. 10 : Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – С. 59–70.

Кучерепа М. «Волинська трагедія»: без упереджень і спекуляцій / М. Кучерепа // Волинь. – 2003. – 31 трав.

2004

Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. і публіцист. ст. / голов. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа ; Волин. обл. держадмін., Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 250 с.

Кучерепа М. Участь волинян у виборах законодавчих органів міжвоєнної Польщі / М. Кучерепа // Історичні та культурологічні студії / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; відп. ред. Я. Ісаєвич. – Л., 2004. – Вип. 3. – С. 206–226.

2005

Кучерепа М. Волинь: 1939–1941 рр. : навч. посіб. / М. Кучерепа, В. Вісин; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 486 с. : іл.

***

Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. і публіцист. ст. / голов. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа. – Вид. 2-ге. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 252 с.

2006

Кучерепа М. Історія Волині: 1939–1941рр. : навч. посіб. / М. Кучерепа; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 458 с.

Кучерепа М. Українська проблема в політиці II Речі Посполитої і в концепціях та діях українських політичних сил у міжвоєнний період / М. Кучерепа // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ХІ Міжнар. cемінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 26–28 квіт. 2005 р. – Варшава, 2006. – Т. 10. – С. 155–190.

2007

Кучерепа М. Волинь у геополітичних планах СРСР і Німеччини 1939 р. / М. Кучерепа // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30–31 жовт. 2006 р. – Київ, 2007. – С. 19–34.

Кучерепа М. Луцький район в роки Другої світової війни / М. Кучерепа, І. Бойко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцький район: історія, сучасність, перспективи : матеріали ХХІІ обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 15-річчю Незалежності України, 40-річчю Луц. р-ну та 50-річчю Торчин. нар. іст. музею : наук. зб. / упоряд.: Г. Бондаренко, А. Сидорчук, І. Гусак. – Луцьк, 2007. – Вип. 22. – С. 68–76.

Кучерепа М. Український православний церковний з’їзд у Луцьку (1927 р.) / М. Кучерепа // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцький район: історія, сучасність, перспективи : наук. зб. : матеріали XXVІ Волин. обл. наук.-іст.-краєзн. конф., присвяч. 16-й річниці Незалежності України, 510-й річниці надання м. Луцьку Магдебурзького права і 390-й річниці створення Луцького православного братства, м. Луцьк, 9–10 листоп.  2007 р. – Луцьк, 2007. – Вип. 26. – С. 97–101.

2008

Волинь пам’ятає. Відлуння на Волині Голодомору 1932–1933 років у радянській Україні / Волин. обл. держ. адмін. [та ін.] ; авт.-упоряд.: М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук ; за заг. ред. М. М. Кучерепи. – Луцьк : Волин. обл. друк. ; Наук. центр іст. студ. Волині, 2008. – 264 с.

***

Кучерепа М. Волинь і Холмщина у виборах до парламентів Другої Речі Посполитої / М. Кучерепа // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд.: М. М. Кучерепа, Н. Г. Сташенко. – Луцьк, 2008. – С. 53–71.

Кучерепа М. Політичні партії, культурно-освітні і професійні товариства та організації / М. Кучерепа // Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк, 2008. – С. 70–79.

Кучерепа М. Український політикум Волині 1921–1939 років: спроба узагальнення / М. Кучерепа // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; голова редкол. Я. Ісаєвич ; упоряд.: М. Литвин, В. Футала. – Л., 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 239–248.

2010

Книга Скорботи України. Волинська область. Т. 2 / кол. уклад.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 552 с.

Реабілітовані історією. У 27 т. Волинська область. Кн. 1 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; авт. кол.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – Київ ; Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 976 с.

***

Кучерепа М. Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський) / М. Кучерепа // Реабілітовані історією : у 27 т. Волинська область / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; авт. кол.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – Київ ; Луцьк, 2010. – Кн. 1. – С. 594–602.

2011

Кучерепа М. Українські національні партії на Волині (1921–1939 роки). Ч. 2 : документи і матеріали / М. Кучерепа, Я. Цецик; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 292 с.

Кучерепа М. Українські національні партії на Волині (1921–1939 рр). Ч. 1 : монографія / М. Кучерепа Я. Цецик. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 304 с.

2012

Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 784 с.

Кучерепа М. Українсько-польські відносини напередодні Другої світової війни / М. Кучерепа // Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy / рod red. H. Ćwięka i Z. Cuttera. – Częstochowa, 2012. – S. 65–78.

***

Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 425 c.

Кучерепа М. Арсен Річинський – діяч українського церковного руху на Волині / М. Кучерепа // Інтелектуальна еліта Волині / авт. проекту і упоряд. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2012. – С. 114–126.

Кучерепа М. Західне Полісся у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) / М. Кучерепа // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк, 2012. – С. 342–430.

Кучерепа М. Західне Полісся у радянський період (1946–1991 рр) / М. Кучерепа // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк, 2012. – С. 510–580.

Кучерепа М. Суспільні трансформації на Волині у 1939–1941 рр. / М. Кучерепа // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2012. – C. 144–152.

2013

Кучерепа М. Українсько-польський конфлікт: Волинь 1943 рік / М. Кучерепа // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19–20 черв. 2013 р. / уклад. А. Шваб. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 194–203.

Кучерепа М. Церковно-релігійне життя українського православного населення у Польщі (1921–1939 рр.) / М. Кучерепа // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практич. конф., м. Луцьк, 15–16 листоп. 2012 р. / Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія. – Луцьк, 2013. – С. 114–125.

***

Кучерепа М. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни / М. Кучерепа // Краєзнавство. – 2013. – № 3. – С. 33–41.

2014

Кучерепа М. Радянізація духовного життя Волині (1939–1941 рр.) / М. Кучерепа // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали V наук.-практич. конф., Луцьк, 11 листоп. 2014 р. / Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія. – Луцьк, 2014. – С. 97–103.

Кучерепа М. Керівник ОУН Луцького повіту Іван Скоп’юк: жертва репресій (за документами НКДБ) / М. Кучерепа // Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937–1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / гол. ред. Ю. І. Шаповал , відп. Секретар Я. М. Антонюк. – Київ : Пріорітети, 2014. – С. 191–196.

2015

Кучерепа М. Проблеми Православної Церкви в діяльності Волинського Українського об’єднання / М. Кучерепа // Історія та сучасність православ’я на Волині : матеріали VI наук.-практ. конф., 12 листоп. 2015 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2015. С. 4049.

2017

Реабілітовані історією. Волинська область / голов. редкол.: Смолій В. А. (голова редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. - Луцьк : Надстиря, 2010 (Реабілітовані історією : наук.-док. сер. кн. : [у 27 т.]). - Кн. 3 / обл. редкол.: Мишковець (голова) [та ін.] ; авт. кол.: Кучерепа М. [та ін.]. - 2017. - 685 с.

Замість щоденника / Г. Юзевський ; наук. ред. М. Кучерепа. Луцьк : Вежа, 2017. – 16 с.

2019

Волинь-43: міфи і реальність : зб. наук. праць / упорядники М. М. Кучерепа, А. Г. Шваб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 320 с.

Кучерепа М. Захисники працюючого люду: профспілки у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. : монографія / М. М. Кучерепа, С. Г. Щеблюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2-ге вид., перероб. і допов. Луцьк : Вежа Друк, 2019. 587 с.

Реабілітовані історією. Волинська область / голов. редкол.: Смолій В. А. (голова редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. Луцьк : Надстиря, 2010 . (Реабілітовані історією : наук.-док. сер. кн. : [у 27 т.]). Кн. 4 / обл. редкол.: Мишковець (голова) [та ін.] ; авт. кол.: Кучерепа М. М. [та ін.]. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 566 с.

2022-02-17