Дослідники Великої Волині


Кукурудза Андрій Ростиславович

Кукурудза Андрій Ростиславовичкандидат історичних наук.

Народився 1 лютого 1983 року. У 2000 р. закінчив школу № 1 міста Рівного зі срібною медаллю.

У 2007 р. захистив дисертацію на тему: «Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст.».

Список основних опублікованих праць

2004

Кукурудза А. Упівські загони на Берестейщині і Пинщині  / А. Кукурудза // Українська повстанська армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / гол. ред. Я. Ісаєвич ; упоряд. і відповід. ред. Ю. Сливка (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 11 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України). – Львів, 2004. – С. 121–125.

2005

Кукурудза А. Сарненський укріплений район та польська оборонна концепція на Рівненщині в 30-х рр. ХХ ст. / А. Кукурудза // Наук. записки Рівненського обл. краєзн. музею. – Рівне : Вол. обереги, 2005. − Вип. 3. − С. 63−68.

Кукурудза А. Шлях до автокефалії єпископа Платона / А. Кукурудза // Вісник студентського наук. т-ва істор. ф-ту. – Вінниця, 2005. – Вип. 6. –С. 106–112.

2006

Кукурудза А. Особливості процесу демократизації православного життя на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / А. Кукурудза // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наук. записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2006. − Вип. 9. − С.104−108.

Кукурудза А. Проект основного статуту Православної церкви в Польщі 1927 р., як квінтесенція собороправних змагань на Волині / А. Кукурудза // Наук. записки Рівненського обл. краєзн. музею. – Рівне : Вол. обереги, 2006. − Вип. ІV. − С. 97−101.

Кукурудза А. Собороправна діяльність Обновленської церкви: спроби демократизації в умовах традиціоналізму / А. Кукурудза // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів : Логос, 2006. − Кн. 1. − С. 336−344.

Кукурудза А. Собороправність Брацлавської округи УАПЦ 1922 −1926 рр. / А. Кукурудза // Сумська старовина. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2006. – Вип. 20. – С. 142–149.

Кукурудза А. Собороправність чи радоправство: проблема конфлікту в українському автокефальному русі 20-х рр. ХХ ст. / А. Кукурудза // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. істор. ф-ту. − Луцьк, 2006. − Вип. 11. − С. 56−60.

Кукурудза А. Трансформації органів влади та церковного управління в житті православної церкви 20-х рр. ХХ ст. / А. Кукурудза // Історія очима молодих дослідників : зб. наук. пр. / редкол.: В. Шеретюк, Л. Галуха, П. Савчук, Р. Давидюк, М. Гон. – Рівне : РДГУ, історико-соціолог. ф-т, 2006. − Вип. 1. − С. 285−295.

Кукурудза А. Холмська єпархія у 1917−1919 рр. / А. Кукурудза // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівнен. держ. гуманіт.  ун-ту. − Рівне, 2006. − Вип. 10. − С. 28−33.

2007

Кукурудза А. Р. Автокефалія Обновленської церкви в Україні / А. Р. Кукурудза // Науковий вісник Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 1. – С. 288–291.

Кукурудза А. Р. Автокефалія як ознака ідентифікації слов’янських народів в другій половині половині ХІХ – початку ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Зб. матеріалів Першої наук.-практ. міжвузівської конф. «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми». – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 140–144.

Кукурудза А. Р. Діяльність Володимирського Духовного Правління на початку національно-церковного відродження Волині 1921 р. / А. Р. Кукурудза // Грані. – 2007. – № 2. – С. 19–24.

Кукурудза А. Р. Особливості соборного розвитку церковних округ УАПЦ у 20-х рр. ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Історія очима молодих дослідників. Зб. наук. праць / Редкол.: В. Шеретюк, Л. Галуха, П. Савчук, Р. Давидюк, М. Гон. – Рівне : РДГУ, іст.-соціолог. ф-т., 2007. – Вип. 2. – С. 247–254.

Кукурудза А. Р. Проблема внутрішньоконфесійного конфлікту: на прикладі православного життя Волині 20-х рр. ХХ ст. (За матеріалами Державного архіву Тернопільської області) / А. Р. Кукурудза // Слов’янський вісник. – 2007. – С. 51–58.

Кукурудза А. Р. Соборно-єпископська церква як різновид собороправності в українському православ’ї 1920-х рр. / А. Р. Кукурудза // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. –2007. – Вип. 11. – С. 41–45.

Кукурудза А. Р. Собороправні механізми в територіапльній структурі обновленської церкви 20-х рр. ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Історія релігії в Україні : наук. щорічник. – Львів : Логос, 2007. – Кн. 1. – С. 534–542.

Кукурудза А. Р. Становище Буковинської митрополії наприкінці ХІХ– на початку ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Наукові записки. Історичні науки. – Острог : Остроз. акад., 2007. – Вип. 8. – С. 416–423.

Кукурудза А. Р. Утворення Володимирського Духовного Правління: юрисдикційний конфлікт у контексті демократизації церкви 1919–1920 років / А. Р. Кукурудза // Історична пам’ять. – 2007. – № 1. – С. 148–155.

2008

Кукурудза А. Р. Військово-політичні конфлікти другої половини ХХ ст. (загально-історичний контекст). Навчально-методичний матеріал для студентів V курсу історико-соціологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи) / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 34 с.

Кукурудза А. Р. Всесвітня історія. Навчально-методичний матеріал для студентів І курсу історико-соціологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи) / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 51 с.

Кукурудза А. Р. Демократизація православ’я в 20-х рр. ХХ ст. (Український контекст). Монографія / А. Р. Кукурудза. – Рівне : Зень О., 2008. – 249 с. : іл.

Кукурудза А. Р. Історіографія всесвітньої історії: Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 34 с.

Кукурудза А. Р. Історія вільнодумства. Навчально-методичний матеріал для студентів V курсу історико-соціологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи) / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 39 с.

Кукурудза А. Р. Історія середніх віків. Навчально-методичний матеріал для студентів ІІ курсу історико-соціологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи) / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 56 с.

Кукурудза А. Р. Нова та новітня історія країн Європи та Північної Америки. Навчально-методичний матеріал для студентів ІV курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-модульної системи) / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 67 с.

Кукурудза А. Р. Новітня історія країн Європи та Північної Америки. Навчально-методичний матеріал для студентів ІV курсу історико-соціологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи) / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 74 с.

Кукурудза А. Р. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДГУ, 2008. – 32 с.

***

Кукурудза А. Р. Інституційні риси автокефальних змагань в Україні 1917–1921 рр. // Зб. матеріалів Другої наук.-практ. міжвузівської конф. «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми». – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 68–75.

Кукурудза А. Р. Національно-релігійна діяльність Володимирського духовного правління 1919–1921 рр. / А. Р. Кукурудза // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, здобувачів, аспірантів, магістрантів. – Рівне, 2008. – С. 211–217.

Кукурудза А. Р. Радикально-реформістські настрої православних Волині в першій половині 20-х рр. ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2008. – Вип. 13. – С. 94–98.

Кукурудза А. Р. Реалії сьогоднішніх війн та роль військового потенціалу НАТО / А. Р. Кукурудза // Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України. – Рівне, 2008. – С. 16–18.

Кукурудза А. Р. Юрисдикційні зміни Вселенського православ’я першого двадцятиліття ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Історія релігії в Україні.– Львів : Логос, 2008. – Кн. 1. – С. 425–433.

2009

Кукурудза А. Р. Російська армія у воєнно-історичних записках Фрідріха Енґельса. Історіографічний нарис / А. Р. Кукурудза. – Рівне : О. Зень, 2009. — 92 с.

***

Кукурудза А. Р. Демократизація православ’я на українських землях 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми / А. Р. Кукурудза // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наук. записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. − Рівне, 2009. − Вип. 15. − С. 241–249.

Кукурудза А. Р. Діяльність Володимирського духовного правління в міжконфесійній ситуації на Волині 1919–1921 рр. / А. Р. Кукурудза // Болховітіноський щорічник. − 2009. – С. 86–93.

Кукурудза А. Р. Дихотомія прав та обов’язків: еволюція та сьогодення / А. Р. Кукурудза // Панорама політологічних студій: наук. вісник Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 3. – С. 49–52.

Кукурудза А. Р. Петро Табінський та ідея міжконфесійного поєднання на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Історія релігії в Україні.– Львів : Логос, 2009. – Кн. 1. – С. 409–415.

Кукурудза А. Р. Тактико-стратегічні недоліки армії Російської імперії у війні 1877–1878 рр. / А. Р. Кукурудза // Дриновський збірник. Т ІІІ. – Харків ; Софія : Академ. вид-во ім. М. Дринова, 2009. – С. 43–55.

Кукурудза А. Р. Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни / А. Р. Кукурудза // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 54–60.

2010

Кукурудза А. Р. Волинське єпархіальне зібрання 1921 р. та міжконфесійна ситуація в краї / А. Р. Кукурудза // Історія релігії в Україні.– Львів: Логос, 2010. – Кн. 1. – С. 496–502.

Кукурудза А. Р. Діяльність УПА на території БРСР (1942–1953) / А. Р. Кукурудза // Наукові записки : збір пр. молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Т. 20. – Київ, 2010. – С. 397–407.

Кукурудза А. Р. Єпископ Діонисій (Валединський) та міжконфесійна ситуація на Волині 1919–1921 рр. / А. Р. Кукурудза // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали восьмої міжн. наук. конф. – Київ, 2010. – С. 24–26.

Кукурудза А. Р. Особливості зміни становища православ’я на Волині на поч. 20-х рр. ХХ ст. по відношенню до інших конфесій  / А. Р. Кукурудза // Слов’янський вісник. – 2010. Вип. 9. – С. 29–35.

Кукурудза А. Р. Православ’я та протестантизм на Волині початку 20-х рр. ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2010. – Вип. 3. – С. 109–118.

2011

Кукурудза А. Р. Братства та громадські організації Волині 20-х рр. ХХ ст. у національно-церковному відродженні / А. Р. Кукурудза // Історія релігії в Україні.– Львів : Логос, 2011. – Кн. 1. – С. 436–445.

Кукурудза А. Р. Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали дев’ятої міжн. наук. конф. Київ, 2011. С. 152154.

Кукурудза А. Р. Збереження духовенством православних духовних пам’яток та традицій в 20-х рр. ХХ ст. / А. Р. Кукурудза // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею. − Рівне, 2011. − Вип. 9, ч. 2. − С. 170–174.

2012

Кукурудза А. Р. Монастирське питання на Волинському єпархіальному з’їзді 1921 р. /  А. Р. Кукурудза // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею. До 80-річчя з дня народж. Гурія Бухала. − Рівне, 2012. − Вип. 10. − С. 117–120.

2013

Кукурудза А. Кримська війна 1853–1856 рр. у воєнно-історичному спадку Фрідріха Енґельса // «Кримська війна»: історія та уроки. 1853–1856 рр.» : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – С. 28–287.

Кукурудза А. Р. Митрополит Діонисій (Валединський) та «забута» Бернська загальнохристиянська конференція 1926 р. // Історія релігії в Україні. – Львів : Логос, 2013. – Кн. 1. – С. 658–670.

Кукурудза А. Р. Польська підземна фортифікація 30-х рр. ХХ ст. на Рівненщині // Воєнна історія України. Волинь та Полісся : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 2526 квітня 2013 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. – Київ, 2013. – С. 339–343.

Кукурудза А. Р. Релігійна реформа короля Реккареда у вестґотській Іспанії // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2013. – Вип. 8. – С. 115–125.

Кукурудза А. Сципіон Руський – великий український полководець Костянтин Острозький // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею. − Рівне, 2013. − Вип. 11. − С. 91–95.

2014

Кукурудза А. Воєнно-стратегічні причини появи турецьких експедиційних сил в Галичині 1916 р. на полях Великої війни 1914–1918 рр. / А. Кукурудза // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 5–6 черв. 2014 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. – Київ, 2014. – С. 155–160.

Кукурудза А. До питання оснащення османського війська в Першій світовій війні на українських землях / А. Кукурудза // Перша світова війна: історія та уроки. 1914–1918 рр.: зб. наук. праць за мат. Міжнар. наук. військ.-істор. конф., 4–5 верес. 2014 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. – Київ, 2014. – С. 16–22.

Кукурудза А. Православний демократизм поглядів митрополита Василя Липківського / А. Кукурудза // Подвижник українського духу. До 150-річчя від дня народж. Митрополита Василя Липківського (18641937) : мат. наук. конф. «Духовна спадщина Митрополита Василя Липківського» в Ін-ті укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 20 берез. 2014 р. – Київ, 2016. – С. 93–101.

2015

Кукурудза А. Запровадження нового однострою у відродженій національній гвардії України в 2014 р. (на прикладі батальйону оперативного призначення ім.. героя України генерала С. Кульчицького) / А. Кукурудза // Анексія Автономної республіки Крим і Війна на Донбасі. 2014–2015 рр. : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 23 вересня 2015 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. – Київ, 2015. – С. 246–253.

Кукурудза А. Захист батьківщини у вченні РУН віри та її носіїв в Україні (на прикладі АТО) / А. Кукурудза // Історія релігії в Україні. – Львів : Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 624–633.

2016

Кукурудза А. Музейні перспективи патріотичного виховання молоді на прикладі АТО / А. Кукурудза // Музеї бердичівського краю: історія та сучасність. – Бердичів, 2016. – С. 101.

Кукурудза А. Особливості та перспективи музейного вивчення артефактів АТО в контексті російсько-української інформаційної війни (теоретичний та практичний виміри) / А. Кукурудза // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. − Рівне, 2016. − Вип. 14. – С. 60–63.

2017

Кукурудза А. Р. Київська Русь та Західноєвропейські держави в ІХ–ХІ ст. Розвиток суспільств у Середні віки. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей / А. Р. Кукурудза. – Рівне : РДБМК, 2017. – 54 с.

Кукурудза А. Р. Україна в умовах сучасності. Методичний посібник для самостійного вивчення курсу (для студентів І-ІІ курсів Рівненського державного базового медичного коледжу) / А. Р. Кукурудза, Н. Мельничук, О. Патяка. – Рівне : РОДБМК, 2017. – 70 с.

***

Кукурудза А. Р. Блокпост №1 сил АТО в боях за звільнення Слов’янська в травні-червні 2014 р. / А. Р. Кукурудза // Війна на Донбасі. 20142017 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 19 квітня 2018 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. Київ, 2017. С. 104117.

Кукурудза А. Р. Історія 130-го окремого розвідувального батальйону з Рівного / А. Р. Кукурудза // Війна на Донбасі. 20142017 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 19 квітня 2018 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. Київ, 2017. С. 95103.

Кукурудза А. Р. Українські війська в Шепетівці під час національно-визвольних змагань в 1917- на поч. 1918 рр. / А. Р. Кукурудза // Наук. записки Рівнен. обл. краєзн. музею. − Рівне, 2017. − Вип. 15. – С. 1014.

Кукурудза А. Р. Участь мешканців Рівненщини в протидії російській агресії на сході України 2014–2016 рр. / А. Р. Кукурудза // Війна на Донбасі. 2014-1016 рр.: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 20 квітня 2017 р. / Нац. військ.-істор. муз. України. – Київ, 2017. – С. 89–101.

2018

Кукурудза А. Р. Проблеми та перспективи краєзнавчопатріотичного використання найцікавіших фортифікаційних памяток Сарненського укріпленого району / А. Р. Кукурудза // Матеріали наук. конф. «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» / Наук. записки Рівнен. обл. краєзн. музею : зб. наук. пр. – Рівне, 2018. – Вип. 16. – С. 276–281.

Кукурудза А. Р. Сприйняття та використання пам’яті про національних героїв Коліївщини серед військового середовища Української революції 1917–1921 рр. / А. Р. Кукурудза // Національно-визвольна боротьба українського народу : наук. зб. «Велика Волинь». Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. (Житомир, 2829 вересня 2018 р.). Вип. 57 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів, 2018. С. 212221.

Кукурудза А. Р. Участь іноземців в протидії російській агресії на сході України 2014–2018 рр., як символічна спадковість АБН / А. Р. Кукурудза // Боротьба з російським імперіалізмом: минуле і сьогодення (до 75-річчя Антибільшовицького блоку народів) : матеріали наук.-практ. конф. 21 листопада 2018 р. – Рівне, 2018. – С. 52–59.

2022-02-17