Дослідники Великої Волині


Костриця Микола Юхимович

Костриця Микола Юхимович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, президент Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, голова обласних організацій Українського географічного товариства та Всеукраїнської екологічної Ліги, член Національної спілки журналістів України, член президії та правління Національної спілки краєзнавців України.

Микола Юхимович Костриця народився 20 вересня 1942 р. в м. Житомир. У 1961 р. М. Ю. Костриця вступив на географічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Закінчуючи навчання в 1966 році, М. Ю. Костриця успішно захистив дипломну роботу з теми «Територіально-функціональна структура промислового комплексу Київської області».

23 грудня 1967 р. на шпальтах газети «Світло Жовтня» була видрукувана перша у невелика стаття М. Костриці «Доля звичайного села». Підсумком роботи на Хмельниччині стало створення М. Ю. Кострицею літературної карти області.

У 1971 р. Микола Юхимович повернувся до рідного Житомира і працює вчителем географії у середній школі № 32. Він стає організатором туристсько-краєзнавчого клубу.

На сторінках обласної і республіканської періодики регулярно зявляються його матеріали з краєзнавчої тематики. Він стає одним із ініціаторів створення в обласній газеті «Радянська Житомирщина» щотижневої краєзнавчої сторінки «Край рідний», а в молодіжній газеті «Комсомольська зірка»  краєзнавчої сторінки «Житичі».

У 1976 рМ. Ю. Костриця був запрошений до Києва, на посаду завідувача кабінету географії Київського обласного інституту удосконалення вчителів. Стає аспірантом-заочником кафедри соціальної і економічної географії Київського державного педагогічного інституту ім. Горького (нині – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова).

У період роботи в Києві М. Ю. Костриця неодноразово очолював економіко-географічні експедиції у Волинській і Рівненській областях. Одержані наукові і практичні результати були покладені в основу виконання дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата географічних наук з теми: «Західно-Поліський промисловий комплекс УРСР (економіко-географічне дослідження структури і проблеми розвитку)».

У 1990 році М. Ю. Костриця став одним із ініціаторів створення Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині та був обраний його віце-президентом, а з 1993 року – незмінним президентом і головним редактором наукових праць товариства «Велика Волинь».

Важливою віхою у творчості вченого і визначним явищем у дослідженні історії краєзнавчого руху в Україні стала фундаментальна праця «Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті». Автор уперше узагальнив діяльність волинських краєзнавців протягом XX століття, детально проаналізував біографії і творчий шлях багатьох краєзнавців, котрі присвятили свої життя вивченню рідного краю.

На матеріалах Житомирщини М. Ю. Костриця вперше в Україні розробив навчально-методичний комплекс для вивчення пропедевтичного курсу в загальноосвітній школі «Географія рідного краю»: посібник, атлас, контурні мапи.

20 листопада 1998 р. Миколі Юхимовичу було присуджено регіональну краєзнавчу премію «За відродження Волині». За значний особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху та з нагоди 100-річчя від дня заснування Товариства дослідників Волині у вересні 2000 р. він був нагороджений Почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації. А в 2003 р. вчений був відзначений Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) «За досягнення у XXI столітті».

Вінцем наукової та творчої діяльності М. Ю. Костриці став захист ним у 2007 р. дисертації «Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю «Історія географії».

Науковий внесок М. Ю. Костриці в розвиток географічної освіти України та краєзнавства рідного краю за майже 50 років складає нині більше 1500 позицій, з них понад 80 книг (монографій – 26, брошур – 18, посібників – 10, методичних рекомендацій і розробок – 17, путівників – 6, географічних атласів – 3, а ще підручники, програми, буклети), більш як 600 наукових статей, 900 науково-популярних статей, нарисів, есе, повідомлень, інформацій, рецензії в наукових журналах та періодичній пресі з історії, географії, культури, освіти, економіки, краєзнавства Житомирщини.

Указом Президента України від 1 грудня 2011 р. за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю президента Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині Кострицю Миколу Юхимовича відзначено державною нагородою  орденом «За заслуги» III ступеня.

У 2012 р. Микола Костриця став лауреатом Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

 Помер 23 квітня 2014 року.

Список основних опублікованих праць

1979

Костриця М. Ю. Практикум з географічного краєзнавства : посіб. для вчителя / М. Ю. Костриця. – Київ : Рад. шк., 1979. – 159 с. : мал.

1985

Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі : посіб. для вчителя географії / М. Ю. Костриця. – Київ : Рад. шк., 1985. – 128 с. : рис.

1992

Костриця М. Ю. Краєзнавству – наукову основу / М. Ю. Костриця // Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи. – Житомир : Льонок, 1992. – С. 65–67.

1993

Костриця М. Ю. Географія Житомирської області : підручник / М. О. Костриця ; Житомир. обл. ін-т удосконалення вчителів, Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : Житомир. вісник, 1993. – 200 с. : іл.

***

Костриця М. Ю. Актуальні проблеми волинського краєзнавства / М. Ю. Костриця // Тези Міжнар. наук. краєзн.конф. «Велика Волинь : минуле і сучасне» / [редкол. : М. Ю. Костриця (голова) та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1993. – С. 68.

Костриця М. Давньосховища Волині / М. Костриця // Тези наук. конф. до 100-річчя Волинського єпархіального давньосховища / гол. редкол. Б. А. Кругляк. – Житомир, 1993. – С. 7–8.

Костриця М. Ю. Духовенство в історії «Козацьких могил» / М. Ю. Костриця, С. І. Жилюк // Берестецька битва в історії України : тези ІV республік. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд. : І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – C. 2324.

Костриця М. Ю. З історії етнографічного дослідження Полісся : історіографія, джерела, постаті / М. Ю. Костриця, Н. С. Костриця // Тези Міжнар. наук. краєзн. конф. «Велика Волинь : минуле і сучасне» / [редкол. : М. Ю. Костриця (голова) та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1993. – С. 154158.

1994

Костриця М. Ю. Рідний край : посіб. для вчителів і учнів Житомирщини / М. Ю. Костриця ; Житомир. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Житомир : Житомир-РІКО-Прес- Реклама, 1994. – 191 с.

***

Костриця М. Ю. Волинське краєзнавство: історія, здобутки, проблеми / М. Ю. Костриця // Велика Волинь : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. Житомир. обл. орг. Спілки ж-стів України. – Житомир : Журфонд, 1994. – Т. 15. – С. 511.

Костриця М. Ю. Таємні товариства на Волині (3040-і роки ХІХ ст.) / М. Ю. Костриця // Матеріали V наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Острог, 1994. – C. 5457.

1995

Костриця М. Ю. У просторі і часі. Видатні постаті Житомирщини / М. Ю. Костриця, Г. П. Мокрицький. – Житомир : Журфонд, 1995. – 204 с. : портр., рис., фото. – (Краєзнавча бібліотека).

Костриця М. Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – Київ : Вищ. школа, 1995. – 223 с.

1996

Костриця М. Ю. Еколого-географічний словник-довідник Житомирщини / М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 1996. – 200 с.

***

Костриця М. Ю. Роль товариства дослідників Волині в організації наукового дослідження Житомирщини (19001920 рр.) / М. Ю. Костриця // Урал в мініатюрі. – Житомир, 1996. – С. 200205.

1997

Костриця М. Ю. Взлет духу: О. Ольжич і Житомирщина: історико-краєзнавчий нарис / М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України. – Житомир ; Київ : [б. в.], 1997. – 31 с. : фото.

***

Костриця М. Ю. Розвиток і становлення етнографічного краєзнавства на Волині-Житомирщині / М. Ю. Костриця, Н. С. Костриця // Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. «Житомирщина крізь призму століть», 1719 верес. 1997 р. / [відп. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 99103.

1999

Костриця М. Дослідник Волині фольклорист Климент Квітка / М. Костриця // Олена Пчілка і Волинь : матеріли наук.-практ. конф. 29-30 черв. 1999 р. : наук. зб. – Луцьк, 1999. – C. 7879.

***

Костриця М. Ю. Бердичів у життєвій і творчій долі Василя Гроссмана / М. Ю. Костриця // Бердичівська земля в контексті історії України. – Житомир : М.А.К., 1999. – Т. 19. – С. 134136.

Костриця М. Ю., Костриця М. М. Розвиток краєзнавства на Житомирщині в період становлення української державності (90-ті роки XX ст.) / М. Ю. Костриця, М. М. Костриця // Краєзнавство. – Київ : Всеукр. спілка краєзнавців, 1999. – № 1. – С. 107111.

2000

Костриця М. Ю. Бердичів : іст.-краєзн. нарис / М. Ю. Костриця, Ф. Б. Пашківський ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Нац. Спілки ж-стів України. – Житомир: М.А.К., 2000. – 72 c. : іл. – (Міста Житомирщини).

2001

Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М. Ю. Костриця ; Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Укр. геогр. т-во. – Житомир : М.А.К., 2001. – 360 с.

2002

 

Костриця М. Ю. Історико-географічний словник Житомирщини Т. 1 : Абрамок-Йосипівка / М. Ю.Костриця, Р. Ю. Кондратюк ; Ін-т історії НАН України, Ін-т географії НАН України, Всеукр. Спілка краєзнавців, Укр. геогр. т-во, Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Держ. архів Житомир. обл., Житомир обл. ін-т післядиплом. педосвіти, Житомир обл. орг. НСЖУ. – Житомир : М. Г. Косенко, 2002. – 128 с. : іл.

***

Костриця М. Ю. Василь Скуратівський – дослідник духовних скарбів Полісся / М. Ю. Костриця // Історія міст і сіл Великої Волині : у 2 ч. – Житомир : Косенко М. Г. , 2002. – Т. 25, ч. 2. – С. 192195.

Костриця М. Ю. Роль волинських губернаторів у розвитку краєзнавчого руху в 50-70-х роках XIX ст. / М. Ю. Костриця // Наукові праці. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 8. – С. 238243.

2003

Костриця М. Ю. Невільник честі: житомирський уродженець Володимир Короленко / М. Ю. Костриця // Духовні витоки Житомирщини : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2003. – Т. 29. – С. 511.

Костриця М. Ю. Полонініана у видавничій діяльності Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині / М. Ю. Костриця // Матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф. «Поляки на Волині: історія і сучасність», 1719 жовт. 2003 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2003. – С. 39.

2004

Костриця М. Ю. Первісно-общинний лад на Житомирщині / М. Ю. Костриця, О. О. Тарабукін ; за заг. ред. М. Ю. Костриці ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Упр. культури Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. орг. Нац. спілки журналістів України. – Житомир : Косенко М. Г., 2004. – 84 с. ; іл. – (Житомирщина: сторінки історії ; кн.1).

Костриця М. Ю. Преображенський кафедральний собор у Житомирі / М. Ю. Костриця. – Київ : Техніка, 2004. – 142 c. – (Нац. святині України).

2005

Костриця М. Ю. Постаті землі Бердичівської : історико-краєзнавчі нариси / М. Ю. Костриця ; наук. ред. П. Т. Тронько ; літ. ред. В. В. Косенко ; рец.: Ю. А. Мицик, П. В. Білоус ; Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир обл. орг. НСЖУ, Бердичів. міськрада. – Житомир : М. Косенко, 2005. – Т. 1. – 248 с. : іл.

2006

Костриця М. Ю. Українське географічне краєзнавство: теорія, історія, постаті, практика / М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2006. – 444 с.

2008

Костриця М. Ю. Історико-архітектурна спадщина Житомирщини: охорона, збереження і використання/ М. Ю. Костриця // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – C. 8690.

2011

Костриця М. Ю. М. М. Миклухо-Маклай і Україна / М. Костриця, В. Тимошенко. – Житомир : Полісся, 2011. – 80 с. : іл., фото.

2012

Костриця М. Ю. «Я в серці маю те, що не вмирає...». Леся Українка / М. Костриця ; [наук. ред. Л. В. Баженов] ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. краєзн. музей, Житомир обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Житомир : Косенко М. Г., 2012. – 63 с. : портр., фото. – (Уславлені імена Житомирщини ; Вип. 3).

2013

Костриця М. Ю. Трагічна доля офіцера генштабу (Какурін Микола Євгенійович) / М. Ю. Костриця, Є. Р. Тіміряєв // Реабілітовані історією : у 27 т. / Нац. акад. наук України [та ін.] ; голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін. – Житомир : Полісся, 2013. – Кн. 6. Житомирська обл. – С. 8792.

2022-02-17