Дослідники Великої Волині


Манько Микола Павлович

Манько Микола Павлович – історик, краєзнавець, голова Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» ім. князів Острозьких.

Народився 9 квітня 1962 року в с. Новомалин Острозького району Рівненської області.

У 19691977 рр. Навчався в Новомалинській восьмирічній школі, у 1979 р. закінчив Острозьку СШ № 1. Після закінчення школи працював бібліотекарем с. Вельбівне та у кормозаготівельній бригаді колгоспу «Авангард» рідного села.

Після навчання на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка (19801985 рр.) 5 років викладав історію та політичну економію в середньому профтехучилищі м. Андрушівка на Житомирщині. З 14 серпня 1990 р. працює в Державному історико-культурному заповіднику м. Острога старшим науковим працівником відділу історії та завідувачем цього відділу, з 1995 р. – вченим секретарем, з 2003 р. і до сьогодні – на посаді заступника директора з наукової роботи.

Голова Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» ім. князів Острозьких (з 1997 р.), голова оргкомітету наукових конференцій «Острог на порозі 900-річчя» (19971999 рр.), «Острозькі краєзнавчі читання» (20002013 рр.), «Історія музейництва, пам’якоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині» (2006, 2009, 2011 рр.), «Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування» (2005, 2013 рр.). Упорядник та голова редакційної групи «Острозького краєзнавчого збірника» (шість випусків – 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 рр.), наукових збірників «Історія музейництва, пам’якоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині» (три випуски – 2006, 2009, 2011 рр.), «Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування» (два випуски – 2005, 2013 рр.).

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (нині Національна спілка краєзнавців України) (1995 р.).

Основні напрямки наукових досліджень

- історія музейної справи та краєзнавчих досліджень;

- історичне краєзнавство Острожчини.

Список основних опублікованих праць

1991

Манько М. До історії чеських поселень на Волині / М. Манько // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф., 1416 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 2830 .

1992

Манько М. Аполоній Сендульський – краєзнавець Острога і Волині / М. Манько // Матеріали IIII наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (19901992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 120122.

Манько М. Богоявленський собор – основний елемент герба м. Острога / М. Манько, О. Гладуненко  // Друга наукова геральдична конференція, м. Львів, 1821 листоп. 1992 р. : зб. тез, повідомл. та доп. – Львів, 1992. – С. 1617.

Манько М. З історії чеських поселень на Волині в ІІ-й половині ХІХ ст./ М. Манько // Матеріали ІІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (19901992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч.1. – С. 118120.

Манько М. Краєзнавець Аполоній Сендульський – автор нарису про Берестечко / М. Манько // Берестецька битва в історії України : тези ІІІ Республіканської наук.-теор. конф., 26 черв. 1992 р. / Рівнен. обл. орг. українського т-ва охорони пам’яток історії та культури, Упр. культ. Рівнен. держ. адм., Рівнен. краєн. т-во, Держ. іст. меморіальний заповід. «Поле Берестецької битви». – Рівне, 1992. – С. 4649.

1993

Манько М. Громадські організації Острога і повіту в міжвоєнний період [1920 – 30-і рр.] / М. Манько // Матеріали IV наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1993. – С. 103104.

Манько М. Проблеми музейної експозиції в пам’ятках старовинної архітектури (на матеріалах Вежі Мурованої міста Острога) / М. Манько, О. Гладуненко // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 12–15.

1994

Манько М. Діонісій Августинович і Острізька організація української соціал-демократичної партії в 1907 р. / М. Манько // Матеріали V наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1994. – С. 96–98.

Манько М. Острог – резиденція житомирських православних архієреїв (1795–1825) / М. Манько // Житомир в історії Волині і України : тези Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Житомир, 1994. – С. 97–100.

Манько М. Православна церква і становлення історико-краєзнавчих досліджень на Волині / М. Манько // Духовне відродження культури України: традиції і сучасність : матеріали і тези наук. конф. – Рівне, 1994. – С. 200–202.

Манько М. Стефан Барановський – волинський краєзнавець 2-ї половини XIX ст. / М. Манько // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовтень 1994 р.. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 61–64.

1995

Манько М. Архівні знахідки з історії українського соціалістичного руху в Острозі і повіті / М. Манько // Волинь незабутня : тези VI регіон. наук.-практ. конф. «Нові краєзн. дослідження у контексті нац. відродження України». – Рівне, 1995. – С. 42–44.

Манько М. Волинські матеріали «Словніка географічнего Крулєвства Польскєго і інних краюв словяньскіх» та їх автори / М. Манько // Звягель древній і вічно молодий : тези всеукр. наук.-краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування міста Звягеля Новоградом-Волинським, 13-16 верес. 1995 р. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 225–226.

Манько М. Острог – єпархіальний центр Волині (1795-1825 рр.) / М. Манько // Матеріали VI Острозької конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1995. – С. 137139.

1996

Манько М. Архівно-документальний фонд Державного історико-культурного заповідника м. Острога / М. Манько // Наукові записки / Рівнен. краєзн. музей: 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвячується. – Рівне, 1996. – Вип. 1. – С. 9095.

Манько М. Вихідці із східних повітів Волині у Волинській духовній семінарії в Острозі / М. Манько // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Малин, 1996. – С. 8990.

Манько М. Матеріали до біографії М. А.Тучемського – краєзнавця, освітнього і церковно-громадського діяча Волині / М. Манько // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу : матеріали Всеукр. наук. краєзн. конф. – Житомир, 1996. – С. 183185.

1997

Манько М. Ян Фітцке про перспективи розвитку музейної справи на Волині на передодні Другої світової війни / М. Манько // Волинський музей. Історія і сучасність : тези та матеріали I наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяжненського літературного меморіального музею Лесі Українки. 16–17 червня 1994 року. – Луцьк : Ініціал, 1997. – С. 9.

1998

Манько М. Національний склад населення міст Волині кінця XIX ст. із врахуваннями «військово-гарнізонного фактора» / М. Манько // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Волинь, 1998. – Т. 18. – С. 2930.

Манько М. Ювеналій Тиховський і його волинезнавчий доробок / М. Манько // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 29–30 верес. 1998 р. – Рівне, 1998. – С. 24–28.

1999

Манько М. Михайло Тучемський – організатор науково-історичної бібліотеки в Острозі 1916 р. / М. Манько // Історія бібліотечної справи Рівненщини : зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. «Бібліотеки Рівненщини: Історія і сучасність». – Рівне, 1999. – С. 25–29.

2000

Манько М. Дев’ятсотлітній Острог : іст.-краєзн. нарис / М. Манько . – Острог, 2000. – 54 с.

***

Одвічні джерела: Острогу – 900 : бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; уклад. : П. І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук; наук. консультанти : М. П. Ковальський, І. В. Мілясевич. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 192 с.

***

Манько М. Михайло Тучемський (18721945) / М. Манько // Острозькі просвітники XVIXX ст. – Острог, 2000. – С. 187192.

Манько М. Яків Лобачевський (17891871) / М. Манько // Острозькі просвітники XVIXX ст. – Острог, 2000. – С. 160165.

2002

Манько М. Діяльність Нетішинського краєзнавчого музею по вивченню історії зниклих сіл регіону / М. Манько, О. Романчук // Історія міст і сіл Великої Волині. – Житомир, 2002. – Т. 25. – Ч. 2. – С. 77–82.

Манько М. До біографії Миколи Теодоровича / М. Манько // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К, 2002. – Т. 22. – С. 5457.

Манько М. Пам’ятки єврейської історії та культури в зібранні Державного історико-культурного заповідника м. Острога / М. Манько, Р. Шпізель // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в XX ст. : зб. наук. пр. : матеріали IX наук. конф. «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – С. 325–329.

Манько М. Ювеналій Тиховський – краєзнавець і дослідник Волині / М. Манько // Історія міст і сіл Великої Волині. – Житомир, 2002. – Т. 25. – Ч. 2. – С. 3–5.

2003

Манько М. Володимир Короленко і волинський дослідник Федір Кудринський / М. Манько // Духовні витоки Житомирщини : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2003. – Т. 29. – С. 54–57.

Манько М. Лев Біншток – один з піонерів єврейської публіцистики в Україні / М. Манько, Р. Шпізель // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХІ століття. – Київ, 2003. – С. 70–74.

2004

Манько М. Вихованець Волинської духовної семінарії в Острозі Степан Хотовицький – видатний вчений-медик першої половини ХІХ ст. / М. Манько, Р. Шпізель // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 19–20.

Манько М. Волинський історик краєзнавець і етнограф Федір Кудринський (1867–1933) / М. Манько // Західне Полісся: історія і культура. Рівне, 2004. – Вип. 1. Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. іст.-етнограф. Музею, м. Сарни, 34 груд. 2004 р. – С. 7479.

Манько М. До післяволинської біографії Миколи Теодоровича та з’ясування дати і місця його смерті / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 36–37.

Манько М. Історична драма Юзефа Крашевського «Гальшка» / М. Манько, О. Гладуненко // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1.  С. 6061.

Манько М. Лев Біншток – єврейський публіцист та краєзнавець з Волині / М. Манько // Житомиру – 1120 (8842004) : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн.т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2004. – Т. 31. – С. 343346.

Манько М. Матеріали до родоводу Олекси Стефановича / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1.  С. 6264.

Манько М. Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріалів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури «Słownik geograficzny krolewstwa polskіegо і іnnych krajów słowiańskich» / М. Манько // Українська полоністика. – Вип. 1. Історико-філософські дослідження. – Житомир, 2004. – С. 6265.

2005

Манько М. Афанасій Лотоцький (архімандрит Амвросій) і його волинезнавча спадщина / М. Манько // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії : матеріали наук. конф. 23.11.2004 р. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 2. – С. 2829.

Манько М. Бердичівське видання 1907 року книги Острозького єврейського краєзнавця Менахема Мендла Бібера / М. Манько, О. Шпізель // Бердичів древній і вічно молодий : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко М. Г., 2005. – Т. 32. – С. 1921.

Манько М. Волинезнавча спадщина Афанасія Лотоцького (Архімандрита Амвросія) / М. Манько // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко М. Г., 2005. – Т. 33. – С. 333336.

Манько М. Іван Гаврилович Вовченко – просвітник Бердичева / М. Манько, О. Гладуненко // Бердичів древній і вічно молодий: наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн.т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко М. Г., 2005. – Т. 32. – С. 257260.

Манько М. Питання розвитку народних промислів напередодні Другої світової війни у виданнях Товариства розвитку східних земель Польщі / М. Манько // Минуле і сучасне Волині та Полісся: народне мистецтво і духовність : зб. наук. пр. – Луцьк, 2005.  Вип. 15. Матеріали Другої Волин. обл. наук.-етнограф. конф., м. Луцьк, 1213 трав. 2005 року. – С. 1819.

Манько М. Ювеналій Тиховський – дослідник волинської книги / М. Манько // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 68-71.

2006

Манько М. Михайло Тучемський (1872–1945) / М. Манько // Історія музейництва та пам'ятко-охоронної справи в Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 19–25.

Манько М. Незабутні (Постаті острозького музейництва і краєзнавства) / М. Манько, М. Данилюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 8–18.

Манько М. Основоположник острозького музейництва Михайло Тучемський і родина Островських із Вілії / М. Манько, М. Данилюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 19–25.

Манько М. Передмова / М. Манько // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 37.

Манько М. Старокостянтинівський протоієрей Никанор Карашевич (1819-1897) і його публікації в пресі / М. Манько, О. Романчук // Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-літтю міста, 10–11 бер. 2006 р. – Старокостянтинів, 2006. – Т. 34. – С. 351–356.

Манько М. Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріялів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури «Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» / М. Манько // Метафора спільного дому: Заславщина багатьох культур. – Ізяслав ; Острог : Остроз. акад., 2006.

2007

Манько М. Випускник Волинської духовної семінарії в Острозі Афанасій Лотоцький (архімандрит Амвросій) / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 96–100.

Манько М. До питання про час заснування та дату першої писемної згадки про Новомалин / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 5767.

Манько М. Зафіксований народний переказ про «Вельбівську республіку» на Острожчині доби Української Революції / М. Манько, О. Романчук // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність : у 2-х т. – Житомир : М. Косенко, 2007. – Т. I. Наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Т. 35. – С. 110112.

Манько М. Етапи становлення музейної справи в Острозі / М. Манько // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. – Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2009. – Вип. 2.  С. 36.

Манько М. Новомалин в роки національно-визвольної війни 1648-1657 рр. / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 110-112.

Манько М. Питання розвитку народних промислів Західного Полісся і їх державної та громадської підтримки на передодні Другої світової війни / М. Манько // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., м. Березне, 25–26 квіт. 2007 р. – Березне : Надслуч. ін.-т, 2007. – С. 158–160.

Манько М. Священик і педагог Дмитро Іполитович Писаржевський / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 100101.

Манько М. Уродженець Волині Терентій Теодорович про участь євреїв-оборонців у судових процесах проти православної ієрархії в більшовицькій Росії : Релігія і церква в історії Волині : зб. наук. праць / М-во регіон. розвитку і будівництва України, Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітект. Заповідник / ред. В. Собчук. – Кременець : Астон, 2007. – С. 190194.

Манько М. Церковні краєзнавці Волині кінця XIX – поч. ХХ ст. – дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини Острозької слов'яно-греко-латинської академії / М. Манько // Історія музейництва, памяткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2009. – Вип. 2.  С. 91102.

2011

Манько М. Братство ім. князів Острозьких в Острозі / М. Манько // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 59–62.

Манько М. Бурчак-Абрамович Микола (*1858, с. Городня, нині Любомльського району Волинської області – †04.11.1938, м. Житомир) / М. Манько // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 70.

Манько М. Горович Ісайя (*1555, м. Прага – †1630) / М. Манько // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 89.

Манько М. Лук’янович Павло(*1855 чи 1856, с. Щедрогоща, Ковельського повіту Волинської губернії – 1917, м. Житомир) / М. Манько // Острозька академія XVIXVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 202.

Манько М. Нарис історії церкви святого Іоанна Богослова села Новомалин / М. Манько // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 201-222.

Манько М. Сендульський Аполлоній (* 17.10.1830, с. Садки, нині Шумського району Тернопільської обл. – † 7.01.1882, с. Сивки, нині Білогірського району Хмельницької області) / М. Манько // Острозька академія XVIXVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 407.

Манько М. Селецький Арсеній (*8.06.1860, с. Хролин, нині Шепетівського району Хмельницької області – † ?) / М. Манько // Острозька академія XVIXVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 408.

Манько М. Струменський Михайло(* ? – † ?) / М. Манько // Острозька академія XVI-XVII століття : енциклопедія / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 427428.

Манько М. Теодорович Микола(*1856, м. Гродно – †не раніше 1915, м. Саратов) / М. Манько // Острозька академія XVIXVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 432

Манько М. Тучемський Михайло (*5 (17).09.1872, с. Понебель Ровенського повіту Волинської губернії – †23.04.1945 р., м. Кременець Тернопільської області) / М. Манько // Острозька академія XVIXVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 438439.

Манько М. Фотинський Орест (*1863, с Батьків, нині Радивилівський р-н Рівненської обл. – † 1931, м. Житомир) / М. Манько // Острозька академія XVIXVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Остроз. акад., 2011. – С. 443444.

2012

Манько М. Михайло Тучемський – засновник і перший керівник історичного музею в Острозі / М. Манько, М. Данилюк // Острозький краєзн.  зб. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 3–8.

Манько М. Освітні заклади Новомалина до Першої світової війни / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 7281.

Манько М. Церковні краєзнавці Волині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – дослідники і популяризатори історії книги та друкарства / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 463474.

2013

 

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села : монографія / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.] ; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків : Чайка, 2013. – 744 с.

***

Манько М. Перспективи створення музею єврейської історії та культури в складі Державного історико-культурного заповідника м. Острога / М. Манько // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2013. – Вип. 6. – С. 458462.

2014

 

Манько М. Ім’я Острога на полковому знамені / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2014.  8 лют.  С. 5.

Манько М. Повітряний туз із Острога / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2014. – 12 квіт.  С. 8.

Манько М. Перевидали книгу Станіслава Кардашевича / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2014. – 11 січ.  С. 8.

2015

Манько М. Був єпископом в Острозі, а перед тим - придворним богословом короля / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015. – 24 січ.  С. 6.

Манько М. Великий митрополит і його знаменитий двоюрідний правнук / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015. – 10 січ.  С. 6.  14 лют.  С. 6.

Манько М. Духовна семінарія в Острозі / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015.  23 трав.  С. 6.

Манько М. Межиріцька твердиня і святиня під Острогом / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015.

Манько М. Першовідкривач Пересопницького Євангелія відкрив світу і першого острозького краєзнавця  / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015.  14 листоп.  С. 6.

Манько М. Поєднані незримим зв’язком віків і поколінь... / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015. – 25 лип.  С. 6.

Манько М. Православна подвижниця з Острога / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015.  21 берез.  С. 6.

Манько М. Предок відомого письменника навчався в Острозі  / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015.  3 січ.  С. 6.

Манько М. Шістсот сімдесят п’ять років тому князі Острозькі з’явились на європейській історичній арені / М. Манько // Замкова гора [Острог]. – 2015. – 4 квіт. – С. 6.

2016

Манько М. Публікації Олександра Романчука на веб-сайті «Історична Волинь» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / М. Манько // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8. –С. 11–13.

Манько М. Уродженець Новомалинського замку Кшиштоф Довгялло – автор культової пісні робітничого протесту в «Народній Польщі» / М. Манько // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Музей кн. та друкарства / упоряд. : М. П. Манько, С. В. Позіховська. – Острог : Остроз. акад., 2015. – Вип. 3. – С. 233–239.

Манько М. Уродженець Острога Казімєж Кардашевич - медик і науковець / М. Манько // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8 . – С. 50.

***

Манько М. Владика Филип Шумборський  острожанин на Холмській єпископській кафедрі / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2016. – 16 січ.  С. 6.

Манько М. Народжений в Громниці: (490 років тому народився князь Василь-Костянтин Острозький) / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2016.  13 лют.  С. 6.

Манько М. Предок відомого письменника навчався в Острозі  / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2015.  3 січ.  С. 6.

Манько М. Станіслав Кардашевич - автор давньої історії Острога / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2016.  7 трав.  С. 6.

Манько М. Таким були Острог та повіт у 1896 році / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2016. 24 груд.  С. 8, 11.

Манько М. Фатальна дата третього лютого [в житті знаменитої княжни Єлизавети - Гальшки Острозької] / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2016.  30 січ.  С. 6.

Манько М. Шимон Старовольський - маловідоме ім’я на карті Острога / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2016.  2 квіт.  С. 6.

2017

Манько М. Найменший острозький храм / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2017.  11 лют. С. 14.

Манько М. Герцоги Лейхтенберзькі  нащадки пасинка Наполеона, баварських королів і князів Острозьких / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2017.  11 листоп.  С. 8.

Манько М. Острогіана Костя Присяжного / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2018.  13 січ.  С. 8.

Манько М. Стефан Романовський - третій єпископ в Острозі / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2017.  16 груд.  С. 8.

2018

Манько М. Єпископ, що перший на Острожчині проповідував українською мовою / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2018.  4 серп.  С. 8.

Манько М. 1418 рік. Князь Федір Острозький у великій європейській політиці / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2018.  18 серп.  С. 8, 10.

Манько М. Кооператор з Михалківець / М. Манько // Життя і слово [Острог] 2018.  3 листоп.  С. 6.

Манько М. Острозька «Просвіта» в 1917 році / М. Манько, М. Данилюк // Просвітянське століття Рівненщини : наук. ст., спогади / упоряд. : І. В. Вєтров, З. В. Дідич.  Дрогобич : Коло, 2018.  С. 691697.

Манько М. Острозька «Просвіта» і її сільські філії в 1920-1930-х роках / М. Манько // Просвітянське століття Рівненщини : наук. ст., спогади / упоряд. : І. В. Вєтров, З. В. Дідич. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 698–700.

Манько М. Ради наученія: 440 років першого Острозького друку / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2018.  16 черв.  С. 8.

Манько М. Уродженець Новомалинського замку : Кшиштоф Довгялло  автор культової пісні робітничого протесту в «Народній Польщі» / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2018.  30 черв.  С. 89.

2019

Манько М. Дата народження геніального скульптора [Томаша-Оскара Сосновського із села Новомалин Острозького району Рівненської області] : нове підтвердження / М. Манько // Замкова гора [Острог] 2019.  20 груд.  С. 6.

2022-02-18