Дослідники Великої Волині


Ковальчук Євгенія Іванівна

Ковальчук Євгенія Іванівна – історикиня культури, музеєзнавиця та краєзнавиця, заступниця директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, доцентка кафедри документознавства та музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидатка історичних наук.

Народилася в селі Озютичі Локачинського району на Волині. Закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені І. Я. Франка. З 1978 р., одразу після закінчення університету Євгенія Іванівна ось уже впродовж 34 років працює у Волинському краєзнавчому музеї. Спочатку науковим співробітником, завідувачем відділу, а з 1991 року, уже більше 20 років, – заступником директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею.

За час своєї праці на музейній ниві зробила значний внесок у розвиток музейної справи на Волині, розбудову музейних закладів, вивчення та збереження історико-культурної спадщини краю.

У 1981–1985 роках Євгенія Ковальчук працювала під керівництвом відомого українського вченого, доктора мистецтвознавства П. Жолтовського в наукових експедиціях Волинського краєзнавчого музею по обстеженню знятих з реєстрації і діючих культових споруд Волині на предмет виявлення, обліку та збору цінних історичних та мистецьких пам’яток. Вони виявили і взяли на облік біля 500 пам’яток сакрального мистецтва у храмах області. Понад 1000 пам’яток іконопису, дерев’яного різьблення, металопластики, стародруки, рукописи було передано до Волинського краєзнавчого музею. Було скомплектовано фондову збірку творів релігійного мистецтва, яка стала основою для створення у Луцьку Музею волинської ікони – відділу Волинського краєзнавчого музею.

Є. І. Ковальчук проводить велику роботу по збереженню історико-культурних пам’яток Волині. Протягом багатьох років організовує і очолює науково-збиральницькі експедиції музею по обстеженню, виявленню та збору мистецьких пам’яток у культових спорудах області, які були нею відновлені у 1997 році.

Євгенія Ковальчук ініціатор розробки проекту загальнодержавної програми охорони і збереження рухомих пам’яток історії і культури у храмах. До Міністерства культури України було внесено пропозиції по впровадженню сучасної системи обліку, наукової атрибуції та державного контролю за пам’ятками, які знаходяться у власності чи користуванні релігійних громад і є частиною Музейного фонду України. Зроблено доповіді та виступи з даного питання на конференціях, публікації в наукових і періодичних виданнях.

Є. І .Ковальчук проводить велику науково-дослідницьку роботу по вивченню історико-культурних пам’яток краю. Авторка більше як 200 наукових статей з музеєзнавства, краєзнавства, історії культури й сакрального мистецтва Волині у збірниках матеріалів наукових конференцій, наукових збірниках та журналах, у періодичній пресі. Є співавтором постійної рубрики «Храми і люди» в обласній газеті «Волинь-нова», наукових видань «Врятовані пам’ятки. З історії дослідження і реставрації волинського іконопису ХVІ–ХVІІІ ст.», «Волинський краєзнавчий музей – скарбниця історико-культурної спадщини Волинського краю: до 80-річчя з часу заснування», .путівників по музеях.

Основні напрямки наукових досліджень

- музеєзнавство;

- краєзнавство;

- історія, культура й сакральне мистецтво Волині.

Список основних опублікованих праць

1993

Ковальчук Є. Волинський краєзнавчий музей в краєзнавчих дослідженнях Волині сьогодні / Є. Ковальчук // Волинь незабутня : ІV регіональна наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 84–87.

1994

Ковальчук Є. Доля православних храмів Луцька у міжконфесійній боротьбі ХVІ–ХVІІІ ст. / Є. Ковальчук // Історія релігій в Україні : тези повідомл. ІV круглого столу. – Київ ; Львів, 1994. – С. 91–93.

Ковальчук Є. Краєзнавчі дослідження і музейні експозиції / Є. Ковальчук // Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті : наук. конф. з питань музеєзнавства та історичного краєзнавства. – Харків : ХДІК, 1994. – С. 25–26.

Ковальчук Є. Павло Жолтовський і експедиції Волинського краєзнавчого музею / Є. Ковальчук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали наук. конф., присвяч. 90-річчю П. М. Жолтовського. – Луцьк, 1994. – С. 11–13.

1995

Ковальчук Є. До питання обліку і збереження пам’яток іконопису в церквах Волині / Є. Ковальчук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – 1 груд. 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 21.

Ковальчук Є. Павло Жолтовський і експедиції Волинського краєзнавчого музею / Є. Ковальчук // Народознавчі зошити : двомісячник Ін-ту народознав. НАН України. – Ч. 5. – Львів, 1995. – С. 273–275.

1996

Ковальчук Є. До проекту програми охорони і збереження пам’яток історії і культури в діючих культових спорудах / Є. Ковальчук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : тези та матеріали ІІІ Всеукр. наук конф. – Луцьк, 1996. – С. 56–59.

1997

Ковальчук Є. До питання музейного і церковного співробітництва у збереженні і дослідженні пам’яток давнього мистецтва Волині / Є. Ковальчук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : доповіді та матеріали ІV наук. конф. – Луцьк, 1997. – С. 68–69.

1998

Ковальчук Є. Дослідження з волинського іконопису / Є. Ковальчук // Записки Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. ТСС ХХХVІ : праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – С. 615–624.

Ковальчук Є. До питання збереження і охорони пам’яток історії і культури в культових спорудах Волині / Є. Ковальчук // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність, наука, освіта, культура : третя міжнар. церковно-світська конф. до 2000-ліття Різдва Христового. – Почаїв, 1998. – С. 199–200.

Ковальчук Є. Експедиції Волинського краєзнавчого музею 1981–82 рр. по обстеженню культових споруд Волині на предмет виявлення, обліку і збору цінних мистецьких пам’яток / Є. Ковальчук // Волинський музей. Історія і сучасність : тези та матеріали І наук.-практ. конф. присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяженського літ.-мемор. музею ім. Лесі Українки. 16–17 черв. 1994 р., м. Луцьк. – Луцьк, 1998. – С. 11–12.

Ковальчук Є. Луцький музей Волинської ікони / Є. Ковальчук // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. – С. 18–22.

Ковальчук Є. Музей Волинської ікони в Луцьку / Є. Ковальчук, Т. М. Єлісєєва // Педагогічний пошук. – 1998. – Вип. 2/3. – С. 64–66.

Ковальчук Є. Меморіальні речі митрополитів УАПЦ Полікарпа (Сікорського) і Анатолія (Дублянського) у фондах Волинського краєзнавчого музею / Є. Ковальчук // Історія релігій в Україні : матеріали VІІІ міжнар. круглого столу (Львів, 11–13 трав. 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 120–121.

Ковальчук Є. Музей волинської ікони: створення і діяльність. Історичний аспект / Є.  Ковальчук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 6–13.

Ковальчук Є. Музей волинської ікони та його колекція. Бібліографічний покажчик / Є. Ковальчук // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації : матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27–28 серп. 1998 р. Наук. зб. – Луцьк, 1998. – С. 13–17.

1999

Ковальчук Є. До питання збереження і охорони пам’яток сакрального мистецтва в православних храмах Волині / Є. Ковальчук // Роль музеїв у збереженні пам’яток сакрального мистецтва : матеріали наук.-практ. конф., м. Луганськ, 5–9 серп. 1999 р. – Луганськ, 1999. – С. 39–47.

Ковальчук Є. Музей у дослідженні і збереженні пам’яток сакрального мистецтва : (за матеріалами наукових експедицій Волинського краєзнавчого музею 1997, 1999 років) / Є. Ковальчук // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації : матеріали VІ міжнар. наук. конф. по волин. іконопису. – Луцьк, 1999. – С. 25–29.

2000

Ковальчук Є. До питання комплектування збірки сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї / Є. Ковальчук // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : матеріали VІІ міжнар. наук. конф. з волин. іконопису. – Луцьк, 2000. – Вип. 7. – С. 13–14.

2001

Ковальчук Є. Волинська ікона: нові знахідки : за матеріалами наукових експедицій Волинського краєзнавчого музею 2001 року / Є. Ковальчук // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : матеріали VІІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2001. – Вип. 8. – С. 7–12.

Ковальчук Є. Волинська ікона / Є. Ковальчук // Волинь моя : журн. міжнар. громад. об-ня «Волинське братство». – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 169–175.

Ковальчук Є. До питання збереження пам’яток сакрального мистецтва у храмах Волині / Є. Ковальчук // Українська культова архітектура у світовому контексті : матеріали міжнар. наук. конф. – Київ, 2001. – С. 96–101.

2002

Ковальчук Є. До проблеми законодавчого забезпечення охорони і збереження рухомих пам’яток у культових спорудах / Є. Ковальчук // Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство України : матеріали конф. – Київ, 2002. – С. 95–103.

Ковальчук Є. Збереження і дослідження пам’яток сакрального мистецтва : з досвіду роботи Волинського краєзнавчого музею / Є. Ковальчук // Українська Греко-Католицька Церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності) : матеріали наук. конф., м. Львів–Рудно, 30 лист. 2002 р. – Львів ; Рудно, 2002. – Вип. 1. – С. 74–77.

Ковальчук Є. Експедиції Волинського краєзнавчого музею 2002 року по дослідженню пам’яток сакрального мистецтва Волині / Є. Ковальчук // Сакральне мистецтво Волині : матеріали ІХ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2002. – Вип. 9. – С. 97–99.

2003

Ковальчук Є. Музей волинської ікони в Луцьку / Є. Ковальчук, Т. М. Єлісєєва : путівник. – Луцьк : Медіа, 2003. – 12 с.

***

Ковальчук Є. Волинський краєзнавчий музей : до історії етнографічних досліджень (1929–1992 роки) / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині і Полісся: народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 71–73.

Ковальчук Є. Волинський краєзнавчий музей у дослідженні пам’яток сакрального мистецтва / Є. Ковальчук // Могилянські читання 2002 : музейна справа в Україні на зламі тисячоліть : зб. наук. пр. – Київ, 2003. – С. 226–230.

Ковальчук Є. Волинь. Історичний огляд. / Є. Ковальчук // Хто є хто на Волині. Видатні земляки : довідково-біографічне видання.– Київ, 2003. – Вип. І. – С. 7–10.

Ковальчук Є. До проблеми збереження пам'яток історії і культури у церквах Ковельського району. За матеріалами наукових експедицій Волинського краєзнавчого музею 2000–2002 років. / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 75–76.

Ковальчук Є. Книга про витоки пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя. Рецензія на книгу: Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ–початок ХХ ст.) : монографія. – Луцьк : Вежа, 2002. – 52 с. / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – Вип. 11. – С. 59–60.

Ковальчук Є. Музей волинської ікони у дослідженні сакрального мистецтва : до 10-річчя Музею волинської ікони / Є. Ковальчук // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали Х міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2003. – Вип. 10. – С. 6–9.

Ковальчук Є. Сакральне мистецтво Волині: сучасний стан дослідження і реставрація / Є.  Ковальчук // Народознавчі зошити : двомісячник Ін-ту народознав. НАН України. – Львів, 2003. – Зош. 1–2. – січень–лютий. – С. 342–344.

Ковальчук Є. Фонд сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею: комплектування і дослідження / Є. Ковальчук // Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji Chełmskich kosciola rzymsko-katolickiego prawosławnnego greckokatolickiego. – Referaty. – Т.I. – Chelm, 2003. – S. 266–273.

2004

Ковальчук Є. Волинський краєзнавчий музей / Є. Ковальчук : путівник. – Луцьк : Медіа, 2004. – 16с.

Ковальчук Є. Нововиявлені пам’ятки сакрального мистецтва Волині XVI–XVIII ст. : за матеріалами наукових експедицій Волинського краєзнавчого музею, 1997–2003 років / Є. Ковальчук // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 214–221.

Ковальчук Є. Храми – твердині Волині. Оборонні функції храмів – пам’яток культової архітектури України / Є. Ковальчук // Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Замосцько-Волинські музейні зошити. – Т.II. – Zamosc: Muzeum Zamojskie w Zamosciu, 2004. – S. 81–85.

2005

Ковальчук Є. Врятовані пам’ятки : з історії дослідження і реставрації волинського іконопису XVIXVIII століть / Є. І. Ковальчук. – Луцьк : Медіа, 2005. – 18 с.

***

Ковальчук Є. Волинська ікона : до проблеми збереження пам’яток / Є. Ковальчук // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали XII міжнар. наук. конф.– Луцьк, 2005. – С. 5–8.

Ковальчук Є. Народні тканини в інтер’єрах храмів Волині / Є. Ковальчук // Матеріали II Волин.обл. наук. етнограф. конф.. – Луцьк, 2005. – С. 68–71.

Ковальчук Є. Пам’ятки давнього сакрального мистецтва в Луцькому Свято-Троїцькому соборі / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Свято-Троїцький собор в історії Луцька та Волині : матеріали ХVІІ Волин. обл. наук. конф. – Луцьк, 2005. – С. 18–21.

2006

Ковальчук Є. До історико-культурної спадщини Милецького Свято-Миколаївського монастиря на Волині / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Сереховичі та Старовижівщинав історії України, Волині та Полісся : матеріали ХХІ Волин. обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2006. – С. 112–114.

Ковальчук Є. Започаткування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї / Є. Ковальчук // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк,  2006. – С. 59–62.

Ковальчук Є. Музеї Волині – скарбниця історико-культурної спадщини волинського краю / Є. Ковальчук // Волинь / Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і вексикології / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Поліграфкнига, 2006. – С. 266–275.

Ковальчук Є. Пам’ятки історії і культури. Стародавні міста Волині / Є. Ковальчук // Волинь / Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і вексикології ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Поліграфкнига, 2006. – С. 20–24.

Ковальчук Є. Пам’ятки культової архітектури і сакрального мистецтва Камінь-Каширщини : до проблеми збереження / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський в історії Волині та України : матеріали ХХ Волин. обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2006. – С. 129–131.

Ковальчук Є. Пам’ятки православ’я Олики / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика та Радзивіли в історії Волині та України : матеріали ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф.– Луцьк, 2006. – С. 134–136.

Ковальчук Є. Погляд з минулого в майбутнє / Є. Ковальчук // Волинь / Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і вексикології / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ, 2006. – С. 18–19.

2007

Ковальчук Є. До питання методики музейної роботи. З досвіду роботи церковних музеїв Волині по дослідженню і збереженню пам’яток релігійного мистецтва. Кінець ХІХ–початку ХХ століття / Є. Ковальчук // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХІV міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2007. – С. 137–139.

Ковальчук Є. Музейні експедиції Павла Жолтовсько по Волині / Є. Ковальчук // Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Замосцько-Волинські музейні зошити. Минуле майбутньому. Роль польського і українського музейництва в збереженні і документуванні культурної спадщини Пограниччя. – Т. 4. – Zamosc: Muzeum Zamojskie w Zamosciu, 2006–2007. – S. 253–260.

Ковальчук Є. Перше дослідження рухомих пам’яток у церквах Любомльського району. 80-ті роки ХХ століття / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині : матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2007. – С. 319–320.

2008

Ковальчук Є. Павло Жолтовський – дослідник сакрального мистецтва Волині / Є. Ковальчук // Могилянські читання 2007 року : музейники ХХ століття – дослідники української сакральної культури. Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник : зб. наук. пр. – Київ, 2008. – С. 48–58.

2009

Ковальчук Є. Волинський краєзнавчий музей – скарбниця історико-культурної спадщини Волинського краю: до 80-річчя з часу заснування / Є. Ковальчук. – Луцьк : Медіа, 2009. – 28 с.

Ковальчук Є. Волинь у пошануванні Павла Жолтовського: до 105-річниці від дня народження / Є. Ковальчук // Волинська ікона: дослідження і реставрація : матеріали ХVІ міжнар. наук. конф., присвяч. 105-й річниці від дня народж. П. Жолтовського, 70-й річниці утвор. Волин. обл. та 810-й річниці Галицько-Волинського князівства.– Луцьк, 2009. – С. 6–10.

Ковальчук Є. Пам'ятки сакрального мистецтва Волині в дослідженнях Волинського краєзнавчого музею (за матеріалами наукових експедицій 1997–2003 рр.) / Є. Ковальчук // Наук. вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 13 : іст. науки. – C. 336–348.

Ковальчук Є. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї / Є. Ковальчук // Волинський музей: історія і сучасність : матеріали ІV Всеукр. наук. конф. присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 118–123.

2010

Ковальчук Є. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2009 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата іст. наук. Спеціальність 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство. / Є. Ковальчук . – Луцьк : Вежа, 2010. – 20 с.

Ковальчук Є. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2009 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство / наук. керівник – Гаврилюк С. В. / Є.  Ковальчук . – Луцьк, 2010. – 265 с.

***

Штинько В. Волинь: храми і люди : краєзн. нариси / В. Штинько, Є. Ковальчук. – Луцьк : Терен, 2010. – 290 с.

***

Ковальчук Є. Актуальні теоретичні питання сучасного музеєзнавства: музеєфікація пам’яток сакрального мистецтва / Є. Ковальчук // Волинський музейний вісник : наук. зб. – Луцьк, 2010. – Вип. 2. – С. 8–12.

Ковальчук Є. Ікона Хомської Богородиці, як джерело до вивчення історії Середньовічної Європи / Є. Ковальчук // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 14 : іст.науки. – C. 230–234.

Ковальчук Є. Інвентарі Олицького замку ХVІІ–ХVІІІ століть : зб. документів / зібр. і підг. до друку В. Александрович. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 276 с. : іл. / Є. Ковальчук // Український археографічний щорічник. – Київ : Укр. письм., 2010. – Т. 18., вип. 15. – С. 646–647.

Ковальчук Є. 350 років від часу спорудження Михайлівської церкви в с. Щурин Рожищенського району (1661) / Є. Ковальчук // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки / ред.-упоряд. Є. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк : Твердиня, 2010. – С. 161–163.

***

Штинько В. Молитви ці господь повинен чути / В. Штинько, Є. Ковальчук. // Волинь-нова. – 2010. – 21 серп. – С. 11.

2011

Ковальчук Є. Виробнича музейна практика : методична розробка робочої навчальної програми для студентів спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» / Є. Ковальчук . – Луцьк, 2011. – 19 с.

Ковальчук Є. Навчальна музейно-архівна практика : методична розробка для студентів спеціальності «Історія» / Є. Ковальчук . – Луцьк : Вежа, 2011. – Луцьк – 22 с.

***

Ковальчук Є. Пам’ятки сакрального мистецтва зі збірки ВКМ / Є. Ковальчук // Міжн. наук. конф. у рамках І Міжн. фестивалю сакрального мистецтва прикордонної зони. – Перемишль, 2011. – С. 33–38.

Ковальчук Є. Теоретико-методологічні основи формування фонду сакрального мистецтва : з досвіду Волинського краєзнавчого музею) / Є. Ковальчук // Треті Зарембівські Читання : матеріали Третіх Зарембівських читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції» : наук. зб. – Київ, 2011. – С. 40–45.

Ковальчук Є. Теоретико-методологічні засади комплектування фонду сакрального мистецтва (з практики Волинського краєзнавчого музею / Є. Ковальчук // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХVІІІ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 149–155.

Ковальчук Є. Фонд сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею: склад, етапи і шляхи формування / Є. Ковальчук // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : наук. зб. – Одеса, 2011. – № 10. – С. 91–92.

2012

Ковальчук Є. І. Ікона Холмської Богородиці із збірки Волинського краєзнавчого музею: вивчення, збереження, експонування / Є. Ковальчук // Могилянські читання 2011 року : християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник /  відп. ред. В. М. Колпакова. – Київ, 2012. – С. 226–235.

Ковальчук Є. Культурно-освітня діяльність музейних закладів як складова музейної комунікації : за результатами соціологічних досліджень / Є. Ковальчук // Волинський музейний вісник : наук. зб. – Луцьк, 2012. – Вип. 4. С. 73–76.

Ковальчук Є. Музей у сучасному світі: розробка наукової концепції / Є. Ковальчук // Волинський музейний вісник : наук зб. – Луцьк, 2012. – Вип. 3. С. 17–22.

Ковальчук Є. Специфіка процесів збереження і вивчення фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї за період незалежності України / Є. Ковальчук // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10. : іст. науки. – С. 145–151.

Ковальчук Є. Спеціальна фондова документація – джерело до вивчення фонду сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею / Є. Ковальчук // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХІХ міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 181–184.

Ковальчук Є. 60 років від дня народження В. С. Штинько (1953) – української письменниці, журналістки, краєзнавця / Є. Ковальчук // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк : Твердиня, 2012. – С. 32–33.

2013

Ковальчук Є. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2012 роки) : монографія / Є. Ковальчук. – Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – 296 с., іл.

Ковальчук Є. Музеї Волині в комплектуванні і дослідженні етнографічних матеріалів / Є. Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-етногр. конф., присвяч. 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, м. Луцьк.16–17 квіт. 2013 р. : наук. зб. – Вип. 44. – Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – С. 77–82.

2014

Ковальчук Є. Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання «Історії українського мистецтва» / Є. Ковальчук // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 360–376.

Ковальчук Є. Польський період в історії Волинського краєзнавчого музею (1929–1939 рр.) / Є. Ковальчук // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 108–119.

Ковальчук Є. Фондова робота музеїв : навч.-метод. комплекс / Є. Ковальчук. – Луцьк, 2014. – 40 с.

2015

Історіографія та джерельна база дослідження творів волинського іконопису у збірці Національного музею народної архітектури і побуту України / Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІІ Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 21–22 жовт. 2015 р. : наук. зб. Вип. 22 / упоряд. Т. Єлісєєва, Є. Ковальчук. – Луцьк : [б. в.], 2015. – С. 182–188.

2022-02-17