Дослідники Великої Волині


Заболотна Наталія Валентинівна

Заболотна Наталія Валентинівнастарший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук.

Народилася 30 січня 1977 року. У 2000 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філолог (українська мова та література).

У 2002 та 2006 рр. – проходила стажування у Міжнародній школі гуманітарних наук при Осередку досліджень античної традиції (OBTA) Варшавського університету.

У 2005 р. – кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)».

Основні напрямк наукових досліджень

- історія книги (дослідження кириличних стародруків);

- історія української мови (історико-лінгвістичний аспект дослідження марґіналій);

- славістика.

Список основних опублікованих праць

2000

Заболотна Н. Джерела синонімії української літературної мови (на матеріалі драматичних творів М. Довгалевського) / Н. Заболотна // Слов’янські мови і сучасний світ. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2000. – С. 91–99.

2001

Заболотна Н. Роль фразеологізмів у дієслівній синоніміці української мови середини ХVІІ століття (на матеріалі анонімних віршів) / Н. Заболотна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 4. – С. 90–97.

Заболотна Н. Синонімія в мові творів Климентія Зиновієва та Івана Величковського / Н. Заболотна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 7. – С. 90–99.

2002

Заболотна Н. Семантичні процеси у творенні синонімії в українській мові ХVІІ століття (на матеріалі анонімної поезії) / Н. Заболотна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2002. – Вип. 5. – С. 126–132.

2003

Заболотна Н. Генетична основа української синонімії ІІ половини ХVІІ – І половини ХVІІІ ст. (На прикладі іменникової синонімії у мові поетичних творів) / Н. Заболотна // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. – Вип. 9. – С. 100–103.

Заболотна Н. Критерії виділення лексичних синонімів / Н. Заболотна // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: тези доп. першої наук.-практ. конф. – Київ : КУЕТТ, 2003. – Ч. 2. Економіка і управління. – С. 194.

2005

Заболотна Н. Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. Заболотна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 20 c.

Заболотна Н. Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії): дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. Заболотна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 291 с.

Заболотна Н. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки : каталог книжкової виставки з фондів НБУВ / Н. Заболотна. – Київ, 2005. – 109 с.

2006

Заболотна Н. Видання почаївського Требника 1771 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 331–335.

Заболотна Н. Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – С. 11–20.

Заболотна О. Почаївський проект: робота над каталогом // Бібліотечний вісник. 2006. № 2. – С. 21–23.

2007

Заболотна Н. Марґіналії у почаївських кириличних стародруках (на матеріалах фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Заболотна // Українська історична та діалектна лексика: зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 5. – С. 100–110.

Заболотна Н. «Почаевский проект»: деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг / Н. Заболотна // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2007. Вып. 5. – С. 341–355.

Заболотна Н. Почаївський проект у 2006 р.: знахідки у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. – С. 224–229.

Заболотна Н. Почаївські Трефологіони 1777 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Н. Заболотна // Рукописна і книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. – С. 70–79.

2008

Заболотна Н. Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: проблеми створення електронної бази / Н. Заболотна // Бібліотечний вісник. 2008. № 4. – С. 3–7.

2009

Заболотна Н. Почаївські видання Акафістів у ХVІІІ ст.: приклад компонування видавничих конволютів / Н. Заболотна // Рукописна і книжкова спадщина України. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 152–168.

Заболотна Н. Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній Бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) / Н. Заболотна // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 145–153.

2010

Заболотна Н. Варианты изданий и типографские дополнения как свидетельства корректорской и редакторской работы в типографии Почаевского Успенского монастыря ХVIII ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) / Н. Заболотна // Федоровские чтения – 2009. Москва: Наука, 2010. – С. 108–118.

Заболотна Н. Невідоме унівське видання требника у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. Заболотна // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., м. Львів, 28–30 жовт. 2010 р. Львів, 2010. – С. 180–184.

Заболотна Н. Побутування почаївських кириличних стародруків на Волині ХVІІІ – початку ХІХ ст. за покрайніми записами (на матеріалах фондів Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Заболотна // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології РДГУ. Рівне, 2010. Вип. 9. – С. 22–27.

Заболотна Н. Покрайні записи – свідчення про шляхи придбання почаївських кириличних стародруків / Н. Заболотна // Матеріали ІІІ Волин. Міжнар. істор.краєзн. конф., м. Житомир, 12–13 листопада 2010 р. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 293–295.

2011

Заболотна Н. Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. пр. / Н. Заболотна; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) та ін.]. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. 262 с.

***

Заболотна Н. Діяльність церковних братств в Україні середини ХVІІІ – І половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках / Н. Заболотна // Бібліотечний вісник. 2011. № 3. – С. 42–51.

Заболотна Н. Марґіналії та видавничі оправи стародруків – додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень / Н. Заболотна // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 249–258.

Заболотна Н. Почаївські кириличні стародруки як джерело з історії редакційно-видавничої та друкарської діяльності / Н. Заболотна // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. – Київ, 2011. – С. 33–55.

2012

Заболотна Н. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ «Лексикону слов’яноруського» П. Беринди) / Н. Заболотна // Рукописна і книжкова спадщина України. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 164–171.

Заболотна Н. Покрайні записи на українських стародруках: джерелознавчий та історико-лінгвістичний аспект / Н. Заболотна // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві : матеріали 1-ї і 2-ї наук.-практ. конф. – Київ, 2012. – С. 37–44.

2013

Заболотна Н. Невідоме в бібліографії видання з фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) / Н. Заболотна // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжнар. наук. конф. – Київ, 2013. – С. 265–267.

Заболотна Н. Реклама и способы распространения кириллических книг в ХVІІІ – в начале ХІХ вв. (на материалах кириллических изданий Почаевской типографии и их экземпляров из фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского) / Н. Заболотна // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16–17 мая 2013 г.). Минск ; Москва, 2013. – С. 138–143.

Заболотна Н. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н. Заболотна // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 239–249.

2014

Заболотна Н. Два видання праці Й. Торжевського та їх примірники у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: відображення в науковому каталозі та базі даних / Н. Заболотна // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: Матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовтня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 126–128.

Заболотна Н. Інформація про астрономічні та природні явища в записах читачів на примірниках почаївських стародруків / Н. Заболотна // Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні: зб. наук. праць. – Львів, 2014. – С. 681–688.

Заболотна Н. Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) / Н. Заболотна // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. – С. 113–119.

Заболотна Н. Примірник почаївського Молитвослова з с. Черче у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Заболотна // Старий Луцьк: наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – С. 178–186.

Заболотна Н. Тексти та покрайні записи ХVІІІ – початку ХІХ ст. з кириличних видань Почаївської друкарні як свідчення про рекламу і способи поширення цих книг у зазначений період / Н. Заболотна // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: Матеріали 3-ї і 4-ї наук.-практ. конф., 8 листоп. 2012 р., 11 листоп. 2013 р. / До дня української писемності та мови. – Київ, 2014. – С. 13–18.

2015

Заболотна Н. Два видання праці Й. Торжевського «Образ примиренія...» та їх примірники у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Заболотна // Наук праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 416–424.

Заболотна Н. Издательские конволюты типографии Супрасльского Благовещенского монастыря ХVІІІ ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких изданий НБУВ) / Н. Заболотна // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.» (Мінск, 16–17 красавіка 2015 г.). Мінск, 2015. – С. 110–114.

Заболотна Н. Нелітургійні кириличні видання Супрасльського Благовіщенського монастиря, представлені у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ (до 325-ї річниці заснування Супрасльської друкарні) / Н. Заболотна // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. Київ, 2015. – С. 113–115.

Заболотна Н. Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ – ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Заболотна // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. – С. 127–145.

Заболотна Н. Почаївські кириличні стародруки у конволютах з виданнями інших друкарень / Н. Заболотна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015 р. Київ, 2015. Ч. 1. – С. 170–173.

Заболотна Н. Унівські кириличні стародруки з давніх книгозбірень Волині у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Заболотна // Старий Луцьк: наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ – Луцьк, 2015. – Вип. 11. – С. 201–204.

2016

Заболотна Н. Кириллические издания типографии Супрасльского Благовещенского монастыря ХVIII в., представленные в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / Заболотна Н. // Latopisy Akademii Supraskiej. - Białystok, 2016. – T. 7. Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy. – С. S. 201–208.

Заболотна Н. До питання про співробітництво друкарень Києво-Печерської лаври та Почаївського Успенського монастиря наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. / Н. Заболотна // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 24 трав. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 371–374.

Заболотна Н. Побутування почаївських кириличних видань у Києві (на матеріалах маргінальних записів) / Н. Заболотна // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжн. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. Київ, 2016. – С. 131–135.

Заболотна Н. Побутування почаївських кириличних стародруків у Володимирі-Волинському та околицях: за даними покрайніх записів/ Н. Заболотна // Хроніки Ладомерії: наук. зб. – Вип. І. Матеріали І Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф, присвяч. 15-тій річниці створ. Держ. історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир». Володимир-Волинський, 2016. – С. 40–43.

2017

Заболотна Н. «Людем посполитым к доброму научению…» (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) / Н. Заболотна // Бібліотечний вісник. 2017. № 3. – С. 34–36.

Заболотна Н. Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів / Н. Заболотна // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. – С. 61–72.

Заболотна Н. Специфіка наукового опису аркушевих видань почаївського друку / Н. Заболотна // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 47. – С. 136–145.

Заболотна Н. Кириличні видання Святого Письма у друкарнях Почаївського та Унівського монастирів / Н. Заболотна // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжн. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 24 трав. 2017 р. – 2017. – С. 371–375.

Заболотна Н. Особливості атрибуції окремих кириличних видань без титульних аркушів / Н. Заболотна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. Київ, 2017. – С. 134–137.

2018

Заболотна Н. Два Служебника из церкви Святого Духа в Минске из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Н. Заболотна // Матэрыялы ХІV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага «Буквара», Мінск, 26–27 красавіка 2018 г. Мінск, 2018. – С. 160–163.

Заболотна Н. Кириличні стародруки греко-католицьких монастирів, що побутували на Острожчині / Н. Заболотна // Острозький краєзнавчий збірник. Острог, 2018. - Вип. 10. – С. 215–219.

Заболотна Н. Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: особливості видань та примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 510-ї річниці румунського друкарства) / Н. Заболотна // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжн. наук. конф., м. Київ, 6–8 листоп. 2018 р. Київ, 2018. – С. 164–168.

Заболотна Н. Супрасльский Служебник 1763 г. и его экземпляры в отделе старопечатных и редких книг Национальной Библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Н. Заболотна // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Вып. 21. – Мінск, 2018. – С. 153–159.

Заболотна Н. Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання / Н. Заболотна // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 568–580.

2019

Заболотна Н. Аркушеві видання василіянських друкарень ХVІІІ століття: призначення, оформлення, побутування / Н. Заболотна // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., м. Львів, 24–25 жовт. 2019 р. – Львів, 2019. – С. 25–27.

Заболотна Н. Кириличні видання греко-католицьких друкарень із духовних навчальних закладів Волині ХІХ ст. / Н. Заболотна // Старий Луцьк : наук.-інф. зб. ЛДІКЗ. – Вип. 25. – Луцьк, 2019. – С. 197–216.

Заболотна Н. Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: огляд видань і особливості примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Заболотна // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 51. – Київ, 2019. – С. 76–90.

Заболотна Н. Унівські Служебники 1740 р.: варіанти друку / Н. Заболотна // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф., 8–10 жовт. 2019 р. : у 2 т. – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 165–169.

2022-02-16