Дослідники Великої Волині


Жилюк Сергій Іванович

Жилюк Сергій Іванович – історик, доктор історичних наук (2005).

Народився 21 лютого 1956 р. в с. Успенка (Казахстан).

Закінчив Луцький педагогічний інститут (1992). Працював у Житомирському педагогічному університеті (1995–2000); Рівненському. гуманітарному університеті (2000–07).

Від 2007 р. – завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія».

Досліджує проблеми православної Церкви ХХ ст., зокрема обґрунтування необхідності оновлення й об’єднання українського православ’я.

Список основних опублікованих праць

1995

Жилюк С. І. 200-літня історія Волино-Житомирської єпархії / С. І. Жилюк // Зв’ягель древній і молодий : тези Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 7–10.

Жилюк С. І. Духовенство Волині і польське повстання 1830–1831 рр. / С. І. Жилюк // Тези наук. краєзн. конф., присвяч. 450-річчю Володарськ-Волинського. – Володарськ-Волинський ; Житомир, 1995. – С. 23–25.

Жилюк С. І. Уніатська церква на Правобережному Подніпров’ї (1768–1773 рр.) / С. І. Жилюк // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб., присвяч. 400-річчю від дня народж. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 205–206.

***

Костриця М. Ю. Архієпископ Модест Стрельбицький – випускник Кам’янець-Подільської духовної семінарії / М. Ю. Костриця, С. І. Жилюк // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб., присвяч. 400-річчю від дня народж. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 276–278.

1996

Жилюк С. І. Монастирі Волині : історико-краєзнавчий нарис / С. І. Жилюк, М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 1996. – 64 с.

Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793–1917) / С. І. Жилюк. – Житомир : Журфонд, 1996. – 174 с.

***

Жилюк С. І. Євлогій Георгієвський – архієпископ Волинський і Житомирський / С. І. Жилюк // Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. до 130-річчя Житомир. обл.. наук. універс. б-ки / відп. ред. Костриця М. Ю. – Житомир, 1996. – С. 169–171.

Жилюк С. І. Православна Волинь в Польщі (1922–1939 рр.) / С. І. Жилюк // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. / відп. ред. Костриця М. Ю. – Малин, 1996. – С. 112–113.

1997

Жилюк С. Антоній Храповицький, архієпископ Житомирський і Волинський / С. Жилюк // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіональних проблем. – Житомир, 1997. – № 1. – С. 75–80.

Жилюк С. І. До питання колабораціонізму на прикладі церковного життя Житомирщини / С. І. Жилюк // Житомирщина крізь призму століть : наук. зб. / відп. ред. М. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – Т. 16 : Велика Волинь. – С. 87–88.

1999

Жилюк С. Питання про «розвиток догматів» / С. Жилюк // Духовність українства : збірник наукових праць / ред. кол. : Ю. М. Білодід та ін. – Житомир : РВВ ЖДПУ, 1999. – Вип. 1. – С. 74–77.

Жилюк С. І. Репресії духовенства на Житомирщині в 30-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. праць / Єршова В. О. – Житомир : Волинь, 1999. – С. 373–376.

2000

Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні / С. І. Жилюк. – Житомир : Полісся, 2000. – 164 с.

***

Жилюк С. І. Історична практика богослужбової мови  / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 1. – С. 96–102.

Жилюк С. Любарський Свято-Георгіївський монастир / С. Жилюк, М. Костриця // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Велика Волинь», 23–24 черв. / відп. ред. О. І. Журко, М. Ю. Костриця. – Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. – Т. 20 : Велика Волинь. – С. 121–122.

Жилюк С. І. Сектанти України та Волині в 20-х роках XX ст. / С. І. Жилюк // Житомирщина на зламі тисячоліть : науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2000. – Т. 21 : Велика Волинь. – С. 162–165.

2001

Жилюк С. І. До питання про оновлення православ’я / С. І. Жилюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 357–363.

Жилюк С. І. Протестантський рух та Обновленська церква в Україні: особливості міжконфесійних відносин / С. І. Жилюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. статей. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2001. – Вип. 5. – С. 103–114.

Жилюк С. І. Українська автокефальна православна церква на Житомирщині в 20-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць / наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. у-ту. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 2. – С. 52–57.

2002

Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922–1928) / С. І. Жилюк. – Рівне : РДГУ, 2002. – 384 с.

***

Жилюк С. І. Репресії проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 30-х роках  / С. І. Жилюк // Людина і світ. – 2002. – № 7–8. – С. 40–44.

Жилюк С. І. Справа архиєпископа Орлика / С. І. Жилюк // Людина і світ. – 2002. – № 2. – С. 46–50.

2003

Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-х – 30-х роках XX ст. : архівні док. та матер. / упоряд. С. І. Жилюк. – Рівне : Волин. обереги, 2003. – 152 с.

2004

Жилюк С. Благодатність ієрархії: вселенська практика і політична кон’юнктура РПЦ / С. Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. – Лондон, 2004. – Ч. 2. – С. 31–38.

Жилюк С. Діяльність «Автокефально-української комісії» Обновленської церкви у 20-х роках ХХ ст. / С. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : наук. зап. Рівнен. держав. гуманітар. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2004. – Вип. 3. – С. 20–25.

Жилюк С. «Нова церква». Обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / С. Жилюк // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 44–48.

Жилюк С. Політичний аспект міжцерковного протистояння в Україні / С. Жилюк // Історія релігій в Україні. – Львів : Логос, 2004. – Кн. 2. – С. 96–102.

Жилюк С. Проблема міжправославного конфлікту на початку 20-х рр. ХХ ст. у контексті становлення Обновленської церкви в Україні / С. Жилюк // Сторінки історії : збірник наукових праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – Київ, 2004. – Вип. 19. – С. 65–77.

Жилюк С. Релігійне реформаторство і церковний традиціоналізм (1917–1918 рр.) / С. Жилюк // Наук. вісник Чернів. ун-ту : Філософія : зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 203/204. – С. 65–70.

2005

Жилюк С. І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.11 / Жилюк Сергій Іванович. – Київ, 2005. – 31 c.

***

Жилюк С. І. Вплив національних і соціальних суперечностей на формування догматичних постанов / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії : зб. наук. праць. : наук. зап. Рівнен. Держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 134–150.

Жилюк С. І. Розвиток релігійного реформаторства в Російській імперії (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / С. І. Жилюк // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Серія «Історичні науки». – Рівне : РІС КСУ, 2005. – Вип. 5. – С. 54–64.

2006

Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) / С. І. Жилюк. – Рівне : Перспектива, 2006. – 174 с.

***

Жилюк С. Собороправність у контексті проблем православного церковного оновлення / С. Жилюк, А. Киридон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 8. – С. 59–65.

2007

Історія : методичні рекомендації для абітурієнтів / С. І. Жилюка. – Рівне : РДГУ, 2007. – 72 с.

Жилюк С. І. Християнська середньовічна церква : бібліогр. нарис / С. І. Жилюк. – Рівне, 2007. – 68 с.

***

Жилюк С. Болгарське національне питання в другій половині ХІХ ст. / С. Жилюк // Збірник матеріалів першої наукової міжвузівської конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблем». – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 21–24.

Жилюк С. Краєзнавство на вершинах академічної науки / С. Жилюк // Волинь – Житомирщина : іст.-філолог. зб. з регіональних проблем. – Житомир, 2007. – Вип. 16. – С. 212–213.

2008

Жилюк С. І. Вселенське православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин / Жилюк С. І., Іщук О. В. – Острог, 2008. – 92 с.

Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. – Острог : Остроз. акад., 2008. – 150 с.

2009

Жилюк С. І. Формування радянського антицерковного законодавства у 60 – 70-х рр. ХХ ст. / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2009. – Вип. 1. – С. 51–62.

***

Канонічне право : навч. пос. / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Іщук О. В., Якубович М. М. ; за ред. С. І. Жилюка. – Острог : Остроз. акад., 2009. – 212 с.

2010

Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793–1917 рр.) : монографія / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко. – Острог : Остроз. акад., 2010. – 228 с.

Жилюк С. І. Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990–1992 рр.) / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна // Наук. записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2010. – Вип. 2. – С. 43–53.

2011

Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. : монографія / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна. – Острог : Остроз. акад., 2011. – 272 с.

Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979 – 1991 рр.) : зб. док. / упоряд. С. І. Жилюк. – Острог : Остроз. акад., 2011. – 308 с.

***

Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу / С. І. Жилюк // Наук. записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2011. – Вип. 4. – С. 71–77.

Жилюк С. І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. / Жилюк С. І. // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівнен. ін-т слов’янознавства Київського славістичного ун-ту. – Рівне : РІС КСУ, 2011. – Вип. 11. – С. 42–47.

Жилюк С. І. Становище іудейських громад на Житомирщині в роки радянської влади / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : наук. : зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – 2011. – Вип. 21. – С. 346–357.

2012

Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. – 2-ге вид., перер. та доп. – Острог : Остроз. акад., 2012. – 84 с.

2013

Жилюк С. І. Канонізація святих і грішних / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2013. – Вип. 8. – С. 75–89.

2014

Жилюк С. І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни / С. І. Жилюк // Наук. записки Націон. ун-ту «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2014. – Вип. 10. – С. 74–83.

Жилюк С. І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм / С. І. Жилюк // Наук. записки Націон. ун-ту «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Остроз. акад., 2014. – Вип. 9. – С. 44–59.

2015

Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. – Острог : Остроз. акад., 2015. – 268 с.

Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навч. посібник / С. І. Жилюк. – Острог : Остроз. акад., 2015. – 264 с.

2017

Бернацький В. Р. Антирелігійна політика більшовиків на Волині - Житомирщині у 1920 1930-х роках : монографія / В. Р. Бернацький, С. І. Жилюк, В. М. Шеретюк. Рівне : О. Зень, 2017. 260 с.

2019

Жилюк С. І. 3С : поезії / С. І. Жилюк. Рівне : О. Зень, 2019. 60 с.

2020

Жилюк С. Синодальні архієреї Волині / С. Жилюк, С. Шаправський. – Острог : Остроз. акад., 2020. – 88 с.

Жилюк С. Дослідження православної церковної проблематики Волині: метод і практика / С. Жилюк, С. Шаправський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2019. – Вип. 31. – Кн. 2. – С.118–123.

Жилюк С. І. «Томос 2019»: дискурс зумовлень утворення православної церкви України / С. І. Жилюк, С. А. Шаправський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне, 2019. Вип. 28. С. 202214.

2022-02-16