Дослідники Великої Волині


Гаврилюк Світлана Віталіївна

Гаврилюк (Кравчук) Світлана Віталіївна доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, професор.

Народилася 1 січня 1962 р. у містечку Торчин Луцького району Волинської області У 1978 р. із золотою медаллю закінчила Торчинську середню школу. Упродовж 1978–1982 рр. навчалася на історичному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який закінчила із відзнакою. У 1982–1983 рр. працювала науковим співробітником Волинського краєзнавчого музею.

1 червня 1990 р. в Інституті історії Академії наук України успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

27 серпня 2003 р. Гаврилюк С. у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 16 червня 2005 р. їй присвоєно вчене звання професора.

З 18 грудня 2019 р. Гаврилюк С. – професор кафедри документознавства і музейної справи СНУ імені Лесі Українки. З червня 2020 р. – завідувач кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності СНУ імені Лесі Українки (з 16 жовтня 2020 р. – ВНУ імені Лесі Українки).

Після захисту докторської дисертації Гаврилюк С. опублікувала п’ять десятків статей у фахових наукових виданнях, збірниках наукових конференцій. У 2008 р. побачило світ друге, доповнене видання її монографії «Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.)».

Гаврилюк С. – автор розділів кількох колективних монографій, зокрема, «Основи пам’яткознавства» (Київ, 2012), «Інтелектуальна еліта Волині» (Луцьк, 2012), «Україна – Норвегія: тривале партнерство заради майбутнього» (Київ, 2017), упорядник науково-популярних видань про історію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, ін. Під її керівництвом діє наукова школа «Історичне пам’яткознавство західних етнічних українських земель ХІХ–ХХІ ст.».

Професор Гаврилюк С. 12 років очолювала редакційну колегію «Наукового вісника СНУ імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки».

Гаврилюк С. проводить активну громадську діяльність історико-краєзнавчого та пам’яткознавчого характеру. Цьому сприяє її членство у Волинській обласній організації Національної спілки краєзнавців України, Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури, Товаристві дослідників Волині. Вона – голова філії Українського історичного товариства імені М. Грушевського при ВНУ імені Лесі Українки.

Викладає навчальні курси: «Пам’яткознавство», «Фондова та науково-дослідна робота музеїв», «Музейні центри світу», «Міжнародні музейні організації», «Менеджмент і маркетинг туристичної та виставкової діяльності», «Науковий семінар «Актуальні проблеми пам’яткознавства та пам’яткоохоронної діяльності».

Відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1999 р.); Знак «Відмінник освіти України» (2006 р.); Подяка Прем’єр-міністра України (2009 р.); Орден Св. Великомучениці Варвари (2010 р.); Золота медаль Лесі Українки (2012 р.); Почесний диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України (2012 р.); Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Національного центру «Мала академія наук» (2012 р.); Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2016 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, НАН України та Національного центру «Мала академія наук України» (2019 р.); Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2020 р.).

Основні напрямки наукових досліджень

- суспільно-політичне і культурне життя західних етнічних українських земель у ХІХ – на початку ХХІ століть, насамперед вивчення та охорона на їх теренах пам’яток історії та культури;

- діяльність музейних закладів України і світу;

- міжнародна співпраця у галузі охорони культурної спадщини.

Список основних опублікованих праць

1999

Гаврилюк С. В. Волинський єпископ Геогрій Фальчевський / С. В. Гаврилюк, О. Н. Гаврилюк, П. А. Рудецький // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф.,11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 38–39.

Гаврилюк С. В. Волинь у дослідженнях Київської археографічної комісії ( 40–50-ті роки ХІХ ст. ) / С. В. Гаврилюк // Роде наш красний : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк : Вежа, 1999. – Т. 3. – С. 251–256.

2008

Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / С. В. Гаврилюк. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Вежа, 2008. – 536 с.

2014

Гаврилюк С. В. Свято-Василівський собор Овруча: з історії реставрації початку ХХ ст. Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. / С. В. Гаврилюк, Титова О. М. (гол. ред.), Акуленко В. І., Бєсов Л. М. [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – 2014. Вип 25. – С. 36–46.

2015

Гаврилюк С. Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Гаврилюк // Краєзнавство.– 2015. – № 3/4. – С. 225–233.

2016

Гаврилюк С. В. Внесок польських дослідників 1800–1850-х рр. у вивчення архітектурних пам’яток Волині, Холмщини й Підляшшя / С. В. Гаврилюк // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2016. № 13. 138–145.

2017

Гаврилюк С. В. Обговорення на археологічних з’їздах Російської імперії питань збереження історико-культурної спадщини Холмщини й Підляшшя / С. В. Гаврилюк // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки. Істор. науки. – 2017. – № 4. – С. 125–132.

Гаврилюк С. В. Характерні особливості нерухомої спадщини західних областей України. Регіональні особливості нерухомих пам’яток України : монографія / С. В. Гаврилюк, О. Н. Гаврилюк / під заг. ред. Л. О. Гріффена, О. М. Титової. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 173–199.

2018

Гаврилюк С. Пам’яткознавство Волині крізь призму збірок Рукописного архіву Інституту історії матеріальної культури РАН. Модернізаційні процеси на Волині в ХІХ – на початку ХХ століття: зб. наук. праць / С. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 438–454.

Гаврилюк С. Створення та діяльність міжнародних музейних організацій / С. Гаврилюк // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Істор. науки. – 2018.–  № 6. – С. 156–164.

2019

Гаврилюк С. Видова специфіка нерухомих пам’яток західних областей України / С. Гаврилюк, О. Н. Гаврилюком // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Істор. науки. – 2019. – № 5. – С. 156–169.

Гаврилюк С. Перспективи музеїв як об’єктів культурного туризму / С. Гаврилюк // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Істор. науки. – 2019. – № 7. – С. 144–153.

2020

Гаврилюк С. В. Діяльність волинських чорносотенців у Галичині у 1914–1915 рр. (за матеріалами чорносотенної преси) / С. В. Гаврилюк, О. А. Мельничук, Я. П. Цецик // Сторінки історії : зб. наук. пр. каф. історії ф-ту соціології і права НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського. – 2020. – Вип. 50. – С. 74–87.

Гаврилюк С. Пам’яткоохоронна діяльність в Україні: виклики сьогодення / С. Гаврилюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ / відпов. за вип. П. Рудецький. – Луцьк, 2020. – Вип. 16. – С. 227–239.

Гаврилюк С. Український зодчий В. Леонтович і дерев’яна сакральна архітектурна спадщина Волині / С. Гаврилюк, О. Гаврилюк // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Любешівщина в історії України і Волині : наук. зб.. Вип. 68. : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., Луцьк–Любешів. / упоряд. : Г. Бондаренко, О. Кух, А. Силюк, А. Шваб, С. Чибирак. Луцьк : Іванюк В. П., 2020. – С. 420–423.

2021

Маньковська Р. В. Теоретичні засади музейної візуальності / Р. В. Маньковська, С. В. Гаврилюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2021. – Вип. 37. – С. 93–100.

***

Гаврилюк Світлана Віталіївна : біобібліогр. покажч. до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 55 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

2022-02-15