Дослідники Великої Волині


Борщевич Володимир Трохимович

Володимир Трохимович Борщевич   доктор історичних наук, голова Рівненського обласного відділення товариства «Меморіал» ім. В. Стуса.

Народився 1973 р. в селі Красноволя Маневицького району Волинської області. Закінчив у 1990 р. середню школу із золотою медаллю, історичний факультет ВНУ ім. Лесі Українки у 1995 р. Та Волинську духовну семінарію у 1996 р. (заочно).

З 1994 р. по 1999 р. був викладачем історії України та загально-церковної історії, інспектором Волинської духовної семінарії, також очолював створене при Волинській духовній семінарії УПЦ-КП Наукове товариство ім. митрополита Полікарпа (у 1997–1999 рр.), Музей української церковної старожитности.

Його дипломну роботу у ВДУ (1995 р.), а згодом кандидатську дисертацію (2000 р.) під керіництвом професора В. Барана було присвячено волинському національно-церковному відродженню 1920-х1930-х рр. Перша книга В. Борщевича «Доля священиків УАПЦ на Волині» побачила світ у 1997 р. У 1998 р. надруковано другу книгу дослідника «Автономна церква на Волині».

У 1998–1999 рр. також був одним з редакторів Волинської єпархіальної газети «Єдина церква».

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті українознавства імені Івана Крипякевича НАНУ у Львові. У 2000 р. надрукував книги «Отець Микола Малюжинський на тлі епохи» та «Українське церковне відродження на Волині у 20-40-х рр. XX ст

У 2011 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01. історія України.

У 2012 р. при Волинській православній богословській академії УПЦ-КП було почато організаційні заходи зі створення «Наукового інституту дослідів православя Волині», головою якого номіновано Володимира Борщевича.

Друкувався в журналах, збірниках, альманахах, газетах України, західного українського світу США, Канади, Великої Британії. Австралії, Польщі з історії рідної церкви, нашої землі, ставши автором не лише наукових праць, а й також публіцистики, архівознавчих, краєзнавчих розвідок тощо. За заслуги у науково-дослідній праці, відродженні духовності України, Волині та утвердженні Помісної Української церкви нагороджений Святійшим патріархом Філаретом, численними грамотами і подяками найвищої церковної і державної влади України та Рівненщини зокрема.

Починаючи з 2010 року, веде літературно-публіцистичний блог на сайті інтернет-журналу «Gazeta.Ua».

Основні напрямки наукових досліджень

- історія Української православної церкви у XX ст.;

- історія Польської автокефальної православної церкви;

- вивчення біографій репресованого духовенства історичної Волині;

- допоміжні історичні дисципліни (сфрагістика, боністика, палеографія, філателія, філокартія). 

Список основних опублікованих праць

1993

Борщевич В. Т. Князь Констянтин Констянтинович Острозький – будівничий монастирів на Волині / В. Т. Борщевич // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзн. конф., м. Житомир, Україна, 9–11 верес. 1993 р. Житомир, 1993. С. 3840.

1997

Борщевич В. Доля священиків УАПЦ Волині у 19441950 рр. / В. Борщевич. Луцьк : [б. в.], 1997. 39 с.

1998

Борщевич В. Автономна Православна Церква на Волині / В. Борщевич. Луцьк : РВВ Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. 97 с. Альтернативное название : Автономна Церква на Волині / В. Борщевич.

1999

Борщевич В. З історії видання богословської літератури українською мовою на Волині у 20-30-х роках XX ст. / В. Борщевич // Наукові записки. Острог : Острозька академія, 1999. Т. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України, Ч. 2. С. 309312.

2000

Борщевич В. Отець Микола Малюжинський на тлі епохи / В. Борщевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 94 с. – укр.

***

Борщевич В. Памятні марки Інституту дослідів Волині (Канада), присвячені тисячоліттю хрещення Руси-України [Рукопись] : научно-популярная литература / В.  Борщевич // Дубно і світ : Міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю міста Дубна. 2526 серп. 2000 р. / ред. В.Шевчук. Дубно, 2000. С. 31.

Борщевич В. Українська православна церква на Волині у 2040-х рр. ХХ ст. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Борщевич ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2000. 203 арк. арк. 161187.

Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (2040-ві рр. ХХ ст.) / В. Борщевич. Луцьк : Вежа, 2000. 254 с. Альтернативна назва : The Ukrainian Spiritual Revival in Volyn (2040-th years of XX century) / V.Borshchevych. – С. 209226.

2001

Борщевич В. Волинська церковна сфрагістика (2080-ті рр. ХХст.)  / В. Борщевич. Луцьк : Вежа, 2001. 136 с.

2004

Борщевич В. Волинський помянник / В. Борщевич. Рівне : [б. в.], 2004. 408 с.

2006

Борщевич В. Життя і пастирські труди отця Данила Штуля / В. Борщевич // Реабілітовані історією / Ред. А. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – Рівненська область, Кн. 1. – С. 460–463.

Борщевич В. Крайове самоврядування на Рівненщині: від витоків до сьогодення / В. Борщевич // Рівненська обласна Рада : 4-е скликання 2002-2006. Довід.-біограф. вид. Рівне : Овід, 2006. С. 1923.

Борщевич В. Отець Володимир з роду Кульчинських / В. Борщевич // Реабілітовані історією / Ред. А. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – Рівненська область, Кн.1. – С. 463–468.

Борщевич В. Отець Никанор Пашкевич - правдивий український душпастир / В. Борщевич // Реабілітовані історією / Ред. А. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – Рівненська область, Кн.1. – С. 452–460.

Борщевич В. Репресії проти духовенства Волинсько-Рівненської єпархії (друга половина 40-х початок 50-х рр. ХХ ст.) / В. Борщевич // Реабілітовані історією / Ред. А. А. Живюк. Рівне : Рівнен. друк., 2006. Рівненська область, Кн.1. С. 446452.

2007

Борщевич В. Крайове самоврядування на Рівненщині: від витоків до сьогодення: іст. ракурс / В. Борщевич // Вісті Рівненщини. – 2007. – 7 груд. – С. 10.

2008

Борщевич В. Православні священичі династії Волині у ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії  / гол. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 86–92

Борщевич В. Штрихи до біографії настоятеля Дубенського Свято-Іллінського собору протоієрея Володимира Ковальського [1882–1971]  / В. Борщевич // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. Дубно, 2008. С. 143145.

2009

Борщевич В. Джерела прибутків, заможність волинського правосласвного духовенства у 30-х рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітної історії  : на пошану проф. С. С. Трояна. Рівне : РДГУ, 2009. Вип. 17. С. 8387.

Борщевич В. Культурно-просвітницька, благодійна праця православного духовенства Волині у 2030 рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітьої історії : зб. наук. праць: наук. записки РДГУ. Рівне : Рівнен. держ. гуманіт. ун-т , 2009. Вип. 16. С. 171175 .

Борщевич В. Образки повсякденності православних священників Волині 2030-х рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії  / гол. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : РДГУ, 2009. Вип. 15. С. 115119

Борщевич В. Ціннісні орієнтири православного духовенства Волині 40-х80-х рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : РДГУ, 2009. Вип. 15. С. 159164.

2010

Борщевич В. Волинське духовенство у ХХ столітті: ідентичність, статус, еволюція : монографія / В. Борщевич ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : Вежа, 2010. 582 с. Бібліогр.: С. 480578.

Борщевич В. Джерела прибутків, заможність волинського православного духовенства у 30-х рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / гол. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : РДГУ, 2010. Вип. 18 : Проблеми історії в сучасному науковому дискусі. С. 2831.

2011

Борщевич В. «Волинь»: боротьба триває... : газета «Волинь» – одна з небагатьох в історії української журналістики, про яку написано книгу : до 20-річчя газети «Волинь» / В. Борщевич, А. Гуменюк // Волинь. 2011. 2 верес. С. 1,3

Борщевич В. Православне духовенство Волині у міжвоєнний період: етапи формування, тенденції розвитку : доклад, тезисы доклада / В. Борщевич // Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у XX ст. : історичний, канонічний і богословський аспект : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю першого та 70-річчю другого відродження Укр. Автокеф. Правосл. Церкви. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – С. 111–120.

Борщевич В. Православне духовенство Волині у XX столітті : автореф. дис. ... д-ра іст. наук. : 07.00.01 / В. Борщевич; Нац. акад. нуак України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011. – 38 с.

2012

Борщевич В. Перший волинський період діяльності Сергія Прокоповича Тимошенка: здобутки в царині політичного і церковно-громадського життя / В. Борщевич // Архітектурна спадщина Волині  : зб. наук. праць / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. - Рівне : ДМ, 2012. Вип. 3. С. 241247.

2014

Борщевич В. Родина митрополита Олексія (Громадського). Роль сімейних цінностей у житті архієрея / В. Борщевич // Андріївський вісник : іст.-богосл. щоріч. журн. Рівнен. Духов. семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – 2014. – № 3. – С. 56–61.

2022-01-31