Дослідники Великої Волині


Бондарчук Ярослава Віталіївна

Бондарчук Ярослава Віталіївна – кандидат мистецтвознавства,  доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності НУ «Острозька академія».

Народилась 28 вересня 1955 р. в м. Острозі. Після закінчення школи у 1972 р. вступила до Ленінградського Ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. А. І. Герцена, який закінчила за спеціальністю тифлопедагогіка в 1976 р. Працювала у школі, а з 1977 р. в Острозькому краєзнавчому музеї. З 1979 р. до 1985 р. навчалась на заочному відділенні факультету мистецтвознавства Ордена трудового Червоного Прапора Інституту живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Репіна. З 1997 р. працювала в Національному університеті «Острозька академія» директором Центру вивчення спадщини Острозької академії, а з 2006 р. викладачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

12 грудня 2002 р. у Львівській академії мистецтв захистила дисертацію на тему: «Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI – п. пол. XVII ст. (Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій)».

21 травня 2003 р. отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства, а 23 грудня 2008 р. – вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Основні напрямки наукових досліджень

- мистецтво;

- історія;

- релігієзнавство.

Список основних опублікованих праць

1991

Бондарчук Я. В. До питання про волинські портрети XVI – початку XVII ст. / Я. В. Бондарчук // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф. 1416 лист. 1991 р. / Рівнен. обл. від-ня Укр. фонду к-ри ; Рівнен. краєзн. т-во. – Рiвне, 1991. – С. 106107.

Бондарчук Я. В. Дослідник рідного краю Ю. В. Новицький / Я. В. Бондарчук // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф. 1416 лист. 1991 р. / Рівнен. обл. від-ня Укр. фонду к-ри ; Рівнен. краєзн. т-во. – Рiвне, 1991. – С. 3033.

1992

Бондарчук Я. В. До питання про волинські портрети XVI–XVII століття / Я. В. Бондарчук // Острог на порозі 900-річчя : матеріали ІІІІ наук.-краєзн. конф. (19901992 рр.) / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 2427.

Бондарчук Я. В. Іосиф Новицький – засновник Острізького музею / Я. В. Бондарчук // Острог на порозі 900-річчя : матеріали ІІІІ наук.-краєзн. конф. (19901992 рр.) / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 3032.

Бондарчук Я. В. Томаш Оскар Сосновський і Остріг / Я. В. Бондарчук // Острог на порозі 900-річчя : матеріали ІІІІ наук.-краєзн. конф. (19901992 рр.) / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 2729.

1997

Бондарчук Я. Іконопис Острожчини XVIXVIII століть / Я. Бондарчук // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації : доповіді та матеріали IV наук. конф., м. Луцьк, 17–18 груд. 1997 р. / Волин. обл. управ. культ., Волин. краєзн. музей, Музей волин. ікони. – Луцьк, 1997. – С. 5759.

1998

Бондарчук Я. Микола Степанович Шугаєвський / Я. Бондарчук // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 2930 верес. 1998 р. / Мін-во к-ри і мистецтв України Рівненський держ. ін-т к-ри. – Рiвне, 1998. – С. 4345.

1999

Бондарчук Я. Книга Василя Суразького (Малюшицького) «О єдиной истинной православной вере...» – видатна памёятка філософської та полемічної думки в Україні XVI століття / Я. Бондарчук // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / Острозька Академія ; Українське історичне т-во. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 162165.

2000

Бондарчук Я. Антоніна Блудова (18121891) / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 327336.

Бондарчук Я. Володимир Константинов (19071940-і рр.) [художника, який у 19161921 рр. навчався в Острозькій чоловічій гімназії] / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 302303.

Бондарчук Я. Йосип Владиславович Новицький / Бондарчук Я. // Матеріали VIIIX наук.-краєзн. конф. «Острлг на порозі 900-річчя» 19961998 роки. – Острог : Остроз. акад., 2000. – С. 2331.

Бондарчук Я. Йосип Новицький (18781964) / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 193202.

Бондарчук Я. Лідія Спаська (р. н. 1910) [художницю, яка навчалася у Луцькій гімназії, а в кінці 40-х рр. ХХ ст. переїхала до м. Острог Рівнен. обл.] / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 296301.

Бондарчук Я. Микола Шугаєвський (18721927) / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 253255.

Бондарчук Я. Ольга Яновська (19001997) / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 291295.

Бондарчук Я. Сім'я Жолтовських [про діяльність Вацлава Жолтовського у культурному житті м. Острог Рівнен. обл. у 19101930-х рр.] / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 285290.

Бондарчук Я. Томаш Оскар Сосновський (близько 18101886) / Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 277284.

Войтович С., Бондарчук Я. Петро Шумовський (19021966) / С. Войтович, Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVIXX ст. / Ун-т «Острозька Академія», Укр. іст. т-во. – Острог, 2000. – С. 203208.

2001

Бондарчук Я. Острозький Богоявленський собор XVXIX ст. Синтезування світоглядних засад греко-візантійської та західноєвропейської культури доби Середньовіччя та Відродження / Я. Бондарчук // Памятки сакрального мистецтва Волинi. – 2001. – Вип. 8. – С. 113115.

2002

Бондарчук Я. Синтезування середньовічних та ренесансних принципів художньої стилізації в декоративно-ужитковому мистецтві Острозького осередку другої половини 16 ст. – першої половини 17 ст. / Я. Бондарчук // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 7. – С. 47–53.

Бондарчук Я. Воскресіння Ісуса Христа: Ікона Остроз. іконописної майстерні (XVIIIст.) / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2003. – берез.-квіт. – С. 47–48.

Бондарчук Я. Ікона «Свята Трійця Старозавітна» Острозької іконописної майстерні XVIII ст. / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2003. – трав.-черв. – С. 48; 47.

Бондарчук Я. Князь Данило з Острога / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2003. верес.-жовт. – С. 4748.

Бондарчук Я. Преподобний князь Федір Данилович Острозький / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2003. – листоп.-груд. – С. 4647.

Бондарчук Я. Сузір’я князів Острозьких / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2003. – лип.-серп. – С. 4748.

2004

Бондарчук Я. Князі Василь Федорович та Іван Васильович Острозькі / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2004. – січ.-лют. – С. 46–48.

Бондарчук Я. Князь Костянтин Іванович Острозький (бл. 1460–1533) / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2004. – № 3. – С. 46–48.

Бондарчук Я. Князь Костянтин Іванович Острозький (бл. 14601533) / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2004. – № 2. – С. 4648.

Бондарчук Я. Констянтин-Василь – князь Острозький / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2004. – лип.-серп. – С. 4548.

Бондарчук Я. Костянтин-Василь – князь Острозький / Я. Бондарчук // Волання з Волині. –  2004. – верес.-жовт. – С. 4548.

Бондарчук Я. Острозьку Біблію перекладають сучасною українською мовою/ Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2004. – січ.-лют. – С. 3134.

Яремчук В., Бондарчук Я. Магдебурзьке право в Острозі: європейські традиції в українському контексті / В. Яремчук, Я. Бондарчук // Волинь моя. – 2004. – Вип. 4. – С. 4855.

2005

Бондарчук Я. Князь Януш Острозький (1554–1620) / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2005. – берез.-квіт. – С. 46–48.

Бондарчук Я. Олександр Острозький (15701633) / Я. Бондарчук // Волання з Волині. – 2005. – лип.-серп. – С. 4648.

Бондарчук Я. Острозька слов'яно-греко-латинська академія – як осередок національного та духовного формування особистості / Я. Бондарчук // Етнічна історія народів Європи. – 2005. – Вип. 19. – С. 44–50.

Бондарчук Я. Острозька художниця Ольга Яновська, або дивовижні творіння пензля / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2005. – 5 лют. – С. 6.

Бондарчук Я. Рівненська святиня в долі Президента / Я. Бондарчук // Вісті Рівненщини. – 2005. – 9 лют. – С. 3.

2006

Бондарчук Я. В. Меморіальні пам’ятники князів Острозьких XVIXVII століть / Я. В. Бондарчук // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 11. – С. 7–26.

Бондарчук Я. Збірка іконопису Острозького історико-культурного заповідника (історія формування та дослідження) / Я. Бондарчук // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. / Управління культ. Рівнен. обл. держ. адміністрації, Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Рівнен. обл. об’єднання Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 5167.

Бондарчук Я. Князь Констянтин-Василь Острозький – визначний меценат вітчизняної культури та мистецтва / Я. Бондарчук // Наукові записки. Історичні науки. – Острог : Остроз. акад., 2006. – Вип. 6. – С. 86100.

Бондарчук Я. Острозька словяно-греко-латинська академія – визначний культурно-освітній осередок України останньої чверті XVI – першої пол. XVII століть / Я. Бондарчук // Світогляд. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5865.

2008

Бондарчук Я. Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року / Я. Бондарчук // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»] : зб. наук. пр. – Острог : Остроз. акад., 2008. – С. 3745. – (Серія «Філософія» ; вип 4).

Бондарчук Я. Збірка іконопису Острозького історико-культурного заповідника (історія формування, реставрації та дослідження) / Я. Бондарчук // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали 15 міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 2526 верес. 2008 р. : наук. зб. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 3744.

2009

Бондарчук Я. В. Архітекторний декор замків, храмів, оборонних башт князів Острозьких XIV – першої половини XVII століття / Я. В. Бондарчук // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15 : у 2-х т. Т. 1. – С. 43–61.

Бондарчук Я. В., Бендюк М. М. Портрети князів Острозьких XVI – першої половини XVII століття / Я. В. Бондарчук, М. М. Бендюк // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15 : у 2-х т. Т. 1. – С. 2143.

Бондарчук Я. Констянтин-Василь Острозький – захисник і поборник Православної віри / Я. Бондарчук // Рівненська єпархія, 2008. – Рівне : Рівнен. єпархія УПЦ, 2009. – С. 6675.

Бондарчук Я. Перша реставрація чудотворної родової ікони князів Острозьких «Богородиця Одигітрія» в Свято-Троїцькому монастирі в с. Межиріч / Я. Бондарчук // Рівненська єпархія, 2008. – Рівне : Рівнен. єпархія УПЦ, 2009. – С. 85–86.

***

Бондарчук Я. Преподобний князь Федір Данилович Острозький / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2009. – 29 серп. – С. 6.

Бондарчук Я. Сузіря князів Острозьких / Я. Бондарчук // Погорина [Рівне]. – 2009. – Вип. 9/10. – С. 313316.

2010

Бондарчук Я. Історія храму Федора Острозького : монографія / Я. Бондарчук. – Острог : Остроз. акад., 2010. – 112 с.

***

Бендюк М., Бондарчук Я. Портретний живопис Острозького осередку XVI – першої половини XVII століття / М. Бендюк, Я. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 372–381.

Бондарчук Я., Бендюк М. Іконопис Острожчини XVI – першої половини XVII століття / Я. Бондарчук, М. Бендюк // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 127–132.

Бондарчук Я., Бендюк М. Меморіальні пам’ятники князів Острозьких XVI–XVII століття / Я. Бондарчук, М. Бендюк // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 222–228.

Бондарчук Я., Бондарчук О. Оборонні споруди Острога / Я. Бондарчук, О. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 264–268.

Бондарчук Я., Бондарчук О. Пригородок в Острозі / Я. Бондарчук, О. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 390.

Бондарчук Я. В. Аналой другої пол. XVII – поч. XVIII століття із житієм св. Миколая з фондів державного історико-культурного заповідника м. Острога / Я. В. Бондарчук // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту : у 2-х т. / голов. ред. В. Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 16, т. 1. – С. 200208.

Бондарчук Я. В. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (15761636 рр.) / Я. В. Бондарчук // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку : Рівненська область / за заг. ред. Р. М. Постоловського; АПН України. – Київ : Знання України, 2010. – С. 144155.

Бондарчук Я. В. Острозьке жіноче училище імені Д. М. Блудова (18651923 рр.) / Я. В. Бондарчук // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку : Рівненська область / за заг. ред. Р. М. Постоловського; АПН України. – Київ : Знання України, 2010. – С. 155166.

Бондарчук Я. В. Мережа вищих навчальних закладів / Я. В. Бондарчук, Л. М. Петрук // Вища педагогічна освіта і наука в Україні : історія, сьогодення, перспективи розвитку. Рівненська обл. / ред. рада вид.: Н. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; ред. кол. тому: Р. М. Постоловський (гол.) [та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – С. 7795.

Бондарчук Я. Декоративне різьблення Острозького осередку XIV – першої половини XVII століття / Я. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 90–95.

Бондарчук Я. Історія Свято-Воскресенського храму м. Острога / Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. Вип. 4. – С. 113–118.

Бондарчук Я. Новицький Йосиф (*1.01.1878, с. Сермаки Подільської губернії – 24.11.1964, м. Острог) / Я. Бондарчук // Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 262–263.

Яремчук В., Бондарчук Я. Магдебурзьке право в Острозі : європейські традиції в українському контексті / В. Яремчук, Я. Бондарчук // Погорина [Рівне]. – 2010. – № 14/15. – С. 327331.

***

Бондарчук Я. Князі Острозькі – захисники і поборники Православної віри / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2010. – 3 листоп. – С. 6.

Бондарчук Я. Палітра ніжних почуттів / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2010. – 24 квіт. – С. 8.

2011

Бондарчук Я. Божественна літургія / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2011. – 12 листоп. – С.8.

Бондарчук Я. Літургія вірних / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2011. – 3 груд. – С. 10.

Бондарчук Я. Сестра милосердя Варвара Володимирівна Янчевська / Я. Бондарчук // Рівненська єпархія. – 2011. – С. 3541.

2012

Бондарчук Я. В. Духовний подвиг «блаженної пам’яті великого старця» Івана Вишенського [письменника-полеміста XVII ст., чий життєвий і творчий шлях пов’язаний з Волинню] / Я. В. Бондарчук // Наукові записки / відп. за вип. С. І. Жилюк. – Острог : Остроз. акад., 2012. – С. 6475.

Бондарчук Я. Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою св. Миколая др. пол. 17 – поч. 18 ст. / Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; за ред. М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховської та ін. – Острог : Остроз. акад., 2012. – Вип. 5. – С. 325344.

«Отвът» (отпис) Іпатія Потія Клірику Острозькому як пам’ятка української полемічної літератури к. XVI ст. // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : Іст. науки. – Острог : Остроз. акад., 2013. – Вип. 20. – С. 6468.

***

Бондарчук Я. Всенощна / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2012. – 14 січ. – С.7

Бондарчук Я. Острозьке Кирило-Мефодіївське братство / Я. Бондарчук // Життя і слово [Острог]. – 2012. – 12 трав. – С. 5.

Бондарчук Я. Релігія та наука в сучасному суспільстві / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2012. – 18 лют. – С. 7.

Бондарчук Я. Священномученик Аркадій Остальський / Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2012. – 7 квіт. – С. 7.

Гецевич М., Бондарчук Я. Іоанн Кронштадтський і Волинь / М. Гецевич, Я. Бондарчук // Замкова гора [Острог]. – 2012. – 18 лют. – С. 7.

2013

Бондарчук Я. Історія Острозької академії : монографія / Я. Бондарчук. – Острог : Остроз. аккад., 2013. – 505 с.

Бондарчук Я. Наука і релігія: наукові та релігійні теорії походження світу : монографія / Я. Бондарчук. – Острог : Остроз. акад., 2013. – 160 с.

Бондарчук Я. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій) : монографія / Я. Бондарчук. – Острог : Остроз. акад., 2013. – 150 с.

2021-12-08