Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 8

Розділ: Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1912

Труды Общества исследователей Волыни. Т. 8. - Житомиръ: Электрич. типографія насл. М. Денепмана, 1912. - 200 с.

Анотація:

Труды Общества Изследователей Волыни  — неперіодичний збірник, який видавався в Житомирі Товариством дослідників Волині 1902—20. Видано 15 випусків. Друкувалися розвідки, матеріали та документи, присвячені Волин. регіону, у т. ч. на історико-краєзнавчі, археол., топографічні, економічно-стат., етногр., геогр., природничі, демографічні та ін. теми. Домінувала природнича та етногр. проблематика, істор. тематика представлена відносно невеликою кількістю розвідок, у т. ч. статтями про побут монастирських селян на Волині в 17—18 ст., скаргами унійного духовенства наприкінці 18 ст., а також історико-краєзнавчими описами окремих місцевостей і населених пунктів Волині. На сторінках "Трудов..." вміщувалися студії та матеріали відомих учених і публіцистів М.Авенаріуса, М.Коробки, В.Г.Кравченка, П.Тутковського, О.Фотинського, Я.Яроцького та ін.

Енциклопедія історії України 

СОДЕРЖАНІЕ:

А. В. Ксенжопольскій. Rhopalocera Юго-Западной Россіи (съ 2 таблицами).........3- 76.

П. А. Тутковскій. Карстовыя явленія и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи. Статья II: Провалы почвы въ побережьяхъ рѣкъ Стохода, Стыри и Горыни.......... 77-125,

С. Бѣльскій. Опредѣленія склоненій магнитной стрѣки въ нѣкоторыхъ пунктахъ Житомирскаго, Новоградволынскаго и Овручскаго уѣздовъ (сь картой)..........127-134.

0. 0. Рейнъ. Учрежденіе постоянной фотографической коммисіи при обществѣ Изслѣдователей Волыни..................135-164

М. Копачевская. Списокъ ботанической литературы по Волыни ...................... 165-182.

М. Хандрось. Докладъ, чатанный въ обществѣ Изследователей Волыни 19 марта 1911 года. (Метеорологическія обзоръ за 1910 год) .....................183-191.

А. В. Ксенжопольскій. Список научных работь по энтомологів Юго-Западнаго края ............................193-199.

2023-04-06
Переглянути документ
Завантажити