Дослідники Великої Волині


Баранович Олексій Іванович

Баранович Олексій Іванович історик, доктор історичних наук (1951), педагог, громадський діяч. Походив з родини священика.

Закінчив Житомирську гімназію та історичний відділ історично-філологічного факультету Петроградського університету (1916). У 1916–1920 рр. викладав історію у чоловічій та жіночій гімназіях м. Старокостянтинова, 1918 р. – працівник архівного відділу Головного управління у справах мистецтв та національної культури, 1920–1921 рр. – завідувач відділом повітнаросвіти (м. Старокостянтинів), 1922 р. – голова повітвідділу спілки Робітос 1920–1923 рр. – завідувач трудовою школою і одночасно (з 1921) – завідувач педкурсами.

З 1923 р. – постійний нештатний співробітник Комісії для складання історично-географічного словника української землі ВУАН, одночасно викладач райпартшколи (1923–1924), вчитель культурознавства трудшколи № 102 і голова місцевкому Робос № 247.

У 1926 р. захистив наукову працю «Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст.».

Протягом 19301933 рр. прочитав у ВУАН пять доповідей, був активним дописувачем газети «За радянську Академію» (19301932). Після розгрому ВУАН з 1934 р. працював у вузах і науково-дослідних установах Москви, не полишаючи української тематики.

Після 1930 р. ще кілька років працював у ВУАН в Археографічній та Історико-географічній комісіях і в Комісії для вивчення соціально-економічної історії України.

1946 р. захистив кандидатську дисертацію «Помещичий город времен Речи Посполитой (Староконстантинов XIVXVIII ст.)».

Плідним періодом наукової діяльності О. Барановича була праця в Інституті історії АН СРСР (з 1951), де вчений захистив докторську дисертацію, продовжував вивчення української історії, зокрема рідного міста, брав активну участь у колективних наук. працях як автор і ред. Один із визначних дослідників соціально-економічної історії України, а також Білорусі, Польщі і Литви XIVXVIII ст., в яких Баранович спростував хибні твердження про т. зв. «запустіння» України в середні віки, про начебто прогресивну місію польської колонізації українських земель та інше.

Список основних опублікованих праць

1925

Баранович О. З історії заселення Південної Волини. Спостереження над колонізацією і економічним життям волинського пограниччя XVIXVII вв. / О. Баранович // Записки істор.-філолог. від. ВУАН. – 1925. – Т. VI.

Баранович О. З проблем марксівської теорії пізнання / О. Баранович // Життя і революція. – 1925. – № 9.

1926

Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович // Студії з історії України. – 1926. Т. І. С. 190.

1928

Баранович О. «Пан Тадеуш» Міцкевича як історичний документ / О. Баранович // Україна. 1928. Кн. 4. С. 3435.

Баранович О. Панське місто за часів Польської держави: Старий Костянтинів / О. Баранович // Записки істор.-філолог. від. ВУАН. 1928. Т. XVII. С. 163.

Баранович О. Панське господарство в ключі Володарськім за часів Коліївщини / О. Баранович // Ювілейний збірник на пошану академікові М. С. Грушевському. Київ, 1928. Т. 1. С.274279.

1930

Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною. Ч. 1 : Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – Київ : Укрполіграфобєднання, 1930. 156 с. Б. ц.

1931

Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною / О. Баранович. – Київ, 1931.

1934

Баранович О. Історія на службі колоніальної політики Польщі / О. Баранович // Зап. іст.-археогр. інституту. Київ, 1934. С. 227249.

1947

Баранович О. Помещичий город времен Речи Посполитой (Староконстантинов XIVXVIII ст.): Автореф. / О. Баранович // Изв. АН СССР. Сер. ист. и филос. Москва, 1947. Т. IV. С. 183185.

Баранович О. Упадок города Речи Посполитой: Староконстантинов в XVIII в. / О. Баранович // Вопросы истории. 1947. № 8. С. 3049.

1950

Баранович О. Население предстепной Украины в XVI в. / О. Баранович // Ист. зап. Москва, 1950. Т. 32. С. 198232.

1951

Баранович О. Новый город западной Украины XVI в.: Основание Староконстантинова // Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. – 1951. Т. 3. С. 236263.

1952

Баранович О. Фольварки Вишневецкого ключа во второй половине XVIII в. / О. Баранович // Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-летия. Москва, 1952. С. 303310.

Баранович О. Хозяйство фольварка на юге Волыни в XVIII в. / О. Баранович // Материалы по истории земледелия СССР. Москва, 1952. Т. 1. С. 411458.

1955

Баранович О. Магнатское хозяйство на юге Волыни в XVIII в. / О. Баранович. – Москва : Акад. наук СССР, 1955 185 с.

***

Баранович О. Украина // Очерки истории СССР: Период феодализма. Конец XV в. начало XVII в. / Баранович. – Москва, 1955. С. 710735.

Баранович О. Украина и Белоруссия; Воссоединение Украины с Россией // Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в. / О. Баранович. – Москва, 1955. С. 667712.

1956

Баранович О. К изучению магнатских архівов Украины / О. Баранович // Проблемы источниковедения. Москва, 1956. Т. 5. С. 146158.

Баранович О. Правобережная Украина / О. Баранович // Очерки истории СССР: Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. Москва, 1956. С. 593600.

1959

Баранович О. Украина накануне освободительной войны середины XVII в.: Соц.-экон. Предпосылкивойны / О. Баранович. Москва, 1959.

1960

Баранович О. Опустошение и восстановление Правобережной Украины во второй пол. XVII и начале XVIII вв. / О. Баранович // История СССР. 1960. № 5. С. 148158.

1961

Баранович О. К вопросу о запустении и заселении украинских земель в XVI начале XVII вв. / О. Баранович // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. Москва, 1961. С. 4042.

2009

Баранович О. З історії заселення Південної Волині. Спостереження над колонізацією і економічним життям Волинського пограниччя ХVI–XVII вв. / О. Баранович // Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року / упоряд. В. Атаманенко, І. Рибачок. Острог : Остроз. акад., 2009. С. 4557.

Баранович О. Нове місто Західної України ХVI ст. (Заснування Староконстянтинова) / О. Баранович // Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року / упоряд. В. Атаманенко, І. Рибачок. Острог : Остроз. акад., 2009. С. 5893.

2021-12-08