Дослідники Великої Волині


Ауліх Вітольд Вітольдович

Ауліх Вітольд Вітольдович – український археолог польського походження, кандидат історичних наук, дослідник памяток словян та княжої доби Прикарпаття і Волині.

Народився 26 січня 1928 р. в сімї професора, завідувача кафедри й декана енерго-машинобудівного факультету Львівського політехнічного інституту. У 19451950 рр. навчався на філологічному факультеті Львівського університету Тоді зацікавився археологією, виконував лаборантську роботу, опрацьовуючи археологічні матеріали з досліджень І. Старчука у Пліснеську.

З 1953 р. і до кінця життя був пов’язаний з Інститутом суспільних наук (з 1993 р. – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича АН України). У 1954–1955 рр. провів перші самостійні археологічні дослідження на слов’янському поселенні Ріпнів, що лягли в основу його кандидатської дисертації.

З 1950 р. працював на посаді молодшого, а з 1963 р. – старшого наукового співробітника. Кандидатська дисертація «Давньоруське селище VІХІ ст. у с. Ріпнів Львівської обл.» (1960 р.).

У 1956–1964 рр. брав участь у розкопках однієї з найвідоміших тепер пам’яток слов’янського світу – Зимнівського городища поблизу Володимира на Волині, підсумки досліджень якого, викладені у монографії (1972), доводять, що воно було адміністративним, політичним та економічним центром одного із східнослов’янських племен – дулібів. У 1966–1969 рр. працював над темою укріплень княжої доби на Волині, обстежив багато городищ в долині р. Липа та в околицях Дубного (Борисковичі, Дитиничі та ін.), провів розкопки у літописних містах Пересопниці (Білівське городище) та Дорогобужі.

Протягом 25 років (19691994 рр.) вивчав княжий Галич. За період роботи експедиції під його керівництвом проведено наймасштабніші за всю історію вивчення Галича, дослідження. Тут вивчено понад 10 тис. м2 культурного шару на городищі, посадських районах та церквищах. У процесі розкопок відкрито 30 заглиблених житлових будівель, понад 60 печей від наземних споруд, сотні господарських ям, залізоплавильні та ювелірні майстерні, поховальні пам'ятки, досліджено оборонні лінії у різних місцях Крилоського городища.

В окремих статтях, розділах колективних праць обґрунтував концепцію про ранню історію міста, чим спричинився до відзначення його 1100-літнього ювілею, створення Національного заповідника, вирішив багато спірних питань щодо історичної топографії Галича, довів високий рівень культури і побуту мешканців столиці Галицько-Волинського князівства. Монографія про Галич не закінчена через хворобу.

Крім важливих пам’яток раннього середньовіччя, досліджував багатошарове поселення у Ромоші над Бугом, відкрив унікальний могильник в с. Дитиничі на Волині.

Автор майже 100 наукових праць, присвячених вивченню слов’янської та княжої доби Карпато-Волинського регіону, серед яких – книга про Зимнівське городище, розділи у шести колективних монографіях, статті, повідомлення.

Його перу належать численні рецензії на праці українських, білоруських та польських дослідників, відгуки на кандидатські та докторські дисертації. Він був учасником багатьох всесоюзних, республіканських та міжнародних конференцій археологів, наукових сесій археологів у Москві, Тбілісі, Мінську, Одесі та інших містах, одним з активних організаторів наради з проблем черняхівської культури у Львові в 1967 р.

Помер 21 листопада 1994 року у Львові.

Список основних опублікованих праць

1962

Ауліх В. В. Металеві пряжки і прикраси з верхнього горизонту городища в с. Зимне Волинської області / В. В. Ауліх // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – К. : АН УРСР, 1962. – Вип. 4. – С. 92–105.

1971

Ауліх В. В. До питання про місцезнаходжження літописної Пересопниці [нині село Рівненського району Рівненської області] / Ауліх В. В. // Середні віки на Україні. – К., 1971. – С. 168–176.

1972

Ауліх В. В. Зимнівське городище (слов’янська пам’ятка VIVII н.е. в Західній Волині) / В. В. Ауліх. – Київ : Наук. думка, 1972. – 124 с.

1982

Ауліх В. В. Населення південно-західного пограниччя Київської Русі (З історії Галицької землі VX ст.) / В. В. Ауліх // Київська Русь : культура, традиції. – Київ, 1982. – С. 4–11.

1990

Ауліх В. В. Давньоруський Галич у дослідженнях НТШ / В. В. Ауліх // Т. Шевченко і українська національна культура. – Львів, 1990. – С. 8182.

1992

Ауліх В. В. До історії давньої галицької архітектури / В. В. Ауліх // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 2. – Львів, 1992. – С. 82–83.

1993

Ауліх В. В. З історичної географії Галицької землі / В. В. Ауліх // Міжнар. наук. конф. «Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції» : тези доп. та повідомл., м. Галич, 19–21 серп. 1993 р. – Львів, 1993. – С. 31–33.

Література про нього

Мазурик Ю. Дослідники археологічних пам'яток Волині та їх археологічні колекції у фондах Волинського краєзнавчого музею / Ю. Мазурик // Нариси культури давньої Волині / ред. Г. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 40–51.

Позіховський О. Виробничий комплекс волино-люблінської культури в с. Зимне / О. Позіховський // Нариси культури давньої Волині / ред. Г. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 285–295.

Кучінко М. М. Відомі археологи – дослідники слов'яно-руського періоду історії Волині / М. М. Кучінко // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф.,11-13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 19-21.

2021-12-08