Дослідники Великої Волині


Антонович Володимир Боніфатійович

Антонович Володимир Боніфатійович – історик, археолог, археограф, етнограф, нумізмат та громадсько-політичний діяч; член-кореспондент Петербурзької АН, фундатор київської школи істориків, співзасновник та голова Історичного товариства імені Нестора Літописця, одна з чільних постатей українського національного руху 2-ї половини 19 ст.

Народився у 1834 р. в містечку Махнівці (тепер Козятинський район, Вінницької області), у родині зубожілих, безземельних польських шляхтичів.

Докторську дисертацію «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти Ольгерда» (1878) захистив у Київському університеті.

Став одним з ініціаторів заснування першого в Україні історичного журналу «Киевская старина» (1882), активно працював у ньому. Наприкінці 1890 – поч. 1891 рр. перебував у закордонному науковому відрядженні (Польща, Чехія, Австрія). У грудні 1891 р. – дійсний статський радник, 1892 р. затверджено позаштатним членом Імператорської археографічної комісії, а 1895 р. – заслуженим ординарним професором.

Відвідав з науковою метою архів Ватикану. Продовжував активно працювати в галузі археології та нумізматики. Особливу цінність має складений і виданий Антоновичем каталог «Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее университета св. Владимира» (1896).

Протягом 1872–1906 рр. завідувавав Нумізматичним музеєм Київського університету. Зібрав понад 10 тисяч експонатів.

У1903 р. Антоновича було нагороджено орденом св. Станіслава 1-го ст.  Він бере активну участь у підготовці та проведенні 3-го (1874) та 9-го (1899) археологічних зїздів у Києві, підготував 36 доповідей.

До початку його археологічних студій української археології як науки не існувало. Найважливіші праці з археології – «Раскопки в стране древлян» (1893), «Археологическая карта Киевской губернии» (1895), «Археологическая карта Волынской губернии» (1901).

В. Антонович вважав, що соціальне життя народу формується згідно з провідною ідеєю цього народу, а також відповідно до рівня його самосвідомості, культури, освіти, ніколи не обстоював національну винятковість, високо підносив роль культури в історії народу, орієнтуючись на західні взірці. Політичну роботу без культурних підстав вважав марною справою. Як послідовник еволюціонізму, не вірив у швидкі революційні зміни, вважаючи, що лише послідовна просвітницька діяльність та піднесення свідомості народу є єдино правильним шляхом.

Помер 21 березня 1908 р.

Список основних опублікованих праць

1868

Антоновыч В. Последние времена казачества на правой стороне Днепра: По актам с 1679 по 1716 год. Извлечено из 2-го тома ІІІ части Архива Юго-Западной России, изданного Киевскою комиссией для разбора древних актов / В. Антоновыч. – Киев, 1868. – 191 с.

1877

Антоновыч В. Колдовство: Документы – процессы – исследование / В. Антоновыч. – Санкт-Петербург, 1877. – 139 с.

1882

Антоновыч В. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI ст. (13621569) / В. Антоновыч // Киев. старина.  – 1882. – Т. І. янв. – С. 1–48.

Антоновыч В. Паны Ходыки, воротилы городского самоуправления в Киеве в XIVXVII ст. / В. Антоновыч // Киев. старина. – 1882. – февр. – С. 233–261.

1887

История Великого княжества Литовского / В. Антонович, Д. Іловайський. – Тернопіль, 1887. 207 с.

1989

Антоновыч В. З колишнього: [Вірш] / В. Антоновыч // Україна. – 1989. – № 45. – С. 15.

Антоновыч В. Литературные силы провинции / В. Антоновыч // Ефименко А. Южная Русь. – Спб., 1905. – Т. 2. – С. 297–315.

1990

Антоновыч В. Демко Многогрішний / В. Антонович // Україна. – 1990. – № 26. – С. 24.

Антоновыч В. Іван Виговський / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 14. – С.24.

Антоновыч В. Павло Тетеря / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 21. – С. 24.

Антоновыч В. Петро Дорошенко / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 33. – С.24.

Антоновыч В. Петро Конашевич-Сагайдачний / В. Антоновыч // Україна. – 1990. – № 1. – С. 24.

Антоновыч В. Юрась Хмельницький / В. Антоновыч // Украна. – 1990. – № 10. – С. 24.

1991

Антоновыч В. Коротка історія козаччини / В. Антоновыч. – Київ : Україна, 1991. – 158 с.

Антоновыч В. Про козацькі часи на Україні / В. Антоновыч; Післямова Слабошпицького; комент. О. Д. Василюка та І. Б. Гиміча. – Київ : Дніпро, 1991. – 238 с.

***

Антоновыч В. Іван Виговський / В. Антоновыч // Патріот Батьківщини. – 1991. – 27 квіт.

1993

Антоновыч В. Виклади про козацькі часи на Вкраїні: Запорожці, до історичної козацької культури / В. Антоновыч. – Київ, 1993. – С. 37–42.

1999

Антоновыч В. Сказання про невільників, що звільнилися із турецької каторги (1643) / В. Антоновыч ; пер. з рос. В. Шевчука // Самійло Кішка. – Київ, 1999. С. 115119.

Література про В.Б. Антоновича

1942

Дорошенко Д. Володимир Антонович: його життя й наукова та громадська діяльність / Д. Дорошенко. – Прага, 1942. – 168 с.

1989

Брайчевський М. Європеєць рідної історії / М. Брачейський // Україна. – 1989. – № 44. – С. 8–9.

1990

Римка В. М., Смолій В. А. В.Б. Антонович, як історик українського козацтва / В. М. Римка, В. А. Смолій // Укр. істор. журн [Київ]. – 1990. – № 9. – С. 109–115.

1991

Охріменко Г. В. В. Б. Антонович та дослідження неоліту Полісся / Г. В. Охріменко, О. М. Середюк // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф., 11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 29–31.

***

Киян О. Життєвий і творчий шлях В. Б. Антоновича / О. Киян // Укр. істор. журн [Київ]. – 1991. – № 2. – С. 64–72.

Петрівський С. Слово про історика / С. Петрівський // Жовтн. зорі. – 1991. – 25 квіт.

1992

Щербань Т. Лицар вільного українства / Т. Щербань // Вісн. АН України. – 1992. – № 9. – С. 83–94.

1993

Середяк А. «Діячі «Просвіти» : Нарис історії «Просвіти» / А. Середюк. – Львів ; Краків ; Париж, 1993. – С. 118–119.

1994

Станович М. Пам’ятник Великій Людині, на який вдячні нащадки так і не спромоглися / М. Станович // Подолія.1994.15 січ.

1995

Антонович В. Б. Моя сповідь: вибрані історичні та публіцистичні твори / В. Б. Антонович ; упоряд. О. Тодійчук, В. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1995. – 816 с.

***

Колесник В. Наукова спадщина В.Б. Антоновича в оцінці М.С. Грушевського / В. Колесник // Київ. старовина. – 1995. – № 3. – С. 78–83.

1998

Михайлова Р. Волинь у науковому спадку В. Б. Антоновича / Р. Михайлова // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф., 29–30 верес. 1998 р. / М-во культури і мистецтв України ; Рівнен. держ. ін-т культури.  Рiвне : Волин. обереги, 1998.  С. 7477.

2000

Катренко А. Українські молодіжні гуртки і організації 80-90 років ХІХ ст. / А. Катренко // Історія України. – 2000. – черв. – С. 10–18.

2010

Терський С. Антонович Володимир Боніфатієвич / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Львів. політех., 2010. – С. 162–163.

***

Антонович Володимир (18341908) // Енцикл. народознавства. Київ, 1993. Т. 1. С. 50.

Володимир Боніфатійович Антонович // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1994 року : біобібліогр. покажч. – Вінниця, 1994. – С. 18–21.

З-над Божої ріки: Літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. М. Подолинного. Вінниця : Континент Прим, 2001. С. 1112.

2021-10-18