Дослідники Великої Волині


Левицький Орест Іванович

Левицький Орест Іванович історик, правознавець, археограф, архівіст, етнограф, белетрист, член Української Академії наук (1918 р.) і її другий президент (19191922 рр.).

Народився 13 (25) грудня 1848 р. у с. Маячка Кобеляцького повіту в сімї диякона Михайлівської церкви. Належав до старого священницького роду Носів-Левицьких. Початкову освіту одержав удома.

У 18591869 рр. Навчався у Полтавському духовному училищі та Полтавській духовній семінарії. Як кращий учень був рекомендований на навчання до духовної академії, але несподівано для всіх вступив до Київського університету, де студіював на юридичному, а згодом на історико-філологічному факультеті. Закінчивши у 1874 p. навчання, влаштувався на роботу вчителем, одночасно працював діловодом в Київській комісії для перегляду давніх актів, в 18741921 рр. її секретар.

Досліджував і публікував архівні матеріали до історії України XVIXVIII ст., зокрема, народного побуту, звичаєвого права, церковно-релігійних рухів.

Автор численних історичних праць: «Очерки внутренней жизни Малороссии во второй половине XVII ст.» (1875 р.), «Очерки народной жизни в Малороссии XVII ст.» (1901 р.).

Помер 9 травня 1922 р. у селі Драбів, нині Черкаської області; похований у с. Митлашівка поблизу Драбова.

Список основних неопублікованих праць

1875

Левицкий О. Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVII в. / О. Левицкий. – Київ, 1875.

1878

Левицкий О. Опыт исследования о летописи Самовидца / О. Левицкий // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам. – Київ, 1878.

1880

Левицкий О. О семейных отношениях в Юго-Западной Руси в ХVI–ХVII веках / О. Левицкий // Русская старина. – 1880. – № 11.

1882

Левицкий О. Южно-русские архиереи ХVI–ХVII веков / О. Левицкий  // Киевская старина. – 1882. – № 1.

1883

Левицкий О. Богдан Хмельницкий: Биографический очерк / О. Левицкий // Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. – Київ, 1883 – Вып. 1.

1884

Левицкий О. Внутреннее состояние Западно-Русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце ХVI ст. и уния / О. Левицкий. – Київ, 1884.

1885

Левицкий О. Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий и Острожский: Историко-биографический очерк с его портретом / О. Левицкий // Памятники русской старины в Западных губерниях. 1885Вып. 8: Холмская Русь.

Левицкий О. Ипатий Потий. Киевский униатский митрополит: Историко-биографический очерк с его портретом / О. Левицкий // Памятники русской старины в Западных губерниях. 1885Вып. 8: Холмская Русь.

1892

Левицкий О. Историческое описание Владимиро-Волынского Успенского храма, построенного в половине ХII в. князем Мстиславом Изяславовичем / О. Левицкий. – Киев ; Владимир-Волынский, 1892.

1893

Левицкий О. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов (1843–1893). Историческая записка о ее деятельности / О. Левицкий. Київ, 1893.

1900

Левицкий О. Южно-русская женщина в ХVI–ХVIII вв. / О. Левицкий //  Иллюстрированный сборник Киевского литературно-артистического общества. Київ, 1900.

1902

Левицкий О. Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVII в. / О. Левицкий. – Київ, 1902.

1906

Левицкий О. О положении крестьян в Юго-Западном крае во 2-й четверти ХIХ в. / О. Левицкий // Киевская старина. – 1906. – № 7/8.

1909

Левицкий О. Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в ХVI–ХVII вв. / О. Левицкий. – Київ, 1909.

1930

Левицький О. По судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ї пол. 17 віку / О. Левицький. Харків, 1930.

Література про  Левицького О. І.

1923

Василенко М. П. Академік Орест Іванович Левицький / М. П. Василенко // Записки соціально-економічного відділу УАН. – Київ, 1923. – Т. 1.

1924

Грушевський М. Левицький Орест Іванович / М. Грушевський // Україна. – 1924. – Кн. 1–2.

1968

Москвич Л. Г. Видатний історик, археограф, архівіст (До 120-річчя від дня народження О. І. Левицького) / Л. Г. Москвич, А. І. Сторчак // Український історичний журнал. – 1968. – № 12.

1971

Москвич Л. Г. Творчий шлях О. І. Левицького / Л. Г. Москвич // Історіографічні дослідження в Українській РСР. – 1971. – Вип. 4.

1989

Сарбей В. Г. О. І. Левицький – президент Української академії наук («Білі плями» в історії Академії наук. 1918–1922 рр.) / В. Г. Сарбей, Л. Г. Москвич // Український історичний журнал. – 1989. – № 5.

1993

Орест Левицький (1848–1922) : біобібліогр. покажч. / Полтав. краєзнав. музей, Образотворчо-краєзнав. асоціація «Українська лінія» ; авт.- уклад. В. О. Мокляк. – Полтава, 1993. – 112 с. – (Вчені Полтавщини).

***

Журба А. С. О. І. Левицький як дослідник історії Волині / А. С. Журба // Матеріали ІV наук.-краєзн. конф. «Остріг на порозі 900-річчя» / Науково-краєзнавче т-во»Спадщина». – Острог, 1993. – С. 47–50.

Мокляк В. Зв’язки О. І. Левицького з Полтавською вченою архівною комісією / В. Мокляк // Архівний збірник на посвяту 90-річчя Полтавської вченої архівної комісії. – Полтава, 1993.

1997

Баран Є. М. Художня проза Ореста Левицького / Є. М. Баран // Київська старовина. – 1997. – № 5.

1998

Москвич Л. Г., Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848–1922 рр.): Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього / Л. Г. Москвич, В. Г. Сарбей. – Київ, 1998.

2002

Терещенко К. П. Левицький Орест Іванович / К. П. Терещенко // Особові архівні фонди Інституту рукопису. – Київ, 2002.

2003

Москвич Л. Г. Орест Левицький / Л. Г. Москвич // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 12. – Київ, 2003.

Усенко І. Б. Левицький Орест Іванович / І. Б. Усенко // Антологія української юридичної думки. – Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – Київ, 2003.

2004

Герасименко Н. Левицький Орест Іванович / Н. Герасименко // Українські історики XX століття : біобібліогр. довід. / Ін-т історії України НАН України – Київ, 2004. – Вип. 2, ч. 2. – С. 114–116.

2005

Гуцал П. Левицький Орест Іванович / П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 : Київ ; Одеса. – С. 332.

Коробчук І. Орест Левицький – дослідник культурної спадщини Волинської губернії / І. Коробчук // Волинська ікона : дослідження та реставрація : наук. зб. Луцьк : Надстиря, 2005. Вип. 12 : Матеріали 12 міжн. наук.конф.. м. Луцьк, 2728 жовт. 2005 р. С. 116118.

2009

Балушок В. Наукова спадщина Ореста Левицького в контексті етнологічної науки / В. Балушок // НТЕ. – 2009. – № 2.

Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: до 160-річчя від дня народження / І. Гирич // Сучасність. – 2009. – № 3/4. – С. 197– 212.

2010

Балушок В. Наукова спадщина Ореста Левицького в контексті етнологічної науки / В. Балушок // Берегиня : Всеукраїнський народний часопис. 2010. Ч. 3. С. 1017.

Боряк Г. Археоргафічна діяльність академіка Ореста Левицького: реалізовані і нездійснені проекти / Г. Боряк // Україна крізь віки : зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – С. 904–915.

Бусенко І. Б. Правові аспекти наукової творчост і академіка О. І. Левицького / І. Б. Бусенко // Правова держава : щоріч. наук. пр. – 2010. – Вип. 21. – С. 9–18. – Бібліогр.: с. 17–18.

Жадькоко В. Левицький Орест Іванович / В. Жадькоко // Жадькоко В. Черкащина : універс. енциклопедія : документ.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В. Жадько ; ред. О. Лукянчук. – Київ, 2010. – С. 515 : портр.

Удод О. Орест Іванович Левицький як організатор української історичної науки / О. Удод // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ, 2010. – Вип. 20 : Історіографічним дослідженням – 40 років! (1968–2008). – С. 122–130.

2013

Козачук К. О. Історія і право у повісті Ореста Левицького «Ганна Монтовт» / К. О. Козачук // Вісн. Академії адвокатури України. – 2013. – № 2. – С. 118–123.

2022-03-15