Фотоколекції


Magni Ducatus Lithuaniae, 1613 р. (1631 р. вид.)

Розділ: Мапи Волині

Title: “Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio / ill[ustri]ss[i]mi ac excell[si]ss[i]mi Pri[n]cipis et D[omi]ni D. Nicolai Christophori Radziwil D. G. Olycae ac in Nieswies Duces S. Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mer comitis, et S. Sepulchri Hirosolimitani Militis etc. opera cura et impensis facta ac in lucem edita​”

​(пер.: Точний опис Великого князівства Литовського та інших прилеглих до нього регіонів )

Автор карти: Томаш Маковський (пол. Tomasz Makowski) - польський і білоруський друкар, художник і гравер, творець карти Великого князівства Литовського. Відомо, що у її виконанні карти крім Т. Маковського брали участь ще кілька майстрів, оскільки робота, яка тривала близько 20 років (до 1595), вимагала великих зусиль, пов'язаних з фіксацією окремих місць, видів міст і містечок, нарешті - з гравіюванням зібраного образотворчого матеріалу. Безумовно, Т. Маковський використовував вже існуючі роботи, наприклад карти В. Мюнцера (1493), М. Кузанського (1520), А. Пограбки (1580-ті), де були показані землі Великого Князівства Литовського. Виконана Т. Маковським карта друкувалася за кордоном. Перший раз - можливо, у Гданську або Аугсбурзі (1603). Потім вона була повторена в Амстердамі в майстерні В. Блауа (1613).

Джерело

 

Description: This is the famous Radvila’s (Radziwill) map of Lithuania which occupies a very prominent position among works of European cartography from the end of the 16th and the beginning of the 17th century and is an important contribution to the progress in the mapping of the whole continent. The map had its beginning in 1586 when Prince Michael Radziwill commissioned M. Strubicz to survey the entire Lithuanian state which then included Poland. The resulting map was so accurate and detailed that it provided the basis for all subsequent maps of the area during the 17th and 18th centuries: rivers and small communities are not only indicated but considerable historical information is also provided. It also includes a number of historical notations and two vignettes illustrating important battles west of Smolensk and between Braclaw and Cherkasy. It is the first published map to include the name “Ukraina.” The region west of Kiova (Kyiv) is called Volynia Ulterior, quae tum Ukraina tum nis ab aliis volcitatur. The map shows 1020 towns and villages and within the boundaries of the Grand Dutchy of Lithuania alone there are 511 towns, 31 villages, and 1 monastery.

(пер.: Опис: Це знаменита карта Литви Радзивіла (Радзівілла), яка займає дуже помітне місце серед творів Європи картографії з кінця 16-го і початку 17-го століття і є важливим внеском у прогрес картографування всього континенту. Карта бере свій початок у 1586 р., коли князь Михайло Радзивілл доручив М. Струбічу обстежити всю Литовську державу, до складу якої входила тоді Польща. Отримана карта була настільки точною та детальною, що стала основою для всіх наступних карт території протягом 17-го та 18-го століть: річки та невеликі населені пункти не лише вказані, але й надано значну історичну інформацію. Він також містить ряд історичних приміток і дві віньєтки, що ілюструють важливі битви на захід від Смоленська та між Брацлавом і Черкасами. Це перша опублікована карта з назвою «Україна». Область на захід від Києва називається Волинь (сучасна територія України). На карті зображено 1020 міст і сіл, а лише в межах Великого князівства Литовського налічується 511 міст, 31 село та 1 монастир.)

Comes from Willem Janszoon Blaeu atlas ” Theatrum orbis terrarum, sive atlas novus in quo tabulae et descriptiones omnium regionum ” engraved by Graveris Hessel Gerritsz, published in Amsterdam, 1631. (пер.: Походить з атласу Віллема Янзуна Блау «Театр світу, або новий атлас, що містить карти та описи всіх регіонів/Видовище Круга Земного» вигравіруваного гравером Гесселем Геррітсом, опублікованого в Амстердамі, 1631).

Map Maker: Hessel Gerritsz /  Willem Janszoon Blaeu

Frame size: 80,8 x 79,2 cm​​

Place / Date:​ Amsterdam / 1631

Technique: copper engraving / Техніка: гравюра на міді

Condition: Very good condition. Attractive hand coloring. Few restorations along the horizontal folds and small splits. Watermarked paper.

Джерело: Antique-maps.LT

2024-02-29