Дослідники Великої Волині


Ярмошик Іван Іванович

Ярмошик Іван Іванович доктор історичних наук, професор.

Народився 3 лютого 1959 року у с. Устя, Корецького району Рівненськї області. У 1981 р. закінчив із відзнакою історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Трудову діяльність розпочав науковим працівником Житомирського обласного краєзнавчого музею, завідував відділом охорони пам’яток цього музею, був відповідальним секретарем Житомирської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток.

У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію «Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХХХ ст.». Педагогічну роботу розпочав у 1998 р. викладачем Житомирської філії МАУП, у 2000 р. перейшов на роботу в Житомирський державний педагогічний університет на посаду старшого викладача кафедри історії та політології. Із утворенням у 2001 р. історичного факультету в системі цього університету був призначений завідувачем кафедрою всесвітньої історії. У 2004 р. – декан історичного факультету. Із грудня 2007 р. – докторант кафедри історії України Національного Педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. З 2011 р. – завідувач новоствореної кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства.

Кандидат історичних наук з 1998 р. Вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії присвоєно у 2003 р. Доктор історичних наук з 2011 р. Докторську дисертацію на тему «Польська історіографія 1800–1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині» захистив 26 травня 2011 р. Вчене звання професора кафедри спеціальних історичних дисциплін присвоєно у 2013 році.

Основні напрямки наукових досліджень

- проблеми вітчизняної та зарубіжної історіографії;

- актуальні проблеми української історії у висвітленні польської, російської історіографій.

Список основних опублікованих праць

1983

Ярмошик И. Работы Житомирского краеведческого музея / И. Ярмошик // Археологические открытия 1983 г. Москва : Наука, 1985. – С. 377378.

1991

Ярмошик І. Преображенський собор в Овручі / І. Ярмошик // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф. 1416 листоп. 1991 р.. Рівне, 1991. С. 1921.

1993

Ярмошик І. Апполоній Сендульський – дослідник історії Волині / І. Ярмошик // Тези наук. конф. до 100-річчя Волинського Єпархіального давньосховища. – Житомир, 1993. – С. 16–18.

1994

Ярмошик І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях православного духовенства (друга пол. ХІХ ст) / І. Ярмошик // Історія релігій в Україні : тези повідомл. ІV круглого столу. – Київ ; Львів, 1994. – С. 206–208.

Ярмошик І. Юрій Немирич – видний представник козацької старшини середини ХVІІ століття / І. Ярмошик // Козацькі часи на Житомирщині. – Житомир, 1994. – С. 48–58.

1995

Ярмошик І. Ідеї протестантизму на Житомирщині в. ХVІІ столітті / І. Ярмошик // Історія релігій в Україні : тези повідомл. Міжнар. V круглого столу, м. Львів, 3–5 трав. 1995 року. – Київ ; Львів, 1995. – С. 523–525.

Ярмошик І. Краєзнавча діяльність Тіта Вержбицького / І. Ярмошик // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. – 1995. – С. 273–275.

1996

Ярмошик І. Вплив київської історичної школи В. Б. Антоновича на розвиток волинського краєзнавства другій половині ХІХ століття / І. Ярмошик // Третя Академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 1996. С. 171190.

Ярмошик І. Історія Волині в дослідженнях Андрія Хойнацького / І. Ярмошик // Історія релігій в Україні : тези повідомл. VІ Міжнар. круглого столу, м. Львів, 3–8 трав. 1996 р. – Львів, 1996. – С. 254–256.

1997

Ярмошик І. Житомир древній. Спроба реконструкції історії міста до кінця ХІV ст. – Житомир : Журфонд, 1997. – 48 с.

***

Ярмошик І. Етапи становлення історичного краєзнавства Волині в другій половині ХІХ ст. / І. Ярмошик // Українська національна ідея: історія і сучасність : наук. зб. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 70–73.

1998

Ярмошик І. Становлення історичного краєзнавства Волині в ХІХ на поч. ХХ ст. Житомир : Волинь, 1998. 24 с.

1999

Ярмошик І. З історії релігійного вільнодумства на Житомирщині в першій половині ХVІІ століття / І. Ярмошик // Науковий збірник Житомирської філії МАУП. Додаток до журналу «Персонал». – 1999. – січ. – С. 63–64.

2000

Ярмошик І. Збройні виступи населення Житомирщини проти польсько-католицького гніту в ХVІІ ст. / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наук. ст. – 2000. – Вип. 9. – С. 112–114.

2001

Ярмошик І. Давня історія міста Житомира до кінця ХІV століття / І. Ярмошик // Історія України. – 2001. – № 5.

Ярмошик І. Історичне краєзнавство Східної Волині в контексті української історіографії 1920-30 рр. / І. Ярмошик // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття : наук. зб. «Велика Волинь. – Житомир, 2001. – Т. 22 – С. 96–102.

Ярмошик І. Краєзнавство Східної Волині в 20-ті роки ХХ століття / І. Ярмошик // Українська історіографія на рубежі століть. – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 167–176.

2002

Ярмошик І. Володимир Антонович та історичне краєзнавство Волині другої половини ХІХ століття : навч.-метод. посіб. / І. Ярмошик // Житомир : Поліграф. центр Житомир. пед. ун-ту, 2002. – 44 с.

Ярмошик І. Історія українського козацтва в дослідженнях волинських краєзнавців другої половини ХІХ ст. / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірка наук. ст. – 2002. – Вип. 11. – С. 112–116.

2003

Ярмошик І. Археологічне минуле Житомирщини / І. Ярмошик // Житомирщина: Історичний нарис. Житомир, 2003. С. 727.

Ярмошик І. Родовід Юрія Немирича на Житомирщині (ХVІ–ХVІІ ст.) / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірка наук. ст. – 2003. – Вип. 12. – С. 193–198.

2004

Ярмошик І. Історія українського козацтва в дослідженнях Ореста Фотинського / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірка наук. ст. – 2004. – Вип. 13. – С. 171–175.

Ярмошик І. Становлення місцевих органів державної влади Волинської губернії в період Гетьманату (травень-грудень 1918 р.) / І. Ярмошик // Матеріали ХІ Подільської істор.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 264–273.

2005

Ярмошик І. Дослідження історії Волині вченими української діаспори / І. Ярмошик // Студії Камянець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільский : Оіюм, 2005. – С. 130–145.

2006

Ярмошик І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХХХ століть / І. Ярмошик. Житомир : Волинь, 2006. 216 с.

2007

Ярмошик І. Житомирщина в контексті світової та вітчизняної історіографії / І. Ярмошик // Житомирщина: минуле, сьогодення. Поступ у майбутнє. – Житоми р: ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 181–191.

Ярмошик І. Коліївщина у висвітленні польського мемуариста кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірка наук. ст. – 2007. – Вип. 16. – С. 286–290.

2008

Ярмошик І. Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття / І. Ярмошик // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 14.– С. 219–228.

Ярмошик І. Історія українського козацтва на сторінках «Encyklopedii Kresów» / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірка наук. ст. – 2008. – Вип. 17. – С. 200–204.

Ярмошик І. Польська мемуаристика першої половини ХІХ ст. про Волинь / І. Ярмошик // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 2. – С. 72–75.

2009

Ярмошик І. Волинські мотиви в історичних дослідженнях Юліана-Урсина Нємцевича. Історія. Філософія. Релігієзнавство / І. Ярмошик. 2009. № 4. С. 5154.

Ярмошик І. Історія Житомира в контексті історіографічного процесу в Україні ХІХ століття / І. Ярмошик // Житомиру – 1125 : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 1125 річчю заснув. М. Житомира, 6–8 жовт. 2009 р., м. Житомир. – Житомир : М. Косенко, 2009. – С. 3–13.

Ярмошик І. Кароль Сенкевич як дослідник історії Волині та слов’янщини і культурно-просвітницький діяч першої половини ХІХ ст. / І. Ярмошик // Часопис української історії. – 2009. – Вип. 15. – С. 130–136.

Ярмошик І. Події Волинської історії у висвітлені польського мемуариста Яна Дуклана Охотського (кінець ХVІІІ – початок ХIX ст.) / І. Ярмошик // Часопис Української Історії. – 2009. – Вип. 14. – С. 119–124.

Ярмошик І. Проблеми волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794–1864 рр) / І. Ярмошик // Вісник Київ. Нац. лінгвіст. ун-ту. Серія історія, економіка, філософія. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – 2009. – Вип. 15. – С. 225–231.

Ярмошик І. Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського / І. Ярмошик // Інтелігенція і влада. – 2009. – Вип. 16. – С. 265–275.

2010

Ярмошик І. Волинезнавчі дослідження Яна Марека Гіжицького (1844–1915 рр.) / І. Ярмошик // Часопис української історії. – 2010. – Вип. 18.– С. 94–99.

Ярмошик І. Генеалогічні долі княжих родів Волині у дослідженнях польських істориків ХІХ ст. / І. Ярмошик // Мандрівець. – 2010. – № 3. – С. 45–49.

Ярмошик І. Головні напрямки історико-краєзнавчого вивчення Волині Польськими науковцями у 1930-х роках / І. Ярмошик // Волинські історичні записки: збірник наукових праць. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – Вип. 4. – С. 37–46.

Ярмошик І. Історико-етнографічні дослідження Волині та слов’янщини Зоріана Доленги-Ходаківського / І. Ярмошик // Інтелігенція і влада. – 2010. – Вип. 19 – С. 232–242.

Ярмошик І. Історико-краєзнавчі дослідження Якуба Гофмана (1896–1964 рр.) та його педагогічно-організаційна діяльність у справі вивчення Волині у 1930-х роках / І. Ярмошик // Інтелігенція і влада. – 2010. – Вип. 20. – С. 240–251.

Ярмошик І. Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездзєцького // Часопис укр. історії. – 2010. – Вип. 17. – С. 49–55.

Ярмошик І. Історія населених пунктів Волині на сторінках «Słownika Geograficznego Królesstwa Polskiego» (друга половина ХІХ ст.) / І. Ярмошик // Грані – № 3. – 2010. – С. 12–16.

Ярмошик І. Листопадове (1830–1831) та Січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису «Rocznik Wołynski» (1930-ті рр.) / І. Ярмошик // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 24–27.

Ярмошик І. Мемуари Юзефа Понятовського (1763–1813) та Северина Букара (1773–1853) про військові події на Волині наприкінці ХVIIІ ст. / І. Ярмошик // Часопис Української Історії. – 2011. – Вип. 19. – С. 51–63.

Ярмошик І. Польська історична наука про військові події на Волині у середині ХVII ст. (на прикладі Чуднівської битви 1660 р.) / І. Ярмошик // Грані. – 2010. – № 1. – С. 7–11.

Ярмошик І. Постать волинського князя Романа Сангушка у дзеркалі польської історіографії ХІХ ст. / І. Ярмошик // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 3/4. – С. 25–31.

Ярмошик І. Томаш Падурра – співець-романтик історії України та Волині. Література та культура Полісся. – Вип. 57 : Регіональні економічні, релігійні, освітянсько-наукові та культурно-мистецькі проблеми в загальноукраїнському контексті. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С. 49–57.

Ярмошик І. Участь волинських дослідників у підготовці матеріалів «Polskiego Słownika Biograficznego» у 1930-х роках / І. Ярмошик // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2010. – № 22. – С. 89–94.

2011

Ярмошик І. Релігійні відносини на Волині у висвітленні польських дослідників 1800–1939 рр. / І. Ярмошик // Вісник Київ. Нац. лінгвіст. ун-ту. Серія «Історія, економіка, філософія». – 2011. – Вип. 16. – С. 95–102.

2012

Ярмошик І. Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів / І. Ярмошик // Грані. – № 3. – 2012. – С. 3–7.

Ярмошик І. Господарське життя волинського регіону у працях польських дослідників ХІХ – першої третини ХХ ст. / І. Ярмошик // Часопис укр. історії. – 2012. – Вип. 19. – С. 95–104.

Ярмошик І. Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. / І. Ярмошик // Гуржіївські істор. читання. – Вип. 5. – 2012. –С. 69–72.

Ярмошик І. Дослідження історії України польським істориком Владиславом Томкевичем (1899-1982 рр) / І. Ярмошик // Гілея. – 2012. – Вип. 66.

Ярмошик І. Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині / І. Ярмошик // Інтелігенція і влада. 2012. Вип. 24. С. 191202.

Ярмошик І. Історико-краєзнавчі дослідження Волині Тадеушом Стецьким (1839–1888 рр.) / І. Ярмошик // Часопис укр. історії. – 2012. – Вип. 20. – С. 84–93.

Ярмошик І. Історичне минуле міста Овруча в дослідженнях польських науковців ХІХ ст. / І. Ярмошик // Волинські істор. записки. 2012. Вип. 8. С. 142147.

Ярмошик І. Історія уніатської (греко-католицької) церкви в дослідженнях Едварда Ліковського (18361915 рр.) / І. Ярмошик // Наук.часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки : зб. наук. пр. – Вип. 9. – 2012. С. 328335.

Ярмошик І. Постать Прецлава Лянцкоронського в польській та українській історіографіях / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2000. – Вип. 21. – С. 99–115.

Ярмошик І. Українське козацтво першої половини ХVІІ ст. у дослідженнях польського історика В. Томкевича (1899–1982 рр.) / І. Ярмошик // Матеріали Волинської Міжнар. істор.-краєзн. конф. – 2012. – С. 395–399.

Ярмошик І. Чуднівська військова кампанія 1660 р. в історії України / І. Ярмошик // Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини. – 2012. – С. 128–132.

2014

Ярмошик І. Волинський князь Роман Сангушко (бл. 1537–1571 рр.) в історії України та Речі Посполитої / І. Ярмошик // 1 Волинські обласні краєзнавчі читання, присвяч. пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2014. – С. 278–282.

Ярмошик І. Православна церква Волині у висвітленні польських дослідників ХІХ поч. ХХ ст. / І. Ярмошик // Історія та сучасність православя на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. – Луцьк, 2014. С. 147153.

2015

Ярмошик І. Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва / І. Ярмошик // Славістична збірка. – Київ : Ін-т укр.. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАНУ, 2015. – Вип. 1. – С. 76–107.

Ярмошик І. Історичні погляди Гуго Коллонтая (1750–1812 рр.) / І. Ярмошик // «Ateny Wołyńskie» – między hisorią a wspόłczesnością. / «Волинські Афіни» – між історією і сучасністю. – Olsztyn ; Кременець, 2015. – С. 343–350.

Ярмошик І. Релігійне питання в унійних документах по творенню Речі Посполитої (ХІV–ХVІ ст. / І. Ярмошик // Історія та сучасність православ’я на Волині. 2015. С. 175180.

Ярмошик І. Українське козацтво на зламі ХVIXVII ст. у світлі урядових рішень Речі Посполитої / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2015. –Вип. 24.– С. 195–199.

2016

Ярмошик І. Історія міста Бердичева в дослідженнях польських авторів ХІХ ст. / І. Ярмошик // Музеї Бердичівського краю : історія і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь». – Бердичів : Мельник М. В., 2016. – Вип. 54. – С. 171–188.

Ярмошик І. Листи Станіслава Жолкєвського як джерело до історії українського козацтва на зламі ХVІ–ХVІІ ст. // Славістична збірка. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАНУ, 2016. – Вип. 2. – С. 43–80.

Ярмошик І. Станіслав Жолкєвський і українські козаки: вороги чи бойові побратими? / І. Ярмошик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2016. – Вип. 25. – С. 189–195.

Ярмошик І. Чуднівський регіон в історії козацьких рухів кінця ХVІ століття / І. Ярмошик // Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині : наук. зб. «Велика Волинь». – Бердичів : Мельник М. В., 2016. – Вип. 53. – С. 35–48.

2017

Ярмошик І. «Апологія» Бернарда Претвича як джерело до історії українського козацтва середини ХVІ ст. / І. Ярмошик // Славістична збірка. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАНУ, 2017. – Вип. 3. – С. 17–49.

Ярмошик І. Історія України в мемуарах польських авторів першої половини ХVII ст. / І. Ярмошик // Україна Європа Світ : між нар. зб. наук. пр. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2017. – С. 267–276.

Ярмошик І. Постать Ігнація Яна Падеревського в історіографічних студіях / І. Ярмошик // Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика Волинь». – Бердичів : Мельник М. В., 2017. – Вип. 56. – С. 224–229.

2018

Ярмошик І. «Latopisiec albo kroniczka...» Йоахима Єрлича як джерело до історії України ХVII ст. / І. Ярмошик // Переяславський літопис : зб. наук. ст.. – Переяслав- Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – С. 63–70.

2019

Ярмошик І. Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала Джованні Коммендоні про українські землі другої половини ХVІ ст. / І. Ярмошик // Інтелігенція і влада. – 2019. – Вип. 41. – С. 197–210.

2022-03-14