Дослідники Великої Волині


Шостак Інна Віталіївна

Шостак Інна Віталіївна – секретар вченої ради Національного університету «Острозька академія», кандидат історичних наук, доцент

У 2002 році здобула ступінь магістра історії у Національному університеті «Острозька академія». Протягом 2002–2004 рр. здобувала ступінь кандидата історичних наук у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

Із 2004 р. і до сьогодні працює у Національному університеті «Острозька академія»; обіймає посаду доцента кафедри політології та національної безпеки; є секретарем вченої ради при університеті.

Список основних опублікованих праць

2003

Шостак І. Олекса Стефанович : поезії дух / І. Шостак // Волання з Волині. 2003. лип.–серп. С. 4142.

Шостак І. Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині після повстання 1830–31 рр. / І. Шостак // Матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф. «Поляки на Волині: історія і сучасність», 17–19 жовт. 2003 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. Житомир : М. Косенко, 2003. С. 105115.

Шостак І. Юрій Любомирський очима польського дослідника  / І. Шостак // Волання з Волині. 2003. листоп.–груд. С. 4142.

2004

Шостак І. В. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття : Автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. В. Шостак / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б.в.], 2004.– 20 с.

***

Шостак І. В. Ліквідація маєтків римо-католицького духовенства на Волині після 1830 року / І. В. Шостак // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного універститету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 294–299.

Шостак І. «Медики Острога» Рафаеля Шпізеля : рецензия / І. Шостак // Волання з Волині. – 2004. – верес.–жовт. – С. 33–34.

Шостак І. Суспільна діяльність Луцько-Житомирського Римо-Католицького єпископа К. К. Цецішовського / І. Шостак // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки. Луцьк-Колодяжне, 1819 трав. 2004 р. / упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2004. Вип. 3. С. 386389.

2006

Шостак І. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького / І. Шостак, В. Павлюк // Наукові записки. Історичні науки. Острог : Остроз. акад., 2006. Вип. 6. С. 159169.

***

Робимо разом (активні форми навчання) : навч. посібник / Нац. ун-т «Острозька академія» ; пер. І. Шостак, О. Завадська ; упоряд. П. М. Кралюк. Острог : Остроз. академ., 2006. 64 с.

2008

Шостак І. Священик, редактор, учений [о. Вітольд-Йосиф Ковалів] / І. Шостак // Волання з Волині. – 2008. – трав.–черв. – С. 5–7.

2012

Шостак І. В. Основні аспекти становлення адмінстративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII початку ХХ ст. / І. В. Шостак // Наукові записки : відп. за вип. С. І. Жилюк. Острог : Остроз. акад., 2012. С. 326335.

2014

Шостак І. Свято костелу, товариства і «Волання з Волині» / І. Шостак, В. Філяровський // Замкова гора [Острог]. 2014. 15 листоп. С. 6.

2015

Шостак І. В. Оцінка екологічних загроз Рівненщини та сусідніх областей в контексті сталого розвитку / І. В. Шостак, О. І Портухай, Д. В. Лико // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : зб. наук. пр. ІІ-ї Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Рівне, 21–23 жовт. 2015 р. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за ред. Д. В. Лико. Рівне : РДГУ, 2015. С. 204205.

2018

Шостак І. В. Відносини між російським самодержавством і Ватиканом наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ століття: значення для сьогодення / І. В. Шостак // Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy / red. E. Szczot. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. – S. 107–121.

2020

Шостак І. В. Опір змінам в організаціях в умовах пандемії / І. В. Шостак // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 груд. 2020 р. – Київ : ДУІТ, 2020. – С. 91–93.

2022-03-14