Дослідники Великої Волині


Фотинський Орест Авксентійович

Фотинський Орест Авксентійович український історик-краєзнавець, один із засновників Товариства дослідників Волині.

Народився у сім’ї священника села Батькове Кременецького повіту Волинської губернії. Початкову освіту здобув в Кременецькому духовному училищі. Протягом 18771883 рр. навчався у Волинській духовній семінарії, опісля закінчив Київську Духовну Академію. Працював у чоловічих школах та гімназіях (19051908), викладачем Волинського жіночого духовного училища та в духовній семінарії (19161918). У 19171918 рр. викладав історію України у Волинському народному університеті, з жовтня 1919 р. – у Волинському Інституті народної освіти. Завідував архівною секцією Губернського комітеті охорони пам’яток мистецтва (19191922), Губернським архівним управлінням (19221923) та був заступником завідувача цього управління (19241925). Брав участь у створенні та діяльності Товариства дослідників Волині, яке діяло у Житомирі в 19001920 рр.; у 20-х роках організував Історичний архів при Волинському губернському архівному управлінні, завідував історичним відділом Волинського науково-дослідного музею.

Орест Фотинський у складі Товариства дослідників Волині відіграв важливу роль у збиранні, зберіганні та дослідженні книжкової спадщини регіону. Він описував старожитності Волинського єпархіального давньосховища. Помітне місце серед історико-краєзнавчих видань кінця XIX – початку XX століть у Волинській губернії займає «Волынский историко-археологический сборник», який видавався Волинським церковно-археологічним товариством з ініціативи О. Фотинського.

1899 р. Фотинський здійснив наукову екскурсію по Острожчині, відвідавши Острог, Межирич, Дермань, Дорогобуж. Висловив рекомендації про обовязкове збереження цінної деревяної церкви на Новому Місті в Острозі, датованої ним XVI ст. (була розібрана перед Першою світовою війною). Домігся передачі у давньосховище і цим увів у науковий обіг архів, зібрання стародруків і рукописних книг Дерманського монастиря. Сприяв становленню Братства імені князів Острозьких та музею в Острозі.

В радянські часи О. Фотинський продовжував досліджувати історію України.

Помер у 1931 році.

Список основних опублікованих праць

1884

Фотынськый О. Волынь на XI Археологическом сьезде / О. Фотынськый // Волын. епархиальные ведомости. – 1884. - № 1/2 – С. 126; № 3. – С. 49116.

1890

Фотынськый О. Экскурсия по Волынской губернии для описания памятников старины / О.  Фотынськый // Киевская старина. – 1890. - № 12. – С. 196206.

1893

Краткое описание предметов древности, пожертвованных в Волынское епархиальное древлехранилище по июль 1893 г. / О. Фотынськый // Волын. епархиальные ведомости. – 1893. – часть неоф. – № 29/32, 35.

1894

Фотинский О. Краткое описание памятников древности, поступивших в Волынское епархиальное древлехранилище с 1 июля 1893 года по 1 августа 1894 г. / О. Фотинский // Волын. епархиальные ведомости. – 1894. – часть неоф.– №3036.

Фотинский О. Социнианское движение на Волыни в 1617 вв. / О. Фотынськый // Волын. епархиальные ведомости. – 1894. № 25. – С. 709717.

1896

Фотынськый О. Из архива Жидичинского монастыря / О. Фотинский // Волын. ист.-археолог. сб. – Почаев ; Житомир, 1896. – Вып. 1. – С. 418.

Фотинский О. Послание М. Никифора к волынскому князю Ярославу Святополковичу / О. Фотинский // Волын. ист.-археолог. сб. – Почаев ; Житомир, 1896. – Вып. 1. – С. 114.

Фотинский О. Юрий Немирич. Эпизод из истории Волыни XVII века / О. Фотинский // Волын. ист.-археолог. сб. – Почаев ; Житомир, 1896. – Вып. 1. – С. 329.

1899

Фотинский О. Волынь на ХI Археологическом сьезде в Киеве / О. Фотинский // Волын. епархиальные ведомости. – 1899. – № 35. – С. 919.

Фотинский О. Краткое описание памятников древности, поступивших в Волынское епархиальное древлехранилище от 1 августа 1894 по 1 ноября 1898 года / О. Фотинский, Н. М. Бурчак-Абрамович. – Почаев, 1899. – Вып. 3. – 138 с.

1900

Фотинский О. Обыкновенные люди старой Волыни: из семейной хроники двух поколений дворян Загоровких во 2 половине 16 в. / О. Фотинский // Волын. ист.-археолог. сб. – Почаев ; Житомир, 1900. – Вып. 2. – С. 117195.

Фотинский О. Опис пам’яток старовини Волинської губернії / О. Фотинский // Киевская старина. – 1900 № 71. – 198 с.

Фотинский О. Побратимство и чин братотворения / О. Фотинский / Волын. ист.-археолог. сб. – Почаев ; Житомир, 1900. – Вып. 2. – С. 1948.

1902

Фотинский О. Дорогобуж Волынский: историко-археологический очерк / О. Фотинский // Труды Об-ва исследователей Волыни. – Житомир, 1902. – Т. 1. – С. 3391.

Фотинский О. Очерк истории учереждения Общества исследователец Волыни / О. Фотинский // ТОИВ. – Житомир, 1902. – Т. 1. – С. 118.

1903

Фотинский О. О происхождении южно-руского казачества / О. Фотинский // Памятная книжка Волынской губернии на 1904 год. – Житомир, 1903. – С. 4.

1905

Фотинский О. Волынский религиозный вольнодумец XVII в. / О. Фотинский // Чтения Исторического общества Нестора-летописца. – Киев, 1905. – Кн. 18. – Вып. 3/4. – Отд. 2. – С. 71102. 

1910

Фотинский О. Очерки из истории быта монастырских крестьян на Волыни в 1718 вв. / О. Фотинский // Труды Об-ва исследователей Волыни. – Житомир, 1910. – Т. 3. – С. 1112.

Література про О. А. Фотинського

2009

Манько М. Церковні краєзнавці Волині кінця XIX  поч. ХХ ст. – дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини Острозької словяно-греко-латинської академії / М. Манько // Історія музейництва, памяткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких.  Острог, 2009.  Вип. 2. – С. 91102.

2012

Орест Фотинський (18621931) [Електрон. рес.] : біобібліограф. Нарис до 150-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині. Дати і долі; вип. 5).

2022-02-23