Дослідники Великої Волині


Терський Святослав Володимирович

Терський Святослав Володимирович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України та етнокомунікацій, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Народився у сім’ї відомого українського археолога родом з Волині. Дитинство минуло на східній околиці сучасного Львова, у тодішньому райцентрі Винники.

З дитячих років працював у складі археологічних експедицій батька, переважно, у Пересопниці на Волині, а згодом обрав фах історика. Навчався на історичних факультетах Чернівецького та Львівського державного університетів. Під час навчання в університеті приймав активну участь у діяльності студентського наукового товариства, яке й очолив, навчаючись на п’ятому курсі. Брав також активну участь у чисельних археологічних студентських наукових конференціях.

Під час навчання у Чернівецькому університеті брав активну участь у роботі групи лекторів-міжнародників, члени якої читали лекції на підприємствах міста, а також в розкопках місцевого археолога Б. О. Тимощука. Згодом, повернувшись до Львова активно співпрацює як екскурсовод з обласним Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник» та місцевим Бюро подорожей та екскурсій.

Тему дипломної роботи вибрав відповідно до здобутого в експедиціях польового досвіду – «Міста Західної Волині X–XIV ст.». Однак, відмова керівництва історичного факультету у направленні в аспірантуру привела у стіни Львівського історичного музею. Тут з грудня 1984 р. працює науковим працівником відділу історії первісного суспільства. З 1986 р. на відшукані самостійно кошти проводив польові дослідження в рамках діяльності Волинської археологічної експедиції, яку й очолював.

Вже протягом перших років експедиція досліджувала важливі літописні міста – Перемиль, Володимир, Лучеськ та інші пам’тки княжої доби, розкидані на великих просторах поміж ріками Західний Буг на заході та Горинь – на сході.

У 1990–1993 рр. завдяки сприянню відомого історика Я. Д. Ісаєвича отримав змогу навчатися в аспірантурі відділу археології Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. На результатах власних досліджень було захищено кандидатську дисертацію на тему «Лучеськ X–XV ст.» (1999 р., Інститут археології НАН України, науковий керівник – Кучера М. П.).

У 1990 роки розкопував літописні міста Лучеськ, Пересопницю, Володимир, Чемерин та ін. У 1993 р. спільно з Львівським держуніверситетом І. Франка вдалося вибороти перший грант для вивчення теми «Волинь в системі міжнародних звязків Київської Русі X–XIV ст.». На отримані у 1994–1996 рр. кошти були проведені дослідження в Пересопниці та Лучеську.

З 2001 р. викладач, а з серпня 2004 р. доцент кафедри історії України, науки і техніки НУ«Львівська політехніка». Протягом 2003–2011 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри історії України з наукової роботи.

У цей період життя результати власних археологічних та архівних пошуків виклав у семи монографічних дослідженнях з археології Галицько-Волинської держави, історичних нарисів про волинські міста Олику (2001 р.), Пересопницю (2003 р.), Лучеськ (2006, 2007 рр.), Володимир (2010 р.) та в понад 180 наукових статей.

Підсумки багаторічних військово-історичних досліджень вилились у докторську дисертацію «Військова інфраструктура Волинського князівства в XI–XIV ст.» успішно захищену у червні 2011 р.

Список основних опублікованих праць

1987

Шеломенцев-Терський С. В. Давньоруське Погориння / С. В. Шеломенцев-Терський, В. С. Шеломенцев-Терський // VII Подільська істор.-краєзн. конф. (секція археології) : тези доп., Кам’янець-Подільський, 1987 р. – Кам’янець-Подільський, 1987. – C. 53–54.

Шеломенцев-Терський С. В. Пересопницкий некрополь X–XIII вв. / С. В. Шеломенцев-Терский // Актуальные проблемы историко-археологических исследований : тезисы докл. VI Республ. конф. молодых археологов, г. Киев, октябрь 1987 г. – Kиїв : Наук. думка, 1987. – C. 176.

Шеломенцев-Терський С. В. Перемильська волость XI–XIII ст. / С. В. Шеломенцев-Терський // VII Подільська істор.-краєзн.конф. (секція археології) : тези доп., Камянець-Подільський, 1987 р. – Камянець-Подільський, 1987. – C. 53–54.

Шеломенцев-Терський С. В. Пересопницька волость XI–XIII ст. / С. В. Шеломенцев-Терський // Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70 річчю Великого Жовтня : тези республ. наук.-теорет. конф. 17–18 груд. 1987 р., м. Львів. – Львів, 1987. – C. 159–160.

Села наших предків / С. В. Терський // Колгосп. правда. – 1987. – 1 жовт.

Шеломенцев-Терський С. В. Ремесло и торговые связи Пересопницы в X–XIII вв. / С. В. Шеломенцев-Терский // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным : тезисы докл. IV конф. молодых ученых ИА АН СССР, Москва, 1988 г. – Mосква, 1988. – C. 166–167.

1989

Терський С. В. Стародавнє Перемилля / С. В. Терський // Зоря. – 1989. – 23 квіт. – С. 3.

Терський С. В. Iсторiя вивчення житлового будiвництва Лучеська у VIIXIV ст. / С. В. Терський // Тези республiкан. конф., присвяч. «Атласу iсторiї культури Волинської областi», 11–13 груд. 1991 р., м. Луцьк. – Луцьк, 1991. – C. 19–22.

***

Терський С. В. Загадки літописної Пересопниці / С. В. Терський, В. С. Терський // Вісті Рівненщини. – 1991. – 17 серп.

1992

Терський С. В. Дослідження Владичого двору в Луцькому замку / С. В. Терський // Архiтектура Волині: iсторiя та сучасність : тези конф., 20–27 верес. 1992 р., м. Луцьк. – Київ, 1992. – C. 45–47.

Терський С. В. Дослідження городищ X–XI ст. в басейні р. Горинь / С. В. Терський // Острог на порозі 900-ліття : тези доп. I та II краєзнав. конф. – Острог, 1992. – C. 54–55.

Терський С. В. Лiтописний Чемерин. Пiдсумки археологiчних дослiджень 1988–1990 рокiв / С. В. Терський // Наук. зап. / Львiв. iст. музей. – Львів, 1993. – Вип. 1. – C. 27–41.

Терський С. В., Терський В. С. Монастирі княжої Пересопниці / С. В. Терський, В. С. Терський // Волинь незабутня : тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині: нові підходи, форми і методи», [Рівне, 1993 р.]. – Рівне, 1993. – C. 15–17.

Терський С. В. Обстеження городищ княжої доби на Волині в 1986–1991 роках / С. В. Терський // Наук. зап. / Львiв. iст. музей. – Львів, 1993. – Вип. 1. – С. 41–67.

Терський С. В. Монастир у Пересопниці / С. В. Терський // Вільне слово [Рівне]. – 1993. – 26 трав. – C. 3.

1994

Терський С. В. Літописна Пересопниця, або Призабуте місто над Стублою / С. В. Терський, В. С. Терський // Родовід. – 1994. – 7. – C. 47–53.

1995

Терський С. В. Волинь в системі міжнародних звязків Київської Русі (X–XIV ст.) (до постановки проблеми) / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Львів : Логос, 1995. – Вип. 4, ч. 1. – С. 73–88.

1996

Терський С. В. Літописна Пересопниця в світлі археології / С. В. Терський // Наук. зап. / Рівнен. краєзнав. музей. – Рівне, 1996. – Вип. 1. – C. 28–37.

1997

Терський С. В. З історії розвитку археології та історичного краєзнавства на Волині до Першої Світової війни / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Львів : Укр. технології, 1997. – Вип. 6, ч. 1. – С. 148–179.

Терський С. В. Старожитний Лучеськ у світлі археології / С. В. Терський // Беларусь в сістэме еўрапейскіх культурных сувязяў : гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 1997. – Вып. 11. – С. 116–123.

1998

Терський С. В. З історії дослідження літописного Звенигорода / С. В. Терський, В. С. Терський // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Львів : НТШ, 1998. – Т. 235 : Праці археологічної комісії. – С. 358–372.

Терський С. В. Поселення культури кулястих амфор у Пересопниці на Волині / С. В. Терський // Волино-Поділ. археолог. студії. Памяті І. К. Свєшнікова (1915–1995) / Іст. музей. – Львів, 1998. – Вип. 1. – С. 131–139.

Терський С. В. Старожитний Лучеськ у світлі археології / С. В. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Іст.-культ. заповідник. – Луцьк, 1998. – С. 6–28.

1999

Терський С. В. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946–1991 рр. / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Львів, 1999. – Вип. 8. – С. 196–233.

2000

Терський С. В. Пересопниця після Батия. Нові знахідки / С. В. Терський // Археол. студії / Ін-т археол. НАН України, Буков. центр археол. дослідж. при Чернів. держ. ун-ті. – Київ ; Чернівці : Прут, 2000. – Вип. 1 – С. 217–223.

2001

Терський С. В. Олика : іст. нарис / С. В. Терський ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, Львів. істор. музей. – Львів : Новий час, 2001. – 52 с. : іл. – (Літописні міста Волині. Вип. 1).

2002

Терський С. В. Дослідження у Володимирі та Зимно / С. В. Терський // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т археол. – Київ, 2002. – С. 78–80.

2003

Пересопниця : краєзн. нарис / С. В. Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – 160 с. : іл. – (Бібліотечка Рівненської «Просвіти». Вип. 1).

Терський С. В. Проблеми дослідження та музеєфікації археологічних пам'яток Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Король Данило Романович і його місце в українській історії : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29–30 листоп. 2001 р. – Львів, 2003. – С. 169–175.

Терський С. В. Дослідження літописної округи княжого Володимира / С. В. Терський // Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича Національної академії наук України в 2003 р. : інформ. бюл. – Львів, 2004. – С. 61–64.

2005

Терський С. В. Археологічні матеріали з Пліснеська у фондах Львівського історичного музею з надходжень 1940–1972 років. Аналіз колекції / С. В. Терський // Ольжині читання : конф., Пліснеськ, 10 жовт. 2005 р. / Львів. галерея мистец. – Львів, 2005. – С. 16–22.

Терський С. В. Дослідження та колекціонування старожитностей Галицько-Волинської держави у Галичині у XIX ст. / С. В. Терський // Археол. дослідж. Львів. ун-ту. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 294–302.

Терський С. В. З історії української зброї ХІІІ–XVIII ст.: сокири-бердиші та алебарди / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Нац. ун-т «Львів. Політехніка», 2005. – С. 16–27. – (Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 528).

Терський С. Керамічний посуд міщан Волині XVI–XVIII ст. (за матеріалами археологічних досліджень) / С. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник у м. Луцьку. – Луцьк, 2005. – Вип. 2. – С. 125–133.

Терський С. Стан гігієни на українських землях та у Львові XIII–XVII ст. / С. Терський // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 78–88.

2006

Терський С. В. Лучеськ Х–ХV ст. : моногр. / С. В. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2006. – 252 с. : іл.

Терський С. В. Військова справа у Галицько-Волинській державі (археологічний аспект) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – С. 8–18. – (Вісник  Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 571).

***

Терський С. Середньовічні укріплення міста Володимира та його околиць (за даними археологічних досліджень 1987–2004 рр.) / С. Терський // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. / Кременець-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник ; під ред. В. Собчука. – Кременець, 2006. – С. 74–84.

***

Терський С. В. Де насправді було поховання коня князя Андрія Боголюбського в Луцьку? / С. В. Терський // Луцький замок. – 2006. – 14 верес. – С. 12.

2007

Терський С. Історія Луцька : у 3 т. Т. 1. Лучеськ Х–ХV ст / С. Терський ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Ін-т культ. антропології. – Львів : Львів. політехніка, 2007. – 252 с. : іл.

***

Терський С. Боярство Волині Х–ХІV століть: походження, суспільна роль, персональний склад (за літописними та археологічними даними) / С. Терський // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2007. – Т. 253 : Праці археологічної комісії. – С. 511–527.

Терський С. Винники / С. Терський // Енциклопедія Львова : у 6 т. / НАН України, Ін-т українознав. – Львів : Літопис, 2007. – Т. 1 : А–Г. – С. 359–362.

Терський С. Волинь часів Великого князя Любарта Гедиміновича та Золота Орда: взаємовідносини за історичними та археологічними джерелами / С. Терський // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник. – Луцьк, 2007. – Вип. 3. – С. 16–27.

Терський С. В. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Перемиля / С.В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / редкол.: Л. Є. Дещинський (відп. ред.) [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2007. – С. 13–26. – (Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 584).

Терський С. Скандинавські археологічні пам’ятки на Волині (X–XII ст.) / С. Терський // Ольжині читання : друга конф., Пліснеськ, Львів, 14–15 черв. 2007 р. – Львів, 2007. – С. 53–58

2008

Терський С. В. Археологічні матеріали з розкопок Галича у 2-ій пол. ХІХ – I-ій пол. ХХ ст. у фондах львівських музеїв: проблема каталогізації / С. В. Терський // Наук. зап. / Львів. іст. музей. – Львів, 2008. – Вип. 12. – С. 8–21.

Терський С. В. Оборонний комплекс княжого міста Пересопниці / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Нац. ун-т «Львів. Політехніка», 2008. – С. 8–17. – (Вісник  Нац. ун-ту «Львів. Політехніка»; № 634).

Терський С. В. Оборонний комплекс столиці Волинського князівства – міста Володимира / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2008. – С. 14–22. – (Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка»; № 612).

2009

Терський С. Археологічні дослідження міста Кременця та його околиць / С. Терський // Студії і матеріали з історії Волині 2009 / Кременецько-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник ; ред. вип. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 25–32.

Терський С. Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцидне явище XX ст. / С. Терський // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Р. Мирський. – Львів, 2009. – С. 34–49.

Терський С. В. Дерев’яні шляхетські замки Волині / С. В. Терський // Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku : monogr. nauk. / red.: M. Franz, K. Pietkiewicz. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 44–51.

2010

Терський С. В. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : [монографія] / С. В. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – 380 с. : іл.

 Терський С. В. Княже місто Володимир : [моногр.] / С. В. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – 320 с. : іл.

***

Терський С. В. Зброя ближнього бою X–XI ст. на волинських землях за археологічними джерелами / С. В. Терський // Наук. студії : [зб. наук. пр.] / Іст.-краєзнав. музей м. Винники. – Львів : Растр-7, 2010. – Вип. 3. – С. 134–145.

Терський С. В. Оборонне будівництво у Волинському князівстві у XII – першій половині XIV ст. / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Львів, 2010. – Вип. 14. – С. 108–119.

Терський С. В. Початки камяного оборонного будівництва у Волинському князівстві / С. В. Терський // Іст. студії Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 4. – С. 5–10.

Терський С. В. Початки формування мережі фортифікацій Волинського князівства в X–XI ст. / С. В. Терський // Іст. студії Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 3. – С. 5–10.

2011

Терський С. В. «Батиєва» дорога у XII–XIV ст.: історико-географічний коментар / С. В. Терський // Слов’ян. вісн. : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту ; наук. ред. С. С. Троян. – Рівне, 2011. – Вип. 11. – С. 126–131. – (Історичні та політичні науки).

Шеломенцев-Терський С. В. Військова інфраструктура Волинського князівства XIXIV ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 «Військова історія» / С. В. Шеломенцев-Терський ; МОН України, НУ «Львів. політехніка». – Львів, 2011. – 36 с.

Терський С. В. Волинські городища XXI ст.: історико-археологічний коментар / С. В. Терський // Ольжині читання : п’ята конф., м. Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. – Львів : Просвіта, 2011. – С. 35–40.

Терський С. В. Історичний розвиток оборонних укріплень Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Львів, 2011. – Вип. 16. – С. 186–197.

2012

Терський С. В. Матеріальна культура Крем’янецького замку (за матеріалами розкопок Є. М. Пламеницької у 1973–1975 рр.) / С. Терський // Дослідження, збереження і реставрація об’єктів культурної спадщини : до 20-ліття каф. реставр. та реконструкції архітектур. комплексів : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Львів, 22–24 берез. 2012 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т архіт., Каф. реставр. та реконструкції архітектур. комплексів. – Львів, 2012. – С. 12–14.

Терський С. В. Оборонні укріплення Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Сухопутні війська Збройних Сил України: історія, сучасність, розвиток (до 20-річчя Збройних Сил України) : матеріали доп. наук.-практ. конф., м. Львів, 24 листоп. 2011 р. – Львів, 2012. – С. 8–14.

Терський С. В. Східний кордон Волинського князівства у XII–XIII ст. (за даними археологічних досліджень) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – С. 16–24. – (Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 724).

Терський С. В. Українська історіографія розвитку зброї доби Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Військ.-наук. вісн. / Акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Львів, 2012. – Вип. 17. – С. 109–119.

2013

Терський С. В. Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI – перша половина XIII ст.) / C. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – С. 5–13. – (Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 752).

2014

Терський С. В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) / С. В. Терський // Держава та армія : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – С. 312. – (Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 784).

Терський С. Літописна Пересопниця у системі Східної Волині ординського періоду (сер. ХІІІ – ХІV ст.) / С. Терський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2014. – C. 116120.

2016

Терський С. В. Особливості посвячення княжих храмів Волині / С. В. Терський // Історія та сучасність православ’я на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., 8 листоп. 2016 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. – Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2016. – С. 194–195.

2017

Терський С. В. Археологія України (середньовічна доба) : навч. посіб. / С. В. Терський. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 254 с. : іл.

2018

Терський С. В. Роль степової військової традиції у формуванні Галицько-Волинської дружини у IX–XIІІ ст. (за археологічними джерелами) / С. В. Терський, Б. А. Омельчук // Військово-науковий вісник. – 2018. – Вип. 29. – С. 70–78.

2019

Терський С. Керамічні плитки для оздоблення долівок храмів у містах Волинського князівства XІ–XІV ст.: історія дослідження / В. Терський. // Historical and cultural studies. – 2019. – №6 (1). – С. 73–79.

2020

Терський С. Військова інфраструктура Галицько-Волинського прикордоння у Х–ХІІІ століттях (за археологічними матеріалами) / С. Терський. // Військово-науковий вісник. – 2020. – №33. – С. 19–28.

2021

Терський С. Оборонний комплекс літописного Звенигорода / С. Терський. // Військово-науковий вісник. – 2021. – №36. – С. 111–122.

Література про С. В. Терського

2012

Терський Святослав Володимирович: до 50-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», наук.-техн. б-ка ; уклад. : О. Б. Ніколюк, О. В. Шишка. – Львів, 2012. – 52 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 50).

2022-02-23