Дослідники Великої Волині


Собчук Володимир Дмитрович

Собчук Володимир Дмитрович – український історик, краєзнавець, педагог. Фахівець у галузі генеалогії, історичної географії та історії культури. Кандидат історичних наук.

Народився 6 березня 1956 р. у с. Лідихів, Кременецького району, Тернопільської області.

Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського (1977) та Київский інститут політології і соціального управління (1991), стажувався у Варшавському університеті (1998, 2010).

Протягом 1977–1983 рр. працював учителем історії і суспільствознавства середніх шкіл. У 1983–1987 рр. – викладачем суспільних дисциплін Кременецького медичного училища, а в 1998–2004 рр. — Кременецького педагогічного коледжу. У 1991–1998 рр. – науковий працівник і заступник директора Кременецького краєзнавчого музею.

Від 2005 р. – доцент кафедри суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка і вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

2002 р. захистив в Інституті українознавства імені Івана Крипякевича НАНУ кандидатську дисертацію «Знать Південної Волині на схилі середніх віків: Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Наталя Яковенко).

Автор понад 50 наукових і науково-популярних праць. Головний редактор продовжуваного видання «Студії і матеріали з історії Волині».

За діяльність по розвитку туристичної привабливості міста Кременця відзначений почесним званням «Заслужений працівник сфери послуг України».

Нині – доцент кафедри суспільних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка і вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Список основних опублікованих праць

1993

Собчук В. Д. До питання про джерела формування української феодальної знаті (Вихідці з Московської держави серед шляхти Південної Волині) / В. Д. Собчук // Волинь незабутня : тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 17–19.

Собчук В. Д. Походження волинської шляхетської родини Сенют / В. Д. Собчук // Третя наук. геральдична конф., м. Львів, 4–5 листоп. 1993 р. : зб. тез повідомл. та доп. – Львів, 1993. – С. 78–80.

1994

Собчук В. Д. Дениско Мукосійович і Денисковичі на півдні Волині в XV – другій третині XVI ст. / В. Д. Собчук // Четверта наук. геральдична конф., м. Львів, 10–12 листоп. 1994 р. : зб. тез повідомл. та доп. – Львів, 1994. – С. 69–71.

Собчук В. Д. Украинская шляхта русского происхождения на юге Волыни во второй половине XVI – первой половине XVII в. / В. Д. Собчук // Историческая генеалогия : Ежеквартальный науч. журн. – Екатеринбург ; Париж, 1994. – Вып. 4. – 1994. – С. 67–73.

Собчук В. Д. Шляхта волинського походження в реєстрі Війська Запорозького 1649 року / В. Д. Собчук // В’ячеслав Липинський : Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ ; Філадельфія, 1994. – С. 201–213.

Собчук В. Д. Янушпольська волость у XVІ – на початку XVIІ ст. / В. Д. Собчук // Велика Волинь: минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук. конф., жовтень 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 111–114.

1996

Собчук В. Д. Архів Сапєг як джерело для вивчення генеалогії та землеволодіння феодальної еліти Південної Волині XVI ст. / В. Д. Собчук // Рукописна україніка у фондах Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Львів, 1999. – С. 442–445.

Собчук В. Д. Крем’янецька волость у ХVI столітті: територія і поселення / В. Д. Собчук // Записки НТШ. – Львів, 1996. – Т. 231 : праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 380–399.

1997

Собчук В. Д. Український шляхетський рід Батьківських у ХVI ст. / В. Д. Собчук // Шоста наук. геральдична конф., м. Львів, 27–29 берез. 1997 р. : матеріали. – Львів, 1997. – С. 153–155.

1999

Собчук В. Д. Рід Ісерницьких (З історії волинської шляхти другої половини ХV – першої половини ХVІІ ст.) / В. Д. Собчук // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 1999. – С. 28–33.

2000

Собчук В. Д. З історії титулованої української аристократії пізнього Середньовіччя (Становлення роду князів Збаразьких та його володінь на Волині) / В. Д. Собчук // Молода нація. – Київ, 2000. – № 1. – С. 228–245.

Собчук В. Д. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими титулами у Південній Волині ХV – першої половини ХVІІ століть / В. Д. Собчук // Записки НТШ. – Львів, 2000. – Т. 240 : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 333–360.

2002

Собчук В. Д. Знать Південної Волині на схилі середніх віків : Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження : автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 18 с.

2003

Кременець : Путівник / Упор. та автор тексту В. Собчук. – Львів : Манускрипт-Львів, 2003. – 24 с.; іл. – (Історичні міста України). – (Укр. і польськ. мовами).

2004

Собчук В. Д. Волинський шляхетський рід вірменського походження / В. Д. Собчук // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжненського літерат.-меморіал. музею Лесі Українки. Луцьк – Колодяжне, 18–19 трав. 2004 р. – С. 379–382.

Собчук В. Д. Боговитиновичі: Генеалогія і маєтки / В. Д. Собчук // До джерел : зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 498–537.

2005

Собчук В. Д. Волинський шляхетський рід Гостських / В. Д. Собчук // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2005. – Вип. 5. – С. 143–164.

Собчук В. Д. Кременецькі монастирі / В. Д. Собчук // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 : К – О. – С. 230–231.

Собчук В. Д. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник / В. Д. Собчук // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 : К – О. – С. 231.

Собчук В. Д. Кременець // Кременець : Обличчя міста. – М.: 1:16 000. – Київ : ДВНП «Картографія», 2005. (Мандрівник).

Собчук В. Д. Перлина в короні України: Кременець / Фотографії В. Томчук. – Кременець : Томчук В. Ю., 2005. – 56 с.: іл.

Собчук В. Д., Чернихівський Г. І. Кременець / В. Д. Собчук, Г. І. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 : К – О. – С. 223–225.

2006

Волинські Афіни. 1805–1833: зб. наук. пр. / Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка; під ред. С. Маковського і В. Собчука. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 304 с. : 12 вкл. іл.

Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. / Міністерство буді-вництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник; під ред. В. Собчука. – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. істор.-архітект. заповідник ; Тернопіль : Астон, 2006. – 152 с. : іл.

***

Собчук В. Д. Володіння роду Радивилів на півдні Волині / В. Д. Собчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. – Луцьк, 2006. – Вип. 18 : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт. Олика. – С. 45–46.

Собчук В. Д. Замки князів Несвіцьких та похідних від них князів Збаразьких, Вишневецьких і Порицьких на Волині (XV – I а полов. XVII ст.) / В. Д. Собчук // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2006. – № 571 : Держава та армія. – С. 134–143.

Собчук В. Д. Мережа оборонних споруд Південної Волині (серед. XІV – I а полов. XVIІ ст.) / В. Д. Собчук // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 17–56.

Собчук В. Д. Мережа оборонних споруд у володіннях князів Острозьких і Заславських / В. Д. Собчук // Кобудь – Костянтинів – Старокостянтинів : історія, археологія, культура, архітектура : матеріали Всеукр. науково-практ. конф., присвяч. 800-літтю міста, 10–11 берез. 2006 р. – Старокостянтинів, 2006. – С. 267–277.

Собчук В. Д. Пам’ятки міста Кременця, зв’язані з Волинськими Афінами / В. Д. Собчук // Волинські Афіни. 1805–1833 : зб. наук. пр. / Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Т. Шевченка ; під ред. С. Маковського і В. Собчука. – Тернопіль : Богдан, 2006. – С. 271–288.

Собчук В. Д. Шляхетський рід Денисків-Матвіївських / В. Д. Собчук // Записки НТШ. – Львів, 2006. – Т. 252 : праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 410–431.

Sobczuk W. Początki rodu Ledóchowskich / W. Sobczuk // Przegląd Humanistyczny. – 2006. – Nr 1. – S. 137–161.

2007

Собчук В. Д. Волинський шляхетський рід Лабунських / В. Д. Собчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2006–2007. – Вип. 15 : Confraternitas : ювілейний зб. на пошану Я. Ісаєвича. – С. 134–146.

Собчук В. Д. Історія України: Опорні конспекти лекцій : в 4 ч. / Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2007. – Ч. 1: Стародавня і середньовічна історія України. – 32 с.; ч. 2: Нова доба історії України. 15691900. – 48 с.; ч. 3: Новітня доба історії України. 1917–1939. – 32 с.; ч. 4: Новітня доба історії України. 1939–2007. – 48 с.

Собчук В. Д. Почаївська лавра і народна освіта / В. Д. Собчук // Релігія і церква в історії Волині : зб. наук. пр. – Кременець, 2007. – С.117–151.

***

Релігія і церква в історії Волині: зб. наук. пр. / Міністерство регіонального розвитку і будівництва України, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник; під ред. В. Собчука. – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. істор.-архітект. заповідник, 2007. – 268 с. : іл.

2008

Собчук В. Д. Кременецький єзуїтський монастир / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон–Кю. – С. 314.

Собчук В. Д. Кременецький ліцей / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон – Кю. – С. 315–318.

Собчук В. Д. Кременецький реформатський монастир / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон–Кю. – С. 318.

Собчук В. Д. Кременецький францисканський монастир / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон–Кю. – С. 319.

Собчук В. Д. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон–Кю. – С. 319.

Собчук В. Д. Почаїв / В. Д. Собчук // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2008. – Т. 3: П – Я. – С. 127–128.

Собчук В. Д. Почаївський Свято-Духівський монастир / В. Д. Собчук // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2008. – Т. 3: П – Я. – С. 130.

Собчук В. Д. Спори князів Острозьких і Жаславських за маєтки / В. Д. Собчук // Наукові записки. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 13 : [Матеріали міжнар. наук. конф. «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи» 15–17 жовт. 2008 р.]. – С. 363–377. – (Сер. Іст. науки).

Собчук В. Д. Шумбарський тринітарський монастир / В. Д. Собчук // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2008. – Т. 3: П – Я. – С. 655.

2009

Собчук В. Д. Проблема достовірності текстів двох привілеїв великого князя литовського Вітовта 20 х рр. XV ст. (у контексті спорів за межі маєтків у верхів’ях Случі й Полтви) / В. Д. Собчук // Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2009. – Т. 19, Кн. 1. – С. 48–73.

Собчук В. Д. Соціокультурна топографія міста Кременця першої третини ХІХ ст. / В. Д. Собчук // Студії і матеріали з історії Волині. 2009. – Кременець, 2009. – С. 123–150.

Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / Міністерство регіонального розвитку і будівництва України, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник; ред. випуску В. Собчук. – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. істор.-архітект. заповідник, 2009. – 394 с. : іл.

Собчук В. Д., Тесленко І. Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких / В. Д. Собчук, І. Тесленко // Вісник Львівського ун-ту. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 44. – С. 267–278. – (Сер. історична).

2010

Собчук В. Д. Боротьба Сенют за спадщину Калениковичів (З історії поземельних відносин на Волині в першій і другій третинах XVI ст.) / В. Д. Собчук // Соціум : альм. соц. історії. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2010. – Вип. 9. – С. 136–158.

Собчук В. Д. Малинський (Єло-Малинський) Данило Матвійович / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2010. – Т. 6: Ла – Мі. – С. 476–477.

Собчук В. Д. Шляхетський рід Калениковичів / В. Д. Собчук // Студії з україністики : зб. наук. пр.. на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народж. – Рівне : О. Зень, 2010. – С. 179–191.

Собчук В. Д. Формування території Кременецького повіту / В. Д. Собчук // Записки НТШ. – Львів, 2010. – Т. 260 : праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Вип. 2. – С. 24–53.

Sobczuk W. Socjokulturowa topografia Krzemieńca pierwszych trzydziestu lat XIX wieku / W. Sobczuk // Biesiada Krzemieniecka. – Krzemieniec ; Londyn ; Lublin : Komitet Biesiady Krzemienieckiej, 2010. – Zesz. 5. – S. 111–148.

2011

Собчук В. Д. Почаїв / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2011. – Т. 8: Па–Прик. – С. 466–467.

Собчук В. Степанська волость і її власники (до кінця 60-х років XVI ст.) / В. Собчук // Наукові записки. – Острог : Острозька акад., 2011. – Вип. 18. – С. 14–41. – (Сер. Іст. науки).

2012

Собчук В. Кременецький замок / В. Собчук // Студії і матеріали з історії Волині. 2012. – Кременець, 2012. – С. 73–114.

Собчук В. Ровенська волость: формування, склад і власники (до середини XVI століття) / В. Собчук // Theatrum humanae vitae : студії на пошану Наталі Яковенко / редкол. : Н. Білоус та ін. – Київ : Laurus, 2012. – С. 196–206.

Собчук В. Д. Околиці Кременця // Кременець : Обличчя міста. – М.: 1:16 000. – Київ : Картографія, 2012. (Мандрівник).

Собчук В. Д. Стожек / В. Д. Собчук // Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – С. – С. 858.

Собчук В. Шляхетський рід Лідихівських у XV – середині XVII століть / В. Собчук // Крізь століття : студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів : Наук. т-во ім. Шевченка, 2012. – С. 92–126.

Студії і матеріали з історії Волині. 2012 / Міністерство культури України, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник; Національна академія наук України, Інститут історії України; редколегія: В. Собчук (гол. ред.). – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. істор.-архітект. заповідник, 2012. – 385 с. : іл.

2014

Собчук В. Д. Від коріння до крони : дослідж. з історії князів. і шляхет. родів Волині ХV - першої половини ХVII ст. / В. Д. Собчук. – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. іст.-архітект. заповідник, 2014. – 508 с.

2017

Собчук В. Д. Архів князів Острозьких: найдавніші реєстри документів / В. Собчук // Собчук В. Д. Історична Волинь : півн. захід України в регіонал. та локал. вимірах минулого / В. Д. Собчук. – Кременець, 2017. – С. 121–142.

Собчук В. Д. Єврейські громади Південно-Західної Волині в останній третині XVIII і на початку ХІХ ст. : розміщення, чисельність, соціально-професійні групи / В. Собчук // Собчук В. Д. Історична Волинь : півн. захід України в регіонал. та локал. вимірах минулого /  В. Д. Собчук. – Кременець, 2017. – С. 185–194.

Собчук В. Д. З історії поземельних відносин на півдні Волині в XVXVII ст. : (маєтки знаті з князівськими титулами) / В. Собчук // Собчук В. Д. Історична Волинь : півн. захід України в регіонал. та локал. вимірах минулого / В. Д. Собчук. – Кременець, 2017. – С. 91–120.

Собчук В. Д. Історична Волинь: динаміка території / В. Собчук // Собчук В. Д. Історична Волинь : півн. захід України в регіонал. та локал. вимірах минулого / В. Д. Собчук. – Кременець, 2017. – С. 11–50.

Собчук В. Історична Волинь: Північний Захід України в регіональному та локальному вимірах минулого / В. Собчук. – Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. істор.-архітект. заповідник, 2017. – 316.

2022-02-23