Дослідники Великої Волині


Оссовський Готфрид Йосипович

Оссовський Готфрид Йосипович – відомий український і польський геолог, палеонтолог, краєзнавець; зіграв важливу роль в організації краєзнавчого руху та проведенні природничих досліджень на Волині в другій пол. ХІХ ст.

Народився 8 (20) листопада 1835 р. в селі Козарівка Канівського повіту на Київщині (тепер Черкаська область).

У 1853 р. вступив до Київського університету св. Володимира, який через мобілізацію до армії і відправлення на російсько-турецьку війну закінчити не вдалося. В 1862 р. в чині підпоручика повернувся до Житомира.

Дослідники життя Г. Оссовського виділяють декілька періодів його науково-краєзнавчої діяльності: житомирський – з 1862 р. по 1874 р., польсько-галицький – з 1874 р. по 1893 р. та сибірський – з 1893 р. по 1897 р.

Науково-краєзнавча діяльність Г. Оссовського тісно перепліталась із експедиційними поїздками по території Волині. Більшість статей та заміток було опубліковано на сторінках «Волынских губернских ведомостей».

У 1865–1866 рр. дослідник підготував ґрунтовну статтю «Геологическо-геогностический очерк Волынской губернии, со взглядом на применение в практическом употреблении местных ископаемых продуктов, приложением двух литографических чертежей в тексте и в первый раз составленной специальной Геогностической Карты Волынской Губернии», яка губернським статистичним комітетом була схвалена для друку в «Памятной книжке Волынской губернии на 1866 год» і побачила світ у першому випуску «Трудов Волынского губернского статистического комитета». Г. Оссовський, вміло використавши матеріали інших дослідників краю та власні напрацювання, написав комплексну працю про геологічну будову волинського краю, її вплив на заняття населення, описав і дав рекомендації щодо вивчення та використання природних ресурсів, зокрема кам’яно-будівельних матеріалів, бурого залізняку, напівдорогоцінного каміння.

Волинський період Готфрида Оссовського насичений дослідженнями широкої тематики. Спостереження за станом землеробства, фабричної промисловості, лісогосподарства, археологічних пам’яток, етнографія та народні перекази і легенди лягли в основу виданої у 1869 р. в Житомирі праці «Из путевых заметок по Волынской губернии», яку високо оцінив Володимир Антонович. Зібрані й опрацьовані археологічні та природничі матеріали автор оприлюднив у доповіді «О каменном веке в уездах Овруцком и Дубенском» на з’їзді природознавців в Києві у 1871 р. та у виступах на ІІІ Археологічному з’їзді у 1874 р. Особливу цінність становить укомплектована Г. Оссовським під час наукових подорожей по Волині колекція мінералів та гірських порід та видання у Парижі польською і французькою мовами геологічної карти Волинської губернії.

З 1874 р. Г. Оссовський на запрошення польського археолога З. Дзяловського переїздить до Торуня, де займається археологічними дослідженнями та створює музей історії краю. В 1878 р. його обирають членом Антропологічної комісії Академії наук у Кракові, а з наступного року переїздить до польської наукової столиці. В поле різносторонніх зацікавлень вченого входить розробка власної методики наукових досліджень печерних порожнин Татр, Східної Галичини і Поділля, археологічні розкопки пам’яток у Звенигородському та Уманському повітах на Київщині, доповіді і повідомлення на наукових конференціях та з’їздах в Одесі (1884 р.), Львові (1985 р.) тощо.

Помер Готфрид Оссовський 16 квітня (за ст. ст.) 1897 р.

Список основних опублікованих праць

1865

Оссовский Г. Важность геогнозии в практическом её применении и в особенности на Волыни / Г. Оссовський // ВГВ. – 1865. – № 44.

1867

Оссовский Г. Геолого-геогностический очерк Волынской губернии / Г. Оссовський // Труды Волынского губернского статистического комитета. – Житомир, 1867. – Вып. 1. – С. 152352.

1956

Оссовский Г. Норинская каменоломня Овручского уезда / Г. Оссовський// ВГВ. – 1856. – № 32.

Оссовский Г. О гиперитах на Волыни и в особенности о гиперите Горошковском / Г. Оссовський // ВГВ. – 1856. – № 3940

1866

Оссовский Г. Горный хрусталь на Волыни / Г. Оссовський // ВГВ. – 1866. – № 2.

1868

Оссовский Г. Из путевых заметок по Волыни / Г. Оссовський // ВГВ. – 1868. – № 7678, 9496, 101104, 107111.

Оссовский Г. Из путевых заметок по Житомирскому и Овручскому уезду / Г. Оссовський // ВГВ. – 1868. – № 21/24.

1869

Оссовский Г. Из путевых заметок по Волынской губернии (Наблюдения о состоянии землевладений ... фабричной промышленности, археологические, этнографические заметки, местные предания и легенды) / Г. Оссовський. – Житомир, 1869. – 33 с.

1879

Ossowski G. Sprawozdanie z badan archeologicznych w Prusach Krolewskich z polecenia Komisji Antropologicznej Akad. Um. w Krakowie, dokonane w r. 1878 / G. Ossowski // ZWAK. – Krakow, 1879. – Т. 3. – S. 74–91.

1880

Ossowski G. Sprawozdanie z badan geologiczno-antropologicznych, dokonanych w r. 1879 w jaskiniach okolic Krakowa / G. Ossowski // ZWAK. – 1880. – T. 4. – S. 35.

1891

Ossowski G. Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi / G. Ossowski // ZWAK. – Krakow, 1891.– Т. XV. – S. 23.

1895

Оссовский Г. О. О геологическом и палеоэтнологическом характере пещер юго-западной окраины европейской России и смежных с нею областей Галиции / Г. О. Оссовський // Труды Томского об-ва естествоиспытателей и врачей. – Томск, 1895. – Вып. 5. – С. 2748.

1896

Оссовский Г. О. Опыт геологических исследований для поисков источников водоснабжения Томска / Г. О. Оссовський. – Томск, 1895.

Оссовский Г. О. Гео-гидрологические исследования Томского и Мариинского округов / Г. О. Оссовський. – Томск, 1896.

1897

Оссовский Г. О. [Некролог] / Г. Оссовський // Томские губернские ведомости. – 1897. – 19 апр.

Література про Г. О. Оссовського

Силюк А. 175 років від дня народження Г. Й. Оссовського (1835–1897) – геолога, палеонтолога, дослідника Волині / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2010 р. / Упр. культ. і туризму Волин. обл. держ. адмін., Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк : Твердиня, 2009. – С. 115–117.

2022-02-21