Дослідники Великої Волині


Смирнов Андрій Іванович

Смирнов Андрій Іванович – доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія», краєзнавць, науковий дослідник, автор монографії «Мстислав Скрипник: громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944», депутат Острозької міської ради.

Народився 2 лютого 1982 року у Острозі. Навчався у Національному університеті «Острозька академія». Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» «Церковно-інституційні трансформації українського православ’я в роки Другої світової війни».

Список основних опублікованих праць

2004

Смирнов А. Перший професор філософії Київського університету Орест Новицький – вихованець духовної семінарії в Острозі  / А. Смирнов // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 58.

2008

Смирнов А. Степан Скрипник: релігійно-політична діяльність у 30-х – на початку 40-х років ХХ століття / А. Смирнов // Польські студії : [зб. ст. переможців 1 конкурсу ім. Є. Ґедройця, 2008р.] / Києво-Могилян. академія. Київ : Дух і літера, 2008. № 1. С. 145169.

***

Трофимович В. Мандрівка крізь віки / В. Трофимович, А. Смирнов // Життя і слово [Острог]. 2008.22 листоп. С. 9.

2009

Смирнов А. Мстислав (Скрипник) : громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944 : монографія / А. Смирнов. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Смолоскип, 2009. – 326 с.

***

Смирнов А. Церковно-громадська діяльність на Волині у 1941–192 рр. / А. Смирнов // Смирнов А. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944 : монографія / А.Смирнов. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Смолоскип, 2009. – С. 107–143.

2011

Смирнов А. Кирило Лукаріс і Україна / А. Смирнов // Наукові записки / гол. ред. Пасічник І. Д. Острог : Остроз. акад., 2011. С. 157164.

2015

Смирнов А. Національна ідентичність Автономної Православної Церкви в Україні періоду німецької окупації / А. Смирнов // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія. – Ужгород; Пряшів ; Нью-Йорк, 2015. – C. 541–550.

Смирнов А. Політика радянської влади щодо Православної Церкви на Волині в 1939–1941 роках / А. Смирнов // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 192197.

Смирнов А. Почаївський церковний собор 1823 серпня 1941 р. / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. Острог : Остроз. акад., 2015. С. 6167.

Смирнов А. «Я не кар’єрист, що по трупах матері йде до своєї мети»: архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації / А. Смирнов // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Прибужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. – Луцьк, 2015. – C. 262266.

2016

Смирнов А. Колекція отця Тимофія Міненка в архіві Університету Альберти / А. Смирнов // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог. – Острог, 2016. – C. 301–302.

Смирнов А. Роль єпископа Мстислава (Скрипника) в укладенні Почаївської церковної угоди 1942 року / А. Смирнов // Роль особистості в Церкві. – Луцьк, 2016. – С. 213219.

Смирнов А. Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині / А. Смирнов // Острозький науковий збірник. – Острог, 2016. – С. 279286.

Смирнов А. Ставлення Української Центральної Ради до Православної Церкви / А. Смирнов // Міжнар. наук. конф. до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доп., 17 верес. 2016 р., м. Острог. – Острог, 2016. – C. 201202.

Смирнов А. Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Істор. науки. 2016. Вип. 25. С. 100104.

***

Трофимович В. В. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни / В. В. Трофимович, Л. В. Трофомович, А. І. Смирнов // Русин. – 2016. – № 1. – С. 196–217.

2017

Смирнов А. Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Істор. науки. – 2017. – Вип. 26. – С. 4046. 

***

Кралюк П. Смирнов А. Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 416. – С. 107–112. 

2018

Смирнов А. Архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації України / А. Смирнов // Гілея. – 2018. – Вип. 136. – С. 65–69.

Смирнов А. Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Істор. науки. – 2018. – Вип. 27. – С. 113116.

Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни в історико-церковних студіях Івана Власовського / А. Смирнов // Волинський благовісник. 2018. № 6. C. 105118. 

2019

Смирнов А. Пінський церковний Собор 7–10 лютого 1942 року та його наслідки / А. Смирнов // Український історичний збірник. – 2019. – Вип. 21. – С. 133–148. 

Смирнов А. Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року / А. Смирнов // Przegląd Środkowo-Wschodni. – Warszawa, 2019. – T. 4. – S. 389–406.

Смирнов А. Усунення Варшавського митрополита Діонісія Валединського і початок реорганізації Православної Церкви в окупованій Польщі (1939–1940) / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Істор. науки. – Острог, 2019. – Вип. 28. – С. 145–149.

***

Ковальський М. Іван (митрополит Іларіон) / М. Ковальський, А. Смирнов // Острозька академія : історія та сучасність культурно-освітнього осередку. –  Острог, 2019. – С. 370–373. 

2020

Смирнов А. Становлення Краківсько-Лемківської православної єпархії в період Другої світової війни / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Істор. науки. – 2020. – Вип. 30. – С. 92–97. 

Смирнов А. Становлення УАПЦ на Київщині в роки нацистської окупації / А. Смирнов // Військово-науковий вісник. – 2020. – № 34. – С. 107–120. 

Смирнов А. Організація Автономної Православної Церкви в Центральній та Східній Україні в роки нацистської окупації / А. Смирнов // Zaporizhzhia Historical Review. – 2020. – Vol. 2. – C. 94–99.

Смирнов А. Українізація Холмсько-Підляської єпархії в 1940–1944 роках / А. Смирнов // Українське православ’я в еклезіологічному, політичному та культурному вимірах. – Київ, 2020. – С. 73–83.

2021

Смирнов А. Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року / А. Смирнов // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Істор. науки. – Острог, 2021. – Вип. 32. – С. 32–38.

Смирнов А. Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: українське православ’я в роки Другої світової війни : монографія / А. Смирнов. – Одеса : Гельветика, 2021. – 416 с.

Smyrnov A. Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences / A. Smyrnov, V. Trofymovych // East European Historical Bulletin. 2021. № 19. P. 165–173.

2022-02-23