Дослідники Великої Волині


Надольська Валентина Василівна

Надольська Валентина Василівнадоцент кафедри документознавства і музейної справи, кандидат історичних наук.

Народилася 1965 р. в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області. Упродовж 1983–1988 рр. навчалася на історичному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

Після закінчення навчання постійно працює у Луцькому педагогічному інституті ім. Лесі Українки, з 1993 р. – Волинському державному, а з 2007 р. – національному університеті імені Лесі Українки. З 2008 р. доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (з 2020 р. – кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ імені Лесі Українки). Кандидатську дисертацію на тему «Національні меншини Волині (середина ХІХ – початок ХХ ст.)» захистила у 1996 р. в Інституті національних відносин і політології НАН України.

Викладає навчальні курси: «Етнологія», «Історія музейної справи», «Методологія і організація науково-дослідної роботи», «Основи наукових досліджень», «Сучасні напрями та методи наукових досліджень».

Під керівництвом Надольської В. В. захищено дві кандидатські дисертації за шифром 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство: Рябчикова Ф. Д. «Діяльність етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920–1931 рр.)» (2010 р.); Борис Т. П. «Становлення і розвиток художніх музеїв в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (2015 р.).

Нагороджена грамотою Верховної Ради України (2012 р.), срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки (2015 р.), подякою МОН України (2020 р.). За заслуги перед Українським народом нагороджена грамотою Верховної Ради України (2012 р.)

Основні напрямки наукових досліджень

етнічна історія Правобережної України;

- історичне краєзнавство;

- історія музейної справи;

- трансформація архівної галузі на пострадянському просторі.

Список основних опублікованих праць

1993

Надольська В. В. Чеські колоністи на Волині у другій половині 19 століття / В. В. Надольська // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези міжнар. краєзн. конф., м. Житомир, 911 верес. 1993 р. Житомир, 1993. С. 6667.

1994

Надольська В. В. Поляки на Волині у другій половині ХІХ ст. / В. В. Надольська // Велика Волинь : минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка. С. 548550.

1995

Надольська В. В. Система єврейської освіти на Волині у другій половині ХІХ століття / В. В. Надольська // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук. краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утвор. Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування м. Звягеля Новоград-Волинським / відп. ред. М. Ю. Костриця. Новоград-Волинський : [б. в.], 1995. С. 8485.

2001

Надольська В. Волинь на зламі століть: історія краю (1989–2000) / В. Надольська. – Луцьк : Вежа, 2001.

Надольська В. Волинь на перших етнічних картах українських земель / В. Надольська // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ : УНІСЕРВ, 2001. – Вип. 11. – С. 11–13.

Надольська В. Діяльність Ю. Крашевського по вивченню та збереженню старожитностей Волині / В. Надольська // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 183–192.

Надольська В. Етнічні меншини Волині (кінець 30-их – 90-ті рр. ХХ ст.) / В. Надольська // Народознавчі зошити. – Львів, 2001. – № 3. – С. 634–638.

2004

Надольська В. Німці на Волині: етапи розвитку діаспори і сучасне національно-культурне відродження / В. Надольська // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ : УНІСЕРВ, 2004. – Вип. 16. – С. 114–119.

Надольська В. Розвиток промислового виробництва на Західному Поліссі в пореформенний період (2 пол. 19 поч. 20 ст.) / В. Надольська // Західне Полісся : історія і культура : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. Істор.-етнограф. музею. Рівне, 2004. С. 1723.

2005

Надольська В. Поширення на західноукраїнські землі радянської національної політики в 1939–1941 рр. / В. Надольська // Друга Світова війна і доля народів України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 23-24 червня 2005 р. – Київ : Сфера, 2005. – С. 188–190.

Надольська В. Хозяйственная деятельность иностранных колонистов Волынской губернии (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.) / В. Надольська // Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: ХІХ – начало ХХ вв. : сб. статей / под ред. К. Мацузато (Славяно-евразийские исследования. Вып. 8). – Саппоро ; Москва, 2005. – С. 89–131.

2006

Надольська В. Вплив політики русифікації на життєдіяльність етнічних меншин Волинської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / В. Надольська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. А. І. Черній. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 260–264.

Надольська В. Російська статистика про розвиток єврейських громад Дубенського повіту (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / В. Надольська // Єврейському народові : матер. міжнар. наук. іст.-краєзн. конф, присвяч. укр.-євр. взаєминам на Дубенщині. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 39–45.

2007

Nadolska V. Volyn within the Russian Empire: Migratory Processes and Cultural Interaction  / V. Nadolska // Imperiology: from empirical knowledge to discussing the Russian empire / edited by Kimitaka Matsuzato. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007. – P. 85–110.

2008

Надольська В. Аграризація євреїв Волині (ХІХ початок ХХ століття) / В. Надольська // Наукові записки : 155 років від дня народж. В. Короленка / Рівнен. обл. краєзн. музей. Рівне : О. Зень, 2008. Вип. 6. С. 6872.

Надольська В. Волинь у складі Російської імперії: полонізація і русифікація / В. Надольська // Панорама політологічних студій : наук. вісн. РДГУ / гол. ред. М. М. Гон. Рівне : РДГУ, 2008. Вип. 2. С. 110117.

Надольська В. Чеські колонії Дубенського повіту в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / В. Надольська // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створ. Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. Дубно, 2008. С. 208212.

2009

Надольська В. Етнологія: термінологічно-понятійний довідник / В. Надольська. – Луцьк : Вежа, 2009. – 244 с. 

***

Надольська В. Націологічні дослідження Лева Ребета у 40–50-х роках ХХ ст. / В. Надольська // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк. – 2009. – № 13. – С. 231–235.

Надольська В. Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації / В. Надольська // Архіви України : наук.-практ. журн. – 2009. – Вип. 6. – С. 251–259.

2010

Надольська В. Архівне законодавство Білорусі і України: порівняльний аналіз / В. Надольська // Архіви України : наук.-практ. журн. – 2010. – Вип. 3/4. – С. 215–223.

2011

Надольська В. До питання утворення на Волині гуситської церкви : историческая литература / В. Надольська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині : матеріали XXXХ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 20-й річниці Незалежності України : наук. зб. / упоряд. А. Силюк, В. І. Недзельський. Луцьк : Гадяк Ж. В., 2011. Вип. 40. С. 335–337.

Надольська В. Регіон у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В. Надольська // Західне Полісся: історія та культура : монографія / наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2011. – С. 235–293.

Надольська В. Форми і напрями співробітництва архівістів країн СНД / В. Надольська // Істор. студії Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. – С. 125–129.

***

Рябчикова Ф. Проблеми проведення експедицій у науковому доробку В. Кравченка (1920-1931 рр.) / Ф. Рябчикова, В. Надольська // Наукові записки / гол. ред. О. С. Булига ; відп. за вип. О. С. Романчук. Луцьк : Волин. старожитності, 2011. Вип. 9, ч. 2 : [Історія Волинського краю]. С. 258261.

2012

Надольська В. Етнологія. Тестові завдання для самоконтролю : навч. посіб. / В. Надольська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 288 с. 

***

Надольська В. Чи жили голладські колоністи на Волині / В. Надольська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині : наук. зб. : матеріали 52-ї Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., приуроченої 70-річчю Кортеліс. трагедії 1942 р., смт. Ратно - с. Кортеліси, 20 верес. 2012 р. / Волин. краєзнав. музей, Кортеліс. іст. музей, Держ. архів Волин. обл. ; відп. за вип. : А. Силюк, М. Михалевич. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – Вип. 42 . – С. 351–355.

2013

Надольська В. Етнічні групи Волині: культурні контакти і запозичення / В. Надольська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозер’я у світовій та українській історії : наук. зб. : матеріали 55 міжнар. наук. конф. м. Луцьк – Шацьк, 24–26 трав. 2013 р. / Держ. архів Волин. обл. ; відп. за вип. : А. Силюк, О. Златогорський. Луцьк : Волин. старожитності, 2013. Вип. 45. С. 191194.

Надольська В. Колонії забузьких голєндрів на Волині: походження, господарство, культура / В. Надольська // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 167–172.

Надольська В. Религиозная жизнь чешских колонистов Волынской губернии / В. Надольська // Україна – Чехія: історія та сьогодення : монографія / О. М. Березовський, Т. В. Брязкало та ін. Уклад. С. М. Коваленко, Н. В. Морозова, В. М. Фендик; Одеськ. обл. упр. культури і туризму, національностей та релігій (та ін.). – Одеса : ВМВ, 2013. – С. 49–90.

2015

Надольська В. В. Діяльність Товариства для видання і поширення книг у Південно-Західному краї (1859–1865 рр.) / В. Надольська // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8. – С. 210–211.

Надольська В. В. Інтерактивні музейні технології: «Ніч музеїв» / В. В. Надольська // Волинський музейний вісник : наук. зб. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – Вип. 7. – С. 227–230.

2017

Надольська В. В. Документи Державного архіву Волинської області як джерело до вивчення історії єврейської громади Олики (кінець ХVІІІ – 30-ті рр. ХХ ст.) / В. В. Надольська // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія : Історичні науки. – 2017. –№ 5. – С. 149–154.

Надольська В. В. Популяризація діяльності музеїв Волині: традиції та новації / В. В. Надольська // Наук. вісник Нац. музею іст. Укр. : зб. наук. пр. / відп. ред. Б. К. Патриляк. – Київ : Левада, 2017. – Вип. 2. – С. 402–408.

2018

Надольська В. Документи ЦДІАК України як джерело до вивчення діяльності релігійних громад німецьких колоністів на Волині / В. Надольська // Реформація та поширення протестантизму на Волині : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 26–27 жовтня 2017 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк : Твердиня, 2018. – С. 184–192.

Надольська В. В. Організаційний розвиток Волинського краєзнавчого музею в умовах українського державотворення / В. В. Надольська // Наук. вісник Нац. музею іст.Укр. : зб. наук. пр. / відп. ред. Б. К. Патриляк. – Київ, 2018. – Вип. 3. – С. 484–491.

2019

Надольська В. В. Демократичні перетворення в архівній галузі України / В. В. Надольська // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки : Історичні науки. – Луцьк, 2019. – № 7. – C. 131−138.

Надольська В. В. Підприємницька діяльність євреїв у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. В. Надольська // Етнічні спільноти та конфесії на Волині: історія й сучасність: зб. наук. пр. / упорядники й наук. ред. Ю. В. Крамар, А. Г. Шваб . – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 75–86.

2020

Надольська В. В. Підготовка і написання випускної кваліфікаційної роботи (методичні рекомендації для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») / В. В. Надольська, О. Б. Герасимчук. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Луцьк, 2020. – 60 с.

***

Надольська В. В. Волинська губернія: етнічні процеси у контактній зоні / В. В. Надольська // Краєзнавство. – 2020. – № 1. – С. 128–144.

2021

Надольська В. В. Підготовка і написання випускної кваліфікаційної роботи (методичні рекомендації для студентів спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»). – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Луцьк, 2021. – 64 с.

2022-02-21