Дослідники Великої Волині


Скакальська Ірина Богданівна

Скакальська Ірина Богданівна – історикиня, дослідниця Волині, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка.

Народилася 14 травня 1977 р. в м. Кременець Тернопільської області. У 1992 р. закінчила з відзнакою 9 класів ЗОШ № 3 м. Кременця, а в 1994 році завершила навчання у Кременецькому ліцеї. У 19941999 рр. навчалась на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. У 1999-2000 рр. працювала вчителем Кременецької гімназії. З 2000 р. викладач суспільних дисциплін коледжу, а згодом Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Діяльність Семена Жука в національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період ХХ ст.».

У 2006 році пройшла інтенсивний курс підвищення кваліфікації до викладання курсу «Основи демократії» організований МОН України та Канадсько-українським проектом «Розбудова демократії». З 2005 по 2008 рік працювала проректором з виховної роботи, а в 2008-2009 роках ─ проректор з наукової роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. У 2008 році присвоєне вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

У 2013 році захистила докторську дисертацію «Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині (19211939 рр.)».

Основні напрямки наукових досліджень

- національні еліти;

- біографістика та історичне краєзнавство;

- релігієзнавство та культура.

Список основних опублікованих праць

2002

Скакальська І. Б. Громадсько-політичний діяч та публіцист Семен Жук / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 1. – С. 49–51.

Скакальська І. Б. Роль «Просвіти» у поширенні культури та освіти на Кременеччині у міжвоєнний період (1919–1939) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 33–37.

2003

Скакальська І. Б. Діяльність С. Жука як директора кооперативного банку (1933–1939) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 144–155. – (Історія).

Скакальська І. Б. Роль української соціально-політичної інтелігенції в історії України міжвоєнного періоду (на прикладі діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 279–282.

Скакальська І. Б. С. Жук – провідний діяч УСРП на Волині / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 126–132. – (Історія).

2004

Скакалька І. Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука як представника української інтелігенції Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакалька // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2004. – С. 18–20.

Скакальська І. Б. Роль українців в національно-визвольному русі на Волині у міжвоєнний період (на прикладі громадсько-політичної діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська // Збірник наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків : Майдан, 2004. – Вип. 16. – С. 89–91. – («Історія та географія»).

Скакалька І. Б. Семен Жук − погляд на деякі сторінки життя і діяльності / І. Б. Скакалька // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практичної конф. «Наука і освіта 2004». – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 5. Іст. України. – С. 64–66.

2006

Скакальська І. Б. Роль краєзнавства у національному вихованні студентів (на прикладі дослідження діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць // за заг. ред. Онкович Г. В., Ломакович А. М. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – С. 157–159.

2007

Скакальська І. Б. Внесок української волинської інтелігенції в розвиток освіти та культури на Кременеччині в міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України : зб. наук. пр. викладачів. – Кременець : Малий видавн. дім, 2007. – Вип. 2. –С. 84-93.

Скакальська І. Б. З історії освіти на Волині: приватна жіноча гімназія С. В. Алексіної в м. Кременці / І. Б. Скакальська // Наук. записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1. – С. 1417. – (Історія).

Скакальська І. Б. Історико-педагогічний аналіз освітніх традицій краю: Кременецька приватна жіноча гімназія С. В. Алексіної (1904–1922) / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2007. – Вип. 25/26. – С. 3638. – (Історія та географія).

Скакальська І. Б. Розвиток освіти на Кременеччині в пер. пол. ХХ ст.: моделі освітньо-виховної роботи / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. – Кременець, 2007.– Вип. 3. – С. 211215.

Скакальська І. Б. Українська гімназія в м. Кременець 1918–1938 р. як осередок формування майбутньої національної еліти / І. Б. Скакальська. // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму : матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. Івано-Франківськ, 1718 листоп., 2007 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 586591.

2008

Скакальська І. Б. Правові основи педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / автор-упоряд. І. Б. Скакальська. – Кременець : ВЦ КОГПІ, 2008. – 168 с.

***

Скакальська І. Б. Внесок української еліти Волині в розвиток освіти на Кременеччині у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. – Київ : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2008. – Т.21. – С. 117–123.

Скакальська І. Б. Діяльність української еліти на теренах Волині міжвоєнного періоду ХХ ст.: С. Жук, А. Річинський та У. Самчук / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Ч. 2. – (Історія). // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за заг.ред. проф. М. М. Алексієвця. – С. 182–189.

Скакальська І. Б. Домінанта українських націєтворчих ідей у працях волинських інтелігентів міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. − Вип. 1. – С. 318323. – (Історія).

Скакальська І. Б. Науково-публіцистичні розвідки волинських інтелігентів міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. робіт : міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Ч. 2. / за заг. ред. О. С. Черемської. – Харків : вид. ХНЕУ, 2008. – С. 80–86.

Скакальська І. Б. Релігійні погляди волинської інтелігенції міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези доп. VІ Міжнар. наук.-теоретичної конф. студентів-аспірантів і молодих вчених / відп. ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль, 2008. – С. 150–151.

Скакальська І. Б. Роль православного духовенства в боротьбі за становлення Української автокефальної православної церкви на Волині у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» / гол. ред. : Л. Винар. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 3. – С. 297–301.

2009

Скакальська І. Б. Елітарність у творчості Ю. Словацького / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка // за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3.– С. 250254. – (Історія).

Скакальська І. Б. Історія кременецької «Просвіти» в особах (2030-ті рр. ХХ ст.) / І. Б. Скакальська // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 261266.

Скакальська І. Б. Історичні передумови формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Третього Міжнар. конгресу, м. Київ, 21–22 жовт. 2009 р.) – Київ : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 307–309.

Скакальська І. Б. Кременеччина у міжвоєнний період / І. Б. Скакальська // Нескорена Кременеччина у першій половині ХХ ст. (сторінки пам’яті) : наук.-документ. вид. / за ред. В. Мазурка. – Кременець ; Тернопіль, 2009. − С. 15-73.

Скакальська І. Б. Моральні пріоритети в сучасній освіті та духовна спадщина минулого / І. Б. Скакальська // Актуальні питання культурології : альманах наук. т-ва «Афіни» кафедри культурології : у 2-х т. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 8, Т. 1.– С. 115118.

Скакальська І. Б. Навчально-освітня діяльність гімназій на Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. – Київ : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. 23. – С. 165–178.

Скакальська І. Б. Питання краєзнавства за науковим доробком Миколи Теодоровича «Історія міста Кременця» / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Планета-Прінт, 2009. – Вип. 35. – С. 157159. – (Історія та географія).

Скакальська І. Б. Формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ століття / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. – Київ : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. 26. – С. 306–313.

Скакальська І. Б. Формування інтелігенції краю в навчальних закладах Кременеччини першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Кременецький ліцей у контексті розвитку освіти, науки та культури на Волині в першій третині ХХ ст. : зб. наук. пр. − Тернопіль : Терно-граф, 2009. − С. 160–175.

Скакальська І. Б. Шляхи формування української волинської еліти першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. / за заг. ред. канд. фіз.-мат. н., проф. Ломаковича А. М. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 1014.

2010

Скакальська І. Б. Волинський період діяльності Аркадія Животка / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5. – С. 114-117. – (Історія).

Скакальська І. Б. Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : вид-во ім. І. Франка, 2010. – Т. 5. – С. 77-81.

Скакальська І. Б. Діяльність української волинської інтелігенції першої половини ХХ ст. в просвітницькій сфері / І. Б. Скакальська // Збірник наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2010. – Вип. 38. – С. 129132. – (Історія та географія).

Скакальська І. Б. Духовна інтелігенція Волині: родина Шумовських (кін. ХІХ- перша половина ХХ ст.) / І. Б. Скакальська // Матеріали ІІІ Волинської Міжнар. іст.-краєзн. конф., м. Житомир, 1213 листоп. 2010 р. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 216219.

Скакальская И. Б. Отражение исторической памяти в воспоминаниях Ю. Шумовського / И. Б. Скакальская // Историческая память: Люди и епохи : тезисы науч. конф.,  г. Москва, 2727 нояб. 2010 г. / отв. ред. А.О. Чубарьян. − Москва : НОЦ по истории, 2010. − С. 254257.

Скакальська І. Б. Роль української еліти у розвитку кооперації на Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі : матеріали наук.-практ. конф. –Тернопіль : ТКІ, 2010. – С. 43–45.

Скакальська І. Б. Cпогади Ю. Шумовського як джерело з історії діяльності духовної інтелігенції Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2010.– С. 247–250.

2011

Скакальська І. Б. Відомі постаті Кременецької духовної семінарії 20-30-х років ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. пр. / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 8. – С. 226–232. – (Історія, міжнар. відносини).

Скакальська І. Б. Внесок української релігійної еліти Волині у розвиток духовного потенціалу народу / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. − Вип. 1.− С. 125130. – (Історія).

Скакальська І. Б. Громадські товариства Волинського воєводства 20–30-х років ХХ ст. в контексті національного відродження / І. Б. Скакальська // Матеріали ІV Волин. іст.-краєзн. конф., присвяченої 10-річчю заснування історичного ф-ту Житом. держ. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 166169.

Скакальська І. Б. Життєписно-краєзнавча студія: в пошуках втраченої інтелігенції / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2011. – Вип. 41. – С. 201206. – (Історія та географія).

Скакальська І. Б. Політична діяльність національної еліти як вияв боротьби українського інтелігента за права свого народу у Волинському воєводстві (19211939 рр.) / І. Б. Скакальська // Український визвольний рух. – Львів : Центр дослідж. визвольного руху, 2011. – Зб. 16. – С. 290311.

Скакальська І. Б. Роль інтелігенції Західної Волині в розвитку освіти та культури регіону в міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : вид-во ім. І. Франка, 2011. – Т. 7. – С. 101–107.

Скакальська І. Б. Українознавча спрямованість діяльності просвітянської еліти Волині міжвоєнного періоду першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. наук.-дослідницького ін-ту українознавства та всесв. історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 364–370.

Скакальська І. Б. Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Кременецького ліцею 2030-х рр. ХХ століття / І. Б. Скакальська // Трудова підготовка в закладах освіти. − Педагогічна преса, 2011. − № 4. –С. 1821.

Скакальська І. Б. Шляхетність у творчості Ю. Словацького / І. Б. Скакальська // Постать Юліуша Словацького у полікультурному просторі : зб. наук. пр. – Кременець : КОГПІ, 2011.– С. 4045.

2012

Скакальська І. Б. Краєзнавчий довідник. Українська еліта Кременеччини міжвоєнного періоду ХХ ст. / автор-упоряд. І. Скакальська. − Кременець : КОГПІ, 2012. − 46 с.

Скакальська І. Українська еліта Волині першої половини ХХ ст. : нариси життя та діяльності: монографія / І. Скакальська. – Тернопіль : Астон, 2012. – 180 с.

***

Скакальська І. Б. Громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність Арсена Річинського / І. Б. Скакальська // Збірник наук. праць. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2012. – Вип. 45. – С. 197201. – (Історія та географія).

Скакальська І. Б. Еліта: методологія дослідження / І. Б. Скакальська // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. пр. / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.– С. 256260. – (Історія, міжнар. відносини).

Скакальська І. Б. Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання «Церква і нарід 1936 р.») / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1. – С. 125–130. – (Історія).

2012

Скакальська І. Б. Арсен Річинський: громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність на Волині / І. Б. Скакальська // Матеріали VIII Річинських читань до 120-річчя з дня народж. Арсена Річинського / за ред. А. Колодного, П. Мазура. – Київ ; Кременець, 2012. – С. 109116.

Скакальська І. Б. Кадрові питання та ідеологічна робота у Кременецькому учительському інституті / І. Б. Скакальська // Вища педагогічна освіта в Кременці 1940-1990. – Жовква : Місіонер, 2012. – С. 69–79.

Скакальська І. Б. Михайло Черкавський – громадсько-політичний діяч Волині / І. Б. Скакальська // Rozwój nauk humanistycznych, Poznań, 27.02.2012 – 29.02 2012. – Poznań, 2012. – С. 83–86.

Скакальська І. Б. Регіональні особливості творення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Міжнародна наук. конф. «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання», 25–26 квіт. 2012 р. – Луганськ : Ноулідж, 2012.– С. 120123.

Скакальська І. Б. Роман Бжеський і Кременеччина / І. Б. Скакальська // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. «Освіта і культура Волині: історія та сучасність» – Луцьк, 2012. – С. 233238.

Скакальська І. Б. Родина Шумовських в історії Дубна та Волині / І. Б. Скакальська // Твердиня над Іквою : матеріали Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 520-річчю Дубенського замку. – Дубно, 2012. – С. 156–161.

Скакальська І. Б. Славетні родини Волині: Козубські / І. Б. Скакальська // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України : зб. наук. пр. викладачів. – Кременець : ВЦ КОГПІ, 2012. – Вип. 5. 2011-2012 рр. – С. 85–90.

Скакальська І. Б. Шляхи формування та розвитку української еліти Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Тернопіль та Тернопілля в історії та культурі України та світу (від найдавніших часів до сьогодення) :матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. 1. – С. 7985.

2013

Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921–1939 рр. : монографія / І. Скакальська. – Тернопіль : Астон, 2013. – 406 с.

***

Скакальська І. Б. Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2013. – Вип. 48. – С. 2529. – (Історія та географія).

Скакальська І. Б. Наукові дослідження українських вчених Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. – Кременець, 2013. – Вип. 9. –С. 34–37.

Национальная элита Западной Волыни межвоенного периода ХХ века: источники формирования / И. Скакальская // Zeszyty naukowe / red. naczelny Janusz Gołota. − Ostrołeka, 2013. – № 27. –S. 610618.

Скакальська І. Б. Позиція депутатів-українців в польському парламенті (1922-1939 рр.) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка / за заг. ред. І.С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 2530. – (Історія).

Скакальська І. Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання «Церква і нарід» 1936 р.) / І. Скакальська // Християнська сакральна традиція : віра, духовність, мистецтво : зб. матеріалів VI міжнар. конф. − Львів : ЛПБА УПЦ КП, 2013. − С. 178–182.

Скакальська І. Українська еліта міжвоєнного періоду ХХ ст. у фондах Кременецького краєзнавчого періоду / І. Скакальська // Зб. пр. Тернопільського відділення НТШ. − Тернопіль, 2013. − Т. 8. –447–459.

Скакальська І. Шляхи формування і трансформації української еліти Західної Волині у 1921–1939 рр. / І. Скакальська // Матеріали VI Волинської всеукр. іст.-краєзн. конф. : зб. наук. пр. − Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. − С. 60–63.

Clergy of Volhynia: Shumovskys family (the end of ХІХ first half of XX cent.) / І. Skakalska // Наука и образование в жизни современного общества : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов, 2013. − Ч. 6. – S.6–8.

2014

Скакальська І. Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання // Наук. записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка : у 2-х ч. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1, ч. 1. – С. 1319. – (Історія).

Процес виховання духовної культури студентів під час вивчення суспільних дисциплін / І. Скакальська, О. Соловей, В. Мазурок // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. – Кременець, 2014. – Вип. 10. –С. 89–93.

2015

Скакальська І. Б. Громадський потенціал української інтелігенції Західної Волині (1921–1939 рр.) / І. Б. Скакальська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. – Вип. 42 (1). – С. 77–81.

2016

Скакальська І. Біографічний портрет волинської української еліти міжвоєнного періоду ХХ ст. в еміграції / І. Скакальська // Українська діаспора: проблеми дослідження : міжнар. наук. конф., м. Острог, 27–28 верес. 2016 р. : тези доп. . – Острог : Остроз. акад., 2016. – С. 165–167.

2017

Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – 94 с.

Скакальська І. Родина Шумовських з Мирогощі, що на Волині / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 46–57.

Скакальська І. Кременецькі сторінки життєпису Уласа Самчука / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 63–67.

Скакальська І. Мистецька еліта Волині: відомі постаті / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 83–92.

Скакальська І. Іван Фещенко-Чопівський – вчений з Волинського краю / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 43–46.

Скакальська І. Арсен Річинський: релігійна та громадська діяльність на Волині / І Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 57–63.

2019

Скакальська І. Б. Історична пам’ять ЗУНР крізь призму спогадів представників діаспори / І. Б. Скакальська // Галичина. – 2019. – Ч. 32. – С. 205–209.

Skakalska I. The ukrainian elite of Western Volhynia (1921–1939): sources of the research problem / I. Skakalska, I. Semenets-Orlova // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – Вип. 10. – С. 141–148.

2020

Скакальська І. Висвітлення історії міста Кременця на сторінках преси міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ / відпов. за вип. П. Рудецький. – Луцьк : Терези, 2020. – Вип. 17. – С. 408–412.

2021

Скакальська І. Релігія та філософія у творчій спадщині О. Неприцького-Грановського / І. Скакальська. // Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 1. – С. 52–58.

2023

Скакальська І. Життєпис Семена Жука: public history / І. Скакальська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. – 2023. – Вип. 34. – С. 54–58.

2022-02-22