Дослідники Великої Волині


Мяскова Тетяна Євгенівна

Мяскова Тетяна Євгенівнастарша наукова співробітниця Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, кандидатка історичних наук (Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

Народилася 1972 року в м. Ірпінь. У 1996 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (зараз КНУКіМ), факультет бібліотечно-інформаційних систем за спеціальністю бібліотекар-бібліограф.

У 19962000 рр. навчалась в аспірантурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (заочна форма навчання). З 1990 по 2001 р. працювала бібліографом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.08 (зараз 27.00.03) – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Дисертацію «Історія комплектування та сучасний склад колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (1834–1927 рр.)» захистила 5 липня 2001 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. В тому ж році зарахована на посаду наукового співробітника Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту Української книги НБУВ. В 2006 р. переведена на посаду старшого наукового співробітника з подальшим обранням за конкурсом. Має більше 60 опублікованих наукових праць.

Основні напрямки наукових досліджень

- історія створення та сучасний стан бібліотечних колекцій та зібрань.

Список основних опублікованих праць

2001

Мяскова Т. Є. Історія комплектування та сучасний склад колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (18341927 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Т. Є. Мяскова ; НАН України, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2001. 203 арк.

Мяскова Т. Є. Історія комплектування та сучасний стан колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (18341927 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Т. Є. Мяскова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2001. 17 с.

2005

Мяскова Т. Є. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (18341927 рр.) / Т. Є. Мяскова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : [б.в.], 2005. 184 с.

1998

Мяскова Т. Є. Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1998. – Вип. 4. – C. 292302. 

2000

Мяскова Т. Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України / Т. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2000. – Вип. 6. – C. 111117. 

Мяскова Т. Система комплектування бібліотеки Університету Св. Володимира (1834 1904) / Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 2. – C. 4144 .

2002

Мяскова Т. Бібліотекар – хранитель і носій історичної пам'яті / Л. Муха, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 17–21.

2007

Мяскова Т. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму:історія виникнення. Функціонування та сучасний стан / Т. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. 2007. Вип.11. – С. 122135.

Мяскова Т. Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан / Т. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. 2007. Вип. 12. – С. 178190.

Мяскова Т. Бібліотека Київського реального училища: історія створення, функціонування та сучасний стан / Т. Мяскова // Наук. праці Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 19. – С. 269278.

Мяскова Т. Інтеграція інформаційних ресурсів бібліотек історико-культурних фондів НБУВ на прикладі реконструйованих бібліотек київських гімназій ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 19. – С. 340361.

Мяскова Т. Технології формування та перспективи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ / Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. –  2007. № 2. – С. 1419.

2008

Мяскова Т. Бібліотека імп. Віленського університету та імп. Віленької медико-хірургічної академії (історія заснування, шляхи надходження до фонду бібліотеки імп. Університету св. Володимира та подальша доля) / Т. Мяскова // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького, м. Одеса, 25–27 вер. 2007 р. – Одеса, 2008. – С. 108–120.

Мяскова Т. Проблеми впровадження до наукового обігу інформаційних ресурсів бібліотек, що знаходяться у стадії реконструкції / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – Вип. 24. – С. 196–205.

2009

Мяскова Т. Проблеми введення у науковий обіг інформаційних ресурсів бібліотек, що перебувають у стадії реконструкції / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – C. 196–205. 

Мяскова Т. Родова книгозбірня Йоахима Литавра та Адама Хрептовичів: короткий історіографічний огляд // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали наук.-практ. конф., приуроч.до 70-річчя заснув. Держ. істор. б-ки України. – Київ : Арістей, 2009. – С. 86–90.

***

Мяскова Т. Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань / Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ : НБУВ, 2009. – № 6. – С. 22–25.

2010

Мяскова Т. Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – C. 62–64. 

Мяскова Т. Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф / Т. Мяскова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка / редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 2). – С. 6774.

Мяскова Т. Перспективи створення електронних бібліотек на основі колецій та зібрань, що знаходяться у стадії реконструкції / Т. Мяскова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 2527 трав. 2010 р. – Київ, 2010. – С. 3233.

Мяскова Т. Родове зібрання Хрептовичів: перспективи дослідження / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – Вип. 28. – С. 396–404.

2011

Мяскова Т. Варвара Миколаївна Ханенко та доля її бібліотеки / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 298–311.

***

Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 55–59. 

2012

Мяскова Т. Книги із родової бібліотеки баронів Шодуарів у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: від друкованої книги до електронної БД / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2012. Вип. 34. – С. 299311.

***

Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу / Т. Мяскова, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – C. 6164. 

2013

Мяскова Т. Відомі вчені – керівники київських наукових бібліотек середини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Мяскова // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури; 23–24 трав. 2013 р. / НАН України; Укр. ком. славістів; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська. Київ : НБУВ, 2013. – С. 6566.

Мяскова Т. Особенности зданий Статута Великого княжества Литовского, хранящихся в собрании фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира (из фондов Национальной библиотеки Украині им. В. И. Вернадского / Т. Мяскова // Матэрыялы IX Мiжнародных кнiгазнаўчых чытанняў «Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага ў гiсторыi культуры Беларусi», Мiнск, 1819 красавiка 2013 г. Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2013. – С. 7478.

Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: від історії формування до cтворення електронної бази даних / Т. Мяскова // Адаптація знань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжн. наук.конф., м. Київ, 810 жовтня 2013 р. Київ, 2013. – С. 283284.

Мяскова Т. Особові бібліотеки професорів Київського університету св. Володимира у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: історія, сучасний стан і питання представлення в електронному середовищі / Т. Мяскова // Адаптація знань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжн. наук. конф., м. Київ, 8-10 жовтня 2013 р. Київ, 2013. – С. 256259.

2014

Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 40. – С. 317340.

Мяскова Т. Особова бібліотека С. П. Томашевського: історико-книгознавча характеристика книгозбірні (за матеріалами фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2014. Вип. 18. – С. 233241.

2015

Мяскова Т. Особова бібліотека Д. В. Антоновича у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-краєзнавча характеристика видань та їх популяризація в електронному середовищі / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – Вип. 42. – С. 461–472.

***

Мяскова Т. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір / Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 40–41.

2016

Мяскова Т. Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 387–400. 

Мяскова Т. Провенієнції на книгах з історико-культурного фонду «Віленська медико-хірургічна академія» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення історії формування фонду наукової бібліотеки академії / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2016. – Вип. 20. – C. 175–190. 

***

Iсторія книжкової культури України / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 33–35 .

2017

Мяскова Т. Є. Наукова спадщина Ореста Новицького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2017. – Вип. 21. – C. 170–182 .

***

Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 44–45. 

2018

Мяскова Т. Є. Бібліотечна діяльність Дмитра Івановича Багалія та історична доля його особової бібліотеки / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 192–209.

***

Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 46–48.

2019

Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 56–57.

2020

Мяскова Т. Бібліотека Волинської православної духовної семінарії: історія заснування, функціонування / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2020. – Вип. 60. – С. 75–95.

Мяскова Т. Науково-педагогічне співробітництво між Київською духовною академією та Київським університетом Св. Володимира / Т. Мяскова // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2020. Вип. 59. С. 217231.

2022-02-21