Дослідники Великої Волині


Міщук Сергій Миколайович

Міщук Сергій Миколайович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Народився у 1951 р. Після закінчення середньої школи в м. Житомирі у 1969 р. стає студентом історичного факультету Чернівецького державного університету (нині – Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича).

Після закінчення університету працював вчителем історії у середніх школах Житомирської області та м. Житомира (1974–1978 рр., 1984–1993 рр.). У 19781984 рр. працював старшим науковим співробітником Житомирського краєзнавчого музею. Весь цей час продовжував займатися історією. Результатом наукових студій С. М. Міщука стала публікація (у співавторстві) праць: «Социалистические международные отношения – отношения нового типа» (1983) та «О сотрудничестве трудовых коллективов и общественных организаций Житомирской области с трудовыми коллективами и общественными организациями стран социализма» (1984).

У 2003 р. Сергій Миколайович захистив кандидатську дисертацію і здобув учений ступінь кандидата історичних наук, а в 2004 р. йому присвоєно вчене звання доцента. Тема дисертації «Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (19001932): походження, склад, доля» передбачала синтез історичного й історико-книгознавчого дослідження. Її вивчення стало відлунням зростаючого інтересу до історії бібліотек і бібліотечних зібрань та є складовою частиною всебічного вивчення історії української культури на рубежі ХХХХІ ст.

Основні результати та висновки дисертації було оприлюднено у низці наукових праць, а згодом – у монографії «Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (Київ, 2007). В центрі уваги дослідження – колекційні рукописні та книжкові фонди Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (19001932), встановлення обсягів та змісту його бібліотечного фонду в 1020-х роках ХХ ст., аналіз політики цензурного перегляду та вилучення колекцій з обігу, з’ясування шляхів переміщення в центральні книгосховища та сучасний стан рукописно-книжкової спадщини.

З 2003 р. за сумісництвом, з 2007 р. на постійній основі Сергій Миколайович працює доцентом, а з 2010 р. професором кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету ім. Івана Франка. У процесі викладацької діяльності читає курси «Історичне книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство», «Історична бібліографія», «Новітня історія країн Європи та Америки».

За результатом багаторічних наукових студій С. М. Міщука виходить комплексне монографічне дослідження «Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)». Вперше репрезентовано загальний стан колекційних рукописних та книжкових фондів бібліотек і музеїв в Україні в другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст. та вироблення принципів їх наукового описування. Висвітлено передумови і контекст розвитку історико-книгознавчих досліджень та наукового описування рукописно-книжкової спадщини України.

У 2009 р. здобув ступінь доктора історичних наук (тема дослідження: «Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)»).

У 2011 році С. М. Міщук здійснив монографічне дослідження «Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.). Історіографія. Бібліографія» (Житомир, 2011).

Помітним явищем у науковому житті Житомирщини стали наукові заходи, організовані та проведені за активної участі С. М. Міщука. Так, у листопаді 2008 р. відбулася Волинська історико-краєзнавча конференція. Відтоді такі наукові форуми перетворилися на традиційні для історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка і набули статусу міжнародних. У них щороку приймають участь науковці як з усієї України, а також з Угорщини, Польщі, Росії і Білорусі.

Міщук С. є засновником і головним редактором фахового збірника наукових праць «Волинські історичні записки», що видається з 2008 р.

Сергій Миколайович є автором майже 100 наукових і навчально-методичних праць.

С. М. Міщука відзначено численними грамотами та Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2010 р.).

Основні напрямки наукових досліджень

історія України;

історіографія;

джерелознавство.

Список основних опублікованих праць

2001

Міщук С. М. Рукописні конфесійні пам’ятки ХVІІ–ХІХ ст. Волинського державного краєзнавчого музею в Житомирі / С. М. Міщук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 5 – С. 125–133.

2002

Міщук С. М. Матеріали Волинського краєзнавчого музею (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) як джерело з історії церкви, духовної освіти та бібліотечної справи / С. М. Міщук // Библиотечное дело и краеведение : сб. наук. тр. – Київ : Симферополь, 2002. – Вып. 3. – С. 16–23.

Міщук С. М. Нездійснений проект бібліотечної «Волиніки»: з історії книжкового зібрання Волинського музею у Житомирі у 20-х р. ХХ ст / С. М. Міщук. // Бібл. вісн. – Київ, 2002. – № 3. – С. 16-22.

Міщук С. М. Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 111119.

Міщук С. М. Рукописні літургійні пам’ятки ХVІІХVІІІ ст. Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НБУВ  / С. М. Міщук // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 169173.

Міщук С. М. Специфіка консультаційної роботи під час обслуговування фондами історичних колекцій (на прикладі Бібліотеки Волинського єпархіального давньосховища)  / С. М. Міщук // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 309316.

2003

Міщук С. М., Венгерська В. О. Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму / С. М. Міщук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Вип. 18. – Житомир : ЖДУ, 2004 р. – С. 1721.

Міщук С. М. Рукописна та книжкова збірка Волинської православної духовної семінарії з фондів Житомирського краєзнавчого музею (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)  / С. М. Міщук // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. – Киев ; Симферополь, 2004. – Вип. 5. – С. 6166.

Міщук С. М. Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної світи в Україні (загальний огляд). / С. М. Міщук, Стоян Т. А. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 185–189.

2007

Міщук С. М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, склад, наукове дослідження  С. М. Міщук. – Київ, 2007. – 244 с.

***

Міщук С. М. Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 1634.

Міщук С. М. Збирання та дослідження книжкових та архівних колекцій Товариства дослідників Волині та Волинського центрального музею у 1900–1932 рр. / С. М. Міщук // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 362371.

Міщук С. М. Книжково-рукописна спадщина Волинської православної духовної семінарії: дослідження, опис, доля / С. М. Міщук // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 119125.

Міщук С. М. Палеографо-кодикологічний та бібліографічний опис рукописних книг та стародруків Волинського єпархіального давньосховища (1892–1919 рр.) / С. М. Міщук // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. / відп. ред. Г. В. Боряк. – Київ : НАН України, Ін-т історії України, 2007. – Число 15. – С. 318331.

Міщук С. М. П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 277309.

Міщук С. М. Розвиток камеральних методів дослідження рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє : наук. зб. / за заг. ред. П. Ю. Саух, О. М. Швидак, І. І. Ярмошик та ін. – Т. 1. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 229233.

***

Міщук С. М. До історії українських книжкових колекцій та зібрань 20–30-х років ХХ століття: рукописно-книжкові фонди Житомирщини / С. М. Міщук // Бібліотекозн. Документозн. Інформологія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12–17.

Міщук С. М. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні / С. М. Міщук // Бібл. вісн. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23–36.

2008

Міщук С. М. Археографічно-бібліографічна школа В.М. Перетца (1907–1914) / С. М. Міщук // Історіографічні дослідження в Україні / гол. редкол. В. А. Смолій ; відп. ред. О. А. Удод. – Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип. 18. – С. 4758.

Міщук С. М. Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук // Бібліот. вісн. – 2008. – № 1. – С. 1419.

Міщук С. М. Внесок вчених Харкова у дослідження рукописно-книжкових пам’яток України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Проблеми історії та археології України : матеріали VІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народж. акад. В. П. Бузескула, м. Харків, 1011 жовт. 2008 р. – Харків : НТМТ, 2008. – С. 9798.

Міщук С. М. Внесок галицьких вчених в дослідження рукописних книг та стародруків: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С. М. Міщук // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту : зб. наук. статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378379. – С. 182186.

Міщук С. М. Дослідження книжкових пам’яток Волині у другій половині ХІХ ст. / С. М. Міщук // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – Т. 2. – С. 204210.

Міщук С. М. Дослідження рукописних книг та стародруків Чернігова і Ніжина в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 2. – С. 6368.

Міщук С. М. Дослідження рукописно-книжкових пам’яток Волині у другій половині ХІХ ст. / С. М. Міщук // Матеріали Волин. іст.-краєзн. конф., м. Житомир, 2122 листоп. 2008 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 129133.

Міщук С. М. З історії заснування та ліквідації Науково-академічної книгозбірні при Волинському науково-дослідному музеї (19251928 рр.) // Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД / редкол. : І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 3955.

Міщук С. М. Книгознавчі аспекти опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Документозн. Бібліотекозн. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 20–22 трав. 2008 р. / редкол. : В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, Л. А. Дубровіна, М. С. Слободяник та ін. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – С. 217219.

Міщук С. М. Книжкові пам’ятки Подільського історико-археологічного товариства в науковій спадщині Ю. Й. Сіцінського / С. М. Міщук // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту: Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оніюм, 2008. – Т. 18 : на пошану проф. В. С. Степанкова. – С. 167175.

Міщук С. М. Колекція рукописних книг бібліотеки Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та їх науковий опис / С. М. Міщук // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. / редкол. : Г. І. Гончарук (гол. ред.) та ін. – Одеса : Астропринт, 2008. – С. 199212. – (Сер. Історія. Вип. 13.)

Міщук С. М. Михайло Георгійович Халанський та його внесок у дослідження рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. статей іст. факультету Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Вип. 14. – С. 4553.

Міщук С. М. Михайло Іванович Лілеєв (1849–1911): дослідник, археограф та бібліограф чернігівських рукописних колекцій та книжкових зібрань / С. М. Міщук // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 1. – С. 8893.

Міщук С. М. Іван Огієнко – бібліограф та дослідник історії української книги / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Друга Міжнар. наук.-практ. конф. «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» : тези доповідей, м. Львів, 1820 черв. 2008 р. – Львів, 2008. – С. 6667.

Міщук С. М., Міщук Г. А. Об’єднана Європа: соціокультурні кордони / С. М. Міщук // Діалог людей і культур як шлях нового гуманізму : Х Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів та молодих науковців, 2324 берез. 2007 р. – Львів, 2008. – С. 234240.

Міщук С. М. М. Н. Сперанський – бібліограф та палеограф, досліднк слов’янської рукописної книги з бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині / С. М. Міщук // Література та культура Полісся. – Вип. 42 : Спадщина М. Гоголя та проблеми вітчизняної і світової історії, філології та культури у сучасній інтерпретації / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : вид-о НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 247257.

Міщук С. М. Опис рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історико-книгознавчий аспект / С. М. Міщук // Зб. наук. робіт : міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Ч. 5. / за заг. ред. канд. філол. наук, доц. О. С. Черемської. – Харків : ХНЕУ, 2008. – С. 7582.

Міщук С. М. Опис та дослідження зібрання рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музея ім. О. М. Поля. / С. М. Міщук // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5260.

Міщук С. М. Павло Попов – дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (19201930-ті роки) / С. М. Міщук // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – Київ, 2008. – №1. – С. 119125.

Міщук С. М. Петро Никандрович Абрамович – дослідник і бібліограф рукописів та стародруків / С. М. Міщук // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – Київ, 2008. – № 2. – С. 158162.

Міщук С. М. Підготовка до проведення XII Археологічного з’їзду як прискорювач процесів збирання та вивчення рукописно-книжкових пам’яток України на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. Вип. 22. / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; АБУ. – Київ, 2008. – С. 245257.

Міщук С. М. Олександр Васильович Ристенко (18801915) – археограф та книгознавець / С. М. Міщук // Збірник навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. факультету / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 3742.

Міщук С. М. Орест Оксентійович Фотинський (18621931) та його внесок у збирання, охорону та дослідження волинських книжкових старожитностей / С. М. Міщук // Наук. записки. Іст. науки. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2008. – Вип. 10. – С. 95105.

Міщук С. М. Розвиток історико-книгознавчого опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / С. М. Міщук // Бібліотекозн. Документозн. Інформологія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5560.

Міщук С. М. Рукописно-книжкова колекція музею українських старожитностей В. В. Тарновського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історія формування та зміст / С. М. Міщук // Інтелігенція і влада. Сер. Історія : громадсько-політ. наук. зб. / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політех. ун-т; [редкол. : Г. І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 14. – С. 187201.

Міщук С. М. Рукописно-книжкова спадщина Волині в другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.: дослідження, опис, доля / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 105116.

Міщук С. М. Українські вчені – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст. / С. М. Міщук // Питання історії України : зб. наук. пр. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 144148.

Міщук С. М. Участь харківських учених у створенні наукових засад бібліографічного опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Видатні науковці Чернівецького університету. Р. Ф. Кайндль : матеріали V Міжнар. наук. конф. «Кайндлівські читання», 16-17 трав. 2008 р. Ч. 1. – Чернівці : Прут, 2008. – С. 9499.

Міщук С. М., Швидак О. М., Шевчук А. В. Житомирський державний університет імені Івана Франка:історія заснування / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 226230.

2009

Міщук С. М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук, відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 2009. – 380с. : іл.

***

Міщук С. М. Археографічно-бібліографічна діяльність О. І. Калужняцького та Ю. А. Яворського (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук // Буковинська міжнар. іст.-краєзн. конф., присвяч. 140-річчю заснув. першого українського культ.-освітнього тов-ва на Буковині «Руська бесіда», м. Чернівці, 2728 листоп. 2009 р. : тези, / наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 284286.

Міщук С. М.  Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (19041907) / С. М. Міщук, Булатова С. О.// Архіви України : наук.-практ. журнал. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 221234.

Міщук С. М. В. Качановський – дослідник слов’янської рукописної спадщини // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 3640.

Міщук С. М. Внесок вчених історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині у дослідження рукописних памяток: друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст. / С. М. Міщук // Інтелігенція і влада. Сер. Історія : громадсько-політ. наук. збір./ М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політех. ун-т; [редкол.: Г. І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 15. – С. 261–271.

Міщук С. М. Внесок одеських дослідників у збирання і науковий опис рукописних книг та стародруків в (на) Україні (друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 2009 р., Одеса / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса : ВМВ, 2009. – С. 198203.

Міщук С. М. Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С. М. Міщук // Болховітіновський щорічник 2008 / відп. ред. К. Крайній ; наук. ред. В. Ластовський. – Київ : НКПІКЗ ; Фенікс, 2009. – С. 6670.

Міщук С. М. Колекція рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля на початку ХХ ст.:формування, опис та дослідження / С. М. Міщук // Література та культура Полісся. – Вип. 51 : Регіональна історія та культура XVII–XX ст.: сучасний погляд на проблеми та особи / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 206215.

Міщук С. М. Одесі дослідники – книгознавці та археографи (друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – Київ, 2009. – № 2. – С. 128133.

Міщук С. М. Петро Никандрович Абрамович – педагог, учений та громадський діяч / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : Полісся, 2009. – Т. 2. – С. 224228.

Міщук С. М. П. М. Попов (18901971) – дослідник та бібліограф волинських рукописно-книжкових пам’яток / С. М. Міщук // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Держ. історик. б-ки України. – Київ : «Арістей», 2009. – С. 7881.

Міщук С. М. Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. М. Міщук // Бібл. вісн. – Київ, 2009. – № 3. – С. 4048.

Міщук С. М. С. І. Маслов – книгознавець, археограф рукописних книг / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : Полісся, 2009. – Т. 3. – С. 119124.

Міщук С. М. Софія Олексіївна Щеглова (18861965) – дослідник рукописно-книжної спадщини Катеринославського обласного музею імені О. М. Поля та Київського промислово-мистецького музею / С. М. Міщук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Іст. науки. – Луцьк, 2009. – № 13. – С. 321326.

Міщук С. М. Українські археографи – дослідники слов’янської рукописно-книжної  спадщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы VI Междунар. науч. конф., Гомель, 2122 мая 2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – С. 188189.

Міщук С. М. Харківські вчені – археографи та книгознавці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук // Вісн. Харківської держ. академії культури : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2009. –  Вип. 25. – С. 102110.

Міщук С. М. Ю. Яворський (18731937) – дослідник слов’янської рукописної спадщини / С. М. Міщук // «Краків-Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст.» : матеріали Х Міжнар. наук. конф., м. Львів, 2022 листоп. 2009 р. – Львів, 2009. – С. 24.

2010

Міщук С. М. Внесок професорів Харківського університету в дослідження рукописно-книжкових пам’яток України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : Полісся, 2010. – Т. 4. – С. 4–11.

Міщук С. М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 265–273.

Міщук С. М. До історії українських книжкових колекцій та зібрань на початку ХХ ст.: рукописно-книжкові колекції Катеринославщини / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 5. – С. 182188.

Міщук С. М. Історія формування рукописно-книжкової колекції музею українських старожитностей В. В. Тарновського  С. М. Міщук // Матеріали наук. конф. «Меценатство та його роль в суспільно-економічному і культурному житті України», присвяч. 200-річчю від дня народж. В. В. Тарновського-старшого, Качанівка, 2930 лип. 2010 р. – Качанівка, 2010. – С. 133137.

Міщук С. М. М. І. Лілєєв та Є. В. Пєтухов – книгознавці, археографи рукописних пам’яток / С. М. Міщук // Історичні студії Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 4. – С. 4651.

Міщук С. М. В. М. Перетц – дослідник Волинських рукописно-книжкових пам’яток / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Матеріали ІІІ Волин. Міжнар. іст.-краєзн. конф., м. Житомир, 1213 листоп. 2010 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 6870.

 

2011

Міщук С. М. Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) Історіографія. Бібліографія / С. М. Міщук, відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Житомир : Полісся, 2011. – 184 с.

***

Міщук С. М. Вчені Ніжина – археографи та книгознавці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – Київ, 2011. – № 1. – С. 153–158.

Міщук С. М. Генрі Кіссінджер і зовнішня політика США (1968–1974 рр.) / С. М. Міщук // Матеріали ІV Волин. міжнар. іст.-краєзн. конф., присвяч. 10-річчю заснування історичного факультету Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка, м. Житомир, 18–19 листоп. 2011 р. : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – С. 192195.

Міщук С. М. З історії заснування бібліотеки Волинського науково-дослідного музею (1925 р.) / С. М. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 6. – С. 93100.

Міщук С. М. Викладачі Новоросійського університету – дослідники рукописно-книжкових пам’яток України (друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. праць ІІI Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 1516 квіт. 2011 р. / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса : ВМВ, 2011. – С. 254259.

Міщук С. М. Дослідження рукописно-книжкових пам’яток Волині у другій половині ХІХ ст. / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Документозн. Бібліотекозн. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17–19 трав. 2011 р. / наук. ред. М. С. Слободяник. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 8588.

Міщук С. М. Становлення українсько-білоруських взаємин у ХІХ – на початку ХХ ст.) / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы VIІ Междунар. науч. конф., Гомель, 2627 мая 2011 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2011. – С. 176177.

Міщук С. М. Історія Волинського народного університету в Житомирі на сторінках часопису «Волынские народные известия» (19171918) / С. М. Міщук, О. М. Рибачок // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 7. – С. 8492.

Міщук С. М. Рукописно-книжкові пам’ятки Волині в наукових студіях професора В.М. Перетца / С. М. Міщук // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – Київ, 2011. – № 4. – С. 120124.

Міщук С. М. Історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка: до історії заснування / С. М. Міщук, Шевчук А. В. // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 6. – С. 610.

2012

Міщук С. М. Національний блок при владі у Франції (19211924 рр.) / С. М. Міщук // Матеріали VІ Волин. всеукр. іст.-краєзн. конф. (м. Житомир, 1516 листоп. 2013 р.) : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 195199.

Міщук С. М. Рукописно-книжкові пам’ятки Волинського науково-дослідного музею як джерело з історії духовної освіти та бібліотечної справи / С. М. Міщук // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту : зб. наук. пр. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький ун-т, 2012. – Вип. 590591. – С. 115120.

Міщук С. М. Внесок Петра Абрамовича у створення наукової бібліотеки в Житомирі (1925-1928 рр.) / С. М. Міщук, К. С. Мацелюх // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т. 8. – С. 233242.

Міщук С. М. Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / С. М. Міщук // Матеріали V Волин. міжнар. іст.-краєзн. конф., м. Житомир, 9-10 листоп. 2012 р. : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – С. 275277.

Міщук С. М. Внесок Омеляна Калужняцького та Юліана Яворського в дослідження рукописно-книжкових пам’яток Західної України (друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т. 9. – С. 713.

2015

Міщук С. М. Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – С. 148– 162.

Міщук С. М. Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – С. 299–317.

2016

Міщук С. М. Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – С. 263–276.

Міщук С. Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису «Волынские губернские ведомости») / С. Міщук, І. Приймак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – С. 32–36.

2018

Міщук С. М. Біографічні інформаційні ресурси університетських бібліотек України / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – С. 238–251.

2019

Міщук С. М. В. П. Адріанова-Перетц (1888–1972) – учена, дослідниця української старовини: до 130-річчя від дня народження / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. – 2019. – Вип. 17. – С. 78–92.

Міщук С. Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд / С. Міщук, Г. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 1. – C. 42-45.

2022-02-21