Дослідники Великої Волині


Позіховська Світлана Володимирівна

Позіховська Світлана Володимирівна – завідувачка Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, заслужений працівник культури України.

Народилася 13 серпня 1957 р. в с. Тучин Гощанського району Рівненської області. В 1974 р. закінчила Тучинську середню школу із золотою медаллю, 1979 р. – історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. З 1979 р. працює у Державному історико-культурному заповіднику м. Острога на посаді завідувачки Музею книги та друкарства. З 1988 року до 1999 року Світлана Володимирівна працює на посаді директора заповідника, а згодом знову у Музеї книги та друкарства. У 2018 р. Світлані Позіховській було присвоєно звання Заслужений працівник культури України.

Член міжнародної музейної організації International Council of Museums. Бере участь в наукових конференціях, зокрема і в міжнародних: Польщі, Литві, Білорусі та інших країн. Є автором двох окремих видань (каталоги стародруків Державного історико-культурного заповідника м. Острога) та багатьох наукових статей.

Основні напрямки наукових досліджень:

*історія книги;

*краєзнавство.

Список основних опублікованих праць

1987

Позиховская С. Государственный историко-культурный заповедник города Острога. Отдел истории книги и книгопечатания (часть экспозици) / С. Позиховская // Музеи книжного дела : указ. музеев книги мира. – Москва, 1987. – С. 43–44.

1988

Позиховская С. В. Острожский музей книги / С. В. Позиховская // Русская речь : науч.–популяр. журн. АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – С. 120–122.

1989

Позиховская С. В. Некоторые проблемы создания и оформления Музея книги (в связи с открытием Музея книги и книгопечатания в городе Остроге) / С. В. Позиховская, А. Л. Позиховский // Визуальная пропаганда книжных памятников : сб. науч. труд. – Москва, 1989. – С. 132–134.

1990

Позіховська С. Музей книги та друкарства / С. Позіховська // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 493–494.

1995

Позіховська С. В. Листи В. Жуковського і В. Ганки графу Д. М. Блудову в колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. В. Позіховська // Матеріали VI Острозької наук. конф. «Острог на порозі 900–річчя» / Науково-краєзнавче т-во «Спадщина». – Острог, 1995. – С. 167–169.

1997

Позіховська С. Музей книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозька Академія : енциклоп. вид. – Острог, 1997. – С. 98–100.

2002

Позіховська С. В. Волинські Афіни та їх околиці у працях істориків, письменників, поетів / С. В. Позіховська // Вісн. Нетішин. краєзн. музею. – Нетішин, 2002. – № 1. – С. 230–242.

2004

Вертоград Печерський : католог виставки видань Києво-Печерських патериків XVII – поч. ХХІ ст. (02.03.2004 – 15.04.2004) / Острозький музей книги та друкарства ; упоряд. С. Позіховська, Б. Никифорук. – Київ, 2004. – 32 с.

Позіховська С. Вертоград Печерський: острозькі сторінки / С. Позіховська // Друкарство. – 2004. – № 3(56). – С. 72–73.

Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ конф., присвяченої 75–річчю Волин. краєзн. музею та 55–річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки. Луцьк–Колодяжне, 18–19 трав. 2004 р. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2004. – Вип. 3. – С. 365–368.

Позіховська С. Іконографія образу Богородиці на прикладі колекції українських кириличних стародруків XVI–XVIII ст. у збірці Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 3–4 листоп. 2004 р. – Луцьк : Надстир'я, 2004. –. Вип. 11. – С. 152–160.

Позіховська С. Музей книги та друкарства м. Острога : буклет / С. Позіховська. – Тернопіль : Наш світ, 2004.

Позіховська С. В. Пантелеймон Юр’єв – збирач Острозької старовини, легенд, переказів / С. В. Позіховська // Вісн. Нетішин. краєзн. музею. – Нетішин, 2003–2004. – № 2/3. – С. 247–253.

2005

Позіховська С. Бердичівське видання «Koronacya cudownego obrazu Swiętej Matki Boskу Hełmskiej» як джерело до вивчення Холмської богородиці / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 27–28 жовт. 2005 р. – Луцьк, 2005. – Вип. 12. – С. 89–105.

Позіховська С. В. Бердичівські видання у збірці Музею книги та друкарства м. Острога [Рівненської області] / С. В. Позіховська // Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, 8–14 черв. 2005 р. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2005. – С. 40–44. – (Велика Волинь : наук. зб. : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині ; вип. 32).

Позіховська С. В. Відлуння «Волинських афін»: архітектура древнього Острога очима відомих істориків, письменників, поетів / С. В. Позіховська // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : всеукр. наук.-практ. конф. м. Святогірськ 25–27 трав. 2005 р. – Слов’янськ : Печат. двор, 2005. – С. 101–116.

Позіховська С. До питання створення експозиції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог : Остроз. акад., 2005. – Вип. 1. – С. 3–12.

Позіховська С. «Ілюстрований путівник по Волині» Мечислава Орловича як одне з джерел вивчення історії м. Луцька 20-х–30-х років ХХ століття / С. Позіховська // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк : Обл. друк., 2005. – С. 195–198.

Позіховська С. Історія одного експонату: [про історію духов. кн. з колекції Остроз. Музею книги «Декреталії» папи римського Григорія 9, які побачили світ у Парижі в 1511 р.] / С. Позіховська // Життя і слово. – 2005. – 3 верес. – С. 2.

Позіховська С. Переднє слово / С. Позіховська // Огнєва О. Біблія у світовій книжковій спадщині : кат. вист. / О. Огнєва, О. Златогорський. – Луцьк : Обл. друк., 2005. – С. 4–5.

Позіховська С. Стародруки Речі Посполитої у зібранні Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечногї справи в краї : матеріали XVI Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 65-річчю Волин. держ. обл. універс. наук. б-ки ім. Олени Пчілки, 1–2 черв. 2005 р. – Луцьк : Волин. ДОУНБ, 2005. – С. 33–34.

Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею : каталог / Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Волинський краєзнавчий музей ; уклад. О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська. – Луцьк, 2005. – 104с. + 7 арк. іл.

2006

Кононюк О. Виставкова діяльність як один із пріоритетних напрямків музейної діяльності (у розрізі співпраці музеїв Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею. Вип. 4 : присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне.  – Рівне : Волин. обереги, 2006. – С. 55–58.

Кононюк О. Музейна експозиція: старі проблеми та нові тенденції (на прикладі музеїв Великої Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Вісн. Одеського іст.-краєзн. музею. – Одеса, 2006. – Вип. 3. – С. 93–95.

Позіховська С. До питання коронування чудотворного образу Матері Божої Холмської / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація. Вип. 13 : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк – м. Володимир-Волинський, 2–3 листоп. 2006 р. – Луцьк, 2006. – С. 43–46.

Позіховська С. Книга Є. Гіжицького «Spis ważniejszych miejscowosći w powiecie Starokostantynowskym na Wołyniu” як важливе джерело у вивченні історії Волині / С. Позіховська // Кобудь. Костянтинів. Старкостянтинів : історія, археологія, культура, архітектура : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-літтю міста, 10–11 берез. 2006 р. : наук. зб. «Велика Волинь». Т. 34. – Старокостянтинів, 2006. – С. 278–282.

Pozichowska S. Museum Księżki i drukarstwa w Ostrógu (na 20-lecia założenia) / Pozichowska S. // Ostróg. Biuletyn Koło przyjacioł Ostróga nad Horyniem. Rok 16. Wrzesie, 2006 r. – Szczecin, 2006. – № 59. – S. 37–39.

Стародруки Речі Посполитої XVII–XVIII ст. у Волинських збірках : каталог / Держ. архів Волин. обл., Музей книги та друкарства Держ. іст.-культур. заповідника м. Острога, Рівнен. обл. краєзн. музей, Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Волин. краєзн. музей ; уклад. С. В. Позіховська, О. Л. Позіховський. – Луцьк, 2006. – 102 с. : іл.

2007

Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 199–205.

Табакера В. Черговий доробок Острозьких музейників [Світлани та Олександра Позіховських «Стародруки Речі Посполитої ХVII–XVIII ст. у Волинських книгозбірнях» із серії бібліотека «Волання з Волині»] / В. Табакера // Замкова гора. – 2007. – 13 січ. – С. 6.

2008

Позіховська С. Праця Адама Войнича «Łuck na Wołyniu.Opis historyczno – fiziograficzny» як одне з джерел до вивчення історії міста / С. Позіховська // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк : Терен, 2008. – Вип. 4. – C. 195–199.

Позіховський О. Суботник 1693 року із села Погорільці на Рівненщині як одне з джерел до вивчення історії та генеалогії родини князів Острозьких / О. Позіховський, С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : наук. зб. Вип. 15 : матеріали XV міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 25–26 верес. 2008 р. / Музей волинської ікони. – Луцьк : Волин. краєзн. музей, 2008. – C. 181–183.

2009

Позіховська С. В. Видання друкарні Києво-Печерської лаври XVII–XVIIIст. в колекції Музею книги та друкарства в м. Острозі / С. В. Позіховська // Могилянські читання 2008 : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – Київ, 2009. – С. 249–264.

Позіховська С. Збірка російської кириличної книги XV – початку ХІХ століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : наук. зб. Вип. 16 : матеріали XVI міжнар. наук. конф., присвяч. 105-й річниці від дня народж. Павла Жолтовського, 70-й річниці утворення Волин. обл. та 810-й річниці Галицько-Волин. князівства, м. Луцьк, 4–5 листоп. 2009 р.  / Музей волин. ікони. – Луцьк : Волин. краєзн. музей. – 2009. – C. 218–222.

Позіховська С. Спільна виставкова діяльність музеїв Великої Волині: стан та перспективи / С. Позіховська // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 214–218.

Позіховська С. Стародруки Речі Посполитої XVII–XVIII століть у збірках волинських наукових та науково-освітніх установ // Старий Луцьк : наук.-інформац. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк : Терен, 2009 – Вип. 5. – С. 272–277.

2010

Позіховська С. Бердичівське видання «Koronacya cudownego obrazu Swiętej Matki Boskу Hełmskiej» як джерело до вивчення Холмської богородиці / С. Позіховська // Ікона Холмської Богородиці : дослідження та матеріали. – Луцьк, 2010. – С. 190–194.

Позіховська С. Білоруські стародруки в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська, О. Позіховський // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канфэренцыі «Берасцейскія кнігазборы»: праблемы і перспектывы даследавання. Брэст, 30–31 кастрычніка 2008 г. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – С. 359–375.

Позіховська С. До питання збірки краєзнавчої літератури ХІХ століття у фондах Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. Позіховська // Актуальні питання культурології: альманах наук. т-ва «Афіна» каф. культорології РДГУ / ред. В. Г. Виткалов. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 9. – C. 27–31.

Позіховська С. До питання коронування чудотворного образу Матері Божої Холмської / С. Позіховська // Ікона Холмської Богородиці : дослідження та матеріали. – Луцьк, 2010. – С. 80–83.

Позіховська С. До питання про створення експозиції Музею книги та друкарства в Острозі [Рівненської області] / С. Позіховська // Погорина : літ.–краєзн. журнал Рівненщини / ред. Є. Цимбалюк. – Рівне : Оповідач, 2010. – № 14/15. – С. 376–380.

Позіховська С. Музей книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозька Академія XVI–XVII ст. : енциклоп. – Острог, 2010. – С. 243–244.

Pozihovska S. Starodruki Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Księżki I Drukarstwa miasta Ostroga / S. Pozihovska, O. Pozihovski // Libri separatis: inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy I Litwy. – Kraków : Коlegium Коlоmbinum, 2010. – S. 81–89.

Позіховська С. В. Українські стародруки мазепинської доби у збірці Музею книги та друкарства м. Острога / С. В. Позіховська // Могилянські читання 2009 : зб. наук. пр. – Київ, 2010. – С. 219–227.

2011

Позіховська С. До питання історії Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Вісн. Нетішин. краєзн. музею. – Нетішин, 2011. – Вип. 4. – C. 162–166.

Позіховська С. Луцьке видання «Directorium officii divini ac Missarum» в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Старий Луцьк : наук.-інформац. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк : Тетен, 2011. – Вип. 7. – С. 473–476.

Позіховська С. Російські стародруки в збірці Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. Позіховська // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В, 2011. – Вип. 3. – С. 483–489.

Позіховська С. В. Стародруки та рукописи XVII століття в Святих горах / С. В. Позіховська // Святогірський альманах 2011 : зб. наук. пр. – Донецьк, 2011. – С. 158–164.

Пазіховсая С. «Суботнік» 1693 г. з сяла Пагарельцы на Ровеншчыне як адна з крыніц да вывучення гісторыі і генеалогіі роду князё Астрожскіх / С. Пазіховсая, А. Пазіховский // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славутны асветнік і абаронца православуя : зб. матэрыялау Міжнар. навук.-багаслоу. канф., Турау-Брэст, 11–12 мая 2008 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2011. – С. 71–73.

2012

Позіховська С. В. Біблія в європейській культурній спадщині XVI–XVIІI століть : буклет виставки / С. В. Позіховська. – Святогірськ, 2012. – 10 с.

Позіховська С. В. Виставковий проект «Біблія в європейській культурній традиції XVI–XIX ст.» / С. В. Позіховська // Святогірський альманах 2012 : зб. наук. / Державний історико-культурний заповідник у м. Святогірську. – Донецьк : Ваш імідж, 2012. – С. 126–144.

Позіховська С. Мініатюрні стародруки 16–18 століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог : Остроз. акад., 2012. – Вип. 5. – С. 438–447.

Позіховська С. Російські богослужбові книги XVI–XVIII ст. музею книги / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідж. та реставрація : наук. зб. Вип. 19 : матеріали ХІХ міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24–25 жовт. 2012 р. – – Луцьк, 2012. – С. 220–223.

Позіховська С. В. Стародруки та рукописи XVII століття в Святих горах / С. В. Позіховська // Святі гори в історії Слобідської України : виставка (стародруки, ареол. знахідки, мистец. твори). – Донецьк, 2012. – С. 78–112.

2013

Позіховська С. Видання невеликих українських друкарень у збірці Музею книги і друкарства м. Острога / С. Позіховська // Волинська книга : історія, дослідж., колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог : Остроз. акад., 2013. – Вип. 2. – С. 59–65.

2015

Позіховська С. Тридцять років Музею книнги та друкарства м. Острога в цифрах, фактах, подіях / С. Позіховська // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога, Музей кн. та друкарства ; упоряд. М. П. Манько, С. В. Позіховська. – Острог : Остроз. акад., 2015. – Вип. 3. – С. 3–15.

2016

Позіховська С. Книжна жінка / С. Позіховська; розмовляла О. Медведєва // Вільне слово. – 2016. – 4 лют. – С. 5.

2018

Бондар Н. Унікальний примірник «Книги о постничестві» Василія Великого 1594 р. з фондів Музею книги історико-культурного заповідника м. Острога / Н. Бондар, С. Позіховська // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог, 2018. – Вип. 10 . – С. 167–174.

2019

Брижук А. Обгрунтування змін в експозиції Музею книги та друкарства м. Острога / А. Брижук, С. Позіховська // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких . – Острог : Свинарчук Р. В., 2019. – Вип. 11. – С. 250–260.

****

Глушман І. Світлана Позіховська [завідувачка відділу Музею книги та друкарства комунального закладу «Державний історико-культурний заповідник міста Острога»] – заслужений працівник культури України / І. Глушман // Замкова гора. – 2018. – 16 листоп. – С. 1.

 

2023-09-20