Дослідники Великої Волині


Мілясевич Ірина Володимирівна

Мілясевич Ірина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилась 24 червня 1958 р. у смт. Клевань Рівненської області.

Закінчила з відзнакою бібліотечний факультет Рівненського державного інституту культури у 1979 р. Навчалась в аспірантурі Київського державного інституту культури у 1981–83 рр.

Після закінчення інституту у 1979–81рр. працювала на посаді старшого методиста Рівненської обласної наукової бібліотеки. З лютого 1984 р. – викладач, ст. викладач, доцент (з 1993р.) кафедри бібліографознавства Рівненського державного інституту культури. З 1999 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

У вересні 1988 р. у спеціалізованій вченій раді Ленінградського державного інституту культури захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Система бібліографічного забезпечення мовознавства».

Впродовж останніх тридцяти років досліджує історію книги, преси, бібліотечної справи та бібліографії Волині, проблеми розвитку бібліотечного краєзнавства в Україні. З метою виявлення матеріалу з теми дослідження обстежила фонди обласних бібліотек, архівів і музеїв Рівненської, Житомирської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей, Національної бібліотеки України ім. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки України, Львівської Національної бібліотеки України ім. В. Стефаника, Наукової бібліотеки Центральних державних архівів України, Бібліотеки Російської академії наук (м. Санкт-Петербург), Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург), Центрального державного історичного архіву (м. Київ), Державного історичного архіву (м. Львів), Російського державного історичного архіву (м. Санкт-Петербург), бібліотек окремих навчальних закладів.

Авторка історико-бібліографічного дослідження «Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття» (Львів, 2004), навчального посібника «Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні» (Рівне, 2013), понад вісімдесяти наукових публікацій, з них 68 краєзнавчої тематики; співавторка книги «Покликання – бібліотекар: до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному» (Рівне, 2011). У перспективі – підготовка монографії з історії бібліотек Волині ХІХ – початку ХХ століття, історико-бібліографічного дослідження «Книги та перманентні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття».

Основні напрямки наукових досліджень

- історія книги, преси, бібліотечної справи та бібліографії Волині ХІХ – початку ХХ століття;

розвиток краєзнавчого бібліографознавства в Україні.

Список основних опублікованих праць

1990

Мілясевич І. Проблеми відображення інформації з питань української народної творчості в краєзнавчих бібліографічних покажчиках / І. Мілясевич // Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури : тези доп. респ. наук.-теорет. конф. / Ровен. держ. ін-т культури – Ровно, 1990. – С. 218–220.

1992

Мілясевич І. Бібліографічна діяльність українських періодичних видань Галичини в ХІХ – на поч. ХХ століття / І. Мілясевич, О. Дякур // Культура України : історія і сучасність : Респ. наук.–теорет. конф., 26–28 жовт. 1992 р. : тези доп. / Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1992. – С. 262264.

1993

Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії на початку 20 століття : (Статист. – бібліогр. аналіз) / І. Мілясевич // Історичні традиції Волині : проблеми духовного відродження : прогр. роботи і зб. тез / Укр. ін-т інженерів вод. гос-ва ; Рівнен. держ. ін-т культури ; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1993. – С. 12–14.

Мілясевич І. Періодичні видання товариства «Українська школа» у Рівному : (30-і роки ХХ століття) / І. Мілясевич // Українська періодика : історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1993. – С. 6869.

Мілясевич І. Створення банку бібліографічної інформації про Волинь : проблеми і перспективи / І. Мілясевич // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні : Міжрегіон. наук.-практ. конф., 24–25 берез. 1993 р. : тези доп. і повідомл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне, 1993. – С. 18–19.

1994

Мілясевич І. Універсальна ретроспективна бібліографія Волині : здобутки та проблеми / І. Мілясевич // Велика Волинь : минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф. – Ізяслав, 1994. – С. 42–45.

1995

Мілясевич І. Бібліографічна культура журналу «Волынские епархиальные ведомости» / І. Мілясевич, О. Левитська // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук.-краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волин. губернії. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 219–221.

Мілясевич І. Українські часописи Західної Волині (1921–1939 рр.) / І. Мілясевич // Волинські дзвони : краєзн. альм. / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне, 1995. – Вип. 1. – С. 4–12.

1996

Мілясевич І. Книгознавча та бібліографічна діяльність журналу «Волынские епархиальные ведомости» / І. Мілясевич // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., 23 – 25 трав. 1996 р. / Житомир. обл. універс. наук. б-ка. – Житомир, 1996. – С. 232–241.

Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії 19 – поч. 20 століття та матеріали з них як об’єкт бібліографування / І. Мілясевич // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу : матеріали Всеукр. наук.–краєзн. конф., 23-25 трав. 1996 р. / Житомир. обл. універс. наук. б-ка. – Житомир, 1996. – С. 34-36.

1998

Мілясевич І. Деякі тенденції розвитку документального потоку з історичного краєзнавства (на матеріалі досліджень Волині) // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 трав. 1997 р. / Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури ; Держ. іст. б-ка України. – Київ, 1998. – С. 156–158.

Мілясевич І. Мережа бібліотек Рівненщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 6. – С. 26–29.

1999

Мілясевич І. Діяльність повітових земств Рівненщини по створенню мережі бібліотек в краї на початку ХХ століття / І. Мілясевич // Історія бібліотечної справи Рівненщини : зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. «Бібліотеки Рівненщини : історія і сучасність» / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. – Рівне, 1999. – С. 19–22.

2001

Мілясевич І. Бібліотека Волинської духовної семінарії : кременецький період (1836–1901 рр.) / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 11. – С. 37–39.

2002

Мілясевич І. Бібліотека Волинської духовної семінарії : острозький період (1796–1836 рр.) / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 3. – С. 28–30.

2003

Мілясевич І. Релігійні часописи Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття / І. Мілясевич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу у вузі : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. ІV. Культура Волині : історія та сучасність. – С. 66–70.

Мілясевич І. Чи був «Почаевский листок» «цареславно-чорносотенним» журналом? / І. Мілясевич // Українська періодика : історія і сучасність : доп. і повідом. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., м. Львів, 24–26 жовт. 2003 р. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2003. – С. 264–269.

2004

Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття : історико-бібліографічне дослідження / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. – Львів, 2004. – 376 с.

Мілясевич І. Демократичний загін громадсько-політичної преси Житомира початку ХХ століття (1900–1916 рр.) / І. Мілясевич // Житомиру–1120 : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир, 2004. – С. 7987.

Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття як джерело краєзнавчої інформації / І. Мілясевич // Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир, 2004. – С. 175186.

2005

Мілясевич І. Бердичівська преса початку ХХ століття (до 1917 р.) / І. Мілясевич // Бердичів древній і вічно молодий : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир, 2005. – С. 24–26.

Мілясевич І. Релігійні часописи Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 3. – С. 36–40.

Мілясевич І. Типологічні характеристики преси Волині ХІХ – початку ХХ / І. Мілясевич // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 667684.

Мілясевич І. Фахові періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття / І. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 20–22 квіт. 2005 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.». – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 42–48.

2006

Мілясевич І. Волинська провінційна преса початку ХХ століття : утвердження демократичних цінностей / І. Мілясевич // Зб. пр. наук.-дослід. центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 29–42.

Мілясевич І. Громадсько-політична преса Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття / І. Мілясевич // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. історич. ф-ту / Волин. держ. у-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2006. – Вип. 11. – С. 10–17.

Мілясевич І. Рівненська громадсько-політична та літературна газета «Юго-Западная Волынь» (1908–1915 рр.) : історія та місце у суспільному житті Волині початку ХХ століття / І. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 20–22 квіт. 2006 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.». – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 43–46.

2007

Милясевыч И. Фундаментальный учебник по библиотечному краеведению / И. Милясевыч // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 5. – С. 104–108. – Рец. на кн. : Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502 с.

Мілясевич І. Бібліографічна діяльність редакцій періодичних видань Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами релігійних часописів) / І. Мілясевич // Зб. пр. наук.-дослід. центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 106–117.

Мілясевич І. Бібліотеки Волинського опікунства про народну тверезість (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. Мілясевич // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 2024.

Мілясевич І. Волинський часопис «Известия Волынского губернского земства» (1912–1914 рр.) / І. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 23 квіт. 2007 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.». – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 5256.

Мілясевич І. Культурно-освітня діяльність Волинського попечительства про народну тверезість / І. Мілясевич // Проблеми українського державотворення : історія і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині : у 2-х т. – Житомир, 2007. – Т. 1. – С. 8389.

2008

Мілясевич І. Бібліотека Волинської губернської гімназії (перша половина ХІХ ст.) / І. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 25–27 лют. 2008 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.» / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 50-55.

Мілясевич І. Бібліотеки повітових дворянських училищ Волинської губернії першої половини ХІХ століття / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 6. – С. 29–32.

Мілясевич І. Роль Волинського земства у формуванні системи місцевих періодичних видань на початку ХХ століття / І. Мілясевич, Г.  Швецова-Водка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. РДГУ. – Рівне, 2008. – Вип. 12. – С. 33–40.

2009

Мілясевич І. До дискусії з приводу назви основних краєзнавчих каталогів ОУНБ / І. Мілясевич // Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України. – Київ : Арістей, 2009. – С. 130–135.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек : проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 2. – С. 1319.

Мілясевич І. Народні бібліотеки Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття / І. Мілясевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. РДГУ. – Рівне, 2009. – Вип. 15. – С. 9398.

Мілясевич І. Періодичні видання Волинського губернського земства / І. Мілясевич // Житомиру–1125 : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.- краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир : М. Косенко, 2009. – Вип. 42. – С. 6573.

Мілясевич І. Чи потрібна топографічна частина ЗвКК ОУНБ? / І. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 24–26 лют. 2009 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.». – Рівне : РДГУ, 2009. – С. 37.

2010

Мілясевич І. До питання про дефініцію назви «каталог місцевих видань» та відбір матеріалу до нього / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 6. – С. 1316.

Мілясевич І. Земські сільськогосподарські бібліотеки у Рівненському повіті на початку ХХ століття / І. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 24–26 лют. 2010 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.». – Рівне : РДГУ, 2010. – С. 5055.

2011

Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2011. – 284 с. :  іл.

Мілясевич І. В. Краєзнавчі каталоги і картотеки обласних універсальних наукових бібліотек України : сучасний стан та проблеми ведення / І. В. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 10 берез. 2011 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.» / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2011. – С. 33 – 39.

2012

Мілясевич І. В. Мережа бібліотек Волинської губернії / І. В. Мілясевич // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ – ХХ століть : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомирського наукового краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Житомир : М. Г. Косенко, 2012. – Т. 2. – С. 84–96.

Мілясевич І. В. Фахові періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття / І. В. Мілясевич // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Т. 19. – С. 487 – 495.

2013

Мілясевич І. Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні : навч. посіб. / І. Мілясевич. – Рівне : ДМ, 2013. – 176 с.

Мілясевич І. В. Бібліографічне забезпечення досліджень Історичної Волині : історія та сучасний стан / І. В. Мілясевич, С. А. Патрикей // Слов’янський вісник. – 2013. – Вип. 16. – С. 31–37. 

Мілясевич І. В. Волинська преса у дореформенний період (30-і – поч. 60-х рр. Х1Х ст.) / І. В. Мілясевич // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ, 21 лют. 2013 р. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.» / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 68–71.

Мілясевич І. В. Волинські сільськогосподарські журнали початку ХХ століття / І. В. Мілясевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2013. - № 21 (269). – С. 13–38.

Мілясевич І. Газета «Волинь» (1882-1918 рр.): історія, місце у суспільному житті Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття / І. Мілясевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / гол. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 145–152.

Мілясевич І. В. Зведений каталог місцевих видань : проблемні питання методики ведення / І. В. Мілясевич // Бібл. планета. – 2013. - № 1. – С. 19–23.Мілясевич І. В. Журнал «Известия Волынского губернского земства» (1912 – 1914 рр.) – літопис земського життя Волині / І. В. Мілясевич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : Серія. Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 239–242.

Мілясевич І. В. Еволюція волинської преси в останнє десятиріччя російського самодержавства (1906 – 1916) / І. В. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2013. - № 8. – С. 34–38.

Мілясевич І. В. Рівненські газети початку ХХ століття (до 1917 р.) : історичні витоки, програми, редакторсько-видавничий склад / І. В. Мілясевич // Слов’янський вісник. – 2013. – Вип. 15. – С. 29–32.

2014

Мілясевич І. В. Зародження волинської преси у 30-х – 60-х рр. ХІХ ст. : витоки, проекти, нездійсненні задуми / І. В. Мілясевич // Слов’янський вісник. – 2014. – Вип. 17. – С. 47–51.

 Мілясевич І. В. Сатирична преса Волині першого десятиріччя ХХ століття // Звітна наук. конф. викл., аспірантів, співроб. і студ. РДГУ. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.» / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 48–51.

2015

Мілясевич І. Журнал «Волынские епархиальные ведомости» (Кременецький період): невідомі сторінки історії / І. Мілясевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. присвяч. 75-й річниці Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; голов. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : О. Зень, 2015. С. 215217.

Мілясевич І. В. Літературні та сатиричні журнали Волині періоду Російської імперії / І. В. Мілясевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнко. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Т. 25. – С. 117–124.

Мілясевич І. Періодичні видання Кременеччини останньої третини ХІХ - початку ХХ ст.: історичні витоки та місце в суспільному житті Волині / І. Мілясевич // Студії і матеріали з історії Волині : 2013 / Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України ; гол. ред. В. Собчук. Кременець : Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2015. С. 173190.

Мілясевич І. В. Якісний продукт міжнародної бібліографічної співпраці / І. В. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2015. - № 3. – С. 18 – 20. – Рец. на електронний ресурс: Юзаф Ігнацый Крашэўскі = Yozef Ignacy Kraszewski = Юзеф Игнаций Крашевский = Юзеф Ігнацій Крашевський [Электронный ресурс] : інформ. електрон. вид. : на 2 дисках. Диск 1-2 / Брэсц. обл. б-ка ім. М. Горкага ; Ровен. обл. ўныверс. навук. б-ка ; склад. Л. В. Гарбачова, А. М. Мяснянкіна, под. навук. ред Т. В. Кузьмініч. - (1.04 ГБ + 4.33 ГБ). - Мн. : Нац. б-ка Беларусі, 2013.

2016

Мілясевич І. Бібліотеки Волинської губернії: історико-типологічний аналіз / І. Мілясевич / І. Мілясевич // Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 2. – С. 24–45.

Мілясевич І. Дворянські повітові училища Волині (друга чверть ХІХ століття) / І. Мілясевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т / гол. ред. Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 27. – С. 215–224.

 Мілясевич І. В. Науково-довідковий та бібліографічний апарат журналу «Волынские епархиальные ведомости» – зразок бібліографічної культури ХІХ-поч. ХХ ст. / І. В. Мілясевич // Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика: зб. наук. пр. / РДГУ. – Рівне, 2016. – C. 113–119.

2017

Мілясевич І. В. Бібліотеки Волинської губернії: історико-типологічний аналіз / І. В. Мілясевич // Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика: зб. наук. пр. –  Рівне, 2017. – Вип. 2. –  С.24– 45.

2022

Мілясевич І. В. Моїм нащадкам… (до 100-річчя від дня народження Мілясевича Володимира Єдесійовича) / І. Мілясевич.  – Рівне : Волин. обереги, 2022 – 208 с.

2022-02-21