АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці с. Раків-Ліс Камінь-Каширський район Волинська область
Пам'ятки
Храм Благовіщення Пресвятої Бого...

Інше

Кучерепа Микола Михайлович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині

Біографія

Кучерепа Микола Михайлович – видатний український науковець, активний громадський діяч, кандидат історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Микола Михайлович Кучерепа народився 1953 року в м. Луцьку. У 1970 році закінчив середню школу № 3 в м. Луцьку. Протягом 1971–1976 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка, спеціальність за дипломом – історик, викладач історії і суспільствознавства. Працював на вчительській і профспілковій роботі, навчався у заочній аспірантурі Львівського університету. У 1984–1991 рр. – асистент, 1991–1993 рр. – старший викладач Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Із 1993 р. – доцент, а з 2003 р. – професор. У 2005–2007 рр. – проректор з міжнародних зв’язків Волинського державного університету ім. Лесі Українки. У 2008–2009 рр. – завідувач кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності. З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри нової та новітньої історії України.
У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1997–2000 рр. – докторант Волинського університету. Перебував на стажуванні у Київському і Львівському національному університетах, Інституті історії Польської академії наук (Варшава), Інституті політичних досліджень ПАН (Варшава).
Створив власну історичну школу «Українсько-польські відносини у XX ст.». Підготував дев’ять кандидатів наук. Член спеціалізованої вченої ради у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Бере участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад інших ВНЗ.
Виступає рецензентом дисертацій, неодноразово був офіційним опонентом при захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – «історія України» у спеціалізованих вчених радах Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.
Є членом Всеукраїнського банку незалежних експертів Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України.
У 2003 р. – член робочої групи експертів для проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943–1944 рр. при Раді національної безпеки і оборони України. Бере активну участь у розгляді та узагальненні наявних історичних матеріалів щодо передумов, чинників, реальних масштабів і основних учасників українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни, готує обґрунтовані пропозиції щодо офіційної оцінки цих подій в контексті утвердження в українсько-польських відносинах принципів взаємної поваги і толерантності.
Як проректор з міжнародних зв’язків, проводив значну роботу щодо активізації діяльності для входження Волинського державного університету імені Лесі Українки у міжнародний та європейський навчальний, науковий і економічний простори, включення у Болонський процес. З його ініціативи поглиблювалась співпраця із зарубіжними навчальними закладами, науковими установами шляхом поновлення та укладання нових дво- і багатосторонніх угод.
Автор понад 200 наукових публікацій – монографій, статей, навчальних посібників, методичних розробок, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях.
Автор трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Неодноразово призначався головою Державної екзаменаційної комісії на історичному факультеті ВДУ ім. Лесі Українки.
Микола Михайлович багато зробив для вивчення історії українсько-польських відносин ХХ століття, організував низку міжнародних конференцій, тринадцять міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни», участь в яких брали відомі вчені з України, Польщі, США, Німеччини, Канади, Франції.
Керує навчально-науковою лабораторією «Центр українсько-польських досліджень». Відповідальний секретар Ради і керівник  редакційно-видавничої групи «Науковий центр історичних студій Волині», що веде підготовку серії науково-документальних книг «Реабілітовані історією. Волинська область» та «Книга Скорботи України. Волинська область», відповідальний редактор наукового збірника «Україна – Польща: важкі питання», член інших редакційних колегій.
Активний громадський діяч, голова Волинської крайової організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України за вагомий особистий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність, медаллю «Будівничий України». Отримував гранти Міжнародних фондів «Відродження», імені Стефана Баторія, Каси імені Юзефа М’яновського.
Основні напрямки наукової роботи
  • Українсько-польські відносини на Волині у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) та в роки Другої світової війни
Список основних опублікованих праць
Монографії, навчально-методичні матеріали
1992
1. Робоча програма спецкурсу «Історія політичних партій і рухів на Україні» : плани семінарських занять і методичні поради до них. Тематика рефератів. – Луцьк : [б. в.], 1992.  – 39 с.
Співавт.: О. М. Соловйов
1993
2. IV Універсал Центральної Ради – акт українського державотворення і його вплив на сучасність. – Луцьк : Упр. МВС України у Волин. обл., 1993. – 26 с.
1994
3. Волинь у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) : метод. матеріали на допомогу викл., вчителів, студ. вищ. учб. закл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Ред.-вид. група «Реабілітовані історією», 1994. – 60 с.
Співавт.: В. Г. Дмитрук, В. І. Прокопчук
4. Методичні поради до семінарських занять з політичної історії України для студентів заочної форми навчання. – Луцьк : [б. в.], 1993. – 32 с.
5. Програма і методичні рекомендації по підготовці серії науково-документальних книг «Волинська область. Реабілітовані історією». – Луцьк : Ред.-вид. група «Реабілітовані історією», 1994. – 57 с.
Співавт.: В. В. Вісин, В. О. Данилюк, О. М. Карліна
2001
6. ВУО : Волинське українське об’єднання (1931-1939 рр.) :  монографія / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; відп. ред. А. М. Якубюк. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 420 с. : іл.
Співавт.: Р. П. Давидюк
2005
7. Волинь: 1939–1941 рр. : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 486 с. : іл.
Співавт.: В. В. Вісин
2006
8. Історія Волині: 1939–1941рр. : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 458 с.
2011
9. Українські національні партії на Волині (1921–1939 роки). Ч. 2 : документи і матеріали / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 292 с.
Співавт.: Я. П. Цецик
10. Українські національні партії на Волині (1921–1939 рр). Ч. 1 : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 304 с.
Співавт.: Я. П. Цецик
2012
11. Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 784 с.
Видання, підготовлені за науковим редагуванням та упорядкуванням М. М. Кучерепи
1994
12. Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. і повідомл. міжнар. наук. конф., 16–18 черв. 1994 р. / Фундація ім. В. Липинського, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; редкол.: М. Кучерепа (голова) [та ін.]. – Луцьк : [б. в.], 1994. – 284 с.
1995
13. Вірити занадто боляче... Волинь: Хроніка подій 1939–1944 років : худ.-документ. повість / В. О. Данилюк ; ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк : ІНІЦІАЛ, 1995. – 224 с.
14. Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом, 19–20 квіт. 1995 р. / редкол.: Г. В. Бондаренко (відп. ред.), Б. Й. Заброварний, І. В. Кичій, В. П. Колесник, В. П. Кудь, Є. І. Франчук, М. М. Кучерепа ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : [б. в.], 1995. – 107 с.
1996
15. «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах). У 3 т. Т. 2 / авт.-упоряд.: Л. К. Оляндер, Л. В. Бублейник, М. М. Кучерепа ; М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1996. – 344 с.
1998
16. Волинь: 90-ті роки ХХ століття: Ілюстрований літопис політичних подій / авт.-упоряд.: В. І. Бортніков, А. В. Бортнікова, В. В. Бусленко, І. Д. Демянишина, М. П. Карпінська, В. Г. Кучер, М. М. Кучерепа, І. Б. Левчук, В. В. Надольська, Й. Е. Надольський, І. Ю. Сліпчук, М. В. Філозоф, Є. І. Франчук. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1998. – 162 с. : іл. – Додатки.
17. Україна – Польща: важкі питання. Т. 1–2 : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські стосунки в 1918–1947 роках», Варшава, 22–24 трав. 1997 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 1998. – 245 с.
18. Україна – Польща: важкі питання. Т. 3 : матеріали ІІІ міжнар. наук. семінару «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни», Луцьк, 20–22 трав. 1998 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 1998. – 267 с.
1999
19. Україна – Польща: важкі питання. Т. 4 : матеріали ІV міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8–10 жовт. 1998 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 1999. – 348 c.
2001
20. Україна – Польща: важкі питання. Т. 5 : матеріали V міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Луцьк, 27–29 квіт. 1999 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава : Тирса, 2001. – 359 c.
2003
21. Вступ // Реабілітовані історією : зб. наук. ст. і матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 5–6 груд. 2002 р. / упоряд. М. М. Кучерепа ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Надстир’я, 2003. – С. 3–5.
22. Реабілітовані історією : зб. наук. ст. і матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 5–6 груд. 2002 р. / упоряд. М. М. Кучерепа ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 166 с.
23. У пошуках правди : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки», Луцьк, 20–23 трав. 2003 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд.: В. К. Баран, М. М. Кучерепа,  М. В. Моклиця, В. І. Гребенюк. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2003. – 536 с.
2004
24. Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. і публіцист. ст. / голов. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа ; Волин. обл. держадмін., Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 250 с.
25. Україна – Польща: важкі питання. Т. 9 : матеріали ІХ і Х міжнар. наук. семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 6–10 листоп. 2001 р. / наук. ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк : ВМА «Терен», 2004. – 496 с.
2005
26. Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. і публіцист. ст. / голов. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа. – Вид. 2-ге. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 252 с.
2006
27. Від редакції // Спільний простір свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу і проблема міграції : зб. наук. пр. / наук. ред. М. Кучерепа, Е. Ольшевський. – Хелм : Вища шк. Міжнар. стосунків і суспільної комунікації в Хелмі, 2006. – С. 5–6.
Співавт.: Е. Ольшевський
28. Спільний простір свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу і проблема міграції : зб. наук. пр. / наук. ред. М. Кучерепа, Е. Ольшевський. – Хелм : Вища шк. Міжнар. стосунків і суспільної комунікації в Хелмі, 2006. – 296 с.
2008
29. Волинь пам’ятає. Відлуння на Волині Голодомору 1932–1933 років у радянській Україні / Волин. обл. держ. адмін. [та ін.] ; авт.-упоряд.: М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук ; за заг. ред. М. М. Кучерепи. – Луцьк : Волин. обл. друк. ; Наук. центр іст. студ. Волині, 2008. – 264 с.
30. Україна – Польща: важкі питання. Т. 8 : матеріали VІІІ міжнар. семінару «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 6–8 листоп. 2000 р. / наук. і заг. ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 342 с.
31. Україна – Польща: важкі питання. Т. 7 : матеріали VІІ міжнар. семінару «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Луцьк, 24–26 трав. 2000 р. / наук. і заг. ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 300 с.
32. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків. Т. 1 : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд.: М. М. Кучерепа, Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. обл. друк. : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 568 с.
2010
33. Книга Скорботи України. Волинська  область. Т. 2 / кол. уклад.: М. М. Кучерепа (керівник) [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 552 с.
34. Реабілітовані історією. У 27 т. Волинська область. Кн. 1 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; авт. кол.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – К. ; Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 976 с.
35. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків. Т. 2 : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 428 с.
2012
36. Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – [425 c.]
37. Історія органів державної безпеки на Волині : документально-публіцистичне вид. / наук. ред. М. М. Кучерепа ; за заг. ред. В. А. Мельниковича. – Луцьк : Ініціал, 2012. – 240 с.
Публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях
1992
38. ОУН: тези до історії // Народна трибуна. – 1992. – 14 жовт.
39. Український православний церковний з’їзд у Луцьку (1927 р.) // Народна трибуна. – 1992. – 24 черв.
40. УПА: причини виникнення і боротьба // Педагог. – [Луцьк], 1992. – 29 жовт.
1993
41. Де архів УНР? // Волинь. – 1993. – 6 лют.
42. Дискусія про реабілітованих // Волинь. – 1993. – 17 черв.
43. «Старостам не допустити розголошення...» // Молода Волинь. – 1993. – 24 верес.
44. Через могили до вічності... // Молода Волинь. – 1993. – 10 верес.
Співавт.: В. Данилюк, Ю. Хлопук
1994
45. Кольори війни // Волинь. – 1994. – 2 квіт.
Співавт.: В. Данилюк
46. Чорні дні Червоної Волині // Україна молода. – 1994. – 8 лют.
47. Komunikat polsko–ukraiński // Karta. – [Warszawa], 1994. – № 13. – S. 146–149.
Coautor: W. Baran, J. Danyluk, J. Isajewicz
1995
48. Волинська різня // Віче. – 1995. – 24 серп. – С. 7.
49. За «перших совєтів». Радянська влада на Волині у 1939–1941 роках // Волинь. – 1995. – 25, 28, 30 листоп., 2, 5, 7 груд.
50. Зародження та діяльність на Волині  українських політичних партій та громадських  організацій в 1921–1939 рр. // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – Вип. 1. – С. 69–78.
51. Historia jak pomost // Głos Pomorza. – 1995. – 15 grudnia.
52. Z tej i tamtej strony // Gazeta Wyborcza. – 1995. – 7 września.
1996
53. Волинський воєвода Ян Генрик Юзевський // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах) : у 3 т. / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 1996. – Т. 2. – С. 180–186.
54. Історія українсько-польських стосунків у науковій спадщині М. Грушевського // Наше слово / Українське суспільно-культурне товариство. – [Варшава], 1996. – № 41(13 жовт.)
55. Між двома війнами // Наше слово / Українське суспільно-культурне товариство. – [Варшава], 1996. – № 9 (3 берез.) ; № 10 (10 берез.) ; № 11 (17 берез.)
56. Створення і функціонування радянських суспільно-політичних структур на Волині (вересень 1939–червень 1941) // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах) : у 3 т. / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 1996. – Т. 2. – С. 288–294.
Співавт.: В. В. Вісин
57. Сягнути до першооснови трагедії... // Наше слово / Українське суспільно-культурне товариство. – [Варшава], 1996. – № 8 (25 лют.)
58. «Таємний борець: Скоп’юк Іван Володимирович. Біографічна довідка // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах) : у 3 т. / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 1996. – Т. 1. – С. 302–305.
1997
59. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919–1939 рр.) // Краєвид : [Шевченківська районна газета]. – [Луцьк], 1997. – Лип. (№ 7).
60. Українці Волині і Польська держава (1921–1939 рр.) // Зб. навч.-метод. і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – Вип. 2. – С. 103–109.
61. Polityka II RP na Wołyniu 1921–1939. Dokumenty zachowane w DAWO – Państowowym Archiwum Województwa Wołyńskiego // Przegląd Wschodni. – 1997. – T. 4, zeszyt 1(13). – S. 157–177.
62. Polityka II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców na Wołyniu w latach 1921–1939 // Przegląd Wschodni. – 1997. – T. 4, zeszyt 1(13). – S. 139–154.
1998
63. Політика Другої Речі Посполитої щодо українців на Волині // Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50-х років (До 50-річчя операції «Вісла») / упоряд. Ю. Сливка ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 1998. – С. 70–73.
64. Православ’я на Волині (1921–1939 рр.) // Зб. навч.-метод. і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – Вип. 3. – С. 73–77.
Співавт.: В.  Оніщук
65. Церковно-релігійна діяльність Волинського українського об’єднання в другій половині 1930-х років // Вісн. Тернопіл. держ. техн. ун-ту. – 1998. – Т. 3, ч. 2. – С. 72–77.
Співавт.: Р. Давидюк, В. Оніщук
1999
66. Вересень 1939 року в долі жителів Західної України // Наше слово / Українське суспільно-культурне товариство. – [Варшава], 1999. – 12 верес. – С. 1, 5.
67. Відносини Організації українських націоналістів (ОУН) і Волинського українського об’єднання (ВУО) у 1931–1939 роках // Науковий вісник ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 1999. – № 5 : Історичні науки. – С. 107–111.
Співавт.: Р. П. Давидюк
68. Крізь призму трагедії: [Стосовно історії українсько-польських відносин] // Луцький замок. – 1999. – 3 черв. – С. 9.
69. Просвітянські хати – культурно-освітні осередки Волинського українського об’єднання // «Роде наш красний...» : Волинь у долях краян і людських документах : в 3 т. / М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім ; авт.-упоряд.: Л. К. Оляндер, Л. В. Бублейник, А. М. Силюк ; заг. ред. М. І. Дубини. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 663–667.
Співавт.: Р. П. Давидюк
70. Радянський режим на Волині (1939–1941 рр.) // Наше слово / Українське суспільно-культурне товариство. – [Варшава], 1999. – № 38. – С. 2 ; № 39. – С. 9 ; № 40. – С. 9 ; № 41. – С. 9, 10.
71. Z historii ukraińsko-polskiego porozumienia na Wołyniu // Ukrainа – Polska: Kultura. Wartości. Zmagania duchowe. – Koszalin, 1999. – S. 253–274.
2000
72. Етнодемографічні зміни у Волинському воєводстві 1921–1939 рр. // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2000. – № 3 : Історичні науки. – С. 97–106.
73. Історія Волині міжвоєнного періоду в документах і матеріалах Державного архіву Волинської області // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2000. – № 1 : Історичні науки. – С. 88–96.
74. Polityka  wołyńska  wojewody  Henryka   Józewskiego // Józef  Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego / рod red. L. Siryk, J. Święcha. – Lublin, 2000. – S. 99–114.
75. Stosunki ukraińsko-polskie w II Rzeczypospolitej we współczesnej historiografii ukraińskiej // Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku / рod red. P. Kosiewskiego i G. Motyki. – Kraków, 2000. – S. 146–165.
2001
76. Варшавський договір 1920 року: генезис, проблеми, наслідки // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С. 193–196.
77. Натхненник міжнародних семінарів істориків // Літаючий Амбасадор. Теодозій Старак: особистість : вибрані статті та інтерв’ю, документи, матеріали, виступи, спогади / упоряд. Л. І. Горбенко. – Л., 2001. – С. 185–190.
78. Національна  політика  Польщі  щодо  українців напередодні Другої світової війни // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 11 : Історичні науки. – С. 27–34.
79. «Просвіти» на Волині у міжвоєнний період (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) // «Просвіта» на Волині: минуле і сучасне : зб. наук. ст., документів і матеріалів / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. В. К. Барана. – Луцьк, 2001. – С. 11–23.
80. Україна – Польща: важкі питання // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 11 : Історичні науки. – С. 3–8.
Співавт.: В. П. Колесник
81. Український політичний рух  на Волині  у 1920-х роках: спроба узагальнення // Наук. зошити іст. ф-ту Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001. – Вип. 4. – С. 226–234.
2002
82. Відлуння весни сорок восьмого // Волинь. – 2002. – 25 квіт.
83. З досвіду проведення  архівної  практики студентів історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки // Archiwistyka na studiach historycznych / рod. red. Wandy Krystyny Roman. – Toruń, 2002. – S. 22–29.
84. Україна – Польща:   важкі  питання  // Український альманах–2002 / ред. М. Вербовий. – Варшава,  2002. –  С. 131–133.
85. Як ми голосували за Польщі? // Віче. – 2002. – 28 берез.
86. The Nationality Policy of Poland towards Ukrainians before WW II // The Lemko Region, 1939–1947. War, Occupation and Deportation / Edited by Paul Best, Jaroslaw Moklak. – Crakow-New Haven, 2002. – Р. 39–49.
2003
87. «Волинська трагедія»: без упереджень і спекуляцій // Волинь. – 2003. – 31 трав.
88. Волинь у виборах до парламентів Другої Речі Посполитої // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Історичні науки / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2003. – Вип. 3. – С. 169–176.
89. Державна політика Польщі на Волині. 1939 рік // Літопис Волині : наук.-попул. і літ.-худож. часоп. / редкол.: І. Д. Олексеюк (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 86–101.
90. До ґенези конфлікту: українсько-польські відносини на Волині напередодні Другої світової війни // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: Польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 2003. – Вип. 10 : Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – С. 59–70.
91. З історії українсько-польських наукових взаємин (1994–2003) // Історіографічні дослідження в Україні / голова редкол. В. А. Смолій ; відп. ред. Ю. А. Пінчук. – К., 2003. – Вип. 13, ч. 2 : Україна – Польща: історія і сучасність : зб. наук. пр. і спогадів пам’яті П. М. Калиниченка (1923–1983). – С. 95–104.
Співавт.: В. Колесник
92. Український політичний рух на Волині у 1920-х роках: спроба концептуального бачення // Поляки на Волині: історія і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир, 2003. – Т. 30. – С. 139–149.
93. УПА під Москвою // Волинь. – 2003. – 1 лют. – С. 3.
94. Komunikat ze spotkania historykόw polskich i ukraińskich (Podkowa Lesna 1994) // Polska – Ukraina: trudna odpowiedź : dokumentacja spotkań historykόw (1994–2001) : kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939–1945) / Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Ośrodek KARTA. – Ośrodek, 2003. – S. 12–16.
Coautor: W. Baran, J. Danyluk, J. Isajewicz
95. List otwarty historykόw polskich i ukraińskich do Prezydenta Rreczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy // Polska – Ukraina: trudna odpowiedź : dokumentacja spotkań historykόw (1994–2001) : kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939–1945) / Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Ośrodek KARTA. – Ośrodek, 2003. – S. 57–58.
Coautor: A. Ajnenkiel, E. Bakumiak,  W. Filar
96. Uzgodnienie i rozbieżności pryjęte przez historykόw polskich i ukraińskich w czasie seminarόw historycznych Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej (Warszawa–Łuck 1997–2001) // Polska – Ukraina: trudna odpowiedź : dokumentacja spotkań historykόw (1994–2001) : kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939–1945) / Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Ośrodek KARTA. – Ośrodek, 2003. – S. 17–50.
2004
97. Україна і Польща в першій половині ХVI століття // Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej i humanistycznej / рod red. J. Kukulskiego. – Toruń, 2004. – T. 1. – S. 198–212.
Співавт.: О. Никончук
98. Участь волинян у виборах законодавчих органів міжвоєнної Польщі // Історичні та культурологічні студії / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; відп. ред. Я. Ісаєвич. – Л., 2004. – Вип. 3. – С. 206–226.
2005
99. З історії Волинського державного університету імені Лесі Українки // W dolinie Bugu, Styru i Słuczy. Wołyń w najnowszej historii Polski : wybrane zagadnienia. – Piotrków Trybunalski, 2005. – S. 117–130.
Співавт.: Л. Боярчук
100. 17 вересня 1939 р.: Волинь у геополітичних розрахунках СРСР і Німеччини // Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. і публіцист. ст. / голов. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа. – Вид. 2-ге. – Луцьк, 2005. – С. 5–22.
101. Українська і польська історія звучала в «Старому Луцьку» / В. Лис // Волинь. – 2005. – 23 квіт. – [Виступ М. Кучерепи].
102. Холмщаків нелегка доля // Вільним шляхом : Ківерцівська громадсько-політична газета. – Ківерці, 2005. – 28 трав.
103. Чорні дні Червоної Волині // Волинь. – 2005. – Чис. 7. – С. 97–122.
Співавт.: В. Вісин
2007
104. Вічно актуальна проблема. Книга Михайла Дембовича-Добрянського «Україна і Росія» в контексті відносин двох держав  минуле і сучасне // Україна і Росія. Історичні нариси на теми російського імперіалізму / М. Дембович-Добрянський. – Луцьк, 2007. – Т. 17 – С. 9–10.
Співавт.: А. І. Бондарчук
2008
105. Волинь і Холмщина у виборах до парламентів Другої Речі Посполитої // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ;  упоряд.: М. М. Кучерепа, Н. Г. Сташенко. – Луцьк, 2008. – С. 53–71.
106. Не шукаймо в минулому ворогів, шукаймо друзів для майбутнього // Діалог : обл. газ. / Волин. обл. організація Нац. спілки журналістів України. – Луцьк, 2008. – 27 листоп.
107. Політичні партії, культурно-освітні і професійні товариства та організації // Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк, 2008. – С. 70–79.
108. Польська самооборона с. Пшебраже / Перебріддя на Волині в 1943–1944 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2008. – Вип. 16 : Ювілейн. зб. на пошану І. Патера. – С. 552–559.
109. Річинський Арсен // Українські лікарі : біобібліогр. довідник / Я. Ганіткевич, П. Пундій ; наук. ред. Л. Пиріг. – Л., 2008. – Кн 3. Учасники національно-визвольної боротьби і українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України. – С. 168–171.
110. Серветник Лаврентій // Українські лікарі : біобібліогр. довідник / Я. Ганіткевич, П. Пундій ; наук. ред. Л. Пиріг. – Л., 2008. – Кн 3. Учасники національно-визвольної боротьби і українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України. – С. 180.
111. Український політикум Волині 1921–1939 років: спроба узагальнення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; голова редкол. Я. Ісаєвич ; упоряд.: М. Литвин, В. Футала. – Л., 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 239–248.
112. Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни (підсумки міжнародних наукових семінарів) // Актуальні проблеми українського державотворення : наук. зб. : матеріали регіон. наук. конф., присвяч. 90-й річниці укр. нац.-визвол. змагань 1917–1921 рр. та 65-річчю утворення УПА, 16–17 листоп. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2008. – С. 162–168.
2009
113. Історія Волині міжвоєнного періоду в документах Державного архіву Волинської області // Студії з архівної справи та документознавства. – 2009. – Т. 17. – С. 142-147.
114. Заходи послів і сенаторів Волинського українського Об’єднання у справі акції руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 році // Archiwum Chełmskie / рod red. G. Kuprianowicza. – Chełm, 2009. – T. 4 : Akcja burzrenia cerkwi prawosławnych na Chełmszyżnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarkowania, przebieg, konsekwencje. – С. 123–138.
115. Невідомий документ про Степана Бандеру з Баварського центрального державного архіву // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 13 : Історичні науки. – С. 378–387.
Співавт.: В. О. Бойко
116. Umowa Warszawska 1920 roku – geneza, problemy, skutki // Polska i Ukraina w walce o niepodległość. 1918–1920. – Warszawa, 2009. – S. 25–38.
2010
117. Варшавський договір 1920 року: генезис, проблеми, наслідки // Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918–1920 : матеріали наук. конф., 14 листоп. 2008 р / під ред. Т. Кшонстка. – Варшава, 2010. – С. 37–52.
118. Волинь в геополітичних планах СРСР і Німеччини 1939 р. // Вісн. Львів. комерційної акад. / [редкол.: С. Д. Гелей (голов. ред. ) та ін.]. – Л., 2010. – Вип. 9. – С. 63–74. – (Гуманітарні науки).
119. Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський) // Реабілітовані історією : у 27 т. Волинська область / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; авт. кол.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – К. ; Луцьк, 2010. – Кн. 1. –  С. 594–602.
120. Історія Володимира-Волинського // Володимир-Волинський у боротьбі за незалежність / Я. В. Царук. – Луцьк, 2010. – С. 3–4.
121. Посол українського народу (Самійло Підгірський) // Реабілітовані історією : у 27 т. Волинська область / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; авт. кол. М. М. Кучерепа [та ін.]. – К. ; Луцьк, 2010.  – Кн. 1. – С. 615–620.
122. Реакція волинян на акцію руйнування Православних храмів на Холмщині у 1937–1938 роках // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Т. 2 – С. 33–48.
123. «Таємний борець» (Іван Скоп’юк) // Реабілітовані історією : у 27 т. Волинська область / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; авт. кол.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – К. ; Луцьк, 2010. – Кн. 1. – С. 635–638. – Бібліогр.: с. 638.
124. Wrzesień 1939 r. w losach Wołynian // Wrzesień 1939 wojna na dwa fronty / рod red. J. Gmitruka, W. Włodarkiewicza ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. – Warszawa, 2010. – S. 535–540.
2011
125. Відомий науковець, товариська, доброзичлива людина // Любов ніколи не перестає… До п’ятдесятиріччя Любові Галухи / уклад.: Р. П. Давидюк, Л. І. Бородинська / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Іст.-соціол. ф-т. – Рівне, 2011. – С. 12–13.
126. Радянізація // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) [та ін.]. – К., 2011. – С. 618–620.
Співавт.: В. К. Баран
127. Український аматорський і професійний театральний рух на Волині (1921–1939 рр.) // Вісн. Львів. комерційної акад. Серія: Гуманітарні науки / Львів. комерційна акад. ; відп. ред. І. Копич, заст. відп. ред. А. Сова. – Л, 2011. – Вип. 10 : Ювілейн. зб. на пошану С. Гелея. – С. 350–359.
Співавт.: С. М.Степанюк
2012
128. Арсен Річинський – діяч українського церковного руху на Волині // Інтелектуальна еліта Волині / авт. проекту і упоряд. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2012. – С. 114–126.
129. Західне Полісся у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк, 2012. – С. 342–430.
130. Західне Полісся у радянський період (1946–1991 рр) // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк, 2012. – С. 510–580.
131. Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Т. 8: Великий терор: Польська операція 1937–1938 / Wielki terror: Operacja polska 1937–1938 : У 2 ч. // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 208-210.
132. Суспільні трансформації на Волині у 1939–1941 рр. // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2012. – C. 144–152.
133. Суспільні трансформації на Волині у 1939–1941 рр. // Універсум. – 2012. – № 5–6. – С. 30–34.
134. Українсько-польські відносини напередодні Другої світової війни // Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy / рod red. H. Ćwięka i Z. Cuttera. – Częstochowa, 2012. – S. 65–78.
2013
135. Роль та значення міжнародних наукових семінарів "Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни" // Відображення Волинської трагедії в історичній пам'яті польського й українського народів : монографія / редкол. : В. Ф. Солдатенко (гол.) та ін.; авторський колектив : Я. М. Антонюк, Д. В. Вєдєнєєєв та ін. – К. : ДП НВЦ "Пріорітети", 2013. – С. 155–202.
136. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Краєзнавство. – 2013. – № 3. – С. 33–41.
2014
137. Українська карта (Рецензія на монографію Трофимович Л., Трофимович В. Небезпечне суперництво… Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938–1939 рр. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 284 с.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». / ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2014. – Вип. 22. – С. 309–318. – (Іст. науки).
Співавт.: Л. Радчук.
138. Керівник ОУН Луцького повіту Іван Скоп’юк: жертва репресій (за документами НКДБ) // Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937–1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / гол. ред. Ю. І. Шаповал , відп. Секретар Я. М. Антонюк. – К. : ДП «НВЦ «Пріорітети», 2014. – С. 191–196.
Тези доповідей на конференціях та семінарах
1992
139. Вивчення історії становлення української державності в курсі політичної історії України // Матеріали ХХХVІІІ наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту : [зб. cт.] / М-во освіти України, Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Б. Й. Заброварний [та ін.]. – Луцьк, 1992. – Ч. 1. – С. 71.
140. Рух за українізацію православної церкви на Волині в 1920-х роках // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф., 8–10 жовт. 1992 р. / Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзн. ; редкол.: Р. А. Арцишевський [та ін.]. – Луцьк, 1992. – С. 123–125.
141. Утворення та діяльність «Козачої ради» на Волині // Матеріали ХХХVІІІ наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту : [зб. cт.] / М-во освіти України, Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Б. Й. Заброварний [та ін.]. – Луцьк, 1992. – Ч. 1. – С. 70.
1993
142. Використання досвіду проведення західноукраїнськими політичними партіями передвиборчих кампаній в міжвоєнний період для організації виборів на багатопартійній основі в сучасній Україні // Виборча система і проблеми становлення української держави : наук.-практ. конф., 12–13 груд. 1992 р. – К., 1993. – С. 113–115.
143. З історії становлення і діяльності українського національно-демократичного об’єднання на Волині // Матеріали ХХХІХ наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту : [зб. cт.] / М-во освіти України, Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Б. Й. Заброварний [та ін.]. – Луцьк, 1993. – Ч. 1. – С. 89–90.
144. Метаморфоза українського національного козацького товариства у міжвоєнний період (1920–1939 рр.) // Шоста Всеукр. наук. конф. з іст. краєзн., м. Луцьк, 18 верес. – 1 жовт. 1993 р. / [редкол.: П. Т. Тронько та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 62–63.
Співавт.: О. А. Савчук
145. Політичне  становище  на Волині у 1921–1939 рр. // Шоста Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства, м. Луцьк, 18 верес.–1 жовт. 1993 р. / [редкол.: П. Т. Тронько та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 428–429.
146. Становлення і розвиток українського політичного руху на Волині (1900–1939 рр.) // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзн. конф., 9–11 верес. 1993 р. – Житомир, 1993 – С. 69–71.
Співавт.: О. А. Савчук
147. Хронологічні рамки і критерії відбору персоналій до видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» // Шоста Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства, м. Луцьк, 18 верес. – 1 жовт. 1993 р. / [редкол.: П. Т. Тронько та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 327–328.
1994
148. Джерела до вивчення історії Української соціалістичної радикальної партії // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства : тези доп. і повідомл. VІІ Волин. іст.-краєзн. конф. 15–16 верес. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Лаб. історії Волині, Волин. обл. т-во краєзнавців. – Луцьк, 1994. – С. 102–104.
Співавт.: В. І. Жильчук
149. Джерельна база тому «Волинська область. Реабілітовані історією // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства : тези доп. і повідомл. VІІ Волин. іст.-краєзн. конф. 15–16 верес. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Лаб. історії Волині, Волин. обл. т-во краєзнавців. – Луцьк, 1994. – С. 11–13.
150. Діяльність Варшавського українського мистецького гуртка «Спокій» (1927–1939) // Матеріали ХL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – Ч. 2. – С. 110–111.
Співавт.: І. Б. Семенюк
151. З історії Волинського Українського Об’єднання // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. і повідомл. міжнар. наук. конф., 16–18 черв. 1994 р. / Фундація ім. В. Липинського, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; редкол.: М. Кучерепа (голова) [та ін.]. – Луцьк, 1994. – С. 81–83.
Співавт.: О. Горяйнова, Т. Власюк
152. Міні-нацифікація на Волині 1935 р. // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали IV Міжнар. наук.-краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Із’яслав ; Шепетівка, 1994. – С. 89–91.
153. Ніл Хасевич – український митець і патріот // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. і повідомл. міжнар. наук. конф., 16–18 черв. 1994 р. / Фундація ім. В. Липинського, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; редкол.: М. Кучерепа (голова) та [ін.]. – Луцьк, 1994. – С. 225–258.
Співавт.: І. Семенюк
154. Політичні партії та громадські організації в боротьбі за українську школу на Волині (1920–1939 рр.) // Гуманітарна освіта і проблеми духовного відродження України : тези доп. міжвуз. наук. конф., 21–22 берез. 1994 р. – Л., 1994. – С. 117–118.
155. Радянізація Волині (1939–1941 рр.) // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. і повідомл. міжнар. наук. конф., 16–18 черв. 1994 р. / Фундація ім. В. Липинського, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. краєзн. музей, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією» ; редкол.: М. Кучерепа (голова) та ін. – Луцьк, 1994. – С. 14–20.
156. Традиції і обряди в житті українського народу // Матеріали ХL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – Ч. 2. – С. 63–64.
Співавт: С. Пур’євич, О. Кушпетюк
1995
157. Початок Другої світової війни в долі волинян // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом, 19–20 квіт. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – С. 8–9.
158. Релігійні рухи на Волині у 1920-1930-х роках // Історія релігій в Україні : тези повідомл. Міжнар. V круглого столу, Львів, 3–5 трав. 1995 р. / [НАН України, Ін-т укр. археографії та ін.]. – К. ; Л., 1995. – Ч. 3. – С. 247–249. – Бібліогр.: 1 назва.
159. «Я завжди боровся за свій народ...» // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом, 19–20 квіт. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – С. 60–62.
Співавт.: В. О. Данилюк
1996
160. Інтелігенція в громадсько-політичному житті Західної України в другій половині ХІХ ст. // Українська національна еліта. Проблема влади в Україні. Життя і творчість В. Липинського : Перші та другі читання пам’яті В’ячеслава Липинського. – Луцьк ; Затурці, 21–23 квіт. 1994 та 27–28 квіт. 1995 рр. – Луцьк ; Л., 1996. – С. 18–19.
161. Польсько-українські  взаємини  в  20–30-х роках // Світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя : матеріали наук. конф., Львів ; Холм, 17–21 верес. 1994 р. – Л., 1996. – С. 45–46.
162. Радянська влада на Волині у 1939–1941 рр. // Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Koszalin, 14 grudnia 1995. – Koszalin, 1995. – S. 25–68.
Співавт.: В. Вісин
1997
163. Громадівський рух на Україні // Волинський музей. Історія і сучасність : тези та матеріали І наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, 16–17 черв. 1994 р. / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей. – Луцьк, 1997. – С. 48–49.
Співавт.: О. Гребенюк
164. Москвофіли і народовці — течії суспільно-політичного руху Східної Галичини // Волинський музей. Історія і сучасність : тези та матеріали І наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, 16–17 черв. 1994 р. / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей. – Луцьк, 1997. – С. 49.
165. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919–1939 рр.) // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 листоп. 1996 р. / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; ред. кол.: П. Федорчак [та ін.]. – Івано-Франків., 1997. – С. 250–253.
1998
166. Виступи на ІІ міжнародному семінарі істориків «Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках», Варшава, 22–24 трав. 1997 р. // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках», Варшава, 22–24 трав. – Варшава, 1998. – Т. 1/2. – С. 61–63, 143–144.
167. Виступи на ІІІ міжнародному історичному семінарі «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни» // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ІІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни», Луцьк, 20–22 трав. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава, 1998. – Т. 3. – С. 126–127, 130–131, 147, 148, 213, 215, 225–229, 238.
168. Міська межа Луцька в 1940 р. // Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура : наук. зб. : матеріали VIII Волин. обл. іст.-краєзн. конф., 27–29 листоп. 1995 p. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі українки [та ін.] ; відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998.– С. 39–40.
Співавт.: В. В. Вісин
169. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919-1939 рр.) // Україна – Польща: важкі  питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках», Варшава, 22–24 трав. – Варшава, 1998. – Т. 1/2. – С. 11–28.
170. Політика Другої Речі Посполитої щодо українців у міжвоєнному періоді // Україна – Польща: важкі  питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках», Варшава, 22–24 трав. – Варшава, 1998. – Т. 1/2. – С. 226–228.
Співавт.: А. Айненкель
171. Узгодження спірних моментів щодо поглядів українських і польських істориків, які постали під час ІІІ історичного семінару «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни», Луцьк, 20–22 трав. 1998 р. // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ІІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни», Луцьк, 20–22 трав. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава, 1998. – Т. 3. – С. 247–250.
Співавт.: А. Айненкель, Е. Бакуняк, А. Гіза
172. Polityka narodowościowa Drugiej Rzeczypospolitej wobec Ukraińców w latach 1919–1939 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały II międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947", 22–24 maja 1997. – Warszawa, 1998. – T. 1/2. – S. 29–46.
173. Uzgodniena i rozbieżności IІ międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947». Warszawa, 22–24 maja 1997 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały II międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947», Warszawa, 22–24 maja 1997. – Warszawa, 1998. – Т. 1/2. –  S. 225–227.
Coautor: J. Danyluk, W. Repryncew, W. Sergijczuk
174. Uzgodniena i rozbieżności między historykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie III seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraiсskie w latach II wojny światowej», Łuck, 20–22 maja 1998 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały III międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraiсskie w latach II wojny światowej», Łuck, 20–22 maja 1998. – Warszawa, 1998. – Т. 3. – S. 242–245.
Coautor: A. Ajnenkiel, E. Bakumiak,  A. Giza
175. Wystąpienia na IІ międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947», Warszawa, 22–24 maja  1997 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały II międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947», Warszawa, 22–24 maja 1997. – Warszawa, 1998. – Т. 1/2. –  S. 61–63, 142– 143.
176. Wystąpienia na IІI  międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Łuck, 20 – 22 maja  1998 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały III międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraiсskie w latach II wojny światowej», Łuck, 20–22 maja 1998. – Warszawa, 1998. – Т. 3. – S. 121–122, 125–126, 141–142, 211, 213, 223–226, 234–235.
1999
177. Виступи на ІV міжнародному семінарі істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8–10 жовтня 1998 р. // Україна – Польща: важкі питання : матеріали IV міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8–10 жовт. 1998 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава, 1999. –  Т. 4. – С. 141, 152–153, 230–231, 290, 291–292, 299, 300.
178. Протокол узгоджень і розбіжностей, занотованих в ході роботи ІV міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8–10 квіт. 1998 р. // Україна – Польща: важкі питання : матеріали IV міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8–10 жовт. 1998 р. / відп. ред. М. Кучерепа. – Варшава, 1999. –  Т. 4. – С. 311–318.
Співавт.: Г. Бухало, В. Дмитрук, Б. Заброварний
179. Церковно-релігійне життя українського населення в Польщі (1921–1939 рр.) // Dzieje Podkarpacia : materiały z międzynarodowej konferencji historycznej "Polacy i Ukraińcy 1918-1956", Krosno 1999 / red. Jan Gancarski ; Podkarpackie Towarzystwo Historyczne. – Krosno, 1999. – T. 3. – S. 149–166.
180. Uzgodniena i rozbieżności między historykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie IV seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej» // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Warszawa, 8–10 Pażdziernika 1998. – Warszawa, 1999. – T. 4. – S. 327–334.
Coautor: J. Isajewicz, H. Buchało, W. Dmytruk
181. Uzgodniena i rozbieżności między historykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie V seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Łuck, 27–29 kwietnia  1999 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały V międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Łuck, 27–29 kwietnia 1999. – Warszawa, 1999. –  T. 5. – S. 350–353.
Coautor: J. Isajewicz, H. Buchało, W. Chanas
182. Wystąpienia na IV  międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Warszawa, 8–10 października  1998 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Warszawa, 8–10 Pażdziernika 1998. – Warszawa, 1999. – T. 4. – S. 149–150, 160–161, 224–245, 306, 308, 315–316.
2000
183. Uzgodniena i rozbieżności między historykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie VI seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Warszawa, 3–5 listopada 1999 // Polska-Ukraina: trudne pytania : materialy VI mitdzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukrainskie w latach II wojny swiatowej», Warszawa, 3–5 listopada 1999. – Warszawa, 2000. – T. 6. – S. 317–319.
Coautor: W. Chanas, W. Dmytruk, I. Illuszyn
184. Uzgodniena i rozbieżności między historykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie VII seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Łuck, 24–26 maja 2000 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Łuck, 24–26 maja 2000. – Warszawa, 2000. – T. 7. – S. 268–270.
Coautor: W. Chanas, W. Dmytruk, I. Illuszyn
185. Wrzesień 1939 r. w losach Wołynian // Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. H. Stańczyka. – Piotrków Trybunalski, 2000. – S. 79–83.
186. Wystąpienia na VI  międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Warszawa, 3–5 listopada 1999 // Polska-Ukraina: trudne pytania : materialy VI mitdzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukrainskie w latach II wojny swiatowej», Warszawa, 3–5 listopada 1999. – Warszawa, 2000. – T. 6. – S. 82–84, 107, 217, 310–311, 315.
187. Wystąpienia na VIІ  międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Łuck, 24–26 maja 2000 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Łuck, 24–26 maja 2000. – Warszawa, 2000. – T. 7. – S. 71, 74, 79, 165, 176, 196, 204, 209, 217, 222–223, 224, 267.
2001
188. Виступи на V міжнародному семінарі істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Луцьк, 27–29 квіт. 1999 р. // Україна – Польща: важкі питання : матеріали V міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», 27–29 квіт. 1999 р. – Варшава, 2001. – Т. 5. – С. 169–170; 174; 178, 323–324, 328.
189. Радянський режим на Волині (1939–1941 рр.) // 1939 рік в історичній долі України і українців : матеріали міжнар. наук. конф., 23–24 верес. 1999 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001. – С. 160–170.
Співавт.: В. Вісин
190. Узгодження спірних моментів щодо поглядів українських і польських істориків, що постали під час V міжнародного наукового семінару «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Луцьк, 27–29 квіт. 1999 р. // Україна – Польща: важкі питання : матеріали V міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», 27–29 квіт. 1999 р. – Варшава, 2001. – Т. 5. – С. 331–334.
Співавт.: Я. Ісаєвич, Г. Бухало, В. Дмитрук
191. Układ Warszawski z 1920 roku: geneza, problemy, następstwa // Rok 1920. Z perspektywy osiemdziesieciolecia : [сonference publication] / Andrzej Ajnenkiel ;  Instytut Historii PAN. – Warszawa, 2001. – Wyd. 1. – S. 204–215.
192. Uzgodniena i rozbieżności między historykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie VIII seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Warszawa, 6–8 listopada 2000 // Polska – Ukraina: trudnе pytania : materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Warszawa, 6–8 listopada 2000. – Warszawa, 2001. – T. 8. – S. 302.
Coautor: W. Baran, H. Buchało
193. Wystąpienia na V międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Łuck, 27–29 kwietnia  1999 // Polska – Ukraina: trudne pytania : materiały V międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Łuck, 27–29 kwietnia 1999. – Warszawa, 1999. – T. 5. – S. 180–181, 185–186, 343, 347–348.
194. Wystąpienia na VIII  międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Warszawa, 6–8  listopada  2000 // Polska – Ukraina: trudnе pytania : materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Warszawa, 6–8 listopada 2000. – Warszawa, 2001. – T. 8. – S. 97,  286–287, 293,  298–299.
2002
195. Культурно-освітня діяльність українських громадських організацій в Західній Україні у 20–30-х рр. ХХ ст. // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. / Нововолин. міська рада, Нововолин. т-во краєзнавців, Маневиц. райдержадмін. [та ін.]. – Луцьк, 2002. – С. 183–184.
196. Wystąpienia na IX i X międzynarodowych seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Warszawa, 6–10 listopada 2001 // Polska–Ukraina: trudne pytania : materiały IX i X międzynarodowych seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej», Warszawa, 6–10 listopada 2001. – Warszawa, 2002. – T.  9. – S. 33, 70–71, 86–87, 275, 276–277, 282, 283, 396, 397, 398, 399–400.
2003
197. До ґенези конфлікту: українсько-польські відносини на Волині напередодні Другої світової війни // У пошуках правди : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки», Луцьк, 20–23 трав. 2003 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд.: В. К. Баран, М. М. Кучерепа,  М. В. Моклиця, В. І. Гребенюк. – Луцьк, 2003. – С. 36–48.
198. Звернення вчених-істориків України, учасників «круглого столу» «Українсько-польське протистояння на Волині в 40-х роках ХХ століття» до Президента України п. Леоніда Кучми, Голови Верховної Ради України п. Володимира Литвина, Прем’єр-міністра України п. Віктора Януковича // Україна – Польща: уроки Другої світової війни : наук. зб. : матеріали наук. семінару молодих вчителів, 27 лют. 2003 р. – Т., 2003. – С. 192–195.
199. Наукові зв’язки вчених Волині з українцями Польщі // Мости братерства : матеріали етнофоруму єврорегіону «Буг», 12–13 листоп. 2002 р., м. Луцьк / Держ. ком. України у справах національностей, міграції, Відділ у справах національностей, міграції Волин. обл. держ. адмін., Волин. обл. від-ня тов-ва Україна-Світ / упоряд. В. Денисюк. – Луцьк, 2003. – С. 28–39.
200. Репресії НКВС проти волинян у 1939–1941 роках // Реабілітовані історією : зб. наук. ст. і матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 5–6 груд. 2002 р. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2003. – С. 11–26.
2004
201. Виступи на ІХ і Х міжнародних наукових семінарах «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни» // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ІХ і Х міжнар. наук. семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава 6–10 листоп. 2001 р. / наук. ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2004. – Т. 9. – С. 35, 75–76, 93–94, 299–300, 305–306, 433, 435–436.
202. Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині : зб. наук. пр. : матеріали ХІV Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 13-й річниці Незалежності України і 680-ій річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 81.
Співавт.: Л. Михальчук
203. Протоколи узгоджень і розбіжностей між українськими і польськими істориками, підписаних на ІХ– Х міжнародних наукових семінарах (Варшава, 6–10 листоп. 2001 р.) // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ІХ і Х міжнар. наук. семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава 6–10 листоп. 2001 р. / наук. ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2004. – Т. 9. – С. 437–447.
Співавт.: В. Баран, Г. Бухало, В. Дмитрук
2005
204. Етнодемографічні зміни у Волинському воєводстві 1921–1939 рр. // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921–1939 рр.) : матеріали міжнар. наук. конф., 8–9 жовт. 2004 р. / Іст. ф-т, Дрогоб. держ. пед.  ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; упоряд. В. Футала. – Дрогобич, 2005. – С. 19–33.
2006
205. Новітня історія Старого Чарторийська в матеріалах преси // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії Маневиччини та Полісся : наук. зб. : Матеріали XIX Волин. обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 15-й річниці Незалежності України, 90-й річниці Брусиловського прориву та 100-й річниці від дня народж. організатора партизанського руху на Волині Антона Бринського, 21–22 верес. 2006р., м. Луцьк – смт. Маневичі / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців, Волин. краєзн. музей, Волин. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти / ред. кол.: Г. Бондаренко [та ін.]. – Луцьк, 2006. – Вип. 19. – С. 42–44.
Співавт.: І. З. Бойко
206. Узгодження по темі «Українське питання в політиці ІІ Речі Посполитої та у концепціях і діяльності українських політичних сил у міжвоєнний період (1918–1939)» // Україна – Польща: важкі питання. : матеріали ХІ міжнар. cемінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 26–28 квіт. 2005 р. – Варшава, 2006. – Т. 10. – С. 358–360.
Співавт.: А. Айненкель
207. Українська проблема в політиці II Речі Посполитої і в концепціях та діях українських політичних сил у міжвоєнний період // Україна – Польща: важкі питання : матеріали ХІ Міжнар. cемінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 26–28 квіт. 2005 р. – Варшава, 2006. – Т. 10. – С. 155–190.
2007
208. Волинь у геополітичних планах СРСР і Німеччини 1939 р. // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30–31 жовт. 2006 р. – К., 2007. – С. 19–34. – Бібліогр.: 46 назв.
209. Луцький район в роки Другої світової війни // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцький район: історія, сучасність, перспективи : матеріали ХХІІ обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 15-річчю Незалежності України, 40-річчю Луц. р-ну та 50-річчю Торчин. нар. іст. музею : наук. зб. / упоряд.: Г. Бондаренко, А. Сидорчук, І. Гусак. – Луцьк, 2007. – Вип. 22. – С. 68–76.
Співавт.: І. Бойко
210. Український православний церковний з’їзд у Луцьку (1927 р.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцький район: історія, сучасність, перспективи : наук. зб. : матеріали XXVІ Волин. обл. наук.-іст.-краєзн. конф., присвяч. 16-й річниці Незалежності України, 510-й річниці надання м. Луцьку Магдебурзького права і 390-й річниці створення Луцького православного братства, м. Луцьк, 9–10 листоп.  2007 р. – Луцьк, 2007. – Вип. 26. – С. 97–101.
2008
211. Арсен Річинський – діяч українського церковного руху на Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край : наук. зб. : матеріали ХХVІ міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1020-ій річниці від перш. писем. згадки про Володимир та 110-річчю від дня народж. О. Цинкаловського, м. Володимир-Волинський, / Волин. обл. рада [та ін.] ; [упоряд. та відп. за вип.: Г. Бондаренко, А. Силюк]. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 152–157. – Бібліогр.: 42 назви.
2009
212. ОУН на Волині (1929–1939 рр.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині : наук. зб. : матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. Луцьк-Горохів, 14–15 трав. 2009 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін. ; Горохів. районна держ. адмін. ; Горохів. районна рада ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Від-ня Ін-ту дослідів Волині у Вінніпезі при ВНУ. – Луцьк, 2009. – Вип. 31. – С. 361–367.
Співавт.: Я. Цецик
213. Autokefaliczny Polski Kościoł Prawosławny wobec moskiewskiej anatemy Mazepy w okresie międzywojennym // Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcjna 300 rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy «Illustrissmus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje», 4–5 grudnia 2009, Lublin, Polska=Міжнар. наук. конф., присвяч. 300 річниці смерті гетьмана І. Мазепи «Гетьман України Іван Мазепа: життя, часи, традиції», 4–5 груд. 2009 р., м. Люблін. – Люблін, 2009.
214. Wystąpienia na ХІІ międzynarodowym seminarium historycznym «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». Toruń, 11–12 października  2006 // Polska – Ukraina: trudnе pytania : Materiały XII międzynarodowego seminarium historycznego «Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej». – Warszawa, 2009. – T. 11. – S. 26–28, 48–49, 110–111, 147–148, 151, 153, 158, 159–160, 161.
2012
215. ОУН на Волині: 1939–1941 рр. // Міжнар. наук. конф. «Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи», 27–28 верес. 2012 р. / Львів. обл. рада [та ін.]. – Л., 2012.
216. Суспільні трансформації на Волині у 1939–1941 рр. // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. : перша Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл., 24–26 квіт. 2012 р. / упоряд. М. М. Кучерепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. обл. держ. адмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. –С. 144–152.
2013
217. До історії українсько-польського конфлікту на Волині 1943–1944 рр. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали іст.-краєзн. Всеукр. наук. конф., присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. – Ковель, 2013.
218. До питання про ґенезу українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни // Всеукраїнська наук. конференція «Українсько-польські відносини у ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння і співпраці (до 70-річчя трагічних подій на Волині). 21 черв. 2013 р./ Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2013. – С.
219. Заходи послів і сенаторів Волинського українського об’єднання у справі акції руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 році // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІV наук.-практич. конф. (Луцьк, 12–14 листоп. 2013 р.) / Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія. – Луцьк, 2013. – С. 120–128.
220. Заходи послів і сенаторів Волинського українського об’єднання у справі акції руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 році // ІV науково-практична конференція „Історія та сучасність православ’я на Волині”.
221. Українсько-польський конфлікт: Волинь 1943 рік // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19–20 черв. 2013 р. / уклад. А. Шваб. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 194–203.
222. Церковно-релігійне життя українського православного населення у Польщі (1921–1939 рр.) // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практич. конференції (Луцьк, 15–16 листоп. 2012 р.) / Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія. – Луцьк, 2013. – С. 114–125.
2014
223. Національна ідея Т. Шевченка в діяльності українських політичних партій на Волині у 1920-х – 1930-х рр. // Тарас Шевченко в культурному просторі України та світу : Всеукр. наук. конф., присвячена 200-річчю з дня народження Т. Шевченка. Рівне, 28 квіт. 2014 р. – С.
224. Радянізація духовного життя Волині (1939–1941 рр.) // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали V наук.-практич. конф. (Луцьк, 11 листоп. 2014 р.) / Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія. – Луцьк, 2014. – С. 97–103.
225. Робота редакційно-видавничої групи «Науковий центр історичних студій Волині» у 1992–2014 роках з підготовки і виданню загальноукраїнських науково-документальних видань «Реабілітовані історією» і «Книга Скорботи України» // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. зб. / упоряд. : Г. Бондаренко, А. Силюк. – Луцьк, 2014. – Вип. 52 : матеріали Всеукр. наук. історико-краєзн. конф., присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обл. організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листоп. 2014 р., м. Луцьк. – С. 78–87.
226. Український національно-церковний рух волинян у  Православній Церкві в 1921–1939 рр. // Православна Церква в сучасному суспільстві : проблеми та перспективи : матеріали міжнародної наук.-практич. конф. Волинської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Луцьк, 03.05.2014. – Луцьк : ЕІКΩN, 2014. – С. 51–62.
Контактна інформація
Електронні адреси: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду